MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1B-124 „DĖL PAŠTO SIUNTŲ DEKLARAVIMO, MUITINIO TIKRINIMO IR MOKESČIŲ UŽ PREKES PAŠTO SIUNTOSE APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 10 d. Nr. 1B-190

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 1B- 124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:

DĖL PAŠTO SIUNTŲ DEKLARAVIMO, MUITINIO TIKRINIMO IR MOKESČIŲ UŽ PREKES PAŠTO SIUNTOSE APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

2. Pakeičiu preambulės antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„t v i r t i n u Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisykles (pridedama)“.

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisykles:

3.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja atsiunčiamų ir išsiunčiamų pašto siuntų, gabenamų su Pasaulinės pašto sąjungos nustatytos formos dokumentais, deklaravimo, pateikimo muitiniam tikrinimui ir muitinio tikrinimo tvarką ir už prekes, atsiunčiamas ar išsiunčiamas tokiose pašto siuntose, mokėtinų muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimo tvarką.“;

3.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

PAŠTO SIUNTŲ SIUNTIMAS“.

 

3.3. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. AB Lietuvos paštas, priimdamas arba išsiųsdamas pašto siuntas, privalo patikrinti, ar tais atvejais:

3.1. kai tai privaloma, nustatyta tvarka užpildyta CN22 arba CN23 formos deklaracija;

3.2. kai prekes pageidaujama išsiųsti iš Sąjungos muitų teritorijos:

3.2.1. CN22 arba CN23 deklaracijoje nėra nurodytų prekių, kurias išsiųsti pašto siuntomis iš Sąjungos muitų teritorijos draudžiama;

3.2.2. pateikti atitinkami leidimai, jeigu CN22 arba CN23 formos deklaracijoje nurodytos prekės, kurias iš Sąjungos muitų teritorijos galima išsiųsti tik su atitinkamų valstybės institucijų leidimais.“;

3.4. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Jeigu pašto siuntoje yra draudžiamų išsiųsti iš Sąjungos muitų teritorijos prekių arba nepateikti prekėms išsiųsti būtini leidimai, AB Lietuvos paštas pašto siuntos iš siuntėjo nepriima arba jos neišsiunčia.“;

3.5. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Jeigu pašto siunta norima išsiųsti laikinai saugotas prekes, kurios laikinai saugomos arba kurioms taikoma laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, galutinio vartojimo arba muitinio sandėliavimo procedūra, siuntėjas arba AB Lietuvos paštas turi atlikti visus teisės aktų nustatytus laikinojo saugojimo arba atitinkamos muitinės procedūros užbaigimo formalumus. Jeigu pašto siunta norimas išsiųsti prekes pageidaujama išleisti į laisvą apyvartą, jos deklaruojamos Taisyklių 7 arba 8 punkto nustatyta tvarka.“;

3.6. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Siuntėjas, pageidaujantis, kad pašto siunta išsiunčiamoms prekėms būtų įforminta standartinė eksporto, reeksporto arba importo deklaracija, gali:

6.1. pareikšti norą, kad tokią deklaraciją kaip deklarantas pateiktų AB Lietuvos paštas. Tokiu atveju siuntėjas, pateikdamas išsiunčiamą pašto siuntą, jo užpildytos ir AB Lietuvos paštui pateikiamos CN22 formos deklaracijos langelyje „Išsamus turinio aprašymas“, CN23 formos deklaracijos langelyje „Pastabos“ nurodo „Pageidauju eksporto (reeksporto, importo) deklaracijos“. Jeigu pageidaujama, kad būtų pateikta reeksporto arba importo deklaracija, AB Lietuvos paštas turi būti pateikta informacija apie prekėms įformintą laikinojo saugojimo arba ankstesnę importo deklaraciją;

6.2. pateikti tokią deklaraciją pats arba naudodamasis muitinės tarpininko paslaugomis Taisyklių 8 punkto nustatyta tvarka.“;

3.7. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pašto siuntose, nenurodytose Taisyklių 7 punkte, gabenamas prekes deklaruoja muitinei ir pateikia muitiniam tikrinimui AB Lietuvos paštas arba atitinkamų pašto siuntų siuntėjai ar gavėjai – patys arba naudodamiesi muitinės tarpininkų paslaugomis. Jos deklaruojamos Vilniaus teritorinės muitinės Pašto poste pateikiant importo, eksporto arba reeksporto muitinės deklaraciją elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis (toliau – standartinė importo arba eksporto deklaracija) arba žodžiu – deklaruojant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 135 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas nekomercinio pobūdžio prekes.“;

3.8. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. AB Lietuvos paštas, priėmęs išsiunčiamą pašto siuntą, kurios siuntėjas Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytu būdu pareiškė pageidavimą, kad būtų įforminta standartinė eksporto, reeksporto arba importo deklaracija, privalo Taisyklių 8 punkto nustatyta tvarka deklaruoti ta pašto siunta išsiunčiamas prekes, standartinėje eksporto, reeksporto arba importo deklaracijoje nurodydamas atitinkamos pašto siuntos numerį.“;

3.9. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 140 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos ir pašto siuntomis išsiunčiamos prekės, išskyrus nurodytas to paties akto 142 straipsnyje, muitiniam tikrinimui pateikiamos tik muitinei pareikalavus.

Pašto siuntomis išsiunčiamos prekės, deklaruotos pateikus standartinę eksporto arba reeksporto deklaraciją, pateikiamos muitinei. Jų muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.“;

3.10. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pašto siuntomis atsiųstos arba išsiunčiamos prekės, deklaruotos pateikus standartinę importo deklaraciją, pateikiamos muitinei ir jų muitinis tikrinimas bei įforminimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.“;

3.11. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MOKESČIŲ UŽ PREKES PAŠTO SIUNTOSE APSKAIČIAVIMAS, MOKĖJIMAS IR IŠIEŠKOJIMAS“;

3.12. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. AB Lietuvos paštas ir kiti mokesčių mokėtojai mokesčius, mokėtinus už pašto siuntose esančias prekes, moka vadovaudamiesi Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“.“;

3.13. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Kitais nei Taisyklių 30 ir 31 punktuose nurodytais atvejais CN22 deklaracijos (jų kopijos) numeruotu muitinės įstaigos antspaudu nežymimos ir muitinėje nesaugomos“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                           Arūnas Adomėnas