Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL  SUTIKIMO REORGANIZUOTI PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS PIKTUPĖNŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T-68

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-93 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Sutikti, kad biudžetinė įstaiga Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuota prijungimo būdu prie Pagėgių Algimanto Mackaus  gimnazijos, kuriai pereitų visos Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos.

2Nustatyti, kad:

2.1reorganizavimo tikslas – sudaryti sąlygas siekti aukštesnės mokymo kokybės bei užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą;

2.2.                 reorganizavimo būdas – prijungimas;   

2.3reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla (juridinio asmens kodas 190694963, adresas: Mokyklos g. 7, Piktupėnų k., Pagėgių sen., 99241 Pagėgių savivaldybė);

2.4reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija (juridinio asmens kodas – 190695912, adresas: Vilniaus g. 3, 99292 Pagėgiai);

2.5.  po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, vykdanti pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, formuos ir įgyvendins ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bendrąjį ugdymo planą ir bendrąsias programas;

2.6funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga, bus nustatytos  Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatuose;    

2.7.  po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pagėgių savivaldybės taryba.

3Įpareigoti:

3.1Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorę ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorių:

3.1.1.   Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos sąlygų aprašą (pridedama) viešai paskelbti įstaigų interneto svetainėse ir pateikti Valstybės įmonei Registrų centras ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d.;

3.2.                 Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorę:

3.2.1.   raštu pranešti visiems kreditoriams ir tiekėjams apie įstaigų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą;

3.2.2.   Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka pranešti mokiniams apie numatomą mokyklos reorganizavimą;

3.3.  Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių apie numatytą Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos sąlygų aprašą paskelbti viešai Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d.;

3.4Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorių ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. parengti naują Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų redakciją ir pateikti tvirtinti Pagėgių savivaldybės tarybai.

4Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

5Šis sprendimas įsigalioja, kai elektroniniame teisės aktų registre (e-tar) yra paskelbiamas Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas  „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“  pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.Manto g. 37, 92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Vaidas Bendaravičius

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-68

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS PIKTUPĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos sąlygų aprašas (toliau – Sąlygos) reglamentuoja reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų reorganizavimo tvarką. Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 21 punktu.

2.  Reorganizuojama įstaiga – Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas − 190694963, adresas: Mokyklos g. 7, Piktupėnų k., Pagėgių sen., 99241 Pagėgių savivaldybė.

3.  Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas – 190695912,  adresas: Vilniaus g. 3, 99292 Pagėgiai.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS

 

4.  Reorganizavimo tikslas – sudaryti sąlygas siekti aukštesnės mokymo kokybės bei užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą.

5.  Reorganizavimo būdas – prijungimas: Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla prijungiama prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo tęsia savo veiklą, o Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia savo veiklą.   

6.  Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai pereina visos reorganizuotos Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos.

7.  Pagėgių savivaldybės administracija organizuoja Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokinių, pasirinkusių mokytis Pagėgių miesto bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimą.  

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

 

8.  Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla reorganizuojama dėl mažo mokinių skaičiaus, jungtinių ir nepilnų klasių komplektų, todėl neefektyvu ir neracionalu skirti lėšas mokymo ir mokyklos aplinkai išlaikyti.

IV SKYRIUS

TURTO ĮVERTINIMO IR INVENTORIZACIJOS, TURTO PASKIRSTYMO, DOKUMENTŲ PERDAVIMO SAUGOTI TVARKA

 

9.  Reorganizuojamos Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos turto inventorizaciją atlieka Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir perduoda turtą Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., įformindama perdavimo ir priėmimo aktais ir/arba savivaldybės tarybos sprendimais. Reorganizuojamo juridinio asmens turto inventorizacija atliekama Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

10.     Apskaitos dokumentai, finansinės atskaitomybės ir kiti dokumentai perimami pasirašant aktą, jų saugojimas bei prievolės perduodamos Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai ir Pagėgių savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriui.

11.  Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos archyvas perduodamas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

V SKYRIUS

 

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

12.  Reorganizuojamos įstaigos Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos uždaviniai, funkcijos ir struktūra iki reorganizavimo:

12.1.  formuoti ir įgyvendinti vaikų ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paisyti vaikų poreikių įvairovės, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo būdus ir tempą;

12.2.              vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą;

12.3.              vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą;

12.4.              vykdyti pradinio ugdymo programą;

12.5.              vykdyti pagrindinio ugdymo programą;

12.6.              vykdyti neformaliojo ugdymo programas;

12.7.              sudaryti vaikams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

12.8.              teikti informacinę, socialinę pedagoginę, specialią pedagoginę pagalbą;

12.9.  ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą;

12.10.  dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais.

13.  Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia savo veiklą.  Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos veiklos rūšys:

13.1.              pagrindinis ugdymas;

13.2.              vidurinis ugdymas;

13.3.              neformalusis vaikų švietimas.

 

VI SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR TERMINAI

 

14Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorė ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius:

14.1.  iki 2020 m. gegužės 1 d. reorganizavimo sąlygas vieną kartą viešai paskelbia įstaigos nuostatuose nurodytame šaltinyje ir švietimo įstaigų interneto svetainėse bei raštu apie reorganizaciją praneša visiems kreditoriams ir tiekėjams;

14.2.  ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo sąlygų aprašo paskelbimo dieną Valstybės įmonei Registrų centras registrui pateikia dokumentus (įrašą apie reorganizavimo sąlygų aprašo paskelbimą, prašymą įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, Reorganizavimo sąlygų aprašą ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už reorganizavimo sąlygų aprašo įregistravimą), reikalingus reorganizuojamų įstaigų statusui įregistruoti.

15.  Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius iki 2020 m. gegužės 1 d. reorganizavimo sąlygas vieną kartą viešai paskelbia Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje.

16Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius iki 2020 m. birželio 1 d. parengia ir teikia Pagėgių savivaldybės tarybai tvirtinti naują Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos  nuostatų redakciją, kurią įstatymų nustatyta tvarka ir terminais teikia registruoti valstybės įmonei Juridinių asmenų registrui.

17Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorė teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoja Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinę mokyklą  iš Valstybės įmonės Registrų centras iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

18Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriai iki 2020 m. gegužės 14 d. suderina Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pareigybių sąrašą ir etatų skaičių.

19Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą, galimą atleidimą bei atsiskaito su atleidžiamais darbuotojais.

20.  Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

21Po reorganizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla, kaip savarankiškas juridinis asmuo, baigia savo veiklą.   

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės

mokyklos direktorė                                                                                     Loreta Zinovjevienė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius                                 Vaclovas Navickas