VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE lIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. VA-2 „DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. VA-35

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos (versija 07) keičiamos, Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 07) užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu bei siekdamas pagerinti pelno mokesčio administravimą,

tvirtinu pridedamas:

1. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formas (versija 07).

2. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 07) užpildymo taisykles.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 07) užpildymo taisykles:

2.1. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. Deklaracijos PLN204 forma – Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Šia PLN204 forma pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal PMĮ nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui, ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas taip pat teikia Lietuvos bankui (priežiūrą vykdančiai institucijai). Deklaracijos PLN204 forma naudojama ir pagal PMĮ 38-3 straipsnį apskaičiuotam papildomam Kredito įstaigų pelno mokesčiui deklaruoti;“.

2.2. Papildau 17.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

17.5. Deklaracijos PLN204 formoje Kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas, apskaičiuojamas iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų padidintų atskaitymų sumą, apmokestinamųjų pajamų sumažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų sumą, atskaitomą suteiktos paramos sumą ir praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių, atskaitomų iš mokestinio laikotarpio pajamų, sumą). Apskaičiuojant apmokestinamą Kredito įstaigos pelną, į Pelno mokesčio įstatymo IX1 ir X1 skyrių nuostatas neatsižvelgiama. Į Kredito įstaigos pajamas neįtraukiamos pozityviosios pajamos ir gauti dividendai.

Papildomu Kredito įstaigų pelno mokesčiu neapmokestinama PMĮ 383 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoto pelno dalis, neviršijanti 2 000 000 eurų.“

2.3. Papildau 19.12 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

19.12. Deklaracijos 17B laukelis užpildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis):

19.12.1. visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas – 1;

19.12.2. pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas lygiomis dalimis per 5 metus – 2;

19.12.3. pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas – 3.“

2.4. Papildau 19.13 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

19.13. Deklaracijos 17C laukelyje pasirenkama „Taip“ tuo atveju, jeigu vienetas, vadovaudamasis PMĮ 383 straipsniu, apskaičiuoja papildomą Kredito įstaigų pelno mokestį (užpildoma Deklaracijos PLN204 IV dalis), priešingu atveju pasirenkama „Ne“.“

2.5. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Deklaracijos 21 laukelyje įrašoma bendra pajamų (pelno) padidinimo PMĮ nustatytais atvejais suma – t. y. 22, 23, 24, 25, 25A ir 25B laukeliuose nurodomų bei kitų pajamų, PMĮ nustatytais atvejais didinančių pajamas (pelną), kurios šiuose laukeliuose nenurodomos suma. Kadangi 21 laukelyje įrašomos ir kitos 22, 23, 24, 25, 25A ir 25B laukeliuose nenurodomos pajamos, tai 21 laukelyje įrašyta pajamų (pelno) padidinimo suma gali sutapti arba būti didesnė už 22, 23, 24, 25, 25A, 25B  laukelių sumą:

24.1. Deklaracijos 22 laukelyje įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantį nuomos sandorį. Šiame laukelyje turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma – pagal nuomos sandorį perduoto turto tikrosios rinkos kainos ir to turto įsigijimo kainos (sumažintos nusidėvėjimo suma, iki turto perdavimo įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus) skirtumo suma;

24.2. Deklaracijos 23 laukelyje įrašomos mokestinio laikotarpio pajamų (pelno) padidinimo arba sąnaudų sumažinimo sumos, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į mokesčio bazę (pajamas) įtraukiamos pagal PMĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatas;

24.3. Deklaracijos 24 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno padidinimo (mokestinio nuostolio sumažinimo) nuostolių suma, perleidžiančiojo vieneto perduota įsigyjančiajam vienetui reorganizavimo ar perleidimo atvejais PMĮ 43 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jei vienetas PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 5, 6 ar 8 punktuose nustatytais atvejais perleido veiklą (ar jos dalį) ir pagal PMĮ 43 straipsnio 1 dalies nuostatas kartu perdavė su ta veikla susijusius mokestinius nuostolius, įskaitant finansų įstaigų nuostolius iš VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo ir / arba veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, tai jis, atsižvelgdamas į PMĮ 43 straipsnio 3 dalį, apskaičiuojamą veiklos ar jos dalies perleidimo mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną turi padidinti (mokestinį nuostolį sumažinti) veiklą įsigijusiam vienetui perduota to mokestinio laikotarpio nuostolių suma (apskaičiuota nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki perleidimo pabaigos datos);

24.4. Deklaracijos 25 laukelyje įrašomos mokestinio laikotarpio pajamų padidinimo dėl skirtingo jų pripažinimo pagal PMĮ ir finansinėje apskaitoje sumos, įskaitant patikslintoje deklaracijoje įrašytas pajamų koregavimo sumas dėl klaidų ir netikslumų taisymo. Pavyzdžiui, šiame 25 laukelyje įrašomos neigiamo prestižo sumos, kurios pagal PMĮ 7 straipsnio 2 ir 3 dalį turi būti įtraukiamos į pajamas.;

24.5. Deklaracijos 25A laukelyje įrašomos turto vertės padidėjimo apmokestinamosios pajamos, apskaičiuotos PMĮ 402 straipsnyje nustatyta  tvarka;

24.6. Deklaracijos 25B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 straipsnio 6 dalies 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.“

2.6. Pakeičiu 332 punktą ir jį išdėstau taip:

332. Deklaracijos 43B laukelyje įrašoma atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, suma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, ir Lietuvos vienetų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, praėjusių mokestinių metų perkeliamų nuostolių suma (PMĮ 30 straipsnio 21 dalis). 43B laukelio suma negali būti didesnė nei 43A laukelio suma.“

2.7. Pakeičiu 35 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

35. Deklaracijos 45, 46, 47 ir 47A laukeliuose vienetai turi įrašyti PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomus Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotus nuostolius (PMĮ 30 straipsnio 6 dalis, taikant 4 dalyje nuostolių dydį ribojančias nuostatas) ir ankstesnių mokestinių laikotarpių perkeliamus nuostolius, atsižvelgdami į PMĮ 30 straipsnio 4 dalyje ir 43 straipsnio 7 dalyje nustatytas perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydį ribojančias nuostatas (iki 70 procentų apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, neatėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių), išskyrus vienetus, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą:“.

2.8. Pakeičiu 35.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

35.1. Deklaracijos 45 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto perkeliamų ankstesnių mokestinių metų veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 43 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 43 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir jeigu neužpildyti 47 ir 47A laukeliai.“

2.9. Pakeičiu 35.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

35.2. Deklaracijos 46 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto ankstesnių mokestinių metų perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma.“

2.10. Papildau 391 punktu ir jį išdėstau taip:

391. Deklaracijos 51A laukelyje įrašoma PMĮ 561 straipsnyje nustatyta tvarka iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., nuostolių suma, kuria gali būti mažinamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas.

2.11. Pakeičiu 40 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

40. Deklaracijos 52 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma, sumažinta dėl vykdomo investicinio projekto ir / arba dėl iš kito vienetų grupės vieneto (vienetų) perimtų mokestinių nuostolių (apskaičiuojama iš 48 laukelio sumos atėmus 49, 50, 51 ir 51A laukelių sumą). Jei deklaracijos 49, 50, 51 ir 51A laukeliai neužpildomi, tai 52 laukelyje turi būti įrašoma 48 laukelio suma. Deklaracijos 50, 51 ir 51A laukelių suma negali būti didesnė už 48 ir 49 laukelių skirtumo sumą, t. y. iš apmokestinamojo pelno atskaitoma iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė už apmokestinamojo pelno sumą, iš jos atėmus faktiškai patirtas išlaidas dėl vykdomo investicinio projekto PMĮ 461 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2.12. Papildau 551 punktu ir jį išdėstau taip:

551. Deklaracijos 68 laukelyje įrašoma PMĮ 561 straipsnyje nustatytais atvejais vienetų grupės vienetams perduota veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., nuostolių suma.“

2.13. Papildau II skyrių nauju 4 skirsniu:

KETVIRTASis SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) IV DALIES UŽPILDYMAS

 

552. Deklaracijos IV dalyje įrašomi tokie Papildomo Kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimo duomenys:

552.1. Deklaracijos 69 laukelyje įrašoma apskaičiuota Papildomu Kreditų įstaigų pelno mokesčiu apmokestinama apmokestinamojo pelno suma (pagal PMĮ 383 str.). Deklaracijos 69 laukelio suma apskaičiuojama prie 37 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos (be pozityviųjų pajamų) pelno (nuostolių) sumos pridėjus 33 laukelyje įrašytą trigubo dydžio MTEP  darbų sąnaudų sumą bei 34 laukelyje įrašytą filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų sumą ir atėmus neapmokestinamą 2 000 000 eurų sumą;

552.2. Deklaracijos 70 laukelyje įrašomas pelno mokesčio tarifas (procentais). Kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų Papildomo Kredito įstaigų pelno mokesčio tarifą;

552.3. Deklaracijos 71 laukelyje įrašoma apskaičiuota Papildomo Kredito įstaigų pelno mokesčio suma. Pelno mokesčio suma apskaičiuojama 69 laukelyje įrašytą apmokestinamojo pelno sumą padauginant iš 70 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo.“

2.14. Papildau 56.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

56.5. Deklaracijos 16B laukelis užpildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis). Kai visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas, pasirenkama – 1. Kai nusprendžiama mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, pasirenkama – 2. Kai, pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas, pasirenkama – 3.“

2.15. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant pozityviųjų pajamų ir apmokestinamųjų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, kurią sudaro 19–23B laukeliuose nurodomų bei kitų apmokestinamųjų pajamų, nenurodomų šiuose laukeliuose, sumos. Todėl 18 laukelyje įrašyta apmokestinamųjų pajamų bendra suma gali sutapti arba būti didesnė už 19–23B laukelių sumą. Deklaracijos 19–23B laukeliai užpildomi taip:

59.1. 19 laukelyje įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją ir suteiktas paslaugas suma;

59.2. 20 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio pajamų (pelno) padidinimo suma, kuri apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į pajamas įtraukiama pagal PMĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatas;

59.3. 21 laukelyje įrašoma pajamų  už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą suma. Šios pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Šiame laukelyje taip pat įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus, taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes, tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį rekonstravimas ar remontas buvo iki galo atliktas (pagal PMĮ 20 straipsnis 3 dalies nuostatą);

59.4. 22 laukelyje turi būti įrašomos palūkanų pajamos;

59.5. 23 laukelyje įrašomas pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo.;

59.6. 23A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apskaičiuojamos pagal PMĮ 402 straipsnio nuostatas;

59.7. Deklaracijos 23B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 str. 6 d. 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.“

2.16. Pakeičiu 692 punktą ir jį išdėstau taip:

692. Deklaracijos 34B laukelyje įrašoma atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, suma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, ir Lietuvos vienetų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, perkeliamų praėjusių mokestinių metų nuostolių suma (pagal PMĮ 30 straipsnio 21 dalies nuostatas). 34B laukelio suma negali būti didesnė nei 34A laukelio suma).“

2.17. Pakeičiu 71 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

71. Deklaracijos 36, 37, 38 ir 38A laukeliuose vienetai turi įrašyti PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomus Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotus nuostolius (PMĮ 30 straipsnio 6 dalis, taikant 4 dalyje nuostolių dydį ribojančias nuostatas) ir ankstesnių mokestinių laikotarpių perkeliamus nuostolius, atsižvelgdami į PMĮ 30 straipsnio 4 dalyje ir 43 straipsnio 7 dalyje nustatytas perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydį ribojančias nuostatas (iki 70 procentų apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, neatėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių), išskyrus vienetus, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą. Deklaracijos 36–38 laukeliai užpildomi tokia tvarka:“

2.18. Pakeičiu 71.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

71.1. deklaracijos 36 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų veiklos perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 34 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 34 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir neužpildyti 38 ir 38A laukeliai.“

2.19. Pakeičiu 71.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

71.2. deklaracijos 37 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto ankstesnių mokestinių metų perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma.“

2.20Papildau 751 punktu ir jį išdėstau taip:

751. Deklaracijos 42A laukelyje įrašoma PMĮ 561 straipsnyje nustatyta tvarka iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., nuostolių suma, kuria gali būti mažinamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas.“

2.21. Pakeičiu 76 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

76. Deklaracijos 43 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma, sumažinta dėl vykdomo investicinio projekto ir/arba dėl iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų mokestinių nuostolių (apskaičiuojama iš 39 laukelio sumos atėmus 40, 41, 42 ir 42A laukelių sumą). Jei deklaracijos 40, 41, 42 ir 42A laukeliai neužpildomi, tai 43 laukelyje turi būti įrašoma 39 laukelio suma. Deklaracijos 41, 42 ir 42A laukelių suma negali būti didesnė už 39 ir 40 laukelių skirtumo sumą, t. y. iš apmokestinamojo pelno atskaitoma iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė už apmokestinamojo pelno sumą, iš jos atėmus faktiškai patirtas išlaidas dėl vykdomo investicinio projekto PMĮ 461 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2.22. Papildau 882 punktu ir jį išdėstau taip:

882. Deklaracijos 57 laukelyje įrašoma vieneto perduota veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., mokestinių nuostolių suma vienetų grupės vienetams pagal PMĮ 561 straipsnio nuostatas.“

2.23. Papildau 89.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

89.5. Deklaracijos 13B laukelis pildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis). Kai visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas, pasirenkama – 1. Kai nusprendžiama mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, pasirenkama – 2. Kai, pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas, pasirenkama – 3.“

2.24. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

93. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant apmokestinamųjų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, kurią sudaro 17–21B laukeliuose įrašytos vieneto apmokestinamųjų pajamų sumos. Į 16 laukelio sumą taip pat įtraukiama kitų vieneto pajamų, kurios nenurodomos 1721B laukeliuose, suma, pavyzdžiui, pelnas dėl valiutų kursų pasikeitimo, atgautų beviltiškomis pripažintų skolų sumos (pagal PMĮ 25 straipsnio 3 dalies nuostatą) ir kitos apmokestinamosios pajamos. Todėl 16 laukelyje įrašyta apmokestinamųjų pajamų bendra suma gali sutapti arba būti didesnė už 17–21B laukelių sumą. Jei vienetas pagal PMĮ 39 straipsnio nuostatas turėjo skaičiuoti kontroliuojamojo užsienio subjekto pozityviąsias pajamas, tai į šį 16 laukelį įtraukiama pozityviųjų pajamų suma, apskaičiuota PLN204K priedo 16 laukelyje (jei užpildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, visų PLN204K priedo lapų 16 laukelių sumos sudedamos). Deklaracijos 1721B laukeliai užpildomi taip:

93.1. 17 laukelyje turi būti įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją suma;

93.2. 18 laukelyje – pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) suma, neįskaitant turto nuomos pajamų, įrašomų deklaracijos 21 laukelyje;

93.3. 19 laukelyje įrašoma pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą, įskaitant nebaigtą statybą, suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Šiame laukelyje taip pat turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantį nuomos sandorį; taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį rekonstravimas ar remontas buvo visiškai užbaigtas (pagal PMĮ 20 straipsnio 3 dalies nuostatą);

93.4. 20 laukelyje įrašomos palūkanų pajamos;

93.5. 21 laukelyje – turto nuomos pajamos;

93.6. 21A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apskaičiuojamos pagal PMĮ 402 straipsnio nuostatas;

93.7. Deklaracijos 21B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 straipsnio 6 dalies 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.“

2.25. Pakeičiu 963 punktą ir jį išdėstau taip:

963. Deklaracijos 24C laukelyje įrašoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, suma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, ir Lietuvos vienetų atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, praėjusių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 straipsnio 21 dalis). Atskaitoma perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, suma įrašoma deklaracijos 24C laukelyje, jeigu 24B laukelyje yra apskaičiuojamas pelnas. 24C laukelio suma negali būti didesnė nei 24B laukelio suma.“

2.26. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Deklaracijos 27, 31, 32 ir 33A laukeliuose vienetai turi įrašyti PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomus nuostolius, atsižvelgdami į PMĮ 30 straipsnio 4 dalyje nustatytas perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydį ribojančias nuostatas (iki 70 procentų apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, neatėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių; išskyrus vienetus, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą).

Iš veiklos pelno atskaitoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų veiklos nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma įrašoma deklaracijos 27 laukelyje. Jeigu veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, tai užpildomas deklaracijos 32 laukelis. Jeigu užpildytas deklaracijos 25 laukelis ir jo suma didesnė už nulį, bet neužpildyti 32 ir 33A laukeliai, tuomet deklaracijos 27 laukelyje įrašyta iš veiklos pelno atskaitoma veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 25 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno sumos.

Jeigu veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (užpildytas 32 laukelis), ir / ar iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno (užpildytas 33A laukelis), tai 27, 32 ir 33A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 25, 24B ir 29 laukelių sumas ir atėmus 31 ir 24C laukelių sumas.

Vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą, 27 laukelyje įrašo iš veiklos pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo.“

2.27. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po nuostolių atskaitymo (apskaičiuojama iš 25 laukelio sumos atėmus 27 laukelio sumą). Jeigu 27 laukelis neužpildomas, tai šiame 28 laukelyje turi būti pakartojama 25 laukelyje įrašyta veiklos pelno suma.“

2.28. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Deklaracijos 31 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto ankstesnių mokestinių metų iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (29 laukelis) atskaitoma VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma, ne didesnė kaip 29 laukelyje įrašyta suma, neatsižvelgiant į tai, kad vienetas apskaičiavo veiklos nuostolį (užpildė 26 laukelį).“

2.29. Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:

109. Deklaracijos 38 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma, sumažinta dėl vykdomo investicinio projekto ir/arba dėl viešuosius interesus tenkinančios veiklos finansavimo (apskaičiuojama, iš 34 laukelio sumos atėmus 35 ir 36 laukelių sumas). Jei deklaracijos 35 ir 36 laukeliai neužpildomi, tai 38 laukelyje turi būti įrašoma 34 laukelio suma.

Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui taikomus PMĮ 5 straipsnyje nustatytus pelno mokesčio tarifus, deklaracijos 38 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma į 40 ir / ar 44 laukelį, atitinkamai taikomo pelno mokesčio tarifo kodas turi būti įrašomas į 41 ir / ar 45 laukelį, pelno mokesčio tarifas – į 42 ir / ar 46 laukelį, o apskaičiuota pelno mokesčio suma – į 43 ir / ar 47 laukelį. Pelno mokesčio suma apskaičiuojama, 40 ir / ar 44 laukeliuose įrašytas apmokestinamojo pelno sumas padauginant iš 42 ir / ar 46 laukeliuose įrašytų pelno mokesčio tarifų. Deklaracijos 43 ir / ar 47 laukeliuose apskaičiuota bendra pelno mokesčio suma turi būti įrašoma 39 laukelyje.“

2.30. Papildau 121.12 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

121.12. Deklaracijos 18B laukelis pildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis). ). Kai visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas, pasirenkama – 1. Kai nusprendžiama mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, pasirenkama – 2. Kai, pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas, pasirenkama – 3.

2.31. Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant apmokestinamųjų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, t. y. 21, 22, 23, 24, 24A ir 24B laukeliuose nurodomų bei kitų nuolatinės buveinės pajamų, kurios nenurodomos 21–24B laukeliuose, suma. Kadangi 20 laukelyje įrašomos ir kitos 2124B laukeliuose nenurodomos pajamos, tai 20 laukelyje įrašyta apmokestinamųjų pajamų suma gali sutapti arba būti didesnė už 21, 22, 23, 24, 24A ir 24B laukelių sumą:

123.1. Deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją, suma;

123.2. Deklaracijos 22 laukelyje – pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) suma, įskaitant turto nuomos pajamas, tarptautinių telekomunikacijų pajamas, uždirbtas per nuolatinę buveinę Lietuvoje, transportavimo pajamas (jei užsienio vienetas per nuolatinę buveinę Lietuvoje uždirba transportavimo pajamų, tai šiai nuolatinei buveinei priskiriama 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienio valstybėje ir baigiasi Lietuvos teritorijoje, pajamų), uždirbtų draudimo įmokų suma (išskyrus neapmokestinamas gyvybės draudimo įmokas, nurodomas 25 laukelyje);

123.3. Deklaracijos 23 laukelyje – palūkanų pajamos;

123.4. Deklaracijos 24 laukelyje – pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą, įskaitant nebaigtą statybą, suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Šiame 24 laukelyje taip pat turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduodamas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus; taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes, tą mokestinį laikotarpį, kurį rekonstravimas ar remontas buvo užbaigtas (pagal PMĮ 20 straipsnio 3 dalies nuostatą).;

123.5. Deklaracijos 24A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apskaičiuojamos pagal PMĮ 402 straipsnio nuostatas;

123.6. Deklaracijos 24B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas, taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 str. 6 d. 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.“

2.32. Pakeičiu 181 punktą ir jį išdėstau taip:

181. Jei pelno mokestis buvo deklaruotas Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos 01, 02, 03, 04, 05, 06 arba 07 versija, tai, tikslinant deklaracijas, turi būti teikiama atitinkama deklaracijos 01, 02, 03, 04, 05, 06 arba 07 versijos forma.“

2.33. Pakeičiu 182 punktą ir jį išdėstau taip:

182. Taisyklės taikomos 2020 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė