LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. lapkričio 9 D. Įsakymo Nr. V-1274 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS

MN 155:2015 „GYDYTOJAS VAIKŲ GASTROENTEROLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. V-803

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-1274 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2015 „Gydytojas vaikų gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 155:2022 „gydytojas VAIKŲ GASTROENTEROLOGAS“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 155:2022 „Gydytojas vaikų gastroenterologas“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-1274 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2015 „Gydytojas vaikų gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-1274 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2022 „Gydytojas vaikų gastroenterologas“ patvirtinimo“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-1274

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-803

redakcija)

 

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 155:2022

GYDYTOJAS VAIKŲ GASTROENTEROLOGAS

 

I skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos medicinos norma MN 155:2022 Gydytojas vaikų gastroenterologas“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) nustato gydytojo vaikų gastroenterologo veiklos sritis, teises, pareigas ir kompetenciją.

2. Lietuvos medicinos norma privaloma visiems gydytojams vaikų gastroenterologams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

3. Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Gydytojas vaikų gastroenterologas – medicinos gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo vaikų gastroenterologo profesinę kvalifikaciją.

3.2. Gydytojo vaikų gastroenterologo praktika – teisės aktų reglamentuojama gydytojo vaikų gastroenterologo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra, apimanti vaikų virškinimo organų sistemos ligų ir su ja susijusių sveikatos sutrikimų (toliau – gastroenterologinės ligos) profilaktiką, diagnozavimą, gydymą, medicininę reabilitaciją bei sveikų ir sergančių vaikų mitybos ypatumus.

3.3. Vaikų gastroenterologija – vaikų ligų mokslo šaka, nagrinėjanti vaikų virškinimo organų  sistemos fiziologinius ypatumus, patologiją, tyrimo metodus, įgimtas ir įgytas vaikų gastroenterologines ligas, jų komplikacijas, gydymą ir profilaktiką bei sveikų ir sergančių vaikų mitybos ypatumus.

3.4. Kitos Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Gydytojo vaikų gastroenterologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos studijas ir vaikų gastroenterologijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta gydytojo vaikų gastroenterologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Teisę verstis gydytojo vaikų gastroenterologo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo vaikų gastroenterologo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų gastroenterologo profesinę kvalifikaciją.

6. Gydytojas vaikų gastroenterologas verčiasi gydytojo vaikų gastroenterologo praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti vaikų gastroenterologijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teisę teikti ir gydytojas vaikų gastroenterologas.

7. Gydytojas vaikų gastroenterologas Lietuvos medicinos normos 6 punkte nurodytose asmens sveikatos priežiūros įstaigose vaikų gastroenterologijos paslaugas teikia vaikams.

8. Gydytojas vaikų gastroenterologas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

9. Gydytojas vaikų gastroenterologas vadovaujasi asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

 

II SKYRIUS

TEISĖS

 

10. Gydytojas vaikų gastroenterologas turi teisę:

10.1. verstis gydytojo vaikų gastroenterologo praktika Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nustatyta tvarka;

10.2. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

10.3. išduoti medicininius ar sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

10.4. pagal kompetenciją konsultuoti pacientus, fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.5. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

10.6. nustatyti vaiko gimimo momentą Lietuvos Respublikos vaiko gimimo momento nustatymo įstatymo nustatyta tvarka;

10.7. nustatyti asmens mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;

10.8. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus pacientus iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei fizinių ir juridinių asmenų;

10.9. vykdydamas Lietuvos medicinos normoje nurodytą veiklą, tvarkyti paciento asmens duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

11. Gydytojas vaikų gastroenterologas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką.

 

iii skyrius

PAREIGOS

 

12. Gydytojas vaikų gastroenterologas privalo:

12.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą;

12.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje verčiasi praktika, licenciją kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

12.3. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;

12.4. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

12.5. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

12.6. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;

12.7. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka;

12.8. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

12.9. laikytis licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;

12.10. tvarkyti gydytojo vaikų gastroenterologo praktikos dokumentus;

12.11. paaiškinti gydytojo vaikų gastroenterologo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;

12.12. taikyti tik medicinos mokslo įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus;

12.13. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus. Užtikrinti, kad medicinos priemonės būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone pateikiama informacija;

12.14. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti statistinius ir kitus atskaitomybės duomenis;

12.15. informuoti teisėsaugos institucijas apie visus atvejus, kai į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu;

12.16. perduoti informaciją Vaiko teisių apsaugos tarnybai ar policijai apie vaikų nepriežiūrą, smurtą prieš vaikus ir globojamus asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.17. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

 

iv skyrius

KOMPETENCIJA

 

13. Gydytojo vaikų gastroenterologo profesinę kompetenciją sudaro žinios ir gebėjimai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo vaikų gastroenterologo profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir praktikos pažangą.

14. Gydytojas vaikų gastroenterologas turi žinoti:

14.1. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus;

14.2. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;

14.3. medicinos statistikos pagrindus;

14.4. sveikatos draudimo pagrindus;

14.5. sveikatos teisės pagrindus;

14.6. asmens duomenų apsaugos principus;

14.7. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus ir mokėti jais naudotis.

15. Gydytojas vaikų gastroenterologas turi išmanyti:

15.1. darbo saugos reikalavimus;

15.2. medicininės etikos ir deontologijos reikalavimus;

15.3. bendruosius vaikų sveikatos priežiūros organizavimo principus;

15.4. gastroenterologinės pagalbos organizavimo principus;

15.5. vaikų psichikos sutrikimus, sveikų ir sergančių vaikų bei jų artimųjų psichologiją;

15.6. socialinių veiksnių įtaką vaikams;

15.7. vaikų organų sistemų anatominius ir fiziologinius ypatumus;

15.8. gastroenterologinių ligų rizikos veiksnius, priežastis, patogenezę, kliniką, diagnostikos ir gydymo metodus, jų profilaktiką;

15.9. gastroenterologinėms ligoms gydyti taikomų įvairių diagnostikos ir gydymo metodų galimybes, indikacijas, kontraindikacijas ir komplikacijas;

15.10. skiriamų vaistinių preparatų veikimą, jų šalutinį poveikį, sukeliamas komplikacijas;

15.11. gastroenterologinėmis ligomis sergančių pacientų dietinės mitybos ypatumus;

15.12. sveikų vaikų mitybos ypatumus;

15.13. gastroenterologinėmis ligomis sergančių pacientų medicininę reabilitaciją;

15.14. įrodymais pagrįstos medicinos principus, mokslinės literatūros, metodinių rekomendacijų ir gairių pritaikymą praktikoje.

16. Gydytojas vaikų gastroenterologas turi gebėti:

16.1. bendrauti su vaikais ir jų artimaisiais;

16.2. rinkti ligos, gyvenimo, socialinę ir šeiminę anamnezę;

16.3. interpretuoti ir (ar) įvertinti gastroenterologinėmis ligomis sergančių vaikų laboratorinių, morfologinių, pilvo organų vaizdinių tyrimų (ultragarsinių, rentgenodiagnostinių, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso ir pan.) duomenis, žinoti jų ypatumus ir dinamiką pagal vaiko amžių;

16.4. įvertinti mikrobiologinio ištyrimo rezultatus;

16.5. ištirti recipientą prieš kepenų transplantaciją;

16.6. stebėti ir gydyti vaiką po kepenų ar jų dalies transplantacijos;

16.7. stebėti ir gydyti vaiką po žarnyno transplantacijos;

16.8. taikyti enterinį ir parenterinį maitinimą;

16.9. atlikti digitalinį tiesiosios žarnos ištyrimą;

16.10. sudaryti paciento tyrimų bei gydymo planą ir jį vykdyti;

16.11. įvertinti vaiko fizinę būklę, augimą pagal jo ūgio ir svorio bei svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo kreives, kūno masės indeksą;

16.12 įvertinti antsvorį, nutukimą ir jo komplikacijas;

16.13. įvertinti dehidraciją ir suplanuoti gydymą geriamaisiais ir intraveniniais skysčiais;

16.14. paskirti vaistinius preparatus virškinimo sistemos ligomis sergantiems ar su virškinimo sistema susijusių sveikatos sutrikimų turintiems vaikams gydyti ar ligoms ir sutrikimams diagnozuoti;

16.15. įvertinti alergologinių diagnostinių tyrimų (specifinių alergenų nustatymo, odos mėginių ar pan.) rezultatus;

16.16. taikyti eliminacines dietas;

16.17. sudaryti paciento gydymo bei stebėjimo po kepenų persodinimo planą ir jį vykdyti;

16.18. gaivinti klinikinės mirties atveju;

16.19. vertinti gydymo efektyvumą;

16.20. įvertinti ir (ar) atlikti fibroezofagogastroduodenoskopiją, kolonoskopiją, pilvo organų echoskopiją, ilgalaikę intrastemplinę pH-metriją, kai to reikia vaikų virškinimo sistemos ligoms diagnozuoti.

17. Gydytojas vaikų gastroenterologas pagal savo kompetenciją turi įtarti toliau išvardytas ligas ir sveikatos sutrikimus ir siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytoją, (kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“ (toliau – TLK-10-AM)):

17.1. kirmėlinės ataugos ligas, K35–K38;

17.2. išvaržas, K40–K46;

17.3. paralyžinį žarnų nepraeinamumą ir obstrukciją be išvaržos, K56;

17.4. peritonitą ir kitas pilvaplėvės ligas, K65–K67;

17.5. naujagimio žarnų nepraeinamumą ir kitus perinatalinius virškinimo sistemos sutrikimus, P76–P77, P78.1, P78.2;

17.6. pilvo darinių diferencinę diagnostiką (diferenciaciją), C16–C20, C22–C26, C45.1, C47.4 C48.0–C48.8, C49.4, C77.2, D00.2–D01.9, D12–D13, D17.5, D19.1, D20, D21.4;

17.7. įgimtas virškinimo sistemos formavimosi ydas, Q38–Q45.

18. Gydytojas vaikų gastroenterologas pagal savo kompetenciją turi įtarti, diagnozuoti ir gydyti šias ligas ir sveikatos sutrikimus (kodai pagal TLK-10-AM):

18.1. ezofagitą, K20;

18.2. gastroezofaginio refliukso ligą su ezofagitu, K21;

18.3. kitas stemplės ligas, K22;

18.4. stemplės pažeidimus sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, K23;

18.5. skrandžio, dvylikapirštės žarnos, peptinę, gastrojejujinę opą, K25–K28, ir Helicobacter pylori (H. pylori), sukeliančią ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose, B96.81;

18.6. gastritą ir duodenitą, K29;

18.7. funkcinę dispepsiją, K30;

18.8. kitas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligas, K31;

18.9. neinfekcinį enteritą ir kolitą (Krono ligą, opinį kolitą, kitą neinfekcinį gastroenteritą ir kolitą, tarp jų – alerginį ir diatezinį), K50–K52;

18.10. žarnų kraujotakos sutrikimus, K55;

18.11. žarnų divertikulinę ligą, K57;

18.12. dirgliosios žarnos sindromą, K58;

18.13. kitus funkcinius žarnyno sutrikimus, K59 (tarp jų – vidurių užkietėjimą, K59.0); neinfekcinį naujagimio viduriavimą, P78.3;

18.14. somatoforminę autonominę disfunkciją (viršutinė ir apatinė virškinamojo trakto dalis), F45.32–F45.33;

18.15. sutrikusią žarnų funkciją, R19.4;

18.16. išangės ir tiesiosios žarnos įplėšas bei fistules, abscesą, K60–K62;

18.17. kitas žarnų ligas, K63;

18.18. alkoholinę kepenų ligą, K70;

18.19. toksinę kepenų ligą, K71;

18.20. kepenų nepakankamumą, neklasifikuojamą kitur, K72;

18.21. lėtinį hepatitą, neklasifikuojamą kitur, K73;

18.22. kepenų fibrozę ir cirozę, K74;

18.23. kitas uždegimines kepenų ligas, K75;

18.24. kitas kepenų ligas, K76;

18.25. kepenų pažeidimus sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, K77;

18.26. tulžies pūslės, tulžies latakų ligas, K80–K83;

18.27. ūminį pankreatitą, K85;

18.28. kitas kasos ligas, K86;

18.29. tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos pažeidimus sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, K87.0;

18.30. žarnų malabsorbciją, K90;

18.31. virškinimo sistemos sutrikimus po procedūrų, neklasifikuojamus kitur, K91;

18.32. kitas virškinimo sistemos ligas, K92;

18.33. kitų virškinimo organų pažeidimus, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, K93;

18.34. naujagimio hematemezę (vėmimą krauju), P54.0;

18.35. naujagimio meleną, P54.1;

18.36. naujagimio kraujavimą iš tiesiosios žarnos, P54.2;

18.37. kitą naujagimio kraujavimą iš virškinimo trakto, P54.3;

18.38. įgimtą hipertrofinę prievarčio stenozę, Q40.0;

18.39. kitas įgimtas žarnų formavimosi ydas, Q43;

18.40. įgimtas tulžies pūslės, tulžies latakų ir kepenų formavimosi ydas, Q44;

18.41. branduolių geltą, P57;

18.42. naujagimio geltą dėl kitos intensyvios hemolizės, P58;

18.43. naujagimio geltą dėl kitos ir nepatikslintos priežasties, P59;

18.44. žarnyno infekcines ligas, A00–A09;

18.45. virusinius hepatitus, B15–B19;

18.46. dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukeltos ligos išsivysčiusias infekcijas ir parazitų sukeltas ligas, B20;

18.47. nepatikslintą žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukeltą ligą, B24;

18.48. citomegalo viruso sukeltą ligą, B25;

18.49. kandidozinį stomatitą (pienligę), B37;

18.50. kandidozinį ezofagitą, B37.81;

18.51. prastą mitybą, E40–E46;

18.52. kitų medžiagų stoką dėl mitybos nepakankamumo, E50–E64;

18.53. nutukimą, E66;

18.54. medžiagų apykaitos sutrikimus, E70–E88;

18.55. valgymo sutrikimus, F50;

18.56. mitybos sutrikimus kūdikystėje ir vaikystėje, F98.2;

18.57. naujagimių maitinimo sutrikimus, P92;

18.58. simptomus ir požymius, susijusius su virškinimo sistema ir pilvu, R10–R19; 

18.59. simptomus ir požymius, susijusius su maistu ir mityba, R63;

18.60. transplantuotų kepenų nepakankamumą ir atmetimą, T86.4;

18.61. kitą patikslintą kepenų specialųjį ištyrimą, Z01.8, esant persodintoms kepenims, Z94.4;

18.62. kitą patikslintą specialųjį ištyrimą, Z01.8, esant persodintoms žarnoms, Z94.8.

 

______________________