LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TĖVAMS „NEĮTIKĖTINI METAI“ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. V-796

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 113.2 papunktį:

1. T v i r t i n u Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. balandžio 21  d.

įsakymu Nr. V-796

 

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TĖVAMS „NEĮTIKĖTINI METAI“ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ (toliau – Programa) vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2.    Aprašas skirtas savivaldybių administracijoms, savivaldybių visuomenės sveikatos biurams (toliau – SVSB) ir Higienos institutui.

3.    Aprašo tikslas – gerinti visuomenės sveikatą integruojant Programą į SVSB ir savivaldybių administracijų vykdomą veiklą ir užtikrinant Programos įgyvendinimo atitiktį Programos kūrėjų keliamiems reikalavimams.

4.    „Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years®) – susijusių, mokslo įrodymais pagrįstų programų, skirtų tėvams, vaikams ir mokytojams, sistema, kurios tikslas yra užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms ir jas koreguoti bei skatinti vaikų socialines, emocines ir mokymosi kompetencijas.

5.    Programa ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years® Preschool Basic Parent Program) yra skirta 3–6 m. amžiaus vaikų tėvams, įtėviams, globėjams pozityvios tėvystės įgūdžiams stiprinti, išmokant juos skatinti vaikų teigiamą elgesį ir supažindinant su veiksmingais metodais, padedančiais spręsti įprastas vaikų elgesio problemas:

5.1. Programos apimtis – 1420 kassavaitinių grupinių susitikimų (mokymų) su tėvais po 22,5 valandos. Konkrečiai grupei reikalingą Programos apimtį parenka grupės vadovai, atsižvelgdami į Programos reikalavimus;

5.2. grupinius susitikimus (mokymus) veda du specialistai – grupės vadovai arba (ir) akredituoti grupės vadovai.

6.    Reikalavimai grupinius susitikimus (mokymus) vedantiems specialistams:

6.1. grupės vadovas turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

6.1.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties arba socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą ir diplomą;

6.1.2. turėti darbo su vaikais ir šeimomis patirties;

6.1.3. turėti The Incredible Years, Inc. išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jis dalyvavo Programos reikalavimus atitinkančiuose akredituotų mentorių (trenerių) vedamuose mokymo seminaruose;

6.1.4. dalyvauti Programos reikalavimus atitinkančiose akredituotų mentorių (trenerių) konsultacijose ir praktinės veiklos supervizijose;

6.1.5. mokėti anglų kalbą žodžiu ne žemesniu nei B2 lygiu;

6.2. akredituotas grupės vadovas turi atitikti Aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus, būti akredituotas pagal Programos reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

 

II SKYRIUS

PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS

 

7.    Programą įgyvendinančios institucijos – Higienos institutas, savivaldybių administracijos ir SVSB.

8.    Higienos institutas metodiškai vadovauja Programos įgyvendinimui ir atlieka šias funkcijas:

8.1. administruoja interneto svetainę www.neitikėtini-metai.lt, kurioje skelbiama Programos įgyvendinimui reikalinga informacinė ir metodinė medžiaga;

8.2. konsultuoja SVSB dėl Programos įgyvendinimo;

8.3. prireikus veda grupinius susitikimus (mokymus), kuriuose dalyvauja Programos tikslinės grupės atstovai, suteikia grupinių susitikimų (mokymų) paslaugas SVSB, organizuoja grupės vadovų mokymus, kvalifikacijos kėlimą ir praktinės veiklos supervizijas;

8.4. renka už Programos įgyvendinimą savivaldybėje atsakingų asmenų kontaktinę informaciją ir tvarko šiuos asmens duomenis Programos įgyvendinimo užtikrinimo tikslu.

9.  Savivaldybės administracija užtikrina Programos įgyvendinimui reikalingas sąlygas:

9.1. panaudos sutartimi suteikia patalpas grupiniams susitikimams (mokymams) ir vaikų priežiūrai, kai mokymai organizuojami kontaktiniu būdu;

9.2. paskiria už Programos įgyvendinimą savivaldybėje atsakingą asmenį, pateikia Higienos institutui ir nuolat atnaujina šio darbuotojo kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono numeris ir elektroninis paštas) metodiniam vadovavimui užtikrinti.

10.  SVSB organizuoja Programos reikalavimus atitinkančius kontaktinius arba nuotolinius grupinius susitikimus (mokymus) savivaldybėje pagal Aprašo IV skyriaus nuostatas:

10.1.  jei SVSB turi visą metodinės medžiagos komplektą, išvardytą Aprašo 12 punkte, SVSB gali vykdyti grupinius susitikimus (mokymus) pats, sudaręs darbo sutartis su grupės vadovais ir (arba) su akredituotais grupės vadovais, arba įsigijęs akredituotų grupės vadovų paslaugą;

10.2.  jei SVSB neturi viso metodinės medžiagos komplekto, išvardyto Aprašo 12 punkte, yra sudaroma grupinių susitikimų (mokymų) organizavimo sutartis su institucija, turinčia visą metodinės medžiagos komplektą (SVSB arba Higienos institutu).

11.  Visos Programą įgyvendinančios institucijos bendradarbiauja tarpusavyje Programos vykdymo klausimais bei teikia informaciją apie Programos vykdymą ir galimybę joje dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, sveikatos priežiūros ar kitų įstaigų administracijai ir darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba su 36 metų amžiaus vaikais, jų tėvais, įtėviais, globėjais. Visos Programą įgyvendinančios institucijos informaciją viešinimui naudoja tik iš www.neitiketini-metai.lt ir https://incredibleyears.com/ interneto svetainių.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS METODINĖ MEDŽIAGA IR KITOS PRIEMONĖS

 

12.  Programos įgyvendinimui reikalingos metodinės medžiagos komplektą sudaro:

12.1.  mokymo medžiaga „Programa ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams“ (angl. Preschool Basic Parent Program) – vaizdo įrašai, rodomi grupinių susitikimų (mokymų) Programos tikslinei grupei metu;

12.2.  išsamus vadovo vadovėlis (angl. comprehensive leader manual) – išsamus Programos metodinės medžiagos vadovas, skirtas grupės vadovams;

12.3.  grupės vadovams skirta knyga „Bendradarbiavimas su tėvais, siekiant sumažinti vaikų elgesio problemas“ (angl. Collaborating with Parents to Reduce Children’s Behavior Problems);

12.4.  tėvams skirtos knygos:

12.4.1.  „Knyga tėvams: Neįtikėtini metai: konfliktų sureguliavimo vadovas 3–8 metų vaikų tėvams“ (angl. Book for Parents: The Incredible Years: A Troubleshooting Guide for Parents of Children Aged 3–8 Years) – ne mažiau kaip 2 vnt.;

12.4.2. „Wally‘io detektyvinės knygos problemoms spręsti“ (angl. Wally’s Detective Books for Solving Problems) (4 knygučių rinkinys), 1 komplektas.

13.  Programos grupinius susitikimus (mokymus) gali vykdyti tik institucija, turinti visą Aprašo 12 punkte nurodytą metodinės medžiagos komplektą.

14.  Programos įgyvendinimui reikalingos priemonės ir sąlygos:

14.1. kontaktiniu būdu vykstantiems grupiniams susitikimams (mokymams):

14.1.1. kompiuteris, turintis vaizdo bei garso perdavimo galimybę (grupiniams susitikimams (mokymams) pasiruošti ir vesti);

14.1.2. vaizdo filmavimo kamera, kuria būtų galima nepertraukiamai filmuoti grupinį susitikimą (mokymus);

14.1.3. ryšio priemonė (telefonas) kiekvienam grupės vadovui bendrauti su grupinių susitikimų (mokymų) dalyviais;

14.1.4. rašymo lenta arba alternatyvios priemonės grupinių susitikimų (mokymų) užrašams;

14.1.5. pozityvių emocijų lipdukų rinkiniai Programos tikslinės grupės pasiekimams įvertinti;

14.1.6. patalpos kassavaitiniams kontaktiniams tikslinės grupės susitikimams (mokymams), pritaikytos užsiėmimams ne mažiau kaip 14 asmenų;

14.1.7. patalpos grupiniuose susitikimuose (mokymuose) dalyvaujančių tėvų vaikams, pritaikytos užsiėmimams ne mažiau kaip 5 vaikams ir vaikus prižiūrinčiam asmeniui;

14.2. nuotoliniu būdu vykstantiems grupiniams susitikimams (mokymams):

14.2.1. kompiuteris, turintis vaizdo ir garso perdavimo galimybę, kiekvienam grupės vadovui (grupiniams susitikimams (mokymams) pasiruošti ir vesti nuotoliniu būdu);

14.2.2. nuotolinio bendravimo platforma, nepertraukiamai veikianti ne mažiau kaip 2,5 valandos, turinti pokalbių kambarius ir susitikimo įrašymo funkciją;

14.2.3. ryšio priemonė (telefonas) kiekvienam grupės vadovui, skirta bendrauti su grupinių  

su     susitikimų (mokymų) dalyviais.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

15.  Kassavaitinius grupinius susitikimus (mokymus) veda du grupės vadovai arba akredituoti grupės vadovai. Šie asmenys vienos grupės susitikimams (mokymams) vesti įdarbinami SVSB ne mažiau kaip po 0,25 etato darbo krūviu arba su akredituotais grupės vadovais sudaroma grupinių susitikimų (mokymų) organizavimo paslaugos teikimo sutartis.

16.  SVSB užtikrina grupiniams susitikimams (mokymams) reikalingas priemones, išvardytas Aprašo 14 punkte, ir papildomas paslaugas:

16.1.  kontaktiniu būdu vykstantiems grupiniams susitikimams (mokymams) – atvykimą į grupinius susitikimus (mokymus) dalyviams, kurie neturi galimybių atvykti patys;

16.2.  kontaktiniu būdu vykstantiems grupiniams susitikimams (mokymams) – vaikų priežiūros paslaugas vaikams (3–6 m. amžiaus), kurių tėvai dalyvauja grupiniuose susitikimuose (mokymuose), jei tėvai neturi kitų vaiko priežiūros galimybių;

16.3.  kontaktiniu būdu vykstantiems grupiniams susitikimams (mokymams) – kavos pertrauką su užkandžiais;

16.4.  dalijamosios medžiagos atspausdinimą dalyviams (medžiaga paskelbta interneto svetainėje https://incredibleyears.com);

16.5paskatinimo prizus tėvams už atliktus namų darbus.

17.  SVSB, bendradarbiaudamas su savivaldybės administracija, informuoja savivaldybės gyventojus apie Programą, registravimosi ir dalyvavimo joje sąlygas.

18.  SVSB vykdo dalyvių registraciją savivaldybėje. Registruodamiesi dalyviai nurodo savo vardą, pavardę (siekiant nustatyti, ar asmuo dar nėra dalyvavęs Programoje), deklaruotą gyvenamąją vietą (siekiant nustatyti, ar asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje savivaldybėje, kurioje ir organizuojami mokymai, finansuojami iš dotacijos, skirtos konkrečiai savivaldybei), telefono numerį ir elektroninį paštą (kad grupės vadovai galėtų susisiekti su užsiregistravusiais dalyviais), vaiko (-ų) amžių (siekiant nustatyti, ar vaiko (-ų) amžius yra tinkamas pagal Programą, t. y. vaikui (-ams) yra 3–6 m.). Šiame punkte nurodytus asmens duomenis SVSB saugo 1 metus nuo asmens duomenų pateikimo registracijos metu dienos.

19.  Grupės vadovai arba akredituoti grupės vadovai atlieka įvadinius pokalbius su užsiregistravusiais dalyviais, siekdami įvertinti jų tinkamumą dalyvauti Programoje. Remiantis pokalbio rezultatais sudaromas galutinis grupės dalyvių sąrašas, kartu atsižvelgiant ir į registravimosi eiliškumą.

20.  Jei susitikimai (mokymai) vyksta kontaktiniu būdu, sudaromos 12–14 dalyvių grupės (iš ne daugiau kaip 12 šeimų), arba 8–10 dalyvių grupės (iš ne daugiau kaip 8 šeimų), jei susitikimai (mokymai) vyksta nuotoliniu būdu. Kai visi grupės dalyviai priklauso socialinės rizikos veiksnius patiriančioms šeimoms ir (ar) šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius diagnozuotų sutrikimų, kurie paveikia elgesį ir emocijas, sudaromos iki 30 proc. mažesnės dalyvių grupės. Diagnozę patvirtinantys dokumentai nėra renkami, grupių vadovai gauna informaciją apie vaiką įvadinių pokalbių su tėvais metu.

21.  Programos vienos grupės kontaktiniai susitikimai (mokymai), kuriuose dalyvauja tėvai, vyksta vieną kartą per savaitę 2–2,5 valandos toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku, laikantis Programos reikalavimų. Programos nuotolinio susitikimo (mokymų) trukmė – iki 2,5 valandos.

22.  Programos susitikimo (mokymų) metu daromas vaizdo ir garso įrašas vaizdo filmavimo kamera arba kompiuteriu. Vaizdo filmavimo kameroje arba kompiuteryje įrašomi tėvų asmens duomenys. Vaizdo ir garso įrašo duomenis tvarko SVSB grupės vadovų profesinių įgūdžių tobulinimo ir akreditacijos tikslu ir saugo 2 metus nuo vaizdo ir garso įrašo sukūrimo dienos. Asmenys, tvarkantys Apraše nurodytus asmens duomenis, tarp jų vaizdo ir garso duomenis, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas) ir užtikrinti tinkamas technines asmens duomenų, tarp jų vaizdo ir garso įrašo, saugojimo priemones (pavyzdžiui, turi būti apribojamas duomenų prieinamumas pašaliniams asmenims (prieigą prie duomenų turi tik grupės vadovas); kompiuteriai turi būti apsaugoti slaptažodžiais; baigus darbą, turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: atsijungiama, uždaroma programinė įranga, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu; vaizdo ir garso įrašas įrašomas į išorinę duomenų laikmeną (USB raktą) ir saugomas užrakinamame stalčiuje ar spintoje ir kt.). Garso  ir vaizdo įrašai rodomi grupės vadovų grupėse ir (ar) Programos kūrėjo paskirtiems atstovams konsultacijų metu. Šių konsultacijų metu Programos kūrėjo nominuoti atstovai konsultuoja grupės vadovus arba grupės vadovai konsultuojasi tarpusavyje profesinių įgūdžių tobulinimo ir (ar) akreditacijos tikslu.

23.  Jeigu dalyvis negali dalyvauti Programos susitikime (mokymuose) dėl svarbių priežasčių, jam suteikiama individuali arba grupinė (jeigu susidaro keli dalyviai) Programos pasivijimo sesija (angl. make-up session).

24.  Pagal Programos reikalavimus grupės vadovai arba akredituoti grupės vadovai laikotarpiu tarp grupinių susitikimų bendrauja (susisiekia telefonu ar elektroniniu paštu) su grupės dalyviais.

25.  Grupinius susitikimus vykdanti institucija dalyviams išduoda Programos baigimo pažymėjimus, jei jie dalyvavo ne mažiau kaip 75 proc. susitikimų (mokymų), įskaitant Programos pasivijimo sesijas. Pažymėjime nurodoma Programos baigimo data, dalyvio vardas, pavardė, Programos ir jos kūrėjos informacija (The Incredible Years® „Bazinė programa ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams“ (angl. Preschool Basic Parent Program), Programos kūrėjadr. Carolyn Webster-Stratton), grupės vadovų arba akredituotų grupės vadovų vardai ir pavardės, organizatorių logotipai. Pažymėjimą gavusių asmenų sąrašas, kuriame nurodyti Programą baigusių dalyvių vardai ir pavardės, saugomas 7 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos dėl Programą baigusių dalyvių apskaitos savivaldybėje. Pažymėjimo pavyzdys skelbiamas interneto svetainėje www.neitiketini-metai.lt.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYMO STEBĖSENA IR VERTINIMAS

 

26.  Grupinius susitikimus (mokymus) vedantys grupės vadovai sudaro kiekvieno grupinio susitikimo dalyvių sąrašą, kuriame nurodytas vardas, pavardė, parašas (jei grupiniai susitikimai vedami kontaktiniu būdu) arba vardas, pavardė, vardas nuotolinėje mokymų platformoje (jei grupiniai susitikimai vedami nuotoliniu būdu):

26.1.  jei grupiniai susitikimai (mokymai) vedami kontaktiniu būdu, dalyviai patvirtina dalyvavimą parašu;

26.2.  jei grupiniai susitikimai (mokymai) vedami nuotoliniu būdu, vietoj parašo grupės vadovas nufotografuoja nuotolinėje mokymo platformoje esantį dalyvių sąrašą (angl. Participant list screenshot).

27.  Grupinio susitikimo (mokymų) dalyvių sąraše nurodyti asmens duomenys tvarkomi siekiant patvirtinti dalyvių dalyvavimą. Grupinio susitikimo (mokymų) dalyvių sąrašas teikiamas SVSB ir saugomas 1 metus nuo paskutinio grupinio susitikimo dienos.

28.  Galutinį pasitenkinimo Programa klausimyną (toliau – klausimynas), kuris yra paskelbtas interneto svetainėje https://incredibleyears.com, rekomenduojama užpildyti tėvams, nurodant savo vardą. Klausimynai tvarkomi grįžtamojo ryšio grupių vadovams tikslu ir saugomi dvi savaites. Nuasmenintus klausimynus grupės vadovai perduoda SVSB, SVSB juos saugo ne ilgiau kaip 2 metus. Nuasmenintų klausimynų elektroninę kopiją grupės vadovai akreditacijos tikslu saugo iki grupės vadovų akreditacijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip 2 metus, ir akreditacijos proceso metu perduoda Programos kūrėjui The Incredible Years, Inc.

29.  SVSB kasmet apibendrina visų Programos grupinių susitikimų (mokymų) lankymo apskaitos suvestines ir iki kitų kalendorinių metų sausio 15 d. jas teikia Higienos institutui, užpildę  Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ ataskaitos formą (2 priedas).

30.  Higienos institutas apibendrina iš SVSB gautas Programos vykdymo apskaitos suvestines, veda jų rezultatų apskaitą ir iki einamųjų metų vasario 15 d. pateikia suvestinę ataskaitą (susistemintus statistinius duomenų rinkinius be asmens duomenų) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.  SVSB Programą įgyvendina iš specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, ir kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

32.  Higienos institutas ir SVSB, tvarkydami Apraše nurodytus asmens duomenis, privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytų reikalavimų.

33.  SVSB ir Higienos institutas Programos įgyvendinimo vertinimą atliekančiai institucijai teikia nuasmenintą informaciją.

______________________

 

Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

_________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Aš, _________________________________________________,

(vardas, pavardė)

__________________________________________

(institucijos, skyriaus ir pareigų pavadinimas)

 

patvirtinu, kad esu susipažinusi (-ęs) su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, ir pasižadu:

1. Saugoti asmens duomenų paslaptį visą darbo laiką ir pasibaigus darbo santykiams, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

2. Asmens duomenis tvarkyti tik teisėtais tikslais.

3. Asmens duomenis tvarkyti tiksliai ir, jeigu reikia, nuolat atnaujinti, ištaisyti ar papildyti netikslius ar neišsamius duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą.

4. Asmens duomenis tvarkyti tik tokios apimties, kuri būtina jiems tvarkyti ir vykdomai funkcijai atlikti.

5. Neperduoti neįgaliotiems asmenimis įstaigos viduje ar už jos ribų slaptažodžių ir kitų duomenų, leidžiančių programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti asmens duomenų, susipažinti su asmens duomenimis.

6. Įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas, numatančias, kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo ar atskleidimo.

7. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti duomenų subjekto teisių įgyvendinimą.

8. Laikytis kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų.

Žinau, kad už netinkamą asmens duomenų tvarkymą bus taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

______________________________ __________________ ___________________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

_____________________

 

 

 

Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ ataskaitos forma)

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TĖVAMS „NEĮTIKĖTINI METAI“ ATASKAITA

____________________________________________________

(įstaigos pavadinimas, savivaldybė, kurioje teikta paslauga, jeigu teikiama paslauga kitai savivaldybei)

 

____________________ Nr.___________

(data)

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

I.          20... METŲ DUOMENYS

 

Apmokytos tėvų grupės

Eil. Nr.

Įgyvendinimo laikotarpis

Kassavaitinių grupinių susitikimų kiekis

Susitikimai kontaktiniu ar nuotoliniu būdu

Programą pradėjusių dalyvių skaičius

Programą baigusių (apmokytų) dalyvių skaičius

Pasiektų vaikų skaičius (tik 3–6 m. amžiaus)

Moterys

Vyrai

Iš viso

Moterys

Vyrai

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.         RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Numatyta apmokyti tėvų per metus

Apmokyta tėvų per metus

Priežastys, kodėl nepavyko pasiekti rodiklio (jei nepavyko) (pvz., sudarytos mažesnės grupės, nes dalyvavo socialinės rizikos veiksnius patiriančios šeimos ir (arba) šeimos, auginančios vaikus, turinčius diagnozuotų sutrikimų, kurie paveikia elgesį ir emocijas)

 

 

 

 

 

_____________________________                           _____________________________

(pareigos)                                           (parašas, vardas ir pavardė)