LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2B-84 „DĖL VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 2BE-393

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

1.2. pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Šeimos vairavimo instruktorius – šeimos narys, kuris pagal Aprašo nustatytą tvarką moko praktinio vairavimo kitą šeimos narį.“;

1.3. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

VAIRUOTOJŲ MOKYMO REIKALAVIMAI, MOKYMO TRUKMĖ“;

1.4. pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Teorijos žinių mokymo metu naudojant filmuotą ar kitą vaizdinę medžiagą privaloma analizuoti eismo įvykius ir kitas pavojingas situacijas keliuose ir geležinkelio pervažose, važiuojant tiltais ir viadukais, tuneliais, žiedinėmis sankryžomis, kelių ruožais, kuriuose yra didelė tikimybė, kad važiuojamąja kelio dalimi gali eiti pėstieji, važiuoti dviratininkai ar per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai, taip pat keliuose su skirtinga kelio danga. Be to, būtina aptarti eismo įvykių priežastis, pasekmes ir prevencijos priemones.“;

1.5. pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.3. užtikrinti, kad teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, ir kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems yra atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones.“;

1.6. papildau 14.81 papunkčiu:

14.81. mokiniui, kuris vairavimo mokykloje pradėjo, bet nebaigė teorijos žinių mokymo kurso ir kuriam pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, pageidaujant įskaityti kaip išlaikytą mokymo kurso teorijos žinių galutinę įskaitą jam informavus vairavimo mokyklą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“ ir apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą patikrinus VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje informaciją apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą pažymėti teorijos žinių mokymo apskaitos žurnale.“;

1.7. pakeičiu 14.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.12. Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pareikalavus, Aprašo 14.2 ir 14.10 papunkčiuose išvardytus duomenis pateikti per dvi darbo dienas;“;

1.8. pakeičiu 14.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.13. sudaryti sąlygas Administracijos pareigūnams atlikti kontrolę, vykdyti teisėtus Administracijos pareigūnų reikalavimus;“;

1.9. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

SAVARANKIŠKO MOKYMOSI REIKALAVIMAI“;

1.10. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Mokiniai, kuriems pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, praktinio vairavimo įgūdžių gali mokytis tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje jiems privaloma baigti ne trumpesnį kaip Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą, o vairuotojams, turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijų transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones – ne trumpesnį kaip penkių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Šiuo atveju, sudarant mokymo sutartį su vairavimo mokykla, vairuotojas (mokinys) turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) pažeidimus. Kad mokinys yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą, vairavimo mokykla įsitikina patikrinusi VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje.“;

1.11. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

ŠEIMOS NARIŲ MOKYMO REIKALAVIMAI“;

1.12. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Mokyti mokinį (šeimos narį) praktinio vairavimo įgūdžių gali tik šeimos vairavimo instruktorius, turintis ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Šeimos vairavimo instruktoriumi negali būti asmuo (šeimos narys), iš kurio yra atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones.“;

1.13. pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos, valstybinės techninės apžiūros, draudimo dokumentus (išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo  numatytas išimtis, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų) ir dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai;“;

1.14. pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. mokinys privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą B kategorijos teorijos žinių egzaminą.“;

1.15. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Šeimos narių mokymo reikalavimai netaikomi asmenims (šeimos nariams), kuriems yra atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones.“;

1.16. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

VAIRUOTOJŲ MOKYMO DOKUMENTACIJA, 

JOS TVARKYMAS IR MOKYMO APSKAITA“;

1.17. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinio ir vairavimo mokyklos santykius, yra mokymo sutartis. Ši sutartis turi būti sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Prieš sudarant mokymo sutartį mokiniai (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonių) turi būti informuojami, kad praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Mokymo sutartyje turi būti nurodyta: sutarties numeris ir data, jos sudarymo vieta, vairavimo mokyklos pavadinimas, kodas, adresas, vairavimo mokyklos vardu sutartį sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigos ir atstovavimo pagrindas, mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokymo specifika (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymas, kokios (-ių) kategorijos (-ų) transporto priemones mokoma vairuoti), mokymo kaina už visą mokymą, galimybės nutraukti sutartį ar pratęsti jos galiojimo terminą, nuostolių mokiniui kompensavimo tvarka, jei teisė vykdyti vairuotojų mokymą būtų sustabdyta arba panaikinta mokiniui nespėjus baigti mokymo kurso, jei mokymo eigoje paaiškėtų, kad dėl sveikatos būklės mokinys negali įgyti teisės vairuoti transporto priemones, galiojimo terminas (mokymo sutartis turi būti terminuotoji) ir aptartos mokymo sąlygos, jei mokinys pageidaus mokytis daugiau valandų (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo), negu nustatyta. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prie sutarties pridedama galiojančios vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos (F Nr. 083-1/a) kopija arba elektroninės pažymos išrašas, kurį mokinys privalo pateikti iki praktinio vairavimo mokymo pradžios. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.“;

1.18. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Vairavimo mokyklos duomenis apie sudarytas mokymo sutartis per tris darbo dienas nuo jų sudarymo privalo eilės tvarka suvesti į VĮ „Regitra“ informacinę sistemą.“;

1.19. pakeičiu 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.2. praktinio vairavimo įgūdžių mokymo apskaita tvarkoma individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape); šiame žurnale (vairavimo lape) turi būti registruojami šie svarbiausi duomenys: vairavimo mokyklos pavadinimas, adresas, įmonės kodas, mokinio vardas, pavardė, gimimo data, transporto priemonės kategorija, kurios mokoma vairuoti, vairavimo instruktoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), mokomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis numeris (nurodoma ir mokymui naudojamų priekabų markė, modelis, valstybinis numeris), mokymo temų pavadinimai, temos mokymo trukmė, nuvažiuotas atstumas (km) ir mokymo temos išdėstymo (įvykdymo) data; kiekvienos mokymo temos įvykdymas turi būti patvirtintas vairavimo instruktoriaus ir mokinio parašais; be to, individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape) turi būti įrašytas mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimas.“;

1.20. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Vairavimo instruktoriai praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu privalo turėti ir kontroliuojantiems pareigūnams pateikti motorinės transporto priemonės vairuotojui pagal KET reikalavimus būtinus turėti dokumentus, taip pat galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a), patvirtintas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo temas, individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo lapą), o mokinys – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“;

1.21. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

1.22. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Aprašo nuostatų vykdymo priežiūrą atlieka Administracija.“;

1.23. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Administracija ir VĮ „Regitra“ nustatyta tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis keičiasi informacija apie asmenis, su kuriais vairavimo mokyklos sudariusios mokymo sutartis, ir vairavimo mokyklų mokytų mokinių egzaminų laikymo rezultatus.“;

1.24. pakeičiu 1 priedą:

1.24.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

1.24.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI“;

1.24.3. pakeičiu 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.11. veiksmus eismo įvykio atveju; priemones, kurių turi imtis vairuotojas po eismo įvykio ar kito įvykio, įskaitant avarinius veiksmus (įspėjamųjų ženklų išdėstymas, avarinės šviesos signalizacijos įjungimas, keleivių išlaipinimas, pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems, gesintuvų naudojimas), taip pat teisingų ir išsamių duomenų (informacijos) apie eismo įvykį pateikimą skambinant bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, pildant eismo įvykio deklaraciją (teisingas ir išsamus eismo įvykio aplinkybių aprašymas ir schemos nubraižymas);“;

1.24.4. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PAPILDOMI ŽINIŲ REIKALAVIMAI“;

1.24.5. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ IR ELGSENOS REIKALAVIMAI“;

1.24.6. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ REIKALAVIMAI REALAUS EISMO SĄLYGOMIS“;

1.24.7. pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. privažiuoti prie reguliuojamų, nereguliuojamų ir žiedinių sankryžų, jas kirsti; pasirinkti reikiamą eismo juostą, pasukti į dešinę, kairę, apsisukti;“;

1.24.8. pakeičiu 9.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.8. važiuoti keliuose, turinčiuose geležinkelio pervažas, maršrutinio transporto stoteles, reguliuojamas ir nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas, įkalnes (nuokalnes);“;

1.25. pakeičiu 2 priedą:

1.25.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

TEORIJOS ŽINIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI“;

1.25.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI“;

1.25.3. pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.3. atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje, nurodytus Aprašo 1 priedo:

13.3.1. 5.2 papunktyje – A1, A2, A kategorijoms;

13.3.2. 6.2 papunktyje – B1, B kategorijoms;

13.3.3. 7.2 papunktyje – BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijoms;

13.3.4. 7.3 papunktyje – BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms.“

1.25.4 pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu mokymo elementus atsitiktine tvarka parenka vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinio vairavimo įgūdžius.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                          Tomas Kolendo