LiETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL FINANSINĖS PRIEMONĖS „PASIDALYTOS RIZIKOS PASKOLOS, FINANSUOJAMOS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO“ SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 5 d. Nr. 4-607

Vilnius

 

 

T v i r t i n u Finansinės priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                Evaldas Gustas                                                                                                                                         

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
          2016 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 4-607

 

FINANSINĖS PRIEMONĖS „PASIDALYTOS RIZIKOS PASKOLOS, FINANSUOJAMOS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO“ schema            

 

 

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai

elementai

Paaiškinimas

 

1.

 

Teisinis pagrindas

 

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1407/2013).

2.

 

Planuojamo skirti finansavimo suma

Iki 111 000 000 Eur (vieno šimto vienuolikos milijonų eurų) Europos Sąjungos fondų lėšų.

3.

Schemos galiojimo trukmė

Pasidalytos rizikos paskolos (toliau – paskola) pagal šią schemą teikiamos Reglamento Nr. 1407/2013 taikymo laikotarpiu, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Tuo atveju, jei Reglamento Nr. 1407/2013 galiojimas bus pratęstas, paskolų teikimas pagal šią schemą bus pratęstas atitinkamai, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. gruodžio 31 dienos.

4.

 

Priemonės valdytojų atrinkimas ir pasidalytos rizikos paskolų teikimo sąlygos

 

Fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Fondų fondas) valdytojas, kuriam Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija pavedė įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. J07-FM-F „Verslo finansavimo fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Priemonė), viešųjų pirkimų būdu atrenka finansinės Priemonės valdytojus ir taip užtikrina laisvą konkurenciją, skaidrumą ir lygiateisiškumą.

 

Į Priemonės valdytojų paskolų portfelius gali būti traukiamos paskolos, kurios atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, tinkamumo sąlygas ir į portfelius įtraukiamų paskolų tinkamumo sąlygas, nustatytas viešojo pirkimo dokumentuose.

 

Priemonės valdytojas turės sukurti paskolų SVV subjektams portfelį. Šioje Priemonėje sujungiamos Priemonei skirtos lėšos ir Priemonės valdytojo privačios lėšos pagal rizikos pasidalinimo proporciją, pagal kurią, teikiant paskolą, Priemonės valdytojas prie 45 proc. paskolos dalies, skirtos iš Priemonei skirtų lėšų, prisideda 55 proc. savo privačių lėšų suma, tokia pat proporcija pasidalijama ir paskolos negrąžinimo rizika.

 

Už iš Priemonės lėšų suteiktos paskolos dalį SVV subjektas neturės mokėti palūkanų, todėl skirtumas tarp konkrečiai paskolai taikomos palūkanų normos ir pagal Europos Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (2008/C 14/02) (toliau – Komisijos komunikatas) nustatytos palūkanų normos bus laikomas de minimis pagalba SVV subjektams.

 

Finansavimas paskolos forma SVV subjektams gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui (įskaitant ir atidėtą paskolos grąžinimo terminą). Paskolos sutarčių terminai gali būti pratęsiami, tačiau bet kuriuo atveju paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 120 mėnesių, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos.

Finansavimas kredito linijos forma gali būti suteikiamas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui. Esant pasirašytai kredito linijos sutarčiai ir su tuo pačiu SVV subjektu sudarant naują kredito linijos sutartį, numatant naują kredito linijos terminą, pakeičiant esamą kredito linijos sutartį ir paliekant tokią pačią kredito linijos sumą, kai SVV subjektas neprivalo grąžinti visos pagal esamą kredito linijos sutartį grąžintinos sumos, toks kredito linijos sutarties sudarymas yra laikomas esamos kredito linijos sutarties termino pratęsimu, o ne naujos kredito linijos sutarties sudarymu su atitinkamu SVV subjektu. Kredito linijos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bet kuriuo atveju terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo pradinės kredito linijos sutarties sudarymo dienos.

5.

 

Remiami subjektai

 

Paskolos teikiamos SVV subjektams.

 

Visi to paties SVV subjekto kontroliuojami subjektai, atitinkantys bent vienos rūšies tarpusavio santykius, nustatytus Reglamento Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, laikomi viena įmone.

6.

 

Remiami sektoriai

 

Paskolos gali būti teikiamos, jei Priemonės valdytojas paskolų sutartis sudaro su SVV subjektais, veikiančiais visuose ūkio sektoriuose, išskyrus Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir Priemonės valdytojų atrankos kvietimuose išvardytus atvejus.

7.

Netinkamos investicijos

Netinkama finansuoti:

– paskolos SVV subjektams, veikiantiems Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;

– paskolos SVV subjektams, kurie tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminiu bei distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;

– paskolos investicijoms į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;

– paskolos investicijoms į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kai teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu, mokslinių tyrimų ar genetiškai modifikuotais organizmais (GMO);

– paskolos sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Europos Komisijos komunikato – Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2014/C 249/01) 2.2 skirsnyje;

– paskolos esamų finansinių įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui;

– paskolos paskolų gavėjams, kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra (taikoma paskolos su de minimis pagalba atveju);

– paskolos lėšos negali būti naudojamos išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija, apmokėti, kaip nurodyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės), 51 punkte;

– paskolos, kurių sudarymo metu investicijos yra užbaigtos arba įgyvendintos;

– nepiniginiam įnašui finansuoti, kuris nėra tinkamos finansuoti išlaidos;

– daugiau nei 10 proc. paskolos lėšų sumos skiriama žemei įsigyti;

–  paskolos nekilnojamajam turtui įsigyti, jei šio turto įsigijimas nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine SVV subjekto veikla;

– paskolos gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą; finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims;

–  paskolos atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimui ar statyboms;

–  paskolos investicijoms, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą vykdant veiklą, nurodytą 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2003 L 257, p. 32), I priede;

–  paskolos investicijoms į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinko apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai;

–  paskolos išlaidų apmokėjimui, kurios jau buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš Europos Sąjungos fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą;

– paskolos krovininėms transporto priemonėms įsigyti toms įmonėms, kurios vykdo krovinių vežimo keliais veiklą.

Paskolos gali būti derinamos su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau, kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100 proc. šių išlaidų dydžio sumos, kaip tai nurodyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 50 punkte.

8.

 

Finansavimo dydis vienam SVV subjektui

 

Didžiausia paskolos suma – iki 4 000 000 Eur (keturių milijonų eurų) (kartu su privačiomis lėšomis). Paskolų skaičius nėra ribojamas.

 

SVV subjektas gali gauti kelias paskolas neviršijant de minimis pagalbos suteikimo ribos.

 

Suteikiant paskolą yra įvertintas skirtumas tarp Komisijos komunikate nustatytos orientacinės paskolų palūkanų normos
nuo 45 proc. paskolos dalies su 400 bazinių punktų premija ir konkrečiai paskolai (45 proc. paskolos daliai) taikytos palūkanų normos. Gautas skirtumas laikomas subsidijos ekvivalentu ir laikomas de minimis pagalba SVV subjektui. Skaičiuojant de minimis pagalbą SVV subjektui:

-           palūkanos skaičiuojamos nuo 45 proc. paskolos sumos visam paskolos laikotarpiui, t. y. neatsižvelgiama į numatytą paskolos grąžinimą pagal paskolos grąžinimo grafiką;

-           pagal orientacinę palūkanų normą su 400 bazinių punktų premija apskaičiuotos mokėtinos palūkanų sumos ir pagal konkrečiai paskolai nustatytą palūkanų normą apskaičiuotos mokėtinos palūkanų sumos nediskontuojamos.

 

De minimis pagalbos, suteiktos vienam SVV subjektui, suma negali viršyti Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnyje nustatytos sumos.

Reglamento Nr. 1407/2013 4 straipsnio 1 dalis taikoma tik tai pagalbai, kurios bendrąjį subsidijos ekvivalentą įmanoma tiksliai ex ante apskaičiuoti neatliekant rizikos vertinimo (skaidri pagalba).

 

Teikiant de minimis pagalbą turi būti įsitikinama, ar SVV subjektui netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir jis neatitinka nacionalinės teisės kriterijų, pagal kuriuos kreditorių prašymu jam būtų taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte.

9.

 

SVV subjekto veiklos vykdymo vieta

SVV subjektai, kurių paskolos traukiamos į portfelius, turi veikti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, jei vykdant finansavimo sutartį sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai, kaip nurodyta Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose, patvirtintose Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2016 m. birželio 29 d. protokolu Nr. 38, tačiau toks finansavimas negali viršyti 15 proc. Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, nebent UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ pritaikytų kitokią proporciją.

10.

 

De minimis pagalbos sumavimas

De minimis pagalba sumuojama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 5 straipsnyje.

11.

 

Stebėsena

 

De minimis pagalbos stebėsena atliekama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 6 straipsnyje.

 

Priemonės valdytojai, teikdami de minimis pagalbą, turi:

- suteikti de minimis pagalbą tik patikrinę, ar ją suteikus nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo riba ir ar laikomasi Reglamente Nr. 1407/2013 nustatytų sąlygų;

- apie suteiktą de minimis pagalbą pranešti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

____________________