LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 31 d. ĮSAKYMO nr. d1-1009 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO ERDVINIŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 27 d. Nr. D1- 727

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, 14.1 ir 27.4 papunkčiais bei atsižvelgdamas į Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo:“.

2.    Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijoje:

2.1.    pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Ši Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija (toliau – Specifikacija) nustato kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (toliau – TPD) sprendinių erdvinių duomenų (toliau – TPD erdviniai duomenys), teikiamų į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau - TPDRIS) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (toliau – Registras) turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, TPD erdvinių duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus.“;

2.2.    pakeičiu 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas (+ – privaloma viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės;              G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės, N – nepildoma )

Naudojimas atvaizdavimui (A)

Valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių bendrieji planai

Savivaldybių

bendrieji planai

bendrieji planai (išskyrus mastelį M1:2000)

dalių bendrieji planai, mastelis M 1:2000

1.

 

 

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

 

+

+

+

+

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

+; A

+; A

+; A

N

Funkcinis prioritetas

FUNKC_PR

++

G

G

N

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

N

G

G

+; A

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

++

++

++

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

G

G

++

++

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

 

N

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

N

G

 

G

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai nuo žemės paviršiaus

 

N

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

 

N

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas užstatymo tankis procentais

 

N

G

G

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

N

G

G

+

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

+

+

+

+

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

 

G

G

G

G

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo rėžimų (Teritorijos plėtojimo būdas)

PLET_BUD

N

G

 

G

 

G

 

3.

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius ir (ar) kitus kompleksinius TPD planus

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

+

G

 

+

N

4

Patvirtinti bendrojo plano brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai“;

 

 

2.3.    pakeičiu 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

2 lentelė. Detaliųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

 

Grafinis elementas

 

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+ – privaloma  viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Reglamentinė zona

 

 

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

+; A

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

++

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas

 

+

(G – pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

 

G

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

 

G

(+ – pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai

 

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo, metrai

 

G

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

 

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Mažiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Užstatymo tipas

UZST_TIP

G

Mažiausias žemės sklypo apželdinimas (priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais)

 

G

Didžiausias galimas žemės sklypo plotas

 

G

Mažiausias galimas žemės sklypo plotas

 

G

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

G

3.

Statybos zona

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai

 

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo, metrai

 

G

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė, metrai

 

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Minimalus leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Užstatymo tipas

UZST_TIP

+

4.

Statybos linija

Linija

 

 

+

5.

Statybos riba

Linija

 

 

+

6.

Suformuoti žemės sklypai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Plotas, m2

 

+

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

 

G

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

 

+

7.

Servitutai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Tipas

SERV_TIPAS

++

Aprašymas

 

G

8.

Detaliojo plano ar jo dalių brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai“;

 

2.4.    pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

3 lentelė. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų erdviniai duomenys, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus.

Nr.

 

Erdvinis

objektas

 

Grafinis elementas

 

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+ – privaloma  viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Specialiojo TPD brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai“;

2.5.    pakeičiu 4 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

4 lentelė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys.

Nr.

 

Erdvinis

objektas

 

Grafinis elementas

 

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+ – privaloma  viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Reglamentinė zona

 

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

+

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

+

Žemės naudojimo būdai

NAUD_BUD

++

Užstatymo tipas

UZST_TIP

++

Aprašymas

 

G

3.

Statybos zona

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

+

4.

Suprojektuoti

žemės sklypai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Plotas, ha

 

+

5.

Servitutai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Tipas

SERV_TIPAS

++

Aprašymas

 

+

6.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų brėžiniai

Rastras

 

 

G“;

2.6.    pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

5 lentelė. Bendrųjų planų erdviniams duomenims taikomas funkcinių zonų klasifikatorius (FUNKC_ZON).

Eil. nr.

Reikšmė

 

Erdvinio objekto kodas

Spalva (RGB)

Stambi detalizacija

Smulki detalizacija

Speciali detalizacija

1

Miškų ir miškingų teritorijų zona:

MI_F

-

-

198/224/182

1.1

Ekosistemų apsaugos miškų zonos

-

MI_E_F

-

153/204/64

1.2

Rekreacinių miškų zonos

-

MI_R_F

-

102/153/90

1.3

Apsauginių miškų zonos

-

MI_A_F

-

164/237/0

1.4

Ūkinių miškų zonos

-

MI_U_F

-

115/179/75

2

Žemės ūkio teritorijų zona:

ZU_F

-

-

222/237/219

2.1

Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

-

ZU_S_F

-

175/240/210

2.2

Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos

-

ZU_R_F

-

3

Konservacinės teritorijos zona

C_F

-

-

100/255/100

4

Vandenų zona

H_F

-

-

115/223/255

5

Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijos zonos:

U_F

-

-

255/187/0

5.1

Gyvenamoji zona:

-

U_GG_F

-

255/244/105

5.1.1

Ekstensyvaus užstatymo zona;

-

-

U_GG_E_F

255/248/185

5.1.2

Mažo užstatymo intensyvumo zona;

-

-

U_GG_M_F

244/248/165

5.1.3

Vidutinio užstatymo intensyvumo zona;

-

-

U_GG_V_F

230/224/120

5.1.4

Intensyvaus užstatymo zona;

-

-

U_GG_I_F

204/189/100

5.2

Centrų zona:

-

U_GC_F

-

185/128/57

5.2.1.

Pagrindinio centro zona;

-

-

U_GC_P_F

133/76/41

5.2.2.

Miesto dalies (rajonų) centro zona;

-

-

U_GC_R_F

173/137/85

5.3

Sodininkų bendrijų zona;

-

U_SB_F

-

183/187/143

5.4

Specializuotų kompleksų zona;

-

U_SK_F

-

237/172/7

5.5

Pramonės ir sandėliavimo zona;

-

U_PS_F

-

199/177/177

5.6

Inžinerinės infrastruktūros zona;

-

U_II_F

-

204/204/204

5.7

Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona;

-

U_IK_F

-

238/236/225

5.8

Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona:

-

U_BZ_F

-

102/170/98

5.8.1

Intensyviai naudojamų želdynų zona

 

 

U_BZ_I_F

103/148/80

5.8.2

Ekstensyviai naudojamų želdynų zona

 

 

U_BZ_E_F

180/214/159

5.9

Kitos zonos:

K_F

 

 

255/255/255

5.9.1

Paslaugų zona

 

U_KD_F

 

255/80/80

5.9.2

Vandenviečių zona

 

U_VV_F

 

187/255/255“;

2.7.    pakeičiu 9 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

9 lentelė. Teritorijos naudojimo tipų klasifikatorius NAUD_TIP.

Nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas

Spalva (RGB)

1

Miškai ir miškingos teritorijos

MI

198/224/182

2

Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija

ZU

175/240/210

3

Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija

ZR

4

Sodininkų bendrijų teritorija

ZS

5

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų

teritorija

GV

255/255/204

6

Gyvenamoji teritorija

GG

255/245/117

7

Mišri gyvenamoji teritorija

GM

231/198/3

8

Mišri centro teritorija

GC

153/51/0

9

Socialinės infrastruktūros teritorija

SI

255/115/50

10

Specializuotų kompleksų teritorija

SK

255/153/0

11

Paslaugų teritorija

PA

255/80/80

12

Pramonės ir sandėliavimo teritorija

PR

204/153/255

13

Inžinerinė infrastruktūros teritorija

TI

140/140/140

14

Inžinerinės infrastruktūros koridorius

TK

224/224/224

15

Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija

BZ

51/153/102

16

Vandenys

VA

115/223/255

17

Aikštė

AI

229/112/93

18

Vandenvietė

VV

187/255/255

19

Naudingųjų iškasenų teritorija

NI

195/220/222“;

2.8.    pripažįstu netekusiu galios 10 punktą;

2.9.      pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Į Registrą teikiami dviejų tipų (vektoriniai ir rastriniai) TPD erdviniai duomenys 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94:

11.1. vektoriniai TPD erdviniai duomenys perduodami duomenų formato byla, skirta geometrijai ir susietai atributikai saugoti (toliau – SHP byla) arba kompiuterinio projektavimo programų dvejetainiu duomenų formatu, skirtu vektoriniams duomenims ir tekstinei informacijai saugoti (toliau – DWG byla);

11.2. rastriniai duomenys perduodami tiff (GeoTIFF) duomenų formato bylomis. Rastriniai vaizdai formuojami taikant 200 dpi rezoliuciją.“;

2.10.  pakeičiu 15 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

15 lentelė. SHP bylų sandara.

Erdvinis objektas

Grafinis elementas

Atributas

Atributinio lauko pavadinimas

Rekomenduojami atributinio lauko parametrai

SHP bylos pavadinimas

Bendrieji planai (visų lygmenų)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

bp_riba

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

FUNKC_NR

Tekstas, 20 ženklų

bp_funkc

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

Tekstas, 10 ženklų

Funkcinis prioritetas

FUNKC_PR

Tekstas, 20 ženklų

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 20 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

MAX_PR_PL

Sveikas skaičius, 4 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas užstatymo tankis, procentais

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

Sveikas skaičius, 1 ženklas

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo rėžimų (Teritorijos plėtojimo būdas)

 

PLET_BUD

 

Tekstas, 4 ženklai

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius planus

 

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

Tekstas, 20 ženklų

bp_nauji

Detalieji planai

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

dp_riba

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_reglam_z

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

MAX_TU_TAN

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Mažiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Mažiausias žemės sklypo apželdinimas (priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais)

MIN_APZELD

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MAX_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Mažiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MIN_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Statybos zona

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_stat_z

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Minimalus leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Statybos linijos

Linija

 

 

 

 

dp_stat_l

Statybos ribos

Linija

 

 

 

 

dp_stat_r

Suformuoti žemės sklypai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_sklyp

Plotas, m2

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_servit

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (išskyrus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus)

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

spec_riba

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklų

zemetv_riba

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_reglam

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdai

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

Suprojektuoti žemės sklypai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_sklyp

Plotas, ha

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Statybos zona

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_stat_z

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_servit“;

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                           Kęstutis Navickas