LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-767 DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ, ORGANŲ DONORYSTĖS IR TRANSPLANTACIJOS PASLAUGAS, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 23 d. Nr. V- 375

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos paslaugas, neplaninių patikrinimų atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-767 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo”, ir 24 punktą išdėstau taip:

24. Jeigu Biuras, atlikęs ASP įstaigos patikrinimą, nustato teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesą, pažeidimų, turi teisę, vadovaudamasis Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.1.5 papunkčiu, surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir prireikus kreiptis į teisėsaugos institucijas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela