LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-925 „DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-453

Vilnius

 

P a k e i č i u Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. sausio 29 d.  Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/568 (OL 2016 L 97, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/669 (OL 2016 L 115, p. 33), atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), ir Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-406 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas informuoja visuomenę ir projekto dalyvius šiais būdais:

9.1. nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visas paramos projekto lėšomis įsigytas materialusis turtas (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jo įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus turi būti pažymėtas (pvz., užklijuotas lipdukas) taip, kaip nurodyta 6 punkte (šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas. Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10 x 28 cm;

9.2. paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas. Taip pat turi būti taikomi šių Taisyklių 6 punkte nustatyti reikalavimai;

9.3. jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo  10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), priklausomai nuo finansuojamo projekto (pvz., jei tai projektai, įgyvendinami pagal LEADER priemonę ar priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakatas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus: jame pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato ploto. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 5,45 Eur (penki eurai ir keturiasdešimt penki centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 7,12 Eur (septyni eurai ir dvylika centų) be PVM, kitų dydžių plakatams – ne daugiau kaip 30,00 Eur (trisdešimt eurų) be PVM;

9.4. jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje pastato viduje arba lauke  turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. Plakate arba stende pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, Taisyklių 6 punkte nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato arba stendo ploto. Plakato ir stendo pavyzdys bei reikalavimai  pateikiami Taisyklių 3 priede. Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 5,45 Eur (penki eurai ir keturiasdešimt penki centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 7,12 Eur (septyni eurai ir dvylika centų) be PVM, 700x1000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 119,22 Eur (vienas šimtas devyniolika eurų ir dvidešimt du centai) be PVM, 700x1000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 202,79 Eur (du šimtai du eurai ir septyniasdešimt devyni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams arba stendams – ne daugiau kaip 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų) be PVM;

9.5. kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą ir projektui skirta bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), paramos gavėjas:

9.5.1. pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, turi įrengti laikiną informacinę lentą;

9.5.2. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbų užbaigimo arba turto įsigijimo, privalo visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą;

9.5.3. laikinojoje informacinėje lentoje ir nuolatiniame aiškinamajame stende pateikti informaciją apie projektą ir nurodyti, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Laikinoji informacinė lenta ir nuolatinis aiškinamasis stendas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo ploto. Laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys ir reikalavimai  išdėstyti Taisyklų 3 priede. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų laikinai informacinei lentai suma yra: 3500 x 3400 mm dydžio informacinei lentai, kai ji tvirtinama ant žemės paviršiaus, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 946,56 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir penkiasdešimt šeši centai) be PVM, o kai ji montuojama prie objekto fasado, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 661,44 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras ir keturiasdešimt keturi centai) be PVM, kitų dydžių informacinėms lentoms – ne daugiau kaip 434,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai) be PVM. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų nuolatiniam aiškinamajam stendui suma yra: 1400 x 2000 mm dydžio aiškinamajam stendui, kai jis įbetonuotas į žemę, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 401,52 Eur (keturi šimtai vienas euras ir penkiasdešimt du centai) be PVM, o kai jis montuojamas prie objekto fasado, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 239,67 Eur (du šimtai trisdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt septyni centai) be PVM, kitų dydžių aiškinamiesiems stendams – ne daugiau kaip 579,00 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai) be PVM;

9.6. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti  Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

9.7. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat vaizdo ir (arba) garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

9.8. jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas (pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio programos, dalomoji medžiaga ar kiti dokumentai turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat renginio metu turi būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas (A1 dydžio), vėliava (600 x 800 mm) ar ekrano užsklanda, kuriuose vaizduojamas Programos logotipas ir, atsižvelgiant į tai, kokią priemonę įgyvendinant organizuojamas renginys, ES LEADER logotipas bei Lietuvos LEADER logotipas arba LKT logotipas;

9.9. jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal programą viešinimui, pasitelkia straipsnio publikavimą laikraštyje arba žurnale, tame straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų šiame papunktyje nurodyto straipsnio spausdinimui (išskyrus straipsnio parengimą) suma yra: 1 cm2 straipsnio regioninio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,33 Eur (vienas euras ir trisdešimt trys centai) be PVM, o 1 cm2 straipsnio nacionalinio dienraščio 3–5 puslapiuose – 2,19 Eur (du eurai ir devyniolika centų) be PVM;

9.10. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra publikuojamas straipsnis nacionaliniame arba regioniniame dienraštyje, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė