PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO JUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 19 d. Nr. T2-146

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ pakeitimo“, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo ir eksploatavimo bei saugaus elgesio vandenyje taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Meras                                                                                                                       Šarūnas Vaitkus

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-146

1 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO JUOSE TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) paplūdimių ir jų maudyklų įrengimui, naudojimui ir elgesiui juose. Šios Taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – Asmenys), projektuojantiems, įrengiantiems, įteisinantiems bei naudojantiems paplūdimius ir jų maudyklas, institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems paplūdimių administravimą, priežiūrą ir kontrolę, bei paplūdimių ir maudyklų lankytojams.

2.   Šių Taisyklių reikalavimai netaikomi plaukimo ir mineralinių vandenų baseinams, uždariems vandens telkiniams, kurie yra prižiūrimi arba naudojami terapiniams tikslams, bei dirbtinai sukurtiems uždariems vandens telkiniams, atskirtiems nuo paviršinių ir požeminių vandenų.

3.   Šios Taisyklės netaikomos vykdant policijos, greitosios pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos užduotis, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių sveikatai situacijų padarinių likvidavimo metu, vykdant taisyklių kontrolės funkcijas.

4.   Šios Taisyklės galioja Palangos miesto savivaldybės paplūdimiuose bei maudyklose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos plano patvirtinimo“ bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-365 „Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano patvirtinimo“.

5.   Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (toliau – Higienos norma).

6.   Klausimai, nenustatyti Taisyklėse, yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymuose, Higienos normoje, Savivaldybės tarybos sprendimuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose.

7.   Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam besimaudančiųjų skaičiui, ir atitinkanti Higienos normos reikalavimus.

Maudymosi sezonas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytas laikotarpis, kurio metu maudyklose galima tikėtis didelio besimaudančiųjų skaičiaus.

Mėlynoji vėliava – tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education, FEE) apdovanojimas paplūdimiui, atitinkančiam FEE nustatytus vandens kokybės, aplinkosauginio švietimo ir informavimo, aplinkosauginio valdymo bei saugumo ir paslaugų reikalavimus.

Paplūdimys – patogus (ilsėtis, sportuoti, maudytis smėlio (žvyro, žvirgždo ar kriauklelių) ruožas, esantis aukščiau atabrado nuolaidžiame paviršinio vandens telkinių (ežerų, upių, tvenkinių, karjerų, užtvankų) ar priekrantės ir tarpinių vandenų krante, įrengtas laikantis Higienos normoje nustatytų sveikatos saugos reikalavimų.

Bendras paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta abiejų lyčių žmonėms, dėvintiems maudymosi kostiumus.

Moterų paplūdimys atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik moterims.

Nudistų paplūdimys atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta abiejų lyčių žmonėms, nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jo dalį.

Vyrų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik vyrams.

Zona, skirta lankytis su gyvūnais – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta lankytis asmenims su gyvūnais.

Funkcinė zona, skirta kitai veiklai paplūdimyje - atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta aktyviam poilsiui, paplūdimių sportui, pramogoms, vaikų žaidimams ir panašiai.

8.   Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Higienos normoje ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

9.   Paplūdimiuose ir jų zonose galioja Taisyklių priede nurodyti ženklai.

 

II SKYRIUS

PAPLŪDIMIŲ ĮRENGIMAS BEI EKSPLOATAVIMAS

 

10. Teritorijos naujiems paplūdimiams rengti turi būti numatomos nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose.

11. Poilsiautojų saugą, paplūdimių higienos reikalavimus, jų eksploatavimą ir priežiūrą, šių Taisyklių laikymąsi turi užtikrinti paplūdimius eksploatuojančios organizacijos kartu su kontrolę teritorijoje atliekančiomis institucijomis.

12. Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja maudyklų vandens kokybės stebėseną pagal maudyklų vandens kokybės stebėsenos kalendorinį grafiką. Maudyklų vandens mėginius turi paimti akredituotos ar atestuotos laboratorijos darbuotojai.

13. Savivaldybės teritorijoje esančios maudyklų teritorijos, funkcinės zonos bei zonos, skirtos lankytis su gyvūnais, įteisinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

14. Zonoje, skirtoje lankytis su gyvūnais, gyvūnų savininkai atsako už gyvūnų neagresyvų elgesį, gyvūnų ekskrementų surinkimą.

15. Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai zonose, skirtose lankytis su gyvūnais, vedami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu, kiti šunys vedžiojami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo.

16. Paplūdimių funkcinės zonos nurodomos informaciniame stende ir pažymimos atitinkamais ženklais (priedas).

17. Įrenginėjant naujas paplūdimių sporto, pramogų funkcines zonas pirmenybė teikiama ekologiškai švarioms techninėms priemonėms.

18. Paplūdimiuose organizuojami renginiai turi būti derinami su Savivaldybės administracija, tokių renginių metu gali būti įrengiamos laikinos funkcinės paplūdimių zonos. Renginių, vykstančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, laikas ir organizavimo tvarka nustatyta Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdymo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose taisyklėse.

19. Paplūdimių lankytojams persirengti turi būti įrengiamos kabinos – viena persirengimo kabina ne daugiau kaip 100 paplūdimio lankytojų.

20. Paplūdimiuose turi būti įrengti gelbėjimo punktai. Nukentėjusiems asmenims pirmąją medicinos pagalbą suteikia gelbėtojai, kurie gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą ir tinkamai apmokyti pirmosios medicininės pagalbos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

21. Palangos miesto savivaldybės paplūdimiuose ir maudyklose žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą teikianti organizacija dirba:

21.1. centrinėje gelbėjimo stotyje Žvejų g. 2A, Palangoje, nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir gelbėjimo punkte Jūros g. 28A, Palangoje, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d., kasdien visą parą;

21.2. gelbėjimo punktuose nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d., kasdien nuo 9 val. iki 20 val.;

21.3. gelbėjimo punkte, esančiame teritorijoje nuo S. Dariaus ir S. Girėno iki ribos ženklo, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d., kasdien nuo 9 val. iki 20 val.

22. Paplūdimiuose ne rečiau kaip kas 25 m turi būti šiukšliadėžės, išdėstytos išilgai paplūdimio sausuma, o jei nėra galimybių pastatyti šiukšliadėžes nurodytu atstumu, paplūdimių prieigose turi būti pastatyti atliekų konteineriai. Paplūdimiuose turi būti pastatyti antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) konteineriai. Nerūšiuotos atliekos turi būti surenkamos ir išvežamos kiekvieną dieną. Atliekos iš antrinių žaliavų konteinerių turi būti išvežamos jiems prisipildžius. Paplūdimio zonoje, skirtoje lankytis su gyvūnais, turi būti įrengtos šiukšliadėžės gyvūnų ekskrementams.

23. Poilsiautojams matomoje paplūdimių vietoje turi būti įrengtas informacinis stendas, kuriame nurodoma maudymosi sezono trukmė, paplūdimių ir maudyklų bei gelbėjimo punktų darbo laikas, informaciniai ženklai, higienos reikalavimai ir rekomendacijos lankytojams, oro ir vandens temperatūros, paplūdimį eksploatuojančios įmonės adresas ir telefonai, informacija apie Mėlynąją vėliavą (jei tą sezoną ji yra suteikta).

24. Prieš maudymosi sezoną visuose paplūdimiuose esančiuose statiniuose turi būti atlikta profilaktinė dezinfekcija, dezinsekcija bei deratizacija.

25. Paplūdimių viršutinis smėlio sluoksnis, ne mažiau kaip 0,1 m gylio, turi būti išvalomas bei išpurenamas (mechaniniu arba rankiniu būdu) ne rečiau kaip kartą per savaitę.

26. Paplūdimiai neturi būti užteršti žmogui patogeniškais helmintais ir jų kiaušinėliais. Mėginiai parazitologiniams tyrimams turi būti imami pagal Higienos normos nustatytą metodiką.

27. Paplūdimiuose tiekiamo geriamojo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-1220 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, reikalavimus.

28. Triukšmo lygis paplūdimiuose, išskyrus gelbėjimo priemonių sukeliamą triukšmą, neturi būti didesnis nei nustatyta galiojančiuose teisės aktuose.

29. Paplūdimių statiniai projektuojami ir statomi vadovaujantis įstatymais, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

MAUDYKLŲ ĮRENGIMAS

 

30. Maudyklų vandens kokybė turi atitikti Higienos normos reikalavimus. Paplūdimių, dalyvaujančių Mėlynosios vėliavos programoje, maudyklų vandens kokybė turi atitikti ir Mėlynosios vėliavos programos vandens kokybės kriterijus.

31. Paplūdimiuose maudymosi vietos turi būti pažymėtos, pavyzdžiui, plūdurais, o jūroje po audrų maudymosi vietų žymėjimas turi būti patikslintas.

32. Susiformavusias dugno duobes būtina pažymėti, pavyzdžiui, spalvotais plūdurais.

33. Paplūdimius ir maudyklas administruojanti savivaldybės institucija privalo užtikrinti, kad būtų stebimas vandens užterštumas. Bandiniai turi būti imami ne anksčiau kaip 10 dienų iki maudymosi sezono pradžios ir reguliariai imami kas dvi savaites iki jo pabaigos.

34. Paplūdimių ir jų maudyklų teritorijoje galima naudotis plaukiojimo priemonėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“.

IV SKYRIUS

DRAUDŽIAMA VEIKLA PAPLŪDIMIUOSE IR MAUDYKLOSE

 

36. Paplūdimiuose ir maudyklose draudžiama:

35.1. maudyti ir vesti gyvūnus, išskyrus paplūdimio zoną, skirtą lankytis asmenims su gyvūnais;

35.2. vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka įrengtose viešojo maitinimo įmonėse, turinčiose teisę prekiauti alkoholiniais gėrimais;

35.3. vyrams lankytis moterų paplūdimiuose, o moterims lankytis vyrų paplūdimiuose;

35.4. nuogiems asmenims lankytis bendruose paplūdimiuose;

35.5. nakvoti kopose ar priekopėse;

35.6. įrengti stovyklavietes, kurti laužus specialiai tam neįrengtose vietose;

35.7. deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;

35.8. teršti aplinką (vandens telkinius ir jų pakrantes) buitinėmis ir kitomis atliekomis;

35.9. skinti į Lietuvos Respublikos Raudonąją knygą įrašytus augalus;

35.10. gadinti ir laužyti informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrengimus, plaukiojimo priemones ir kitą esamą infrastruktūrą prie vandens telkinių;

35.11. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus ekstremaliųjų situacijų ir avarijų atvejus, kai vykdomi paplūdimių priežiūros ir valymo darbai, įgyvendinamos kraštotvarkos priemonės, vykdoma kontrolinė (inspekcinė, priežiūros) veikla su pažymėtomis transporto priemonėmis, atliekami moksliniai tyrimai, taip pat specialiąsias transporto priemones ir kitą transportą, skirtą inžinerinės infrastruktūros objektams;

35.12. užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių, paplūdimių ir maudyklų;

35.13. savavališkai įrengti pramogų įrenginius, sporto aikšteles;

35.14. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

35.15. kilti ir leistis oro transporto priemonėmis (skraidyklėmis, parasparniais ir kt.) tam neskirtose funkcinėse paplūdimių zonose.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys.

37. Už Taisyklių nesilaikymą taikoma administracinė atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir panaikintos Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

____________________________

 

Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių

priedas

 

PAPLŪDIMIŲ FUNKCINĖS ZONOS IR INFORMACINIAI ŽENKLAI

 

 

Untitled

 

 

Informacinis stendas

 

Gelbėjimo punktas

 

Neįgaliųjų takas

 

 

 

 

 

 

 

Moterų paplūdimys           

 

Bendras paplūdimys

 

Nudistų paplūdimys

 

 

 

 

 

 

 

Vyrų paplūdimys

 

Geriamasis vanduo

 

Tualetas

 

 

 

 

 

 

 

Komunalinių atliekų konteineris arba dėžė

 

Vesti gyvūnus draudžiama         

 

Zona, lankytis su

gyvūnais         

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengti stovyklavietes draudžiama

 

Dušas

 

 

 

 

 

Maudytis nerekomenduojama

 

Maudytis draudžiama

 

 

 

 

Maudyklos vandens kokybė puiki

 

Maudyklos vandens kokybė gera

 

 

 

 

Maudyklos vandens kokybė patenkinama

 

Maudyklos vandens kokybė prasta

 

____________________________