Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. NUTARIMO nR. 1s-10 (2018) „DĖL lietuvos respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. 1S-64 (2019)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

1.       Pakeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1.    Pakeisti 8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.1 pradėti, pratęsti, papildyti, nutraukti, atnaujinti ar atlikti papildomą tyrimą dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pažeidimo (toliau – tyrimas) bei priimti nutarimus pripažinti šių įstatymų pažeidimą ir taikyti įstatymų nustatytas sankcijas ar, jeigu nėra įstatymų nustatyto pagrindo, atsisakyti taikyti sankcijas;“

1.2.    Pakeisti 8.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.6 patvirtinti tyrimo ar pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo išvadas;“

1.3.    Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. dalyvauja svarstant ir priimant nutarimus Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus dėl nutarimų turinio;“

1.4.    Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2 atsako už Tarybos nutarimu pavestą Konkurencijos tarybos veiklos sritį, prisideda prie jam pavestos Konkurencijos tarybos veiklos srities strateginio plano rengimo, prižiūri, kaip jam pavestoje Konkurencijos tarybos veiklos srityje vykdomos Konkurencijos tarybos funkcijos ir įgaliojimai;“

1.5.    Papildyti nauju 12.4 papunkčiu:

12.4 teikia siūlymus dėl jam pavestoje Konkurencijos tarybos veiklos srityje iškilusių klausimų sprendimo;“

1.6.    Papildyti nauju 12.5 papunkčiu:

12.5 dalyvauja ir atstovauja Konkurencijos tarybai susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, taip pat pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, kuriuose nagrinėjami su Konkurencijos tarybos veikla susiję klausimai;“

1.7.    Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Administracijos direktorius padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui atlikti vidaus administravimo funkcijas. Administracijos direktorius turi teisę priimti sprendimus strateginio planavimo, finansų, personalo, dokumentų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, informacinių technologijų valdymo, viešųjų pirkimų, ir kitais, su vidaus administravimu susijusiais, klausimais. Administracijos direktorius Konkurencijos tarybos vardu pasirašo raštus, skirtus kitoms institucijoms, sudaro sutartis, tvirtina dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su jo įgaliojimų įgyvendinimu, jei įstatymuose ar kituose teisės aktuose nenumatyta kitaip. Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus turi teisę spręsti ir Konkurencijos tarybos pirmininkas.“

1.8.    Papildyti 15.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.2 duoti privalomus nurodymus pateikti dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Konkurencijos tarybos funkcijoms atlikti, įskaitant nurodymus pateikti dokumentus ir kitą informaciją pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 5 dalį ir 18 straipsnio 2 dalies 1 punktą;“

1.9.    Papildyti 15 punktą nauju 15.9 papunkčiu:

15.9 dėl Tarybos patvirtintų tyrimo ar pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo išvadų pateikimo procedūros dalyviams įstatymų nustatyta tvarka ir termino iki kada gali būti pateikti rašytiniai paaiškinimai dėl tyrimo ar pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo išvadų nustatymo;“

1.10.  Papildyti 15 punktą nauju 15.10 papunkčiu:

15.10 dėl prašymų leisti pranešime apie koncentraciją nepateikti tam tikros konkrečios informacijos, reikalaujamos pagal Pranešimo apie koncentraciją formą;“

1.11.  Papildyti 15 punktą nauju 15.11 papunkčiu:

15.11. dėl dienos, kurią pranešimas apie koncentraciją laikomas gautu Konkurencijos taryboje, nustatymo Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos, kurią tvirtina Konkurencijos taryba, 33 ir 35 punktuose numatytais atvejais;“

1.12.  Papildyti 15 punktą nauju 5.12 papunkčiu:

15.12 dėl prašymų dėl komercinių paslapčių apsaugos;“

1.13.  Buvusį 15.9 papunktį laikyti 5.13 papunkčiu.

1.14.  Papildyti nauju 391 punktu:

391. Patikrinimą atlieka daugiau nei vienas įgaliotas patikrinimą atlikti pareigūnas. Patikrinime gali dalyvauti Konkurencijos tarybos pasitelkti specialistai ir ekspertai, įskaitant kitų valstybinių institucijų pareigūnus.“

1.15.  Papildyti nauju 521 punktu:

521. Garso ar vaizdo įrašas yra daromas protokolų surašymo tikslu ir gali būti saugomas bei naudojamas tyrimo tikslais. Jeigu surašius paaiškinimų ar kitą protokolą, įgaliotas pareigūnas, įvertinęs paaiškinimų ar kito tyrimo veiksmo turinį, priima sprendimą, kad garso ar vaizdo įrašas tyrimo tikslais nėra reikalingas, dalyvaujant paaiškinimus davusiam ar fiksuojant kitą tyrimo veiksmą dalyvavusiam asmeniui įrašas yra sunaikinamas apie tai pažymėjus protokole. Jeigu įgaliotas pareigūnas priima sprendimą garso ar vaizdo įrašą naudoti tyrimo tikslais, jis yra saugomas tyrimo bylos medžiagoje. Konkurencijos taryba turi teisę parengti įrašo stenogramą.“

1.16.  Papildyti nauju 591 punktu:

591. Konkurencijos tarybos Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimą atlikti įgalioti pareigūnai įgyvendindami jiems Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje suteiktas teises mutatis mutandis vadovaujasi šiame Reglamento skirsnyje nustatyta tyrimo atlikimo tvarka ir veiksmais. Ūkio subjektai bendradarbiauja su įgaliotais pareigūnais ir sudaro sąlygas įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje suteiktas teises. Įgalioti pareigūnai suteiktas teises gali įgyvendinti Konkurencijos tarybos patalpose ir (arba) nuvykę pas ūkio subjektą.“

1.17.  Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Tyrimas laikomas baigtu, kai Konkurencijos taryba patvirtina įgaliotų pareigūnų tyrimo išvadas dėl įtariamo pažeidimo (toliau – tyrimo išvados arba pranešimas apie įtariamą pažeidimą).“

1.18.  Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67. Su procedūros eiga nuo tyrimo baigimo iki Konkurencijos tarybos nutarimo dėl įstatymo pažeidimo paskelbimo susijusius sprendimus, išskyrus tuos, kurie priskirti išimtinai Tarybos kompetencijai, priima tyrimą atlikusios grupės vadovas ar vyresnysis patarėjas, ar jų pavedimu tyrimą atlikęs administracijos darbuotojas.“

1.19.  Pakeisti 68 punktą ir jį išdėstyti taip:

68. Pareiškėjui ir įstatymo pažeidimu įtariamam subjektui kartu su pranešimu apie įtariamą pažeidimą pateikiama elektroninė tyrimo bylos medžiagos kopija. Tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti elektroninės tyrimo bylos medžiagos ar jos dalies kopijos, pareiškėjas ir įstatymo pažeidimu įtariamas subjektas informuojami apie teisę susipažinti su tyrimo bylos medžiaga Konkurencijos tarybos patalpose.“

1.20.  Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Pareiškėjo ir įstatymo pažeidimu įtariamo subjekto teisė susipažinti su tyrimo bylos medžiaga neapima teisės susipažinti su:“;

1.21.  Pakeisti 69.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

69.4 dokumentais, nurodytais Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 8 ir 9 dalyse, išskyrus pastarajame Konkurencijos įstatymo straipsnyje numatytas išimtis ir jame nustatyta tvarka;“

1.22.  Pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip:

72. Pažeidimu įtariami subjektai, teigdami, kad dokumentai, nurodyti Reglamento 69.5 papunkčiuose, yra būtini tam, kad jie galėtų veiksmingai pasinaudoti teise į gynybą, turi pateikti prašymą. Prašyme turi būti pagrįsta, kodėl prašomi dokumentai ar informacija yra būtini teisei į gynybą.“

1.23.  Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:

75. Konkurencijos taryba, įvertinusi informaciją, susijusią su atliktu tyrimu, turi teisę priimti Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose numatytus nutarimus arba, jeigu ketina priimti Konkurencijos įstatymo 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus nutarimus, skiria procedūros dalyvių išklausymo posėdį.“

1.24.  Pakeisti 112 punktą ir jį išdėstyti taip:

112. Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyti mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų sudarytų sutarčių, galimų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų, nurodytų Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, iki ir po sutarties sudarymo patikrinimai yra tyrimai Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo trečiojo skirsnio prasme ir yra atliekami pagal šio įstatymo trečiojo skirsnio nuostatas.“

1.25.  Pakeisti 146 punktą ir jį išdėstyti taip:

146. Posėdžio eigai fiksuoti rašomas posėdžio protokolas. Posėdžio metu gali būti daromas posėdžio garso įrašas. Posėdžio garso įrašas yra sunaikinamas surašius posėdžio protokolą ir suėjus Reglamento 151 punkte numatytam pastabų protokolui pateikimo terminui.“

1.26.  Pakeisti 160 punktą ir jį išdėstyti taip:

160. Dokumentai ir kita informacija Konkurencijos taryboje tvarkoma Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, kitų įstatymų, Reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Asmens duomenys Konkurencijos taryboje tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių nustatyta tvarka.“

1.27.  Pakeisti 166 punktą ir jį išdėstyti taip:

166. Jeigu ūkio subjektas prašyme dėl komercinių paslapčių apsaugos nenurodo, kurią konkrečią informaciją Konkurencijos taryba turėtų laikyti ūkio subjekto komercine paslaptimi, įgaliotas pareigūnas ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kitas administracijos darbuotojas gali įpareigoti jį per nustatytą terminą šią informaciją nurodyti.“

1.28.  Pakeisti 167 punktą ir jį išdėstyti taip:

167. Ūkio subjektą, kurio dokumentus ar kitą informaciją, sudarančią ūkio subjektų komercinę paslaptį, turi Konkurencijos taryba, įgaliotas pareigūnas ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kitas administracijos darbuotojas gali įpareigoti per nustatytą terminą pateikti dokumento ar kitos informacijos išrašą be komercinę paslaptį sudarančios informacijos (toliau – išrašas) ir siekiamos apsaugoti informacijos aprašymą. Išraše komercinė paslaptis turi būti užslaptinta jos vietoje įrašant [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Siekiamos apsaugoti informacijos aprašymas turi būti parengtas taip, kad būtų galima suprasti, kokio pobūdžio informacija yra užslaptinta išraše.“

1.29.  Pakeisti 170 punktą ir jį išdėstyti taip:

170. Įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai apie savo sprendimą ūkio subjekto pateiktų dokumentų ar kitos informacijos, kurią jis prašė laikyti komercine paslaptimi, nepripažinti komercine paslaptimi raštu informuoja ūkio subjektą per protingą laikotarpį iki tokios informacijos atskleidimo.“

1.30.  Pakeisti 171 punktą ir jį išdėstyti taip:

171. Dokumentai ir kita informacija pripažįstami ūkio subjekto komercine paslaptimi, kai yra įsegami į atskirą bylos tomą, kuris nėra teikiamas susipažinti asmenims, neturintiems teisės susipažinti su šia informacija. Įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai parengia bylos tomų, kuriuose yra ūkio subjektų komercinę paslaptį sudarantys dokumentai, apyrašą.“

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pirmininko pavaduotoja,

pavaduojanti pirmininką                                                                                              Jūratė Šovienė