LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2009 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-934 „DĖL PIENINIŲ GYVŪNŲ PRODUKTYVUMO TYRIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-218

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“, ir 15.1 papunktį išdėstau taip:

15.1.     Laboratorija kas mėnesį sudaro ir iki einamojo mėnesio 8 dienos suderina su produktyvumo tyrimų vykdytoju ir tiriamųjų gyvūnų laikytojais, su kuriais yra sudaryta sutartis dėl pieno mėginių ištyrimo ir surinkimo (iš sutartų vietų, tiesioginio surinkimo iš ūkių), kontrolinių pieno mėginių išvežimo į Laboratoriją grafiką ir skelbia jį savo interneto svetainėje, nurodydama mėginių išvežimo vietą (adresą), datą, laiką;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas