LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.

gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „DĖL informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 14 d. Nr. 1-192

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ (toliau – įsakymas):

1. Pakeičiu įsakymo preambulę ir išdėstau ją taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 615 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1390 ir 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1175 pripažinimo netekusiais galios“ 1.6 punktu ir 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1), (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 994/2010), 2014 m. vasario 12 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 736/96 (OL 2014 L 84, p. 61)
(toliau – Reglamentas Nr. 256/2014) ir atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančios Tarybos direktyvą 93/76/EEB (OL 2006 L 114, p. 64), 7 straipsnio 2 dalies ir 13 straipsnio 3 dalies nuostatas:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintas Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisykles:

2.1. Pakeičiu 261 punktą ir išdėstau jį taip:

„261. Įmonė, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 256/2014 2 straipsnio 12 punkte, iki ataskaitinių metų birželio 1 d. teikia Energetikos ministerijai informaciją apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus. Privalomai teikiamos informacijos apimtys ir reikalavimai yra nustatyti Reglamente Nr. 256/2014. Informacija apie investicinius projektus yra teikiama vadovaujantis 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 833/2010, kuriuo įgyvendinamas Tarybos Reglamentas Nr. 617/2010 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, priede patvirtintomis formomis.“

2.2. Pakeičiu 502 punktą ir išdėstau jį taip:

„502. Kai prižiūrėtojo veiklą vykdo juridinis asmuo (išskyrus daugiabučių namų savininkų bendriją), kartu su Taisyklių 501 punkte nurodyta informacija viešai skelbiama informacija apie:

502.1. ketvirtinius ir metinius finansinius–balansinius rodiklius, kai juos privaloma rengti pagal teisės aktų reikalavimus;

502.2. investicijų dydžius, duomenis apie investuotojus;

502.3. darbuotojų skaičių.“

2.3. Pakeičiu 506 punktą ir išdėstau jį taip:

„506. Taisyklių 502.1 punkte nurodyta informacija apie metinius finansinius–balansinius rodiklius už praėjusius metus privalo būti paskelbta kasmet iki gegužės 10 d., o apie ketvirtinius finansinius–balansinius rodiklius – ne vėliau kaip per vieną mėnesį po atitinkamo ketvirčio pabaigos. Taisyklių 502.2–502.3 punktuose nurodyta informacija turi būti skelbiama kas pusę metų.“

 

 

 

L.e. energetikos ministro pareigas                                                                   Jaroslav Neverovič