LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-39 „DĖL JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ, PAGAL SUTARTIS SU DARBDAVIAIS ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ FUNKCIJAS AR JŲ DALĮ, INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 7 d. Nr. A1-254

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. A1-39 „Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ, PAGAL SUTARTIS SU DARBDAVIAIS ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ FUNKCIJAS AR JŲ DALĮ, INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi,

tvirtinu Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                        Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-39

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. A1-254

redakcija)

 

 

JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ, PAGAL SUTARTIS SU DARBDAVIAIS ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ FUNKCIJAS AR JŲ DALĮ, INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos TVARKOS APRAŠAS

 

1. Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį (toliau – juridiniai ir fiziniai asmenys), informacijos apie darbdavius, kuriems teikė tokias paslaugas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ir (ar) profesinės sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose.

3. Juridiniai asmenys teikia Valstybinei darbo inspekcijai šią informaciją:

3.1. apie juridinį asmenį:

3.1.1. pavadinimas;

3.1.2. vadovo vardas ir pavardė;

3.1.3. veiklos adresas;

3.1.4. telefono ryšio numeris;

3.1.5. elektroninio pašto adresas;

3.1.6. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

3.1.7. profesinės sveikatos specialistų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

3.2. apie darbdavius, kuriems juridinis asmuo pagal sutartis atliko darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį:

3.2.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

3.2.2. ekonominės veiklos kodas arba kodai (nurodomi 6 skaitmenys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)); esant kelioms ekonominės veiklos rūšims, nurodomos pagrindinė ir kelianti didžiausią profesinę riziką ekonominės veiklos rūšys);

3.2.3. ar buvo atliktos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų funkcijos;

3.2.4. ar buvo atliktos profesinės sveikatos specialistų funkcijos.

4. Fiziniai asmenys teikia Valstybinei darbo inspekcijai šią informaciją:

4.1. apie fizinį asmenį (save):

4.1.1. vardas ir pavardė;

4.1.2. veiklos vykdymo teisinis pagrindas (dokumento pavadinimas, jo išdavimo data, numeris);

4.1.3. telefono ryšio numeris;

4.1.4. elektroninio pašto adresas;

4.2. apie darbdavius, kuriems fizinis asmuo pagal sutartis atliko darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį:

4.2.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

4.2.2. ekonominės veiklos kodas arba kodai (nurodomi 6 skaitmenys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.); esant kelioms ekonominės veiklos rūšims, nurodomos pagrindinė ir kelianti didžiausią profesinę riziką ekonominės veiklos rūšys);

4.2.3. ar buvo atliktos darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijos;

4.2.4. ar buvo atliktos profesinės sveikatos specialisto funkcijos.

5. Informacija teikiama Valstybinei darbo inspekcijai per Valstybinėje darbo inspekcijoje įdiegtą Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą.

6. Informacija teikiama už kiekvienus praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

7. Valstybinėje darbo inspekcijoje gauta informacija registruojama ir įtraukiama į apskaitą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

_________________