LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. D1-32

Vilnius

 

P a k e i č i u Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1.1. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija, atliekų perdirbėjo pasirašyta viešai atliekų perdirbėjo interneto svetainėje ir (ar) metinėje ataskaitoje skelbiama informacija apie bent vieną konkretų žaliavos naudotoją ar žaliavos pardavimą, gaunamas pajamas iš žaliavos pardavimo) ir yra gautas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktu, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba“.

2. Pakeičiu 5.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1.2. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija, atliekų perdirbėjo pasirašyta viešai atliekų perdirbėjo interneto svetainėje ir (ar) metinėje ataskaitoje skelbiama informacija apie bent vieną konkretų žaliavos naudotoją ar žaliavos pardavimą, gaunamas pajamas iš žaliavos pardavimo) ir kuriam nėra taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, ir atitinka tarptautinio ar nacionalinio standarto arba pramonės ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba“.

3. Pakeičiu 5.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1.3. atitinka tarptautinio, nacionalinio ar įmonės standarto ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) ir turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams (pvz., sutartis dėl pagaminto produkto pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, produkto perdavimo aktas, atliekų perdirbėjo pasirašyta viešai atliekų perdirbėjo interneto svetainėje ir (ar) metinėje ataskaitoje skelbiama informacija apie bent vieną konkretų produkto naudotoją ar produkto pardavimą, gaunamas pajamas iš produkto pardavimo) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1);“.

4. Pakeičiu 6.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija, Gavėjo pasirašyta viešai Gavėjo interneto svetainėje ir (ar) metinėje ataskaitoje skelbiama informacija apie bent vieną konkretų žaliavos naudotoją ar žaliavos pardavimą, gaunamas pajamas iš žaliavos pardavimo) ir yra gautas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktu, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba“.

5. Pakeičiu 6.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.2. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija, Gavėjo pasirašyta viešai Gavėjo interneto svetainėje ir (ar) metinėje ataskaitoje skelbiama informacija apie bent vieną konkretų žaliavos naudotoją ar žaliavos pardavimą, gaunamas pajamas iš žaliavos pardavimo) ir kuriam nėra taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, ir atitinka tarptautinio ar nacionalinio standarto arba pramonės ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba“.

6. Pakeičiu 6.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.3. atitinka tarptautinio, nacionalinio ar įmonės standarto ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) ir turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams (pvz., sutartis dėl pagaminto produkto pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, produkto perdavimo aktas, Gavėjo pasirašyta viešai Gavėjo interneto svetainėje ir (ar) metinėje ataskaitoje skelbiama informacija apie bent vieną konkretų produkto naudotoją ar produkto pardavimą, gaunamas pajamas iš produkto pardavimo) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1);“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas