LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3-100 „DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, NUSTATYMO IR ATVEJŲ, KADA JUOS PRIVALOMA TAIKYTI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 20 d. Nr. 3-358

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą
Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama):

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, NUSTATYMO IR ATVEJŲ, KADA JUOS PRIVALOMA TAIKYTI, TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“
6 punktu, perkeldamas ir įgyvendindamas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161,

t v i r t i n u Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Marius Skuodis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2021 m. liepos 20 d. 

įsakymo Nr. 3-358 redakcija)

 

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, NUSTATYMO IR ATVEJŲ, KADA JUOS PRIVALOMA TAIKYTI, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant  kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir atvejus, kada juos privaloma taikyti atliekant N1, N2, N3, M1, M2 ir M3 kategorijų kelių transporto priemonių (toliau – transporto priemonės) ar jomis teikiamų paslaugų, nurodytų Tvarkos aprašo priede, viešuosius pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimus pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau kartu – viešieji pirkimai), ir taikomas apskaičiuojant šių transporto priemonių eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai ir įgyvendinant transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešųjų pirkimų reikalavimus.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ir Viešųjų pirkimų įstatyme.

3. Visos perkančiosios organizacijos, kaip jas apibrėžia Viešųjų pirkimų įstatymas, ir perkantieji subjektai, kaip juos apibrėžia Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas), atlikdami transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešuosius pirkimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje paminėtus atvejus, Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais privalo įvertinti transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešiesiems pirkimams keliami reikalavimai, nustatyti Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse.

4. Tvarkos aprašo 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai, išskyrus numatytus Tvarkos aprašo 5 punkte, netaikomi atliekant transporto priemonių viešuosius pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

5. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, atlikdami transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešuosius pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatytais tikslais ir reikmėms, techninėse specifikacijose turi nurodyti perkamų transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus arba viešųjų pirkimų pasiūlymus turi vertinti pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, o transporto priemonių vartojamų degalų rūšį ar sąnaudas ir aplinkos apsaugos reikalavimus nustatyti kaip vieną iš vertinimo kriterijų. Šiuo atveju kiti Tvarkos aprašu nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai netaikomi.

6. Transporto priemonės, kurios yra perdirbtos keičiant jų technines savybes ir (arba) įrengiant papildomus įtaisus (mazgus ar agregatus), dėl kurių keičiasi ar gali keistis (sumažinamas) transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis, ir atitinkančios netaršios transporto priemonės apibrėžtį pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalį arba visai netaršios sunkiosios transporto priemonės apibrėžtį pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 26 dalį, gali atitinkamai būti laikomos netaršiomis transporto priemonėmis arba visai netaršiomis sunkiosiomis transporto priemonėmis, siekiant užtikrinti atitiktį Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytiems reikalavimams. Tokiu atveju turi būti atlikta šių transporto priemonių techninė ekspertizė.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JOMIS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai ir VIEŠųjų PIRKIMų REIKALAVIMAI

 

7. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, atlikdami Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų, nurodytų Tvarkos aprašo priede, viešąjį pirkimą, turi užtikrinti, kad bus įgyvendinti transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešųjų pirkimų reikalavimai, nustatyti Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, o likusias atliekamo viešojo pirkimo transporto priemones vertinti pagal transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, kuris apima:

7.1. energijos suvartojimą;

7.2. išmetamą anglies dvideginio (CO2) kiekį;

7.3. išmetamą azoto oksidų (NOx), nemetaninių angliavandenilių (NMHC) ir kietųjų dalelių kiekį.

8. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, be Tvarkos aprašo 7 punkte nustatytų eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai reikalavimų ir viešųjų pirkimų reikalavimų, taip pat papildomai gali nustatyti kitokio pobūdžio poveikį aplinkai.

9. Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose nustatyti reikalavimai dėl transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai įvertinimo ir ar transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešųjų pirkimų turi būti vykdomi tokiais būdais ar jų deriniu:

9.1. techninėse specifikacijose nurodant transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus;

9.2. transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumo ir (ar) aplinkos apsaugos kriterijus naudojant pasiūlymams vertinti ir palyginti;

9.3. kitais Viešųjų pirkimų įstatymo ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatytais būdais.

10. Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atlikto kelių transporto priemonės ar jomis teikiamų paslaugų viešojo pirkimo data, pagal kurią vertinama, ar perkančioji organizacija ir perkantysis subjektas įgyvendino Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytiems laikotarpiams nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. keliamus reikalavimus, yra viešojo pirkimo procedūros užbaigimo sudarant sutartį data.

 

_________________

 

 

Energijos vartojimo efektyvumo ir

aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų

įsigyjant kelių transporto priemones,

nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma

taikyti, tvarkos aprašo

priedas

 

PASLAUGŲ BENDRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽODYNO KODAI

 

Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodas

Aprašymas

60112000-6

Viešojo kelių transporto paslaugos

60130000-8

Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos

60140000-1

Nereguliarus keleivinis transportas

90511000-2

Atliekų rinkimo paslaugos

60160000-7

Pašto siuntų vežimas keliais

60161000-4

Siuntinių vežimo paslaugos

64121100-1

Pašto pristatymo paslaugos

64121200-2

Siuntinių pristatymo paslaugos

 

 

____________________