Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių Šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų NAUDOJAMŲ pastatų SĄRAŠO sudarymo

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. 1256
Vilnius

 

Įgyvendindama 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1–56), 5 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.Pavesti Energetikos ministerijai parengti ir kasmet atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų (toliau – valstybės institucijos) naudojamų pastatų, kurių bendras patalpų plotas viršija 500 kv. metrų, o nuo 2015 m. liepos 9 d. – 250 kv. metrų, sąrašą
(toliau – Sąrašas), kurio pagrindu bus sudaromas valstybės institucijų naudojamų pastatų, kurių 3 procentai bendro ploto bus renovuojama nuo 2014 metų, sąrašas. Duomenys, pateikiami Sąraše, yra šie: pastato adresas (jeigu suteiktas), pastato unikalus numeris, bendras pastato plotas, energinio naudingumo klasė ir energinio naudingumo sertifikato išdavimo data ir numeris. Į Sąrašą gali būti neįtraukti: pastatai, oficialiai saugomi kaip tam tikros aplinkos dalis arba dėl savo ypatingos architektūrinės ar istorinės vertės, jeigu dėl tam tikrų būtiniausių energinio naudingumo reikalavimų laikymosi nepriimtinai pakistų charakteringos jų savybės arba išvaizda; pastatai, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei ir valstybės institucijų naudojami nacionalinio saugumo tikslams; religinės paskirties pastatai. Energetikos ministerija kasmet iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Sąrašą (ar atnaujintą Sąrašą) viešai skelbia savo interneto svetainėje.

2.Įgalioti energetikos ministrą iki 2014 m. kovo 1 d. patvirtinti Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurių 3 procentai bendro ploto bus renovuojama nuo 2014 metų, sąrašo sudarymo metodiką.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Jaroslav Neverovič