VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. B1-275 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-22 „DĖL PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS MAISTO PAPILDUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. balandžio 14 d. Nr. B1-309

 

Vilnius

 

Pakeičiu Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. B1-275 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, ir jo 30 punktą išdėstau taip:

30. Jei VMVT jau turi Aprašo 27–29 punktuose nurodytų įstaigų išvadą dėl produkto ar jo sudedamosios dalies atitikties atitinkamai vaistiniams preparatams, narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms ar naujam maistui ar naujo maisto komponentams, ji vadovaujasi šia turima išvada ir papildomai į minėtas įstaigas nesikreipia.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                        Jonas Milius