LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2015 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1K-059

„DĖL 2014–2020 METŲ GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 26 d.  Nr. 1K-186

Vilnius

 

Pakeičiu 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Institucija, nustačiusi, kad grąžintinų lėšų formoje nurodytos išlaidos arba dalis išlaidų yra tinkamos finansuoti ir lėšos arba dalis lėšų neturi ir (ar) neturėjo būti grąžinamos ir (ar) kad, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, ir atnaujinus pažeidimo tyrimą bei atsižvelgiant į jo rezultatus, turi būti pakeista grąžintinų lėšų suma ir (ar) kita grąžintinų lėšų informacija:

8.1. jeigu SFMIS2014 užregistruota grąžintinų lėšų forma dar nėra patvirtinta, per 5 darbo dienas nuo fakto, kad grąžintinų lėšų formoje nurodytos išlaidos arba dalis išlaidų yra tinkamos finansuoti ir lėšos arba dalis lėšų neturi būti susigrąžinamos, nustatymo dienos anuliuoja arba redaguoja, jei nustatyta, kad dalis išlaidų yra tinkamos finansuoti, grąžintinų lėšų formą SFMIS2014 atlikdama reikiamus veiksmus SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka;

8.2. jeigu grąžintinų lėšų forma patvirtinta ir projekto vykdytojas informuotas apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo, per 5 darbo dienas nuo fakto, kad grąžintinų lėšų formoje nurodytos išlaidos arba dalis išlaidų yra tinkamos finansuoti ir lėšos arba dalis lėšų neturi būti susigrąžinamos ir (ar) kad, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, ir atnaujinus pažeidimo tyrimą bei atsižvelgiant į jo rezultatus, turi būti pakeista grąžintinų lėšų suma ir (ar) kita grąžintinų lėšų informacija, nustatymo dienos pakeičia priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo SFMIS2014 registruodama atitinkamus veiksmus ir:

8.2.1. jeigu grąžintinos lėšos dar nedeklaruotos EK ir (ar) nėra grąžintos, tikslina grąžintinų lėšų sumą atlikdama reikiamus veiksmus SFMIS2014 SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka;

8.2.2. jeigu grąžintinos lėšos ar jų dalis jau buvo deklaruotos EK ir (ar) grąžintos, per internetinį klaidų ir pasiūlymų registrą (Mantis) kreipiasi į CPVA SFMIS2014 pagalbos tarnybą ir tolesnius veiksmus derina su tvirtinančiąja institucija;

8.2.3. apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo keitimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų grąžinimo pakeitimo dienos informuoja projekto vykdytoją (teikiamas DMS pranešimas ir sprendimas dėl lėšų grąžinimo).“

2. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Likus 90 dienų iki grąžinamosios subsidijos grąžinamų projekto finansavimo lėšų grafike (toliau – GS grąžinamų lėšų grafikas) nustatyto termino projekto vykdytojui grąžinti pirmąją grąžinamosios subsidijos grąžinamų lėšų sumos dalį, institucija Taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir patvirtina tiek grąžintinų lėšų formų, kiek GS grąžinamų lėšų grafike nustatyta grąžinamosios subsidijos grąžinamų lėšų sumos dalių, ir apie tai informuoja projekto vykdytoją ir ministeriją, nurodydama, kad kiekviena grąžinamosios subsidijos grąžinamų lėšų sumos dalis turi būti grąžinta iki GS grąžinamų lėšų grafike šiai daliai nustatyto termino pabaigos.“

 

Finansų ministrė                                                                                                                         Gintarė Skaistė