https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Europos sąjungos AVIACIJOS SAUGUMO Tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. 2BE-99

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/103, priedo 11.6.3.1 punkto nuostatas:

1. T v i r t i n u Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 4R-80 „Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. kovo 19 d.

įsakymu Nr. 2BE-99

 

 

Europos sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo (toliau – ES aviacijos saugumo tikrintojas) statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo sąlygas bei tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/103.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS įgyti ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą

 

3. ES aviacijos saugumo tikrintojo statusas gali būti suteikiamas asmeniui, kuris:

3.1. turi aukštąjį ar jam prilygintiną išsilavinimą;

3.2. moka anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

3.3. atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Reglamente (ES) Nr. 2015/1998 ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 7 dalyje (toliau – nepriekaištingos reputacijos kriterijai);

3.4. yra nepriklausomas nuo tvirtinamo sektoriaus subjektų, t. y. nedirba tikrinamose įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir negauna už šį darbą užmokesčio ar kitokio atlyginimo, taip pat tų įmonių, įstaigų organizacijų atžvilgiu neturi valdingų įgaliojimų (nėra šių juridinių asmenų valdymo organų narys, neturi jo įstatinio kapitalo dalies ar turtinio įnašo jame arba nekontroliuoja, neprižiūri jų veiklos) arba neturi galimybės priimti kokius nors kitus įpareigojančius sprendimus dėl tvirtinamos įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos;

3.5. turi bent 3 metus aviacijos saugumo kokybės kontrolės vykdymo patirties;

3.6. yra baigęs Europos Sąjungoje pripažįstamus aviacijos saugumo mokymus, skirtus ES aviacijos saugumo tvirtintojams, arba Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ (toliau – NCASMP), 2 priedo III ir IV dalyse numatytus mokymus ir turi kokybės kontrolės auditoriaus kvalifikaciją.

4. Juridiniam asmeniui ES aviacijos saugumo tikrintojo statusas gali būti suteiktas, jeigu:

4.1. jame įdarbinti asmenys, turintys ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą;

4.2. jis yra nepriklausomas nuo tikrinamo sektoriaus subjektų.

 

 

III SKYRIUS

ES AVIACIJOS SAUGUMO TIKRINtojo STATUSO SUTEIKIMAS

 

5. Asmuo įgyja ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą, kai jis yra patvirtinamas ES aviacijos saugumo tikrintoju ir jo duomenys įvedami į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

6. ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą suteikia viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra).

7. Asmuo, siekiantis įgyti ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą, Agentūrai turi pateikti:

7.1. prašymą suteikti ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą;

7.2. užpildytą asmens, siekiančio įgyti ES saugumo tikrintojo statusą, anketą (priedas);

7.3. įgyto aukštojo mokslo ar jam prilyginamo išsilavinimo diplomo arba atitinkamo dokumento kopiją;

7.4. akredituotų asmenų išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo moka anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

7.5. dokumentų (darbo sutarčių, pareigybės aprašymų ir kt.), įrodančių, kad asmuo turi bent 3 metus aviacijos saugumo kokybės kontrolės vykdymo patirties, kopijas;

7.6. pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento, įrodančio, kad asmuo yra baigęs ES pripažįstamus aviacijos saugumo mokymus, skirtus ES aviacijos saugumo tikrintojams, arba NCASMP 2 priedo III ir IV dalyse numatytus mokymus, kopiją;

7.7. pasirašytą ES aviacijos saugumo tikrintojo nepriklausomumo deklaraciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 2015/1998 priedo 11–A priedėlyje.

8. Jeigu asmuo per pastaruosius penkerius metus nuolat šešis mėnesius arba ilgiau gyveno užsienio valstybėje, jis turi pateikti duomenis ir iš šios valstybės atitinkamos institucijos apie savo pastarųjų penkerių metų teistumą / neteistumą. Šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne  anksčiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų.

9. Juridinis asmuo, siekiantis įgyti ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą, Agentūrai turi pateikti:

9.1. prašymą suteikti ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą;

9.2. darbo sutarties (sutarčių), sudarytos (sudarytų) su asmeniu (asmenimis), turinčiu (turinčiais) ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą, kopijas;

9.3. pasirašytą ES aviacijos saugumo tikrintojo nepriklausomumo deklaraciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 2015/1998 priedo 11–A priedėlyje.

10. Juridinio asmens prašymas suteikti ES aviacijos tikrintojo statusą nagrinėjamas šiame skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus 1521 punktus.

11. Agentūra, gavusi Aprašo 7, 8 punktuose arba 9 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis, atlieka pateiktų dokumentų ir duomenų patikrinimą.

12. Tais atvejais, kai dokumentų ir duomenų patikrinimo metu kyla įtarimas dėl pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo, Agentūra gali kreiptis į atitinkamas institucijas dėl šių dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo nustatymo.

13. Nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir duomenys, Agentūra raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja prašymą pateikusį asmenį apie nustatytus trūkumus ir nurodo 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jei per šį terminą trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuojamas pareiškėjas, nurodant prašymo nenagrinėjimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

14. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo diena.

15. Agentūra, dokumentų ir duomenų patikrinimo metu nustačiusi, kad pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys, vadovaudamasi Asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 2BE-69 „Dėl Asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patikrina, ar asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus. Nustačiusi, kad asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, Agentūra per 5 darbo dienas nuo reputacijos patikrinimo dienos paskiria pokalbio datą, kuri negali būti vėlesnė nei praėjus 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos, ir informuoja apie tai kandidatą.

16. Asmens pokalbis vykdomas Agentūros komisijos (toliau – komisija), kurią sudaro Agentūros Civilinės aviacijos departamento (CAD) direktorius, CAD Aviacijos saugumo skyriaus vadovas, CAD Aviacijos saugumo skyriaus patarėjas, CAD Aviacijos saugumo skyriaus specialistas. Komisija gali vertinti asmenį, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 3 komisijos nariai.

17. Pokalbio metu tikrinama, ar kandidatas išmano Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių ES aviacijos saugumo tikrinimą, reikalavimus, ar asmuo turi pakankamus praktinius gebėjimus vertinamais aspektais ir geba savo veiklą pagrįsti specialiosiomis žiniomis, kurios svarbios veiksmingam darbui. Žinios ir gebėjimai kiekvieno komisijos nario vertinami 0 / 1 / 2 balais. Asmuo, kurio komisijos įvertinimo vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, yra 2 balai, laikomas galinčiu įgyti ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą. Atskirų komisijos narių vertinimo rezultatai ir bendras balas įrašomi protokole, kurį pasirašo pokalbyje dalyvavę komisijos nariai.

18. Asmuo, kuris buvo įvertintas 0 balų, turi teisę pakartotinai dalyvauti pokalbyje dėl aviacijos saugumo tikrintojo pareigų ne anksčiau nei praėjus 2 mėnesiams po pokalbio, kurio metu vyko vertinimas, dienos. Tokiu atveju komisija gali nustatyti papildomus mokymus, kuriuos asmuo turi baigti prieš pakartotinį pokalbį. Asmuo, kuris buvo įvertintas 1 balu, turi teisę pakartotinai dalyvauti pokalbyje ne anksčiau nei po 2 savaičių.

19. Asmenys, atvykdami į pokalbį, privalo turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikusiems šio dokumento neleidžiama dalyvauti pokalbyje.

20. Pokalbio metu daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir saugomas Agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo turi teisę susipažinti su skaitmeniniu garso įrašu.

21. Asmenys raštu įsipareigoja neatskleisti pokalbio metu pateiktų klausimų turinio pokalbyje nedalyvavusiems asmenims.

22. Tais atvejais, kai prašymą pateikė juridinis asmuo, Agentūra, nustačiusi, kad pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys, Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje patikrina, ar darbo sutartyse nurodyti asmenys turi galiojantį ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą.

23. Nustačius, kad asmuo atitinka nustatytus reikalavimus ir jam gali būti suteiktas ES aviacijos saugumo tikrintojo statusas, per 7 darbo dienas nuo Aprašo 17 punkte nurodyto pokalbio dienos priimamas Agentūros sprendimas suteikti asmeniui ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą. Sprendimas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas asmeniui.

24. Agentūros įgaliotas darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Agentūros sprendimo dėl ES aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo priėmimo dienos paskelbia informaciją apie ES aviacijos saugumo tikrintoją Agentūros internetiniame puslapyje bei duomenis apie jį įveda į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

25. Nustačius, kad asmuo neatitinka reikalavimų ir jam negali būti suteiktas ES aviacijos saugumo tikrintojo statusas, Agentūros įgaliotas darbuotojas per 7 darbo dienas parengia ir išsiunčia asmeniui patikrinimo ataskaitą, nurodydamas priežastis, kodėl ES aviacijos saugumo tikrintojo statusas nesuteikiamas.

26. ES aviacijos saugumo tikrintojo statusas suteikiamas 5 metams.

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ES AVIACIJOS SAUGUMO TIKRINTOJO STATUSO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

27. ES aviacijos saugumo tikrintojo statuso galiojimas panaikinamas, jeigu:

27.1. to prašo ES aviacijos saugumo tikrintojo statuso turėtojas;

27.2. ES aviacijos saugumo tikrintojas neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 3 punkte;

27.3. vykdydamas savo funkcijas ES aviacijos saugumo tikrintojas pažeidžia Reglamento (ES) Nr. 2015/1998 priedo 11.6.3.5 b punkto nuostatas;

27.4. juridiniame asmenyje nelieka darbuotojų, turinčių galiojantį ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą;

27.5 ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą turintis juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus.

28. Panaikinus ES aviacijos saugumo tikrintojo statuso galiojimą Aprašo 27.3 papunktyje numatytu pagrindu, ES aviacijos saugumo tikrintojo statusas gali būti suteiktas praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo ES aviacijos saugumo tikrintojo statuso panaikinimo dienos.

29. Panaikinus ES aviacijos saugumo tikrintojo statuso galiojimą arba pasibaigus statuso galiojimo terminui, Agentūros įgaliotas darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną atitinkamai nuo sprendimo dėl ES aviacijos saugumo tikrintojo statuso galiojimo panaikinimo priėmimo dienos arba nuo statuso galiojimo termino pasibaigimo dienos paskelbia apie tai Agentūros internetiniame puslapyje ir įveda atitinkamus duomenis į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

 

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

30. Apraše numatyti Agentūros sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo tvarkos aprašo priedas

 

Asmens, siekiančio įgyti ES aviacijos saugumo tikrintojo statusą, anketos forma

 

 

 

 

 

Asmens nuotrauka

(vardas)

(pavardė)

(asmens kodas)

Asmens dokumentas (tapatybės kortelė, pasas, kt.):

 

Dok. Nr.:

 

 

 

 

(gatvė, namo Nr. )

(miestas)

(telefonas)

Išsilavinimas:

 

Aviacijos saugumo mokymai:

 

Data (metai, mėnuo)

Vieta

Mokymo įstaiga / instruktorius

Kursų pavadinimas

Trukmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastarųjų 5 m. mokymosi įstaigos, ankstesnės darbovietės bei ilgesnės nei 28 d. pertraukos, kai asmuo nedirbo ir nesimokė (esant tokių pertraukų, asmuo turi papildomai pateikti paaiškinimą raštu, ką tuo metu veikė):

Periodas (metai, mėnuo – metai, mėnuo)

Darbovietė

Pareigos

Darbdavio kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgesni nei 6 mėn. periodai gyvenant užsienyje:

 

 

 

Periodas (metai, mėnuo – metai, mėnuo)

Šalis

Patvirtinu, kad anketoje pateikiama informacija yra išsami ir tiksli ir kad esu informuotas apie tai, kad dėl bet kokių melagingų duomenų pateikimo šis prašymas nebus tenkinamas arba man suteikto statuso galiojimas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka. Sutinku, kad duomenims patikrinti asmeninė ir profesinė informacija apie asmenį gali būti renkama iš švietimo įstaigų, valstybės institucijų ir kitų asmens nurodytų asmenų. Esu informuotas, kad profesinė informacija iš ankstesnių darboviečių renkama anketoje pateiktos informacijos sutikrinimo tikslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

(anketos užpildymo data ir vieta)

 

_________________