LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSNAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS MAŽOS GALIOS ELEKTRINĖSE PROJEKTŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. 1-366

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Paramos atsinaujinančių išteklių energijos plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių išteklių energijos plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1-366

 

elektros energijos iš ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ gamybos mažos galios elektrinėse PROjektų ATRANKOS ORGANIZAVIMO tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios saulės ir vėjo elektrinėse projektų (toliau – projektai) finansavimo tvarką, reikalavimus pareiškėjams, projektams ir projektų paraiškoms, finansavimo sąlygas, projektų atrankos stebėseną ir projektų įgyvendinimo kontrolę.

2Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 202 straipsnio 14 dalimi, 58 straipsnio 9 dalimi, Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Administravimo aprašas), 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972, I skyriumi ir 41 straipsniu.

3Bendra projektų atrankai skirta lėšų suma nurodoma kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas).

4.  Didžiausias galimas finansinės paramos dydis vienam projektui negali viršyti Reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų pranešimų ribų.

5. Finansinė parama teikiama nepažeidžiant Reglamento 5 straipsnyje nustatytų skaidrumo reikalavimų.

6. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) skiria finansinę paramą projektams vadovaudamasi Administravimo aprašu ir Aprašu.

7Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimus, vykdo projektų vertinimą ir atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Administravimo aprašu ir Aprašu.

8.  Aprašo tikslais Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip:

8.1. Pareiškėjai – paraišką gauti finansinę paramą teikianti viešoji įstaiga, turinti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą ar siekianti jį įgyti (toliau – atsinaujinančių išteklių energijos bendrija), labai maža, maža ir vidutinė įmonė, išskyrus pramonės įmones, arba ūkininkas, nustatyta tvarka užpildę paraiškos formą gauti finansinę paramą ir įgyvendinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektą.

8.2. Paraiškos forma –Agentūrai pareiškėjo teikiamas Agentūros nustatyta tvarka patvirtintas nustatytos formos dokumentas gauti finansinę paramą.

8.3. Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

9. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Administravimo apraše ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

10Pagal Aprašą galimi pareiškėjai:

10.1.  atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos;

10.2.  labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones;

10.3.  ūkininkai.

11Pagal Aprašą finansinė parama nėra teikiama pareiškėjui, jeigu pareiškėjas paraiškos teikimo metu neatitinka Administravimo aprašo 10 punkte nurodytų reikalavimų

12Pagal kvietimą vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką mažos galios saulės arba vėjo energiją naudojančiai elektrinei statyti ar įrengti.

13Pareiškėjas įsipareigoja projekto metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje penkerius metus elektros energiją gaminti finansinės paramos sutartyje nustatytomis sąlygomis:

13.1 visą elektros energiją patiekiant į elektros tinklus ir parduodant pagal dvišales sutartis ar Prekybos elektros energija nustatytais būdais;

13.2. visą elektros energiją vartojant savo reikmėms (nesinaudojant elektros energiją gaminančio vartotojo schema);

13.3. dalį elektros energijos patiekiant į elektros tinklus ir parduodant pagal dvišales sutartis ar Prekybos elektros energija nustatytais būdais, o kitą dalį elektros energijos vartojant savo reikmėms (nesinaudojant elektros energiją gaminančio vartotojo schema).

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

14Projektas turi atitikti Administravimo aprašo 13 ir 14 punktuose nustatytus reikalavimus.

15Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti (pradėtos pirkimų procedūros) ne anksčiau nei po paraiškos registravimo Agentūroje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo Agentūroje dienos iki finansinės paramos projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

16Jeigu projektas, kuriam prašoma finansinės paramos, pradedamas įgyvendinti (pasirašyta pirkimų sutartis, kuria įsigyjama elektrinė) iki paraiškos registravimo Agentūroje dienos, visas projektas tampa netinkamu finansinei paramai gauti.

17.         Pareiškėjas turi kreiptis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas pagal galiojančius teisės aktus ir, vadovaujantis Aprašo 20 punktu nėra pateiktas kartu su paraiška, ne vėliau kaip per 3 mėnesius, kai statomi saulės energiją elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai ir ne vėliau kaip per 12 mėnesių, kai statomi vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai, nuo finansinės paramos sutarties pasirašymo dienos. Kai statant vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojančius įrenginius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu priimtoje atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadoje nurodoma, kad privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, terminas, per kurį pareiškėjas turi kreiptis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pratęsiamas papildomam 6 mėnesių terminui.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS

 

18.  Paraiška rengiama užpildant Agentūros patvirtintą paraiškos formą.

19.  Pareiškėjas paraiškos formoje turi nurodyti asmens vardą, pavardę (pavadinimą), fizinio arba juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą, jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas (buveinės) adresą, kontaktinius duomenis (telefono Nr., el. pašto adresą), pareigas, vietovę, kurioje planuojama statyti elektrinė, žemės sklypo unikalų numerį, kai elektrinė statoma ant žemės, ar ant naujai statomo pastato, kuriam dar nėra suteiktas pastato unikalusis numeris, ar į tokį naujai statomą pastatą integruojama, ir pastato unikalųjį numerį, kai elektrinė statoma ant pastato ar integruojama į pastatą, planuojamų statyti elektrinių galią, planuojamą pagaminti metinį elektros energijos kiekį ir prašomą skirti finansinę paramą Eur/kW (be PVM), kuri negali būti didesnė nei pagal Aprašo 40 punktą nustatytas dydis.

20.  Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai:

20.1.  savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galimi, kai toks dokumentas reikalingas pagal galiojančius teisės aktus, ir elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas arba leidimą plėtoti;

20.2.  projektą vykdančios įmonės arba atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos įstatų ar nuostatų kopijos. Kai paraišką teikia atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, kartu su paraiška pateikia ir viešosios įstaigos steigimo sutarties kopiją; kai paraišką teikia ūkininkas, jis pateikia ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją;

20.3.  pareiškėjo patvirtinimą, kad tenkinami Administravimo aprašo 10 punkte, Administravimo aprašo 14.1, 14.3, 14.4 papunkčiuose, Aprašo 10.1, 10.2 papunkčiuose ir Aprašo 12 punkte nustatyti reikalavimai;

20.4.  notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, kuris yra fizinis asmuo, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą);

20.5.  preliminarus avansinio mokėjimo prašymas, jei planuojama, kad toks bus reikalingas;

20.6.  nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodantys dokumentai arba valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartis, kurioje įtvirtintas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas statyti statinius, arba atskiras valstybinės žemės patikėtinio sprendimas statyti statinius, kai elektrinė statoma valstybinėje žemėje;

20.7. kiti Agentūros kvietime nurodyti dokumentai.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO PASKELBIMAS IR JŲ TEIKIMAS

 

21.  Agentūra per 20 darbo dienų nuo Ministerijos prašymo organizuoti projektų atranką gavimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus ir kitą reikalingą informaciją. Kvietimai taip pat skelbiami Ministerijos interneto svetainėje http://www.enmin.lrv.lt.

22.  Paraiškos teikiamos ir registruojamos 20 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos. Šį terminą Ministerija gali pratęsti Agentūros kreipimusi papildomam 10 darbo dienų terminui jei per nustatytą terminą paraiškų pateiktą nebuvo. Jei po pratęsto 10 darbo dienų termino neįregistruojama bent 1 paraišką, projektų atranka laikoma neįvykusia.

23.  Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

 

                                                      VI SKYRIUS                            

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRINKIMAS

 

24Projektų paraiškų vertinimą atlieka ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai, vadovaudamiesi Agentūros nustatyta tvarka, esant poreikiui, gali būti pasitelkiami nepriklausomi ekspertai. Projekto paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

24.1.  administracinės atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar projekto paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai (atitinka Aprašo IV skyriuje nustatytus reikalavimus). Taip pat vadovaujantis prioritetiniais projekto atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 36 punkte, sudaroma preliminari projektų paraiškų eilė, kurioje projekto paraiškos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio);

24.2.  jeigu paraiška atitinka visus administracinio vertinimo reikalavimus, atliekamas techninis vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo administracinės atitikties vertinimo pabaigos. Šis terminas Agentūros vadovo motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, atsižvelgus į gautų paraiškų apimtis ir skaičių. Techninio vertinimo metu nustatoma, ar pareiškėjas ir projektas atitinka reikalavimus finansinei paramai gauti (atitinka Aprašo II ir III skyriuose nustatytus reikalavimus). Taip pat vertinama ar projekto paraiškoje prašomas projektui skirti finansinės paramos dydis atitinka Aprašo 40 punkte nustatytus reikalavimus.

25Jeigu administracinio ar techninio vertinimo metu, įskaitant galimus pagal Aprašo 27 punkte atliktus patikslinimus, nustatoma, kad projekto paraiška neatitinka bent vieno Aprašo II, III ir IV skyriuose nurodyto reikalavimo, ji atmetama. Informacija apie atmestą projekto paraišką per informacinę sistemą APVIS arba el. paštu pateikiama pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos atmetimo dienos.

26Pateiktoje projekto paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros paklausimo po projekto paraiškos pateikimo ir registravimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami. 

27Jeigu atliekant Aprašo 24 punkte nurodytą projektų paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) projekto paraiška užpildyta netinkamai, Agentūra per informacinę sistemą APVIS arba el. paštu kreipiasi į pareiškėją prašydama ne trumpiau kaip per 3 darbo dienas ir ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą projekto paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nurodomos priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti projekto paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis (pavyzdžiui, ligos atvejis), projekto paraiška atmetama.

28Agentūra iš pateiktų ir įvertintų paraiškų, atitinkančių Aprašo II ir III skyriuose nurodytus reikalavimus, sudaro patikslintą preliminarią projekto paraiškų eilę, kurioje projekto paraiškos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio).

29Agentūra per 8 darbo dienas nuo Aprašo 24.2 papunktyje nurodyto projektų paraiškų įvertinimo raštu Projektų atrankos komitetui (toliau – Komitetas), sudarytam vadovaujantis Administravimo apraše nustatyta tvarka, pateikia vertinimo rezultatus ir išvadas kartu su užpildyta Agentūros nustatyta projekto apibendrinimo forma ir kita su projektu susijusia informacija.

30Komitetas per 15 darbo dienų Aprašo 29 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos protokoliniu sprendimu sudaro galutinę projekto paraiškų eilę ir priima sprendimą siūlyti skirti finansinę paramą. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal Aprašo 36 punkte nurodytą pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų. Surinkus vienodą balų skaičių pagal visus nurodytus prioritetinius kriterijus projektų paraiškų eilė sudaroma atsižvelgiant į elektrinės planuojamą įrengti galią (nuo mažiausios iki didžiausios).

31Komitetas gali priimti rekomendacijas dėl rezervinio projektų sąrašo. Toks sąrašas sudaromas iš pareiškėjų pateiktų projektų, kurie atitiko visus reikalavimus, tačiau dėl kurių nebuvo priimta rekomendacija skirti finansinę paramą, nes buvo viršytas kvietime numatytas paskirstyti lėšų limitas. Projektai į rezervinį sąrašą įtraukiami eiliškumo tvarka pradedant nuo surinkusių daugiausia balų. Rezervinį projektų sąrašą tvirtina energetikos ministras. Einamaisiais metais atsiradus papildomoms lėšoms, naujas kvietimas neskelbiamas, o finansinei paramai gauti projektai teikiami eilės tvarka iš rezervinio projektų sąrašo.

32Komitetui atmetus projekto paraišką dėl informacijos trūkumo ar projekto paraiškos tikslinimo, Agentūra, vadovaudamasi Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka, kreipiasi į pareiškėją. Pareiškėjui nepateikus prašomos informacijos, projekto paraiška nevertinama. Komitetui atmetus paraišką dėl vertinimo netikslumų, Agentūra organizuoja pakartotinį šių projektų paraiškų vertinimą.

33Komiteto sprendimai dėl siūlymo skirti finansinę paramą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo teikiami energetikos ministrui. Komiteto rekomendacijos skirti finansinę paramą projektams iš rezervinio projektų sąrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo papildomo lėšų skyrimo teikiamos energetikos ministrui.

34Sprendimas skirti finansinę paramą įforminamas energetikos ministro įsakymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 33 punkte nurodyto sprendimo gavimo dienos. Apie priimtą spendimą dėl finansinės paramos skyrimo Ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo energetikos ministro įsakymo dėl finansavimo skyrimo dienos raštu informuoja Agentūrą bei paskelbia sprendimą skirti finansinę paramą Ministerijos interneto svetainėje.

35Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo energetikos ministro įsakymo dėl finansavimo skyrimo gavimo dienos, apie tai informuoja pareiškėją ir Agentūros interneto svetainėje skelbia informaciją apie projektus, kurių įgyvendinimui numatyta skirti arba neskirti finansinę paramą. Šioje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai, projektų pavadinimai, planuojama veikla ir rezultatai, numatoma skirti finansinė parama.

36Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai:

 

Prioritetinio kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

1. Prašomos finansinės paramos dalis

Vertinama, kokios finansinės paramos dalies, palyginti su didžiausiu galimos finansinės paramos dydžiu, skiriamu 1 kW įsigyti ir įrengti, nurodyta Aprašo 40 punkte, prašo pareiškėjas

 

Balų skaičiavimas:

1) nuo 0 proc. iki 15 proc. (imtinai) didžiausio galimo finansinės paramos dydžio, skiriamos 1 kW įrengti, dalis – skiriami 6 balai;

2) nuo 16 proc. iki 31 proc. (imtinai) didžiausio galimo finansinės paramos dydžio, skiriamos 1 kW įrengti, dalies – skiriami 5 balai;

3) nuo 32 proc. iki 47 proc. (imtinai) didžiausio galimo finansinės paramos dydžio, skiriamos 1 kW įrengti, dalies – skiriami 4 balai;

4) kai prašoma nuo 48 proc. iki 63 proc. (imtinai) didžiausio galimo finansinės paramos dydžio, skiriami 1 kW įrengti, dalies – skiriami 3 balai;

5) kai prašoma nuo 64 proc. iki 79 proc. (imtinai) didžiausio galimo finansinės paramos dydžio, skiriami 1 kW įrengti, dalies – skiriami 2 balai;

6) kai prašoma nuo 80 proc. iki 90 proc. (imtinai) didžiausio galimo finansinės paramos dydžio, skiriami 1 kW įrengti, dalies – skiriamas 1 balai;

7) kai prašoma 91 proc. ir daugiau didžiausio galimo finansinės paramos dydžio, skiriamos 1 kW įrengti, dalies – skiriama 0 balų.

60

10

2. Projektą įgyvendinantis subjektas

Vertinama, koks subjektas įgyvendina projektą.

 

Balų skaičiavimas:

- jei projektą įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, skiriamas 2 balai;

- jei projektą įgyvendina kitas subjektas, skiriama 0 balų.

20

10

3. Pasiruošimo projekto įgyvendinimui etapas

Vertinama, ar atlikti parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai.

 

Balų skaičiavimas (balai nesumuojami):

1) kai elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, išduotas leidimas plėtoti – skiriami 2 balai;

2) kai dėl elektrinės, dėl kurios kreipiamasi, yra pasirašytas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas ir pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas –

skiriamas 1 balas;

3) kai elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, yra gautas savivaldybės administracijos patvirtinimas, kai toks dokumentas yra reikalingas, ir (ar) išduotos elektros tinklų operatoriaus elektrinės išankstinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos – skiriama 0 balų.

20

10

Maksimali galima surinkti balų suma:

100

 

 

37Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

38Atliekant projektų paraiškų vertinimą ir priimant sprendimą skirti finansinę paramą, turi būti laikomasi šių principų:

38.1.  skaidrumo ir nešališkumo – vertintojai privalo deklaruoti privačius interesus;

38.2.  konfidencialumo – vertintojai atsako už tai, kad paraiškoje ir kituose pareiškėjo pateiktuose dokumentuose esanti informacija būtų naudojama tik vertinimo tikslais.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

39Finansinė parama teikiama saulės ir vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įsigyti ir įrengti.

40Didžiausias galimas finansinės paramos dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW be PVM), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainėje prie Tarybos posėdžių medžiagos. Agentūra kvietime didžiausią galimą finansinės paramos dydį nurodo su PVM ir be PVM.

41Tinkamos finansuoti išlaidos:

41.1.  po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė);

41.2.  elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);

41.3.  išlaidos, patirtos atliekant galutinį projekto išlaidų auditą;

41.4. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

42Tinkamos finansuoti išlaidos negali viršyti finansinės paramos sutartyje nurodytos finansinės paramos, apskaičiuojamos paraiškoje nurodytą prašomą finansinę paramą Eur/kW, kuri negali būti didesnė nei Aprašo 40 punkte nurodytas didžiausias galimas finansinės paramos dydis, padauginus iš paraiškoje nurodytos planuojamos įrengti galios.

43Netinkamos finansuoti išlaidos:

43.1.  išlaidos, kurios finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

43.2.  naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

43.3.  elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos (įskaitant transformatorinę);

43.4.  išlaidos, kai (PVM) sąskaitos – faktūros, prekių paslaugų – pirkimo pardavimo kvitai už patirtas išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos ne pareiškėjo;

43.5.  išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) (PVM) sąskaitos – faktūros ar prekių paslaugų – pirkimo pardavimo kvitai;

43.6.  pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

43.7.  išlaidos apmokėtos ne per finansų įstaigą.

44Komitetas pareiškėjo preliminariu prašymu gali priimti sprendimą siūlyti skirti iki 30 procentų bendros projekto vertės dydžio avansinį mokėjimą, kuris yra diskontuojamas iki finansinės paramos vertės suteikimo metu. Konkretus avanso dydis, jo išmokėjimo bei grąžinimo sąlygos, įskaitant netesybas, jei projektas neįgyvendinamas per Administravimo aprašo 14.7 papunktyje nurodytą laikotarpį, nurodomas finansinės paramos sutartyje. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus Agentūrai avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (esant išlaidų kompensavimo būdui, reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų, jeigu finansinės paramos sutartyje nenumatyta kitaip. Keliomis dalimis mokama pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu. Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės pagalbos suteikimo metu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto norma.

45Įrangos ir rangos darbų pirkimai turi būti baigti ir pirkimo sutartys (preliminariosios sutartys) pasirašytos iki finansinės paramos skyrimo įsakyme nurodytos datos. Agentūrai turi būti pateikiamos pasirašytos pirkimo sutartys.

46.  Priėmus sprendimą skirti finansinę paramą, Agentūra teisės aktų nustatytą tvarka skiriamą finansinės paramos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

 

VIII SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

47.  Priėmus sprendimą skirti finansinę paramą, Agentūra per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo parengia finansinės paramos sutarties projektą ir pateikia pareiškėjui derinti. Finansinės paramos sutartis turi būti suderinta ir pasirašyta per 20 darbo dienų nuo finansinės paramos sutarties projekto pateikimo pareiškėjui derinti dienos. Per nustatytą terminą dėl pareiškėjo kaltės nesuderinus ir (ar) nepasirašius finansinės paramos sutarties, laikoma, kad pareiškėjas finansinės paramos atsisako.

48.  Finansinės paramos sutartyje nurodomi pareiškėjo įsipareigojimai: elektrinės įrengtoji galia, bendras elektros energijos gamybos kiekis, projektų įgyvendinimo trukmė.

49.  Finansinės paramos sutartyje taip pat nurodomas pareiškėjui skiriama finansinė parama, apskaičiuojama paraiškoje nurodytą prašomą finansinę paramą Eur/kW, kuri negali būti didesnė nei Aprašo 40 punkte nurodytas didžiausias galimas finansinės paramos dydis, padauginus iš paraiškoje nurodytos planuojamos įrengti galios. Kai pareiškėjas nėra PVM mokėtojas, pareiškėjui skiriama finansinė parama nurodoma su PVM.

50.  Mokėtinos finansinės paramos dydis mažinamas atsižvelgiant į sumažėjusį prekių, paslaugų, darbų kiekį. Pasikeitus projekto kiekiui, išlaidos finansinės paramos sutartimi patvirtintoje sąmatoje gali būti perskirstytos tarp skirtingų sąmatos eilučių nekeičiant bendros subsidijos vertės, tai įforminant finansinės paramos sutarties pakeitimu. Atsiradus nenumatytoms papildomoms projekto išlaidoms, jeigu neviršijama energetikos ministro įsakymu skirta finansinės paramos suma, pareiškėjui ir Agentūrai įforminus finansinės paramos sutarties pakeitimą ar papildymą, šios išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis.

 

IX SKYRIUS

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS, FINANSINĖS PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

51Įgyvendinęs projektą iki Administravimo aprašo 14.7 papunktyje nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos datos, pareiškėjas per informacinę sistemą APVIS Agentūrai pateikia išlaidų kompensavimo prašymą kartu su privalomais pateikti dokumentais. Gali būti nustatyti ir Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt paskelbti kiti išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

52Su išlaidų kompensavimo prašymu privalomi pateikti dokumentai:

52.1.  įrangos, atitinkančios Administravimo aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, įsigijimą (tapimą elektrinės valdytoju) pagrindžiančių dokumentų kopijas;

52.2.  leidimo gaminti elektros energiją kopiją;

52.3.  faktinį atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus;

52.4.  išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pvz. sąskaita-faktūra arba PVM sąskaita-faktūra su privalomais rekvizitais (dokumentai turi būti išrašyti pareiškėjo vardu);

52.5.  išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijas;

52.6. įdiegtos įrangos fotonuotraukos;

52.7.  projekto išlaidų audito išvadą, kai projektui skiriama finansinė parama viršija 14 500 eurų.

53Pareiškėjas, įgyvendinantis projektą, kuriam skiriama finansinė parama viršija 14 500 eurų, projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje privalo atlikti galutinį projekto išlaidų auditą:

53.1.  galutinį projekto išlaidų auditą turi atlikti turintys teisę atlikti tokį auditą atestuoti auditoriai;

53.2.  išlaidų audito išvada turi būti pateikta Agentūrai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu.

54Projekto išlaidų auditas turi apimti:

54.1.  tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymuose deklaruojamų patirtų išlaidų pagal finansinės paramos sutartį patikrinimą, atsižvelgiant į finansinės paramos sutarties sąlygas ir finansinės paramos teikimo reglamentavimą, vertinant ar patirtos išlaidos yra numatytos finansinės paramos sutartyje ir ar išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu;

54.2.  atsiskaitymų su trečiosiomis šalimis už pirkimo sutartyje numatytus darbus ar paslaugas (pavyzdžiui, partneriais, tiekėjais, darbuotojais) patikrinimą;

54.3.  galutinio mokėjimo prašyme prašomos apmokėti sumos nustatymo teisingumą, atsižvelgiant į pateiktus avanso, jei avanso mokėjimo prašymas buvo pateiktas, ir tarpinio mokėjimo prašymus;

54.4.  patikrinimą, ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į buhalterinę apskaitą ir deklaruotos mokėjimo prašymuose.

55Auditorius, atlikęs visų projekto išlaidų auditą (patikrinus tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymus), radęs nukrypimų, turi juos nurodyti išlaidų audito išvadoje. Kiekvienas atvejis turi būti identifikuotas pagal projekto biudžeto išlaidų kategorijas, išlaidų pavadinimą, dokumentą ir sumą. Kur įmanoma, neatitikimas turi būti nurodytas pinigine išraiška. Projekto finansinių išlaidų audito išlaidų netikrina atestuoti auditoriai ir dėl jų nepasisakoma galutinio projekto audito išvadoje.

56Agentūra, gavusi išlaidų kompensavimo prašymą, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais, nustato ar išlaidos atitinka Aprašo VII skyriuje nustatytus reikalavimus ir neviršija finansinės paramos sutartyje nurodytos prašomos finansinės paramos sumos.

57Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti pareiškėjui finansinės paramos, pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo Agentūros kreipimosi turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, nepripažįstamos svarbiomis, išlaidų kompensavimo prašymas atmetamas.

58Agentūra įvertina pateiktą tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą su visais privalomais pateikti dokumentais ir, jei projektas patenka į atrinktų patikrai vietoje projektų sąrašą, atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Jei nėra nustatomi trūkumai, išlaidų kompensavimo prašymas apmokamas Administravimo apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

59Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą finansinę paramą pareiškėjas privalo grąžinti Agentūrai per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo dienos.

60Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavimo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Administravimo aprašo 14.7 papunktyje nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos, arba raštu iki Aprašo 17 punkte nurodyto termino pabaigos neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto, jis netenka teisės pagal šį Aprašą kreiptis ir gauti finansinę paramą vienerius metus nuo Administravimo aprašp14.7 papunktyje nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos. Taip pat pareiškėjas privalo grąžinti avansinį mokėjimą avansinio mokėjimo finansinės paramos sutartyje nurodyta tvarka, jei jis buvo suteiktas.

61Pareiškėjui pateikus tinkamai įformintą avansinio mokėjimo prašymą, Agentūra per 15 darbo dienų patikrina avansinio mokėjimo prašymą ir pateikia prašymą Administravimo aprašu paskirtai administruojančiajai institucijai išmokėti pareiškėjui prašyme nurodytą avansinio mokėjimo sumą.

 

X SKYRIUS

PROJEKTŲ atrankos stebėsena ir projektų ĮGYVENDINIMO Kontrolė

 

62Agentūra per penkerių metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada ar esant pagal Administravimo aprašo 44 punktą nustatytam pažeidimui atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus ar informaciją. Pareiškėjui nevykdant Apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą finansinę paramą. Sprendimas priimamas Agentūros nustatyta tvarka.

63Patikros projektų įgyvendinimo vietoje atliekamos vadovaujantis Administravimo aprašo ir Agentūros nustatyta tvarka.

64Esant poreikiui Agentūra gali kreiptis tarnybinės pagalbos į valstybės ir savivaldybių  institucijas, įstaigas ir įmones, disponuojančias su projektu susijusia informacija ar atliekančias atitinkamos srities priežiūrą.

65Už suteiktą finansinę paramą įsigytą įrangą pareiškėjas įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip penkis metus nuo finansinės paramos gavimo dienos, t. y.  be Agentūros sutikimo neparduoti ir neperleisti kitam asmeniui. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina finansinę paramą proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

66Pareiškėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67Agentūra turi teisę iš pareiškėjų, savivaldybių, įstaigų, įmonių ar kitų ūkio subjektų gauti reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus), būtinus Agentūros funkcijoms, susijusioms su projektų atrankos organizavimo procedūromis, atlikti.

68. Energetikos ministerija Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje pateikia Reglamento III priede nurodytą informaciją, kai vienam projektui skirta finansinė parama viršija 500 000 Eur.

69. Dokumentai, susiję su sprendimu skirti finansinę paramą ir šios paramos išmokėjimu, saugomi 10 metų nuo paskutinės finansinės paramos suteikimo dienos  

70. Pareiškėjui nesilaikant savo įsipareigojimų pagal Įstatymą, Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, taip pat pagal kitus įstatymus ir teisės aktus, pareiškėjas atsako Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

71Ginčai, kilę dėl Aprašo reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

72Ministerijos ir Agentūros veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________