LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-346 „DĖL TARPININKŲ ATLYGIO IR KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ŠIŲ IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. sausio 23 d. Nr. A1-60

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. A1-346 „Dėl Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas nekeičiamas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPININKŲ ATLYGIO IR KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ŠIŲ IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 5 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 2.1 papunkčiu:

1. Tvirtinu Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau tarpininkų:

2.1. atlygio už vieną tarpininkavimo valandą dydį – 0,0073 Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

2.2. kelionės išlaidų dydį – 100 procentų išlaidų sumos.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                           Monika Navickienė