LBS%20LOG

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTO 2017 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 74 „DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 11 d. Nr. 24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos 2018 m. balandžio  9 d.  sprendimu:

1.  P a k e i č i u Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 19 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu ir įgyvendindamas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40:“;

1.2. Pakiečiu 2.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.4. turintiems seno pavyzdžio 2017 metais ir vėliau galiojantį Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus - telefonininko liudijimą – išduodamas naujo pavyzdžio Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas.“

2.  P a k e i č i u Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“:

2.1.      Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Administracija – Lietuvos saugios laivybos administracija. Administracijos reorganizavimo atveju – Administracijos teises ir pareigas perimanti institucija;“;

2.2.      Pakeičiu 3.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.18. Vidaus vandenys – įlankos, upės, kanalai, ežerai, tvenkiniai ir kita.“;

2.3.      Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. LBS išduoda burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos dokumentus asmenims, vykdantiems laivybą burinėmis jachtomis su papildomu mechaniniu varikliu arba be jo. LBS išduoti burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos dokumentai yra LBS nuosavybė.“

2.4.      Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. LBS išduoda Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.“;

2.5.      Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas Burinės jachtos laivavedžiui, kuris šiose Taisyklėse nustatyta tvarka yra išlaikęs kvalifikacinį radijo ryšio vykdymo burinėse jachtose egzaminą.“;

2.6.      Papildau 31.8 papunkčiu:

31.8. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“;

2.7.      Pakeičiu 32.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.8. Taisyklių 31.8 papunktyje nurodytas dvi vienodas nuotraukas (jeigu nuotraukos nebuvo pateiktos, ar pateiktos netinkamos, teorijos egzaminui);

2.8.      Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Išlaikius visus atitinkamam kvalifikacijos laipsniui reikalaujamus egzaminus, LBS per 20 darbo dienų nuo 44 punkte nurodyto sprendimo priėmimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos, išduoda kvalifikacijos laipsnį patvirtinantį Diplomą, Liudijimą ar Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą. Burinės jachtos laivavedžio diplomas, liudijimas ar burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas išduodami Lietuvos buriuotojų sąjungai pateikus:

45.1. teorijos ir praktikos (jeigu reikalauja Taisyklės) egzaminų protokolus su įrašu suteikti kvalifikaciją;

45.2. Diplomo ar Liudijimo išdavimo atveju, prašymo pateikimo dieną galiojantį sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 („Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo” (toliau – sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 048-1/a);

45.3. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

45.4. 31.8 papunktyje nurodytas nuotraukas (jei nebuvo pateiktos anksčiau, ar pateiktos netinkamos).“;

2.9.      Pakeičiu 58.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.3. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a). Šis reikalavimas netaikomas siekiant pakeisti seno pavyzdžio Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus-telefonininko liudijimą į naujo pavyzdžio Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą;“

2.10.  Pakeičiu 59.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. balandžio 15 dieną.

 

 

 

Prezidentas                                                                                          Naglis Nasvytis