LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2573 redakcija) 2 straipsnio 76 ir 90 dalimis, 8 straipsnio 5 dalimi, 35 straipsnio 2 dalimi, 36 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                    Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.06.01:2016

STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS priežiūra

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – Reglamentas):

1.1. IV skyrius įgyvendina Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [3.1] nuostatas dėl naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktus įgaliojimus [3.19] nustato:

1.1.1. atvejus, kai statybos darbai turi būti vykdomi pagal statinio statybos rangovo (toliau – rangovas) parengtą statybos darbų technologijos projektą;

1.1.2. statybos darbų, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas [3.2], sustabdymo (nepriklausomai nuo sustabdymo priežasčių) atveju statomo statinio konservavimo darbų organizavimo tvarką;

1.1.3. statinio statybos vadovo ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovo teisinį statusą, skyrimo tvarką, pareigas, teises ir atsakomybę [3.29];

1.2. V skyrius nustato žemės darbų vykdymo reikalavimus:

1.2.1. Reglamento V skyrius privalomas statant naujus, taip pat rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ar griaunant statinius, kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos [3.5];

1.2.2. žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos Respublikos žemės įstatyme [3.5], Lietuvos Respublikos kelių įstatyme [3.6], Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse [3.8], Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme [3.12]; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ [3.20] ir kituose teisės aktuose, taip pat Reglamento V skyriaus reikalavimais;

1.2.3. žemės darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami (išskyrus Reglamento V skyriaus 4 skirsnyje išvardytus darbus) tik:

1.2.3.1. gavus statybą leidžiantį dokumentą [3.27];

1.2.3.2. gavus žemės savininko, naudotojo, valdytojo raštišką pritarimą (kai reikalinga) (žr. Reglamento V skyriaus 2 skirsnį ir [3.27]);

1.2.3.3. turint su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, melioracijos statinių, susisiekimo komunikacijų ir žemės savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą – kai nereikalingas statinio projektas;

1.2.4. atskiras statybą leidžiantis dokumentas žemės darbams vykdyti neišduodamas;

1.3. VI skyrius įgyvendina:

1.3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [3.1] nuostatas dėl statinio projekto vykdymo priežiūros ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktus įgaliojimus [3.19] nustato:

1.3.1.1. statinio (statinių grupės ar statinio dalies) projekto vykdymo priežiūros (statybos metu) tvarką;

1.3.1.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę;

1.3.2. statytojas (užsakovas) organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą (kai ji privaloma arba savo iniciatyva), o statinio projektuotojas statytojo (užsakovo) pavedimu [3.1] atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą;

1.4. VII skyrius nustato:

1.4.1. statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarką ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo skyrimo (samdymo) tvarką. Jeigu konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso organizavimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų nustatytas specialiąsias pirkimo procedūras ir statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, statinio statybos techninę priežiūrą atlieka statytojo (užsakovo) paskirtas asmuo – inžinierius. Šiuo atveju inžinieriaus pareigos, teisės ir atsakomybė yra nustatomos sutarties sąlygose;

1.4.2. statinio statybos techninės priežiūros privalomumą, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

1.4.2.1. statybos projektu;

1.4.2.2. rekonstravimo projektu;

1.4.2.3. pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu;

1.4.2.4. kapitalinio remonto projektu;

1.4.2.5. griovimo projektu;

1.4.2.6. griovimo aprašu.

2. Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) (Reglamento 2 priedas) nustatytas konkurso procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. Tarp šalies juridinių ar fizinių asmenų taip pat gali būti sudaromos statybos darbų sutartys, naudojantis FIDIC standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso [3.3] ir kitų Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

3. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

3.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

3.3. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

3.4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;

3.5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymą;

3.6. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

3.7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą;

3.8. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą;

3.9. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą;

3.10. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą;

3.11. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą;

3.12. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;

3.13. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą;

3.14. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą;

3.15. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą;

3.16. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą;

3.17. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43);

3.18. 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1–159);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“;

3.20. Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

3.21. Kelių priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;

3.23. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

3.24. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“;

3.25. Pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“;

3.26. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

3.27. statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

3.28. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

3.29. statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

3.30. statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

3.31. statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-219 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo“;

3.32. statybos techninį reglamentą STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-212 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo“;

3.33. statybos techninį reglamentą STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ patvirtinimo“;

3.34. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

3.35. melioracijos techninį reglamentą MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;

3.36. Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.37. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;

3.38. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisykles, patvirtintas Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35;

3.39. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 „Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“;

3.40. Elektros tinklų apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

3.41. Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisykles, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

3.42. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 „Dėl Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

3.43. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

3.44. Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 „Dėl Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.45. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

 

3.46. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT-5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“;

3.47. Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“, patvirtintą Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

3.48. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka sąvokas, pateiktas Statybos įstatyme [3.1], Kelių įstatyme [3.6], Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [3.7], Geležinkelių transporto kodekse [3.8], Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose [3.20], 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB [3.17], STR 1.02.01:2017 [3.28]. Toliau pateikiami tik tiesiogiai susijusių su šiuo Reglamentu sąvokų apibrėžimai:

4.1. žemės darbai – viena iš statinio statybos bendrųjų darbų rūšių, kai statybos reikmėms kasamas gruntas, pilamas atvežtinis gruntas ar atliekami požeminiai darbai;

4.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas [3.35], statybos inžinierius [3.28], vadovaujantis statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu;

4.3. statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas – architektas [3.35], statybos inžinierius [3.29], prižiūrintis statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą statybos metu;

4.4. bendroji statinio statybos techninė priežiūra – bendrųjų statybos darbų techninė priežiūra;

4.5. specialioji statinio statybos techninė priežiūra – specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra, susieta koordinavimo ryšiais su bendrąja statinio statybos technine priežiūra;

4.6. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas – fizinis asmuo, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio tam tikrų specialiųjų darbų techninei priežiūrai ir dėl savo užduočių atlikimo kokybės yra atskaitingas statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (statinio statybos techninės priežiūros vadovui);

4.7. statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;

4.8. statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka [3.29], kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

 

IV SKYRIUS

STATYBOS DARBAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI STATYBOS DARBAMS PRADĖTI

 

5. Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį [3.27] ir perdavė rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus:

5.1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą [3.28] (jei pagal rangos sutartį jį rengia statytojas (užsakovas)) ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektą;

5.2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);

5.3. prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte);

5.4. Statybos darbų žurnalą (Reglamento 4 priedas). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus);

5.5. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma statyti statinį kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti;

5.6. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau pagal teisės aktų reikalavimus yra privaloma gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, – tokių asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus).

6. Jei pagal rangos sutartį statytojas (užsakovas) paveda parengti statinio projektą rangovui, rangovas:

6.1. gali statinio projektą rengti savo jėgomis [3.28], jei rangovo įmonės įstatuose yra įrašyta architektūrinė ir inžinerinė veikla [3.1], ir įmonėje dirba nustatytąja tvarka atestuoti [3.29] statinio projekto vadovas ir statinio projekto dalių vadovai;

6.2. užsakyti parengti projektą statinio projektuotojui [3.28] jei tai leidžia rangos sutartis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBŲ DOKUMENTAI, REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

 

7. Statinio statybos darbai vykdomi pagal [3.1]:

7.1. statinio projektą [3.28], taip pat Reglamento IV skyriaus nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, statybą leidžiantį dokumentą, o Reglamento 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais – pagal minėtuose papunkčiuose nurodytų asmenų rašytinius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos;

7.2. įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus [3.1];

7.3. viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus [3.1];

7.4. įmonės patvirtintas statybos taisykles [3.1];

7.5. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

8. Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma Statybos darbų žurnale (Reglamento 4 priedas) (dujotiekių ir jų įvadų įrengimo atveju vietoj Statybos darbų žurnalo gali būti pildomas Dujotiekio statybos techninis pasas). Į Statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių (žr. Reglamento IV skyriaus 5 skirsnį) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos darbų žurnalo forma ir pildymo tvarka nustatyta Reglamento 4 priede.

9. Statybos užbaigimo tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 [3.27].

10. Sustabdžius statinių statybą atliekami jų konservavimo darbai Statinio konservavimo tvarkos aprašu (Reglamento 5 priedas) nustatyta tvarka ir atvejais.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

STATYBOS DARBŲ EIGA

 

11. Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą / Dujotiekio statybos techninį pasą) (žr. Reglamento 5 punktą):

11.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

11.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

12. Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba užbaigiama [3.27].

13. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę Statybos įstatymo [3.1] 38 straipsnyje nustatyti subjektai.

14. Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo Reglamento IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą (Reglamento 4 priedas) arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VADOVAVIMAS STATYBOS DARBAMS

 

15. Statinio statybos darbams (Reglamento 1 priedas) vadovauja [3.1, 3.29]:

15.1. statinio statybos vadovas;

15.2. statinio statybos specialiųjų darbų vadovas;

15.3. statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas);

15.4. vadovauti nesudėtingojo statinio statybai turi teisę neatestuoti asmenys. Jų kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017 [3.29].

16. Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I grupės nesudėtingųjų statinių, statybai neprivaloma skirti (samdyti) statinio statybos vadovą [3.1].

17. Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA

 

18. Statinio statybos priežiūra yra:

18.1. statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai (Reglamento VI skyrius);

18.2. statinio statybos techninė, kurią vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros dalių vadovai (Reglamento VII skyrius);

18.3. statybos valstybinė, kurią atlieka Valstybinė teritorijų ir planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos [3.1]. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai statomų statinių patikrinimus atlieka vadovaudamiesi [3.13] ir Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo“;

18.4. statinio saugos ir paskirties reikalavimų vykdymo valstybinė, kurią atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.

19. Branduolinės energetikos objektų statybos valstybinė priežiūra atliekama vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo nuostatomis [3.14].

20. Statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinė priežiūra atliekama vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos įstatymo nuostatomis [3.15].

21. Statybinių inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų šios srities tyrimų valstybinė priežiūra atliekama vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo nuostatomis [3.16].

22. Melioracijos darbų valstybinė priežiūra atliekama vadovaujantis Melioracijos įstatymo nuostatomis [3.12].

23. Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą [3.9] ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos [3.1, 3.10, 3.46].

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

 

24. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą [3.46].

25. Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės [3.46] (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų [3.1] teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

26. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais [3.28] bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT-5-00 [3.46].

27. Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta Reglamento 3 priede.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ

IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVŲ TEISINIS STATUSAS

 

28. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų pareigybes nustato Statybos įstatymas [3.1] ir Reglamento IV skyrius.

29. Statybos rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu), statytojas (užsakovas) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), skirdamas statinio statybos vadovą, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovus [3.29], nustato jų pareigas, teises ir atsakomybę, vadovaudamasis Statybos įstatymo [3.1] ir Reglamento IV skyriaus nuostatomis.

30. Statinio statybos vadovui yra pavaldūs visi statybos darbuose dalyvaujantys bendrųjų (kai jie nėra statinio statybos vadovai) ir specialiųjų statybos darbų vadovai, specialistai ir darbininkai.

31. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų veikla prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statybos užbaigimo [3.27], jei kitaip nenumatyta įsakyme ar kitame tvarkomajame dokumente (nustatytame įmonės įstatuose) arba darbo sutartyje.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVŲ SKYRIMAS

 

32. Statinio statybos vadovą skiria (samdo) [3.1]:

32.1. rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria darbuotoją arba pats vykdo jo pareigas, kai rangovas yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį;

32.2. statytojas (užsakovas), jeigu jis vykdo ir rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu;

32.3. statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai samdomi ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos darbų vadovas.

33. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų skyrimo (samdymo) dokumentuose privalo būti nurodyta:

33.1. statinio pavadinimas, statybos adresas, statinio kategorija, statybos rūšis (statinio statybos specialiųjų darbų vadovui – ir specialiųjų darbų sritis);

33.2. statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų įgaliojimai jam atstovaujant samdytojo interesams (kai suteikiami papildomi įgaliojimai nei nurodyta šiame Reglamente ir kituose teisės aktuose): jo teisės, pareigos ir atsakomybė.

34. Statinio statybos vadovas, turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą, gali vienu metu būti ir statinio statybos vadovu, ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovu [3.29].

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVŲ PAREIGOS

 

35. Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai savo darbe privalo vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais [3.1].

36. Statinio statybos vadovas privalo:

36.1. organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam Reglamento IV skyriuje suteiktą kompetenciją (tiesiogiai ar per jam pavaldžius darbuotojus);

36.2. koordinuoti jį paskyrusio (pasamdžiusio) rangovo, statinio statybos specialiųjų darbų padalinių, o kai statybą vykdo keli rangovai, – visų jų atliekamus specialiuosius darbus;

36.3. operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus;

36.4. priimti iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) (Reglamento VII skyrius) nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu (bei prie jo pridedamais dokumentais) įskaitant:

36.4.1. geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;

36.4.2. suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;

36.4.3. esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

36.4.4. nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, nugriautų statinių, perkeltų želdinių, aplinkos apsaugos, geodezinių ženklų apsaugos bei kitų reikalavimų (nustatytų tai teritorijai) teisinių ir techninių dokumentų kopijas;

36.5. kreiptis į samdytoją, jei būtina parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą ir, pavedus samdytojui, – organizuoti to projekto rengimą;

36.6. kartu su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) (Reglamento VII skyrius) (dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams) rengti paraiškas dėl prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, statybos laikotarpiu reikalingiems statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams ir kitiems) už statybvietės ribų įrengti, gauti tas sąlygas;

36.7. išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) (Reglamento VII skyrius) (ar su jo žinia – tiesiogiai) kreiptis į statinio projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą;

36.8. nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą (kai jo reikia), statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau yra privalomi Reglamento 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje nurodytų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, – pagal tos srities normatyvinių dokumentų reikalavimus);

36.9. įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus [3.1], juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis);

36.10. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (Reglamento VI skyrius), statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) (Reglamento VII skyrius) viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą (ar įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statinio normatyvinės kokybės pažeidimus;

36.11. įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį (bendruoju atveju pateikiama informacija apie statytoją (užsakovą), statybos pradžią ir pabaigą, pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projektuotoją, statinio architektą ar jų grupę, statinio statybos vadovą, jo kontaktinį telefono numerį, statinio statybos techninį prižiūrėtoją; stende apie statybą, finansuojamą Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, informacija skelbiama [3.18] nustatyta tvarka), išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingieji statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas [3.1];

36.12. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą [3.9], aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų [3.1];

36.13. garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą;

36.14. sustabdyti statinio statybą (privalomajame nurodyme numatytu laiku), kai to reikalauja viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą [3.27]. Pranešti apie tai raštu statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) ir statytojui (užsakovui) bei įrašyti į Statybos darbų žurnalą;

36.15. likviduoti (kartu su statytoju (užsakovu) privalomajame nurodyme nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti statinio statybą sustabdžiusio statybos valstybinę priežiūrą atliekančio subjekto leidimą tęsti sustabdytą statinio statybą [3.1];

36.16. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) (Reglamento VII skyrius) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus;

36.17. organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams (Reglamento VII skyrius), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (Reglamento VI skyrius) (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams;

36.18. užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas [3.1] tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos;

36.19. kartu su bendrosios statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) (jo pavedimu su atitinkamu statinio statybos specialiosios techninės priežiūros vadovu) (Reglamento VII skyrius) derinti potencialiai pavojingų įrenginių (pagal tos srities normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus) išbandymo ir registravimo dokumentus atitinkamose institucijose [3.11, 3.24];

36.20. parengti ir pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) (Reglamento VII skyrius) pasirašyti ar vizuoti (statytojo (užsakovo) nustatyta tvarka) atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktinius;

36.21. perduoti statybos užbaigimo komisijai normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus;

36.22. užbaigus statinio statybą, pagal aktą perduoti statytojui (užsakovui) likusius statybos dokumentus (kurie nepateikti statybos užbaigimo komisijai);

36.23. dalyvauti, kai viešojo administravimo subjektai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą [3.1], statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos tikrina statinio statybą arba kai tiriamos statinio avarijos priežastys ir pasekmės (suteikti reikalingą informaciją, paaiškinimus, sudaryti sąlygas apžiūrėti statinį ir pateikti statybos dokumentus);

36.24. leisti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus) [3.1];

36.25. paskirstyti aukščiau išvardytas funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje (tarnyboje) dirbančių statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu.

37. Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai, kai jie vadovauja atliekant darbus pagal atskiras rangos sutartis (nesudarius bendros rangos darbų sutarties visam statiniui statyti), vykdo funkcijas (pagal sutartyje nustatytą darbo sritį):

37.1. kartu su statinio statybos vadovu;

37.2. savarankiškai pagal išankstinį statinio statybos vadovo patvirtintą funkcijų paskirstymą (įvertinus rangos sutarčių reikalavimus) arba pagal statinio statybos vadovo nurodymus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

STATINIO Statybos vadovo, STATINIO STATYBOS BENDRŲJŲ

IR specialiųjų darbų vadovų TEISĖS

 

38. Statinio statybos vadovas turi teisę [3.1]:

38.1. be papildomo įgaliojimo (pagal Reglamento IV skyriuje nustatytą kompetenciją) atstovauti samdytojui (rangovui, kai statyba vykdoma rangos būdu ar statytojui (užsakovui), kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir dalyvauti sprendžiant statinio statybos klausimus statybos valstybinę priežiūrą atliekančiuose viešojo administravimo subjektuose, su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

38.2. duoti privalomus nurodymus statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, o esant neatidėliotiniems veiksmams – visiems statinio statybos darbuose dalyvaujantiems asmenims (meistrams, brigadininkams, darbininkams ir kitiems jam pavaldiems statybos dalyviams);

38.3. atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų reikalavimus dėl statybos darbų vykdymo, jei jie neatitinka teisės aktų, normatyvinių techninių dokumentų, kitų teisės aktų nuostatų;

38.4. atsisakyti pasirašyti samdytojo ar kontroliuojančiųjų institucijų parengtus aktus, nurodymus ar pastabas, jei jie neatitinka statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų), informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą;

38.5. atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statybos valstybinės priežiūros, kitų juridinių bei fizinių asmenų nurodymus bei pasirašyti jų pateiktus dokumentus jei samdytojas statinio statybos vadovui, tam nesuteikė įgaliojimų.

39. Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų teisės atitinka statinio statybos vadovo teises jam pavestų atlikti statinio statybos specialiųjų darbų srityje, išskyrus teises, nurodytas Reglamento 36.1 papunktyje, kuriomis jis gali naudotis tik statinio statybos vadovui pavedus.

 

V SKYRIUS

ŽEMĖS DARBAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO TVARKA

 

40. Kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, statinio statybos vadovas be pareigų, nurodytų Reglamento IV skyriuje privalo:

40.1. pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas [3.27], statinio projektas arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas žemės darbų vykdymo aprašas (kuriame turi būti aprašytas žemės darbų tikslas, vieta, apimtis, pradžia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darbų vadovo vardas, pavardė; darbus atliekančios įmonės rekvizitai; teritorijos aptvėrimo, eismo apribojimo, grunto, medžiagų sandėliavimo sprendiniai; žemės darbų vykdymo tvarka; dangų sutvarkymo, želdinių atkūrimo sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas statinio projektas [3.26]), Statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas pagal Reglamento IV skyrių) ir statinio nužymėjimo vietoje aktas su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais) (Reglamento IV skyrius);

40.2. iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje [3.44], informuoti teritorines policijos įstaigas;

40.3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos;

40.4. nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;

40.5. žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar) geležinkelio želdinių apsaugos įmonės atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti kitus kompetentingus savo darbuotojus;

40.6. jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kitų objektų) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais [3.1];

40.7. prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į Statybos darbų žurnalą) (Reglamento IV skyrius).

41. Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, turi būti iškviesti šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai, kurie privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta.

42. Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo [3.7] nustatyta tvarka.

43. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

44. Kelio ženklai ir jų išdėstymas turi atitikti standartų reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su teritorinės policijos įstaiga [3.21]. Kelio ženklus pagal suderintą su teritorinės policijos įstaiga schemą sukomplektuoja ir pastato žemės darbus vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) (toliau šiame skyriuje – Rangovas).

45. Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią dėl žemės darbų, vykdomų kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priežiūros darbų metu, atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

46. Prireikus išardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iškviečia savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi šiems savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jų nurodymus. Numatomi vėl panaudoti, atstatant statinius, statybos produktai saugomi ir naudojami pagal sutarties (jeigu ji buvo sudaryta) sąlygas.

47. Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

48. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka [3.22].

49. Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus [3.47].

50. Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų.

51. Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje, GKTR 2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių [3.23] nustatyta tvarka.

52. Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų savininkui (naudotojui).

53. Melioracijos statinių (drenažo tinklo) planas (geodezinė nuotrauka) yra privalomas, o linijų projektinės padėties ir aukščių pakeitimai pažymimi darbo projekto planuose bei išilginiuose profiliuose ir privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA“ su melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo ir melioracijos statinių statybos vadovo parašais.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Žemės DARBŲ VYKDYMAS KELIUOSE (GATVėSE), JŲ APSAUGOS ZONOSE

IR IŠARDYTŲ DANGŲ ATSTATYMAS

 

54. Žemės darbus kelio (gatvės) juostoje ar kelio (gatvės) apsaugos zonoje (išskyrus žemės ūkio, melioracijos, miškų tvarkymo darbus, dirbamus nepažeidžiant kelio (gatvės) sankasos bei kitų kelio (gatvės) įrenginių) galima pradėti tik:

54.1. statytojui (užsakovui) gavus žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;

54.2. statytojui (užsakovui) gavus kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštišką sutikimą – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) juostoje;

54.3. suderinus su kelius prižiūrinčiomis įstaigomis – kai žemės darbams vykdyti reikia nustatyti technines eismo reguliavimo priemones.

55. Reglamento 54 punkte nurodytuose raštiškuose sutikimuose gali būti nustatytos šios sąlygos (reikalavimai):

55.1. iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka (kai darbai vykdomi eismo vietose);

55.2. žemės darbų atlikimo terminas ir įpareigojimas pranešti apie žemės darbų pradžią prieš 2 dienas iki jų pradžios sutikimą davusiam asmeniui;

55.3. atstatyti kelio (gatvės) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus iki nurodytos datos;

55.4. žemės darbams leidžiami naudoti mechanizmai, įrenginiai ir kita.

56. Jeigu Rangovas nesilaiko žemės savininko (naudotojo, valdytojo) ar kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškame sutikime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar neturi šio sutikimo, viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą, savo iniciatyva arba kelio (gatvės) savininko (valdytojo), policijos arba kitų asmenų prašymu gali nustatyta tvarka [3.27] sustabdyti statinio statybą. Už pažeidimus atsakingi asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

57. Už žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškame sutikime nurodytose sąlygose numatytus darbus (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir kitus) apmoka statytojas (užsakovas).

58. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto ir Reglamento V skyriaus 4 skirsnyje išvardytus darbus. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus arba kelio (gatvės) savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį.

59. Užpylus gruntu kelio (gatvės) perkasą, Rangovas atstato išardytą kelio (gatvės) pagrindą bei dangą ir sutvarko aplinką arba užpiltą perkasą statinio statybos rangovas aktu perduoda rangovui ar subrangovui, o statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) – rangovui, su kuriuo sudaryta dangos atstatymo sutartis. Šalims pasirašius šį aktą, už kelio ženklų apsaugą atsako pastarasis rangovas ar subrangovas.

60. Rangovas atstato išardytus šulinius bei jų dangčius pagal jų įrengimo reikalavimus ir atliktus darbus perduoda savininkui (naudotojui).

61. Išardyta danga atstatoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

61.1. šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote;

61.2. važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote; išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga atstatoma (jei statinio projekte numatyta palikti buvusią dangą) per dvigubą iškasos plotį; jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto;

61.3. atstatant važiuojamąją dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga.

62. Kelių (gatvių) elementus (apsaugines kelio atitvarų sistemas, kelio ženklus ir kita) atstatęs Rangovas aktu perduoda juos kelio (gatvės) savininkui (valdytojui).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMAS GELEŽINKELIO KELIUOSE, JŲ APSAUGOS ZONOSE

 

63. Žemės darbus geležinkelio keliuose galima pradėti vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba valdytojo atstovui. Žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje (viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos, privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos bei geležinkelio želdinių apsaugos zonos) (toliau šiame skirsnyje – apsaugos zona) galima pradėti vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba valdytojo ir geležinkelio želdinių apsaugos įmonės atstovui arba esant būtinybei iškvietus kitus kompetentingus darbuotojus ir tik:

63.1. statytojui (užsakovui) gavus žemės savininkų arba valdytojų rašytinius sutikimus, kai vykdomi žemės darbai apsaugos zonoje [3.8];

63.2. statytojui (užsakovui) gavus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba valdytojo rašytinį sutikimą pasirašius inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį, kai vykdomi žemės darbai apsaugos zonoje [3.8].

64. Reglamento 63 punkte nurodytuose rašytiniuose sutikimuose nustatomi šie reikalavimai:

64.1. iki žemės darbų pradžios darbų vykdymo vietoje užtikrinti nenutrūkstamas geležinkelio kelių eksploatavimo sąlygas (kai darbai atliekami geležinkelio eismo vietose);

64.2. žemės darbų atlikimo terminai ir įpareigojimas pranešti apie žemės darbų pradžią sutikimą davusiam asmeniui;

64.3. patvirtintas įsipareigojimas už savo lėšas atkurti geležinkelio kelio parametrus pagal projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus iki nurodytos datos;

64.4. prireikus ateityje remontuoti, rekonstruoti ar plėsti susisiekimo komunikacijas ir geležinkelių transporto infrastruktūrą, pagal pateiktus projektus nutiesti kabeliai ar kiti statytojų (užsakovų) tinklai, esantys apsaugos zonoje, turės būti atitinkamai pertvarkyti pagal šalių sutarime nustatytą tvarką;

64.5. mechanizmai, įrenginiai ir kitos priemonės, kurias leidžiama naudoti žemės darbų vykdymo metu;

64.6. atliekant darbus apsaugos zonoje, prieš 3 darbo dienas informuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba valdytojo atstovus;

64.7. patvirtinimas, kad darbus gali vykdyti tik asmenys, turintys leidimus dirbti apsaugos zonose;

64.8. inžineriniai tinklai po geležinkelio keliu gali būti tiesiami tik uždaruoju pradūrimo būdu dėklo galus numatant už apsaugos zonos ribų.

65. Jeigu Rangovas nesilaiko žemės savininko arba valdytojo ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba valdytojo rašytiniame sutikime nurodytų reikalavimų, nevykdo geležinkelio saugos reikalavimų ar neturi šių sutikimų, viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą, savo iniciatyva arba geležinkelio kelio (gatvės) savininko (valdytojo), policijos arba kitų asmenų prašymu gali nustatyta tvarka sustabdyti statinio statybą.

66. Už žemės savininkų (valdytojų) ir geležinkelio kelio (gatvės) savininko (valdytojo) rašytiniame sutikime nurodytose reikalavimuose ir inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartyje numatytus darbus (tinklų, infrastruktūros atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir kita) sumoka statytojas (užsakovas).

67. Rangovas, atstatęs išardytus geležinkelio infrastruktūros objektus, pagal Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimus ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo reikalavimus juos perduoda visiškai atlikęs darbus.

68. Planuojamo, projektuojamojo naujo ar klojamo tinklo valdytojai, gavę viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba valdytojo rašytinį pranešimą apie planuojamus vykdyti objekto priežiūros, rekonstrukcijos ar plėtros darbus ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba valdytojo nurodymą iškelti tinklą (tinklus) iš objekto ruožų, kuriuose šis tinklas trukdytų atlikti numatytus darbus, privalo laikytis Reglamento 63 ir 64 punktuose nustatytų reikalavimų.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

žemės darbai likviduojant avarijas

 

69. Įvykus požeminių tinklų avarijai (toliau šiame skirsnyje – Avarija), žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybą leidžiančio dokumento. Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie Avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys.

70. Likviduojant požeminių tinklų Avariją privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus atliekančios įmonės įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar turintis darbus atliekančios įmonės raštišką įgaliojimą.

71. Pažeistųjų požeminių inžinerinių tinklų ar kitų inžinerinių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai), gavę pranešimą / sužinoję apie Avariją, privalo skubiai siųsti į Avarijos vietą savo atstovą ir, jei Avarija arba jos likvidavimo darbai gali neigiamai paveikti aplinką, informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą. Suinteresuotų savininkų (naudotojų, valdytojų) atstovai, atvykę į vietą, patikslina inžinerinių tinklų ar kitų inžinerinių statinių vietą ir vietovės plano ištraukoje arba schemoje nurodo žemės darbų vykdymo būdą.

72. Likvidavus Avariją, dangos ir želdinių atstatymą užtikrina pažeisto inžinerinio statinio savininkas (naudotojas, valdytojas), o jei Avarija įvyko dėl žemės darbų, kai gruntas kasamas statybos reikmėms – šių darbų Rangovas. Iki dangos atstatymo jis privalo prižiūrėti laikinosios dangos būklę arba pagal sutartį pavesti tai atlikti kitam Rangovui. Avarijos padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka. Avarijos gamtinių dujų skirstymo sistemose lokalizuojamos ir likviduojamos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėse [3.48] nustatyta tvarka.

73. Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas bei želdinius vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų saugos taisyklių [3.35, 3.37–3.39, 3.40–3.43, 3.45].

 

VI SKYRIUS

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIVALOMUMAS

 

74. Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma [3.1], kai statomas naujas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas:

74.1. ypatingasis statinys [3.1];

74.2. statinys (ypatingasis, neypatingasis, I ir II kategorijos nesudėtingasis saugomoje teritorijoje [3.1, 3.26].

75. Statant 74 punkte nurodytus statinius, privaloma visų statinio projekto dalių sprendinių vykdymo priežiūra.

76. Statant 74 punkte nenurodytus statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, statinio projekto vykdymo priežiūra yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva [3.1].

 

ANTRASIS SKIRSNIS

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA

 

77. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Rengiant kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto aprašą, griovimo aprašą, aplinkos ministro nustatytais atvejais [3.27] aprašo vykdymo priežiūra neprivaloma, tačiau galima pagal statytojo (užsakovo) ir aprašo rengėjo – projektuotojo pasirašytą aprašo vykdymo priežiūros sutartį.

78. Statytojas (užsakovas) turi teisę [3.1] pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą (Reglamento VII skyrius).

79. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę [3.29] užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, šiais atvejais [3.1]:

79.1. gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą;

79.2. statinio projektuotojo nebėra (nebeveikia statinio projektą parengusi projektavimo įmonė) arba joje nebedirba statinio projekto priežiūros vadovas, turintis teisę [3.29, 3.36] vadovauti atitinkamai veiklai;

79.3. statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios veiklos verslo liudijimo ir atestato / ar teisės [3.29, 3.36] vadovauti atitinkamai veiklai arba yra miręs.

80. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba statinio projektuotojas (tas, kas pasamdė ar skyrė statinio projekto vadovą) [3.1]. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas.

81. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo paskyrimas (samda) turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę [3.29, 3.36] eiti sutartyje nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi Statybos darbų žurnale (Reglamento IV skyrius) arba Dujotiekio statybos techniniame pase.

82. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio projekto sprendinių keitimai įregistruojami Statybos darbų žurnale (Reglamento IV skyrius).

83. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

 

84. Statytojas (užsakovas) ir statinio projektuotojas, vadovaudamiesi įstatymais [3.1, 3.2, 3.3] ir šio Reglamento skyriaus reikalavimais, statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (toliau šiame skyriuje – Sutartis) sudaro ir pasirašo iki statinio statybos ir / ar statinio griovimo pradžios (Reglamento IV skyrius).

85. Prie Sutarties pridedamos dokumentų kopijos, kuriose pateikiama ši informacija:

85.1. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei statinio projekto vykdymo priežiūrą atliks statinio projekto vykdymo priežiūros grupė) sudėtis (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai);

85.2. kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas.

86. 85.1 ir 85.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO

IR STATINIO PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS

 

87. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo priežiūros organizatorius ir techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą.

88. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas yra atitinkamos statinio dalies projekto vykdymo priežiūros techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis tos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą.

89. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo (pasamdymo) į šias pareigas dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

90. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo nurodymai pagal šio Reglamento skyriaus nustatytą kompetenciją yra privalomi statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams.

91. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:

91.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti;

91.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

91.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą;

91.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą;

91.5. į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;

91.6. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius), ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [3.27], kai:

91.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

91.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;

91.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;

91.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija;

91.7. tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai.

92. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo:

92.1. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus;

92.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti;

92.3. pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje);

92.4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius);

92.5. suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus;

92.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą;

92.7. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą [3.27], įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai:

92.7.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

92.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;

92.7.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;

92.7.4. paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija.

93. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi teisę:

93.1. patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

93.2. reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją raštu apie šių produktų ir įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;

93.3. kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [3.27], jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai.

 

VII SKYRIUS

STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

STATINIO TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO VEIKLOS VYKDYMO YPATUMAI

 

94. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 19 straipsnyje [3.1].

95. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus Statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus).

96. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių atitikimą faktiniams darbų kiekiams.

97. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTYS

 

98. Statytojas (užsakovas) techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vienu iš žemiau išvardytų būdų:

98.1. jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, parengusią to statinio projektą), sudaroma techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;

98.2. statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju dokumentu gali pavesti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teisę atlikti techninę priežiūrą darbuotojams;

98.3. jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) pasirinktas fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro sutartį su tuo fiziniu asmeniu Civilinio kodekso [3.3], Darbo kodekso [3.4] ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

99. Draudžiama sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje dirbančiais fiziniais asmenimis taip pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais (ar turėjusiais) sutartinių santykių su rangovu dėl techninės priežiūros objekto projektavimo darbų atlikimo.

100. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statytojui (užsakovui) pareikalavus, raštu pateikia jam informaciją apie visus statinius, kurių statybos techninę priežiūrą jis vykdo, kad statytojas (užsakovas) galėtų įvertinti, kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas galės vykdyti savo funkcijas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

techninės priežiūros organizavimas

 

101. Visų statinių, kuriems taikomas šis Reglamento skyrius, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų statinių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kuriems taikomas šis Reglamento skyrius, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

102. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

103. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

104. 102 ir 103 punktuose nurodyti neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

105. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį šio Reglamento V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose.

106. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

107. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne bendrosios techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik techninės priežiūros koordinavimo klausimais.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA

 

108. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

108.1. prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento išdavimo datą ir numerį ir kitus Reglamento 5 punkte nurodytus dokumentus;

108.2. dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas [3.47];

108.3. organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

108.4. kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

108.5. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų, o Reglamento 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais – ir minėtuose papunkčiuose nurodytų asmenų rašytinių sutikimų ir jų sąlygų, jei tokios buvo nustatytos, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

108.6. sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;

108.7. kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų (tarp jų ir prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi;

108.8. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę [3.28];

108.9. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;

108.10. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;

108.11. privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę;

108.12. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;

108.13. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentaciją), dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus;

108.14. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus. Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos techninė priežiūra);

108.15. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

108.16. dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

108.17. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą matuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai;

108.18. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktinių arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus;

108.19. pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai;

108.20. kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai [3.47], neleidžia užpilti gruntu inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

108.21. neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą;

108.22. prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);

108.23. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

108.24. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu;

108.25. kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.

109. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kai jis neįeina į bendrosios techninės priežiūros grupės sudėtį (kai specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai sudaroma atskira sutartis), pagal jam priskirtos priežiūros sritį atlieka funkcijas, nustatytas Reglamento 108.5, 108.6, 108.10–108.22, 108.24 papunkčiuose.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS YPATUMAI VYKDANT DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ ATNAUJINIMĄ (MODERNIZAVIMĄ)

 

110. Vykdant atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos techninę priežiūrą, atsižvelgiant į numatomus vykdyti darbus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas:

110.1. dalyvauja viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą ir / ar Būsto energijos taupymo agentūros patikrinimuose šioms institucijoms apie patikrinimą raštiškai informavus statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki patikrinimo;

110.2. turi tikrinti, ar atsižvelgta į statybos produktų gamintojo rekomendacijas (instrukcijas ir kita);

110.3. turi tikrinti, ar apšiltinamų konstrukcijų pagrindo paviršius išlygintas, ar nelygumai ne didesni už gamintojo numatytus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.4. turi tikrinti, ar užtikrintas apšiltinamų konstrukcijų pagrindo sandarumas pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 [3.30] reikalavimus;

110.5. turi tikrinti, ar apšiltinimo sistemos karkasas pagal techninius dokumentus, statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją atlaiko ne mažesnes apkrovas nei projektinės pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.6. turi tikrinti, ar dėl temperatūrinių deformacijų užtikrintas nurodytas (statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijoje, nacionaliniame ar Europos techniniame įvertinime) didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profilių plotis pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.7. turi tikrinti, ar prie apšiltinamų konstrukcijų pagrindo prispaustas termoizoliacinis sluoksnis (smeigėmis, karkaso elementais ir panašiai) pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.8. turi tikrinti, ar vientisas termoizoliacinis sluoksnis pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.9. turi tikrinti, ar įrengtas vėjo izoliacinis sluoksnis (su termoizoliaciniu sluoksniu kartu ar atskiras) pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 [3.30] reikalavimus;

110.10. turi tikrinti, ar vėdinamo oro tarpo sluoksnis atitinka atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.11. turi tikrinti, ar vėdinimo angų plotas atitinka atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.12. turi tikrinti, ar vėdinamo angos įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 [3.32] reikalavimus;

110.13. turi tikrinti, ar mechaniniam sistemų tvirtinimui naudojamos smeigės pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 [3.31] reikalavimus;

110.14. turi tikrinti, ar išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos deformacinės siūlės įrengtos pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 [3.31] reikalavimus;

110.15. turi tikrinti, ar sistemos įrengimo konstrukciniai sprendimai atitinka sistemos gamintojo reikalavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 [3.31] reikalavimus;

110.16. turi tikrinti, ar sistemos atitinka išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų įrengimo bendruosius reikalavimus, išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų klijavimo prie apšiltinamojo sluoksnio schemas, mechaninio tvirtinimo prie apšiltinamojo sluoksnio schemas, polistireninio putplasčio termoizoliacinės medžiagos konstrukcines schemas, mineralinės vatos termoizoliacinės medžiagos konstrukcines schemas, naudojimo kategorijos parinkimo schemas pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 [3.31] reikalavimus;

110.17. turi tikrinti, ar įrengti šie ir kiti būtini plokščiojo stogo sluoksniai pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 [3.33] reikalavimus:

110.17.1. garus izoliuojantis;

110.17.2. nuolydį formuojantis;

110.17.3. termoizoliacinis;

110.17.4. vėjui nelaidus;

110.17.5. vėdinamo oro;

110.17.6. vandens garų slėgį išlyginantis;

110.17.7. papildomas hidroizoliacinis;

110.17.8. hidroizoliacinės stogo dangos;

110.17.9. hidroizoliacinės dangos apsauginis;

110.18. turi tikrinti, ar įrengti visi šie ir kiti būtini šlaitinio stogo sluoksniai pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 [3.33] reikalavimus:

110.18.1. garus izoliuojantis;

110.18.2. termoizoliacinis;

110.18.3. vėjui nelaidus;

110.18.4. vėdinamo oro;

110.18.5. hidroizoliacinis;

110.18.6. šlaitinio stogo dangos pakloto;

110.18.7. šlaitinio stogo dangos;

110.19. turi tikrinti, ar įgyvendinti hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 [3.33] reikalavimus;

110.20. turi tikrinti, ar stogų konstrukcijoms naudojami konkretaus nuolydžio stogams specialiai pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal gamintojo rekomendacijas (instrukcijas);

110.21. turi tikrinti, ar stogų konstrukcijoms naudojami tik nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai;

110.22. turi tikrinti, ar šildymo ir karšto vandentiekio sistemų įrengimas atitinka atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir STR 2.09.02:2005 [3.34] reikalavimus:

110.22.1. turi tikrinti, ar įrengta uždaromoji armatūra, temperatūrinių poslinkių kompensavimo priemonės, vamzdynų izoliacija;

110.22.2. turi tikrinti konstrukcijų vietas, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, ar jos užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis ir nesumažinami pačiai konstrukcijai keliami gaisriniai reikalavimai;

110.22.3. turi tikrinti, ar įrengiamų (kai tai numatyta atnaujinimo (modernizavimo) projekte) vėdinimo sistemų deklaruojami parametrai atitinka projektinius;

110.23. turi tikrinti, ar elektros instaliacijos darbai vykdomi pagal projektinius sprendinius;

110.24. turi tikrinti kitų statybos darbų ir naudojamų statybos produktų atitiktis atnaujinimo (modernizavimo) projektui ir teisės aktams;

110.25. vykdo kitas Statybos įstatymu [3.1] jam pavestas pareigas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

111. Statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai (pagal jų vadovaujamos veiklos sritį) atsako (įstatymų nustatyta tvarka) už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus šio Reglamento IV skyriaus reikalavimus arba jais nepasinaudojus.

112. Ginčus tarp statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų sprendžia samdytojas įstatymais nustatyta sutartinių ginčų sprendimo tvarka.

113. Viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą nustatęs, kad STR 1.02.01:2017 [3.29] nustatyta tvarka atestuotas statinio statybos techninis prižiūrėtojas padarė Statybos įstatymo [3.1] 12 straipsnio 14 ir 15 dalyse numatytus pažeidimus, raštu kreipiasi į atestavimą atliekančią organizaciją nurodydamos pažeidimą ir jį patvirtinančius faktus.

114. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.

115. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

116. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

1 priedas

 

STATYBOS DARBŲ SRITYS

 

1. Statybos darbai skirstomi:

1.1. bendrieji statybos darbai:

1.1.1. žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profilio darbai);

1.1.2. statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai*; kiti panašaus profilio darbai;

1.2. specialieji statybos darbai:

1.2.1. mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai);

1.2.2. elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas; kiti panašūs darbai).

2. *Apdailos darbai – tai baigiamųjų statybos darbų rūšys: grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas, kiliminių ir kt. grindų dangų klojimas), langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, apmušalų klijavimas, paviršių apdaila plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas; kitos panašaus profilio baigiamųjų statybos darbų rūšys.

______________


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

2 priedas

 

NAUDOTINI FIDIC LEIDINIAI

 

1. Konkursų rengimui:

Tendering Procedure, Second edition, 1994 (Konkurso procedūra).

2. Statybos rangos sutarčių rengimui:

2.1. Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, First edition, 1999 (Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos);

2.2. Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor, First edition, 1999 (Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų bei elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos);

2.3. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects, First edition, 1999 (Inžinerinių darbų, pirkimų ir statybos (iki rakto) sutarties sąlygos);

2.4. The Short Form of Contract, First edition, 1999 (Trumpa sutarties forma);

2.5. The FIDIC Contracts Guide with Detailed Guidance on Using the First editions of FIDIC’S, First edition, 2000 (FIDIC Sutarčių vadovas su detaliais nurodymais, kaip naudotis FIDIC 1 leidimo leidiniais).

______________


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

3 priedas

 

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO SUDĖTIS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

 

II SKYRIUS

Terminai ir apibrėžimai

 

Technologinis procesas – technologinių operacijų, atliekant statybos ir montavimo darbus, visuma.

Technologinė operacija – technologiškai nedaloma darbo proceso dalis, atliekama vieno arba grupės darbuotojų.

Technologinė schema – konkrečios technologinės operacijos atlikimo grafinis vaizdas, kuriame sutartiniais ženklais pažymėtos darbo vietos ribos, mechanizmų ir darbuotojų išsidėstymas, jų judėjimo nuoseklumas, pateikiami trumpi technologiniai nurodymai ir leistinieji nuokrypiai, įrenginių ir mechanizmų tipai, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.

Technologinė kortelė – techninis dokumentas, kuriame aprašyta statybos darbų pagrindinių ir pagalbinių operacijų technologija, įrenginiai, režimai, darbo laiko normatyvai, nurodyta reikalinga darbuotojų kvalifikacija, kokybės kontrolės metodai ir būdai, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.

Pavojinga zona – vieta, kurioje nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) pavojingi ir / ar kenksmingi darbuotojų gyvybei ar sveikatai rizikos veiksniai.

Statybvietės planas – grafinis statybvietės vaizdas, kuriame sutartiniais ženklais pažymėti esami ir statomi statiniai (tarp jų – inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos), statybos darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos projektiniai sprendiniai.

 

III SKYRIUS

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis

 

1. Bendruoju atveju Statybos darbų technologijos projektą sudaro:

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

1.1.1. statinio statybos pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai;

1.1.2. kėlimo kranų parinkimo skaičiavimai;

1.1.3. pavojingų zonų nustatymas ir jų plotų skaičiavimai;

1.1.4. administracinių, gamybinių, buities patalpų ir sandėlių skaičiavimai, tipai bei projektiniai sprendiniai;

1.1.5. vandens suvartojimo statybos technologiniams procesams bei buities poreikiams skaičiavimai ir projektiniai sprendiniai;

1.1.6. elektros suvartojimo statybos technologiniams procesams, darbo vietų, patalpų ir susisiekimo komunikacijų apšvietimui skaičiavimai ir projektiniai sprendiniai;

1.1.7. apsaugos nuo gruntinio ir paviršinio vandens priemonės;

1.1.8. darbų atlikimo esančiuose statiniuose technologiniai sprendiniai;

1.1.9. darbų atlikimo nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose technologiniai sprendiniai;

1.1.10. darbų atlikimo po vandeniu technologiniai sprendiniai;

1.1.11. darbų atlikimo žiemą ypatumai;

1.1.12. stropų, taros ir konteinerių, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, betonui, skiediniui ir kitiems objektams statybvietėje kelti, tipai;

1.1.13. gaminių sandėliavimo schemos;

1.1.14. statybvietės ir pavojingų zonų aptvėrimo priemonės ir būdai;

1.1.15. pavojingų darbų statybvietėje sąrašas [3.25];

1.1.16. darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, signalizacijos ir ryšių priemonės;

1.1.17. priešgaisrinė įranga;

1.1.18. kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės;

1.1.19. žemės darbų mašinų, keltuvų tipai;

1.1.20. inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir gamintojas. Pastolių tvirtinimo prie statinio būdai ir schemos;

1.1.21. neinventorinių (negamyklinių) pastolių skaičiavimai, jų surinkimo ir tvirtinimo prie statinio būdai ir schemos;

1.1.22. paaukštinimo priemonių, kopėčių tipai;

1.1.23. atliktų derinimų sąrašas;

1.2. statybos situacijos schema, kurioje pažymima:

1.2.1. statybvietės ir statybos sklypo ribos;

1.2.2. statybvietės sklype ir šalia jo esami bei statomi statiniai;

1.2.3. artimiausios gatvės ir keliai;

1.2.4. įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietės keliai;

1.2.5. vyraujanti vėjo kryptis ir statinio orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu;

1.2.6. kėlimo kranų pastatymo vieta ir judėjimo ribos;

1.2.7. esami ir laikinieji (statybos reikmėms) inžineriniai tinklai, jų charakteristikos;

1.3. statybvietės planas, kuriame pažymėta:

1.3.1. statybvietės ir statybos sklypo ribos;

1.3.2. įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietės keliai;

1.3.3. statybvietės sklype esami bei statomi statiniai;

1.3.4. kėlimo kranų judėjimo ribos;

1.3.5. pavojingų zonų ribos;

1.3.6. administracinės, gamybinės, buities patalpos ir sandėliai;

1.3.7. automobilinio transporto judėjimo keliai ir jų profiliai, stovėjimo ir krovos aikštelės;

1.3.8. atviros statybinių medžiagų ir gaminių sandėliavimo aikštelės;

1.3.9. keltuvų ir pastolių įrengimo vietos;

1.4. statinio vertikaliojo pjūvio su pastatytais kėlimo kranais schema, kurioje nurodoma:

1.4.1. statinio aukščiausių dalių altitudės ir kiti statinio matmenys;

1.4.2. kėlimo kranų didžiausias strėlės siekis ir kablio pakėlimo aukštis;

1.4.3. bokštinių kranų kelių pjūviai, bėgių kelių atstumas nuo statomų statinių;

1.4.4. sunkiausių keliamų krovinių masių lentelė;

1.4.5. kėlimo kranų keliamosios galios, strėlės siekio ir kablio pakėlimo aukščio grafikai;

1.4.6. pakabinamojo inventoriaus (stropų, bunkerių betonui, dėžių skiediniui, konteinerių ir taros, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, griebtuvų ir kito) masių lentelė;

1.4.7. kranų darbo zonų ženklinimo fragmentai;

1.4.8. kranų bėgių kelių aptvėrimo fragmentai;

1.5. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas, kuriame nurodoma:

1.5.1. statinio sudėtinių dalių (požeminės ir antžeminės dalių, laikančiųjų konstrukcijų, pertvarų, stogo dangos, apdailos, statinio inžinerinių sistemų ir kitų) statybos darbų (statybos aikštelės paruošimas, žemės darbai, pamatų įrengimas, kolonų, rūsio sienų pastatymas ir kitų) pavadinimai, jų atlikimo tvarka;

1.5.2. statybos darbų pagal rūšis mastas (m³, m², t ir kt.);

1.5.3. statybos darbų pagal rūšis darbo imlumas, išreikštas darbo dienomis;

1.5.4. statybos darbų pagal rūšis pradžios ir pabaigos datos;

1.6. statybos darbų technologinės kortelės, kurias sudaro:

1.6.1. technologinių operacijų aprašymas;

1.6.2. techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas;

1.6.3. kokybės kontrolės schemos su nurodytais didžiausiais leistinaisiais nuokrypiais;

1.6.4. darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas mechanizmų ir darbuotojų išsidėstymas, jų judėjimo kryptys;

1.6.5. technologinių operacijų atlikimo grafikas, kuriame nurodytas operacijų eiliškumas ir trukmė;

1.6.6. darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

1.7. technologinės schemos yra technologinių kortelių sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai technologinėms operacijoms atlikti. Jose grafiškai pažymima:

1.7.1. darbo vietų ribos;

1.7.2. mašinų, mechanizmų, darbuotojų išsidėstymas, parodytas sutartiniais ženklais;

1.7.3. mašinų, mechanizmų, darbuotojų judėjimo nuoseklumas;

1.7.4. trumpi technologiniai nurodymai, leistinieji nuokrypiai;

1.7.5. projektiniai darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai.

2. Atskirų statybos darbų technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartį ruošiamasi atlikti statybos ir / ar specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Tokį projektą sudaro:

2.1. aiškinamasis raštas;

2.2. statybvietės planas (jei yra reikalingas);

2.3. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas;

2.4. technologinės kortelės (technologinės schemos).

3. Atskirų statybos darbų technologijos projekto dalys atitinka dalis, nurodytas šio priedo 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 papunkčiuose. Kiekvienu atveju statybos darbų technologijos projekto atskirų dalių sudėtis sukonkretinama atsižvelgiant į atliekamų darbų rūšį, jų sudėtingumą ir statybvietės sąlygas.

______________


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

4 priedas

 

(Statybos darbų žurnalo forma)

 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

(titulinis lapas)

NR. ________

 

 

 

________________________________________________________________________________

(statinio pavadinimas, adresas)

 

Statinys _______________________________________________ ypatingųjų statinių kategorijai.

(priklauso, nepriklauso)

 

 

Statyba vykdoma pagal projektą _____________________________________________________

(statinio projekto pavadinimas)

Statybos darbų sritis* ______________________________________________________________

(bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų sritis pagal reglamento 1 priedą)

 

Statytojas (užsakovas) _____________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas,

________________________________________________________________________________

pavardė, adresas)

Rangovas _______________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Subrangovas* ____________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

________________________________________________________________________________

 

 

Šį žurnalą statytojas (užsakovas) perdavė, o rangovas priėmė 20_______ m. _________________ d.

Šį žurnalą rangovas perdavė, o subrangovas priėmė* 20_______ m. _________________ d.

 

Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo ____________________________________________   

(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo_______________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

Subrangovas ar jo įgaliotas asmuo*___________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

* Pildoma, Statybos darbų žurnalą perduodant subrangovui

 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos darbų žurnalas (toliau – Žurnalas) yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). Žurnalą privaloma pildyti, kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus).

2. Žurnalas Nr. 1 laikomas pagrindiniu. Už jo pildymą ir saugojimą atsako rangovas. Kiti Žurnalai laikomi papildomais ir numeruojami iš eilės chronologine tvarka (Nr. 2, Nr. 3 ir t. t.). Visų papildomų Žurnalų forma atitinka pagrindinio Žurnalo formą. Papildomi Žurnalai pildomi šiais atvejais:

2.1. kai pagrindiniame Žurnale nepakanka išspausdintų formų;

2.2. kai subrangovų atliekamų statybos darbų apimtys didelės ir todėl tikslinga kai kuriems (ar visiems) subrangovams pildyti papildomus Žurnalus. Šiuo atveju už papildomų Žurnalų pildymą ir saugojimą atsako subrangovai. Jei subrangovo pildomame Žurnale išspausdintų formų nepakanka, taip pat gali būti pildomas papildomas Žurnalas.

3. Žurnalas pildomas tam, kad dokumentais būtų patvirtinta: atskirų statinio statybos darbų, naudojamų statybos produktų atitiktis statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimams; statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai; statinio statybos vadovo, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo išvados apie atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų kokybę, statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymų įvykdymą statinio statybos metu. Žurnalas pildomas nuo statinio statybos pradžios iki darbų pabaigos ir pateikiamas statybos užbaigimo komisijai kartu su kitais dokumentais, patvirtinančiais statinio statybos pabaigą ir atliktų statybos darbų normatyvinę kokybę.

4. Išsamus statinio statybos eigos ir panaudotų statybos produktų aprašymas Žurnale suteikia galimybę statinio statybos ar naudojimo metu atsiradus statinio deformacijoms, kitiems nukrypimams nuo projekto, pripažįstant avarinę būklę ar įvykus griūčiai, nustatyti defektų atsiradimo laiką (statybos ar naudojimo metu), priežastis (projektavimo, statybos, naudojimo klaidos), kaltus asmenis.

5. Žurnalo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti rangovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir Žurnalą sudarančių lapų skaičius.

 

ŽURNALO PILDYMAS

 

6. Statytojas (užsakovas), užpildęs titulinį lapą ir F-1 formą, pagrindinį ir papildomus Žurnalus (kai jie reikalingi) perduoda rangovui.

7. Rangovas perduoda papildomus Žurnalus subrangovams. Perdavimo faktas nurodomas papildomo Žurnalo tituliniame lape ir patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat pagrindinio Žurnalo F-6 formoje.

8. Rangovui pratęsiant pagrindinį Žurnalą, papildomas Žurnalas registruojamas pagrindinio Žurnalo F-6 formoje.

9. Subrangovui pratęsiant Žurnalą, papildomas Žurnalas registruojamas:

9.1. pagrindinio Žurnalo F-6 formoje;

9.2. pratęsiamo Žurnalo F-6 formoje;

9.3. papildomo Žurnalo tituliniame lape ir patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu.

10. Pagrindinį Žurnalą pildo:

10.1. rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, – kai statyba vykdoma nesamdant subrangovų;

10.2. rangovo paskirtas statinio statybos vadovas ir subrangovų paskirti statinio bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų vadovai, – kai statybos apimtys nedidelės ir papildomus Žurnalus pildyti netikslinga.

11. Jei pildomas tik pagrindinis Žurnalas, už jo saugojimą atsako rangovo paskirtas statinio statybos vadovas. Jis privalo su šio Žurnalo pildymo instrukcija supažindinti visus subrangovų paskirtus vadovus, kurie privalės jį pildyti. Kai pildomi papildomi Žurnalai, už jų saugojimą atsako subrangovų paskirti statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovai.

12. Vykdant statybą ūkio būdu, pagrindinį ir papildomus Žurnalus pildo ir saugo statytojo (užsakovo) paskirti statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai.

13. Įrašai apie atliktus darbus Žurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). 

14. Asmenys, turintys teisę kontroliuoti statinio statybą (bendrosios statinio statybos ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, statinio projekto ar jo dalies vykdymo priežiūros vadovai, statybos valstybinės priežiūros bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovai) privalo įrašyti savo pastabas ar nurodymus atitinkamose Žurnalo formose.

15. Statytojo (užsakovo) atstovas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) privalo kontroliuoti Žurnalo pildymą, juose pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims.

16. Už įrašų Žurnale teisingumą atsako juos pildantys ir pasirašantys asmenys.

17. Žurnalo I skyriuje pateikiama informacija apie statinį, statinio projektą bei kitą statybos dokumentaciją ir pildomos šios formos:

17.1. Forma F-1. Pagrindiniai duomenys apie statinį.

Formą pildo statytojas (užsakovas). Joje įrašomi statinio pagrindiniai duomenys nurodant, ar statinys priklauso ypatingųjų statinių kategorijai, statinio projektuotojo, statybą leidžiančio dokumento numeris, išdavimo data, statinio statybos rangovo ir subrangovų įmonių atestatų, pažymų, išdavimo datos ir numeriai;

17.2. Forma F-2. Statinių vardinis sąrašas.

Šią ir tolesnes formas pildo statinio statybos vadovas (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas). Formoje rašomi statinio (statinių), išvardyto(-ų) statybą leidžiančiame dokumente, pavadinimas, plotas, tūris, kiti statinio rodikliai, pradžios ir pabaigos datos;

17.3. Forma F-3. Statytojo (užsakovo), statinio projektuotojo ir statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąrašas.

Formoje nurodomi pagrindiniai bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovų, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų darbų vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų, pažymų išdavimo datos ir numeriai, fiksuojama šių vadovų kaita (jų darbo statybos objekte pradžia ir pabaiga);

17.4. Forma F-4. Statybos projektinės ir techninės dokumentacijos registravimas. Formoje chronologine tvarka, nurodant gavimo datą, registruojama visa statinio statybai gauta projektinė ir techninė dokumentacija;

17.5. Forma F-5. Projektinės dokumentacijos pakeitimų registravimas.

Formoje registruojami visi formoje F-4 nurodytos projektinės dokumentacijos pakeitimai, tarp jų ir padaryti statinio projekto vykdymo priežiūros ir jos dalių vadovų. Pakeitimų registracijos numeris nurodomas pildant statinio laikančiųjų konstrukcijų bandymų ir priėmimo aktus;

17.6. Forma F-6. Statybos darbų žurnalų registravimas.

Formoje registruojamas pagrindinio Žurnalo (Nr. 1), kurį pildo rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, perdavimas kitam už jo pildymą atsakingam vadovui ir visi papildomi Žurnalai: pagrindinio Žurnalo (Nr. 1) tęsinys, kai nepakanka jame esančių formų, taip pat subrangovų pildomi papildomi Žurnalai (specialiesiems statybos darbams, kai šių darbų apimtys didelės).

18. Žurnalo II skyriuje nurodoma faktinė statybos darbų pradžia, pabaiga ir papildomos šios formos:

18.1. Forma F-7. Bendrųjų statybos darbų vykdymas.

Tai pagrindinė Žurnalo forma, kurioje kiekvieną dieną (pamainą) chronologine tvarka surašomi visi statinio statyboje atlikti darbai ir jų kiekiai, neatsižvelgiant į tai, ar pildomos kitos Žurnalo formos. Kitos Žurnalo formos tik papildo šią formą specialiais duomenimis, kurių nėra galimybės joje įrašyti. Parašai formos F-7 7 ir 9 skiltyse patvirtina, kad nurodytus darbų kiekius priėmė statinio statybos vadovas ir bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, siūlydami statytojui (užsakovui) juos apmokėti;

18.2. formos 1 skiltyje įrašoma data, pamainos numeris (dirbant pamainomis) ir meteorologiniai duomenys: oro temperatūra, vėjas, krituliai. Atliekant apdailos darbus arba dirbant uždarose patalpose, nurodoma patalpų vidaus temperatūra;

18.3. formos 2 skiltyje kiekvienos dienos (pamainos) statybos darbai aprašomi nurodant statinio ašis, aukštus, altitudes, patalpas, darbo brėžinių numerius, panaudotus statybos produktus ir jų dokumentus, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis). Šioje skiltyje turi būti:

18.3.1. subrangovų atliekamų specialiųjų statybos darbų aprašymas, nurodant darbų pradžią, pertraukas, pabaigą, darbo vietą (pvz., mūro darbai, betonavimo darbai – pagal aukštus, ašis ir konstrukcijas, mechanikos, elektrotechnikos darbai);

18.3.2. duomenys apie laikančiųjų konstrukcijų montavimo ir kitus darbus, kuriems reikalinga ypatinga kontrolė, jei dėl mažos šių darbų apimties papildomi Žurnalai nepildomi;

18.3.3. pagrindinėms laikančiosioms konstrukcijoms panaudotų statybos produktų atitikties deklaracijų ir atitikties sertifikatų (kai taikoma) arba eksploatacinių savybių deklaracijų numeriai, jų išdavimo datos bei juos išdavusių įmonių pavadinimai;

18.3.4. nukrypimai nuo statinio projekto statybos metu, nurodant priežastis;

18.3.5. atliktų statybos darbų ištaisymas ir perdarymas atsiradus projekte pakeitimų, taip pat dėl kitų priežasčių (prastos darbų kokybės, klaidų ir kita);

18.3.6. pažymos apie statinio ar jo dalių perdavimą kitiems statybos-montavimo darbams vykdyti ir statinio statybos užbaigimui;

18.3.7. nuorodos, kokiose Žurnalo formose pateikti papildomi duomenys apie atliktus statybos darbus;

18.4. formos 5 skiltyje nurodomas kiekvieną dieną (pamainą) atliktų darbų kiekis pagal atskirus konstruktyvinius elementus;

18.5. formos 6 skiltyje nurodomas priimtų statybos darbų kiekis ir 7 skiltyje atitinkamo vadovo parašu patvirtinama, kad priimti statybos darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus. Jei priimami ne visi atlikti darbai, 7 skiltyje įrašomas nepriimtų darbų kiekis ir nurodymai ištaisyti defektus. Ištaisius defektus, užrašoma jų ištaisymo data ir 6 skiltyje – priimtų darbų kiekis;

18.6. formos 8 ir 9 skiltis pildo bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 8 skiltyje nurodomas bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo priimtų darbų kiekis, o 9 skiltyje parašu patvirtinama, kad priimti darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus. Prieš pasirašydamas bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo patikrinti, ar kitose Žurnalo formose pateikti papildomi duomenys apie priimamus statybos darbus ir ar jie atitinka faktinius duomenis. Nepriimtų statybos darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, užpildyti atitinkamas Žurnalo formas ir ištaisytų darbų priėmimo data nurodomi 9 skiltyje. Už pagrindinio Žurnalo formų pildymą, atliktų statybos darbų patikrinimą ir priėmimą laiku atsako statinio statybos vadovas. Už papildomų Žurnalų formų pildymą, atliktų specialiųjų statybos darbų patikrinimą ir priėmimą laiku atsako statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovai. Už statinio statybos darbų patikrinimą ir priėmimą laiku atsako bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kuris turi teisę reikalauti ištaisyti pastebėtus defektus ir imtis skubių priemonių avarinei situacijai išvengti;

18.7. atliekant surenkamųjų gelžbetoninių ir kitų konstrukcijų, mazgų ir sandūrų suvirinimą, betonavimą ir sandarinimą, formoje F-8 įrašomi duomenys apie metalinių dalių suvirinimo eigą, formoje F-9suvirintų sujungimų padengimą antikorozinėmis dangomis, formoje F-10sandūrų ir mazgų užbetonavimo eigą, formoje F-11 – siūlių tarp atskirų konstrukcijų sandarinimo eigą;

18.8. atliekant pastatų ir įrenginių pagrindinių konstruktyvinių elementų betonavimo darbus, formoje F-12 įrašomi duomenys apie monolitinių konstrukcijų betonavimo eigą. Apie antraeilių konstrukcijų, neturinčių įtakos statinio pastovumui, betonavimo (paruošiamojo sluoksnio grindims, perdangų monolitinių intarpų, įėjimo aikštelių ir kt.) darbų eigą, nepateikiant papildomų duomenų, pakanka įrašyti Žurnalo formoje F-7;

18.9. atliekant nedidelės apimties (kai nepildomas papildomas Žurnalas specialiesiems statybos darbams) metalinių konstrukcijų montavimo darbus, be formos F-7, pildomos formos
F-13 ir F-14. Formoje F-13 įrašomi duomenys apie metalinių konstrukcijų suvirinimo eigą. Formoje F-14 įrašomi duomenys apie metalinių konstrukcijų padengimą antikorozinėmis dangomis;

18.10. visi formose F-8–F-14 nurodyti statybos darbai bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui pateikiami priimti tik esant pagrindiniam įrašui formoje F-7. Įrašai apie darbų priėmimą formose F-8–F-14 patvirtina dalinį atliktų statybos darbų priėmimą.

19. Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16 pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai pildomi papildomi Žurnalai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

20. Žurnalo IV skyriuje pateikiami pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo ir išbandymo darbų sąrašas ir atitinkamos aktų formos (F-17–F-27). Paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų statinio inžinerinių sistemų (kai nepildomi papildomi Žurnalai) bandymo aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas.

21. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

22. Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markės, klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys.

23. Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami formoje F-17.

24. Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktų sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F-53.

25. Žurnalo VI skyriuje pateiktos formos F-54, F-55 ir F-56.

26. Formoje F-54 registruojami visi statinio statyboje panaudoti statybos produktai, jų gavimo data, dokumentai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), įrenginiai, jų gavimo data ir kokybę patvirtinantys dokumentai. Jei buvo atliekami gaminių ar medžiagų laboratoriniai bandymai, skaičiavimai, bandymų aktai, protokolai ir (ar) skaičiavimo ataskaitos registruojami formoje F-55.

27. Formoje F-56 registruojamos pažymos, leidimai atskiriems darbams vykdyti, specializuotų įmonių pažymos apie atliktus darbus ir kiti dokumentai.

28. Žurnalo VII skyriuje  pateiktos formos F-57,  F-58 ir F-59.

29. Forma F-57 skirta bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų, F-58 – statinio projekto vykdymo priežiūros ir jos dalių vadovų pastaboms.

30. Forma F-59 skirta statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų pastaboms.

31. Įrašus apie kontroliuojančiųjų asmenų nurodymų įvykdymą Žurnale daro statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Žurnalas). Šių nurodymų įvykdymo teisingumą savo parašu patvirtina bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrinęs, ar visi ir teisingai įvykdyti jo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymai.

32. Vertindamas statybos darbų normatyvinę kokybę, statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Žurnalas) privalo kiekvieną dieną patikrinti atliktus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus ir, jei jie atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, pažymėti apie tai atitinkamose Žurnalo formose. Tais atvejais, kai randama pažeidimų, šie vadovai nurodo, kaip šiuos pažeidimus reikia ištaisyti ir apie tai pažymi Žurnale.

33. Ištaisius pažeidimus, Žurnale daromas įrašas apie nurodytų statybos darbų priėmimą.

34. Statinio statybos vadovą (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovą – kai pildomi papildomi Žurnalai) perkeliant į kito statinio statybą arba atleidžiant iš darbo, Žurnalas, statybos produktų dokumentai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), įrenginių kokybę patvirtinantys dokumentai, projektinė ir kita techninė dokumentacija perdavimo–priėmimo aktu, kurį tvirtina rangovas (subrangovas), perduodama naujai paskirtam statinio statybos vadovui. Žurnalo perdavimas naujai paskirtam už jo pildymą bei saugojimą atsakingam vadovui registruojamas formoje F-6. 

35. Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį Žurnalą ir papildomus Žurnalus kartu su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (užsakovui).

 

I SKYRIUS

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ, STATINIO PROJEKTĄ IR KITĄ STATYBOS DOKUMENTACIJĄ

 

 

STATYBOS VADOVŲ, ATSAKINGŲ UŽ STATYBOS DARBŲ ŽURNALO PILDYMĄ,

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Įmonės pavadinimas

Vadovo pareigos, vardas, pavardė

Žurnalą priėmė, parašas, data

Žurnalą perdavė, parašas, data

1

2

3

4

5

 

F-1

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ

 

1. Statinio pavadinimas, paskirtis _____________________________________________________

2. Adresas _______________________________________________________________________

3. Statybos kaina (pagal statybos rangos sutartį) _________________________EUR, tame tarpe statybos–montavimo darbų kaina _____________________________________________________

4. Finansavimo šaltinis _____________________________________________________________

(valstybės, savivaldybės biudžetas, įmonės lėšos, fizinio asmens lėšos)

________________________________________________________________________________

5. Statinys ______________________________________________ ypatingųjų statinių kategorijai

(priklauso, nepriklauso)

6. Darbų pradžia _________________________ _______________________

(pagal sutartį) (faktiškai)

7. Darbų pabaiga _________________________ _______________________

(pagal sutartį) (faktiškai)

8. Statybos leidžiančio dokumento Nr. ______, išdavimo data ______________________________

9. Projektuotojas __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, atestato, pažymos Nr., data)

________________________________________________________________________________

(statinio projekto vadovo vardas, pavardė)

10. Statytojas (užsakovas) __________________________________________________________

(pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, atestato, pažymos Nr., data)

11. Rangovas ____________________________________________________________________

(įmonės ir darbų pavadinimai, įmonės kodas, atestato, pažymos Nr., data)

________________________________________________________________________________

pagal 20___m.___________________________ d. sutartį _________________________________

12. Rangovas ____________________________________________________________________

(įmonės ir darbų pavadinimai, įmonės kodas, atestato, pažymos Nr., data)

________________________________________________________________________________

pagal 20___m.___________________________ d. sutartį _________________________________

 

13. Rangovas ____________________________________________________________________

(įmonės ir darbų pavadinimai, įmonės kodas, atestato, pažymos Nr., data)

________________________________________________________________________________

pagal 20___m.___________________________ d. sutartį _________________________________

 

14. Subrangovas __________________________________________________________________

(įmonės ir darbų pavadinimai, įmonės kodas, atestato, pažymos Nr., data)

pagal 20___m.___________________________ d. sutartį _________________________________

15. Subrangovas _________________________________________________________________

(įmonės ir darbų pavadinimai, įmonės kodas, atestato, pažymos Nr., data)

pagal 20___m.___________________________d. sutartį _________________________________

 

16. Subrangovas __________________________________________________________________

(įmonės ir darbų pavadinimai, įmonės kodas, atestato, pažymos Nr., data)

pagal 20___m.___________________________d. sutartį _________________________________

F-2

STATINIŲ VARDINIS SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

 

 

Statinio pavadinimas, adresas

 

 

Bendrasis plotas, m2

 

 

Pastato tūris, m3

Kiti rodikliai (ilgis, m1, vamzdžio skersmuo, mm ir pan.) priklausomai nuo statinio rūšies

 

 

Data

Darbų

pradžia

 

Darbų

pabaiga

 

1

2

3

4

5

6

7

 

F-3

STATYTOJO (UŽSAKOVO), STATINIO PROJEKTUOTOJO IR STATINIO STATYBOS RANGOVO ATSAKINGŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Įmonės pavadinimas

Pareigos, atestato, pažymos Nr., išdavimo data

Pradėjo dirbti objekte,

Parašas / data

Baigė dirbti objekte,

Parašas / data

Telefonai: darbo, namų, mobilusis

1

2

3

4

5

6

7

 

F-4

STATYBOS PROJEKTINĖS IR TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS

REGISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Gavimo data

Dokumento pavadinimas

Dokumento Nr. ir jo parengimo bei patvirtinimo data

Dokumentą parengęs projektuotojas, atestato, pažymos Nr., data

Dokumentą gavusio statinio statybos vadovo parašas

1

2

3

4

5

6

 

F-5

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PAKEITIMŲ REGISTRAVIMAS

(tarp jų – padarytų statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų)

 

Eil.

Nr.

Pakeitimo gavimo data

Dokumento Nr. ir parengimo data

Trumpas projekto pakeitimo aprašymas

Kas pakeitimą pasiūlė, atliko ir patvirtino

1

2

3

4

5

 

F-6

STATYBOS DARBŲ ŽURNALŲ REGISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Statybos darbų žurnalo pavadinimas, Nr. 

Žurnalą pildanti įmonė, atsakingų asmenų pareigos, vardai, pavardės

Žurnalą perdavė (vardas, pavardė, parašas, data)

Žurnalą priėmė (vardas, pavardė, parašas, data)

1

2

3

4

5

 

II SKYRIUS

STATYBOS DARBŲ EIGA

 

Statybos darbų pradžia 20____ m. _________________ d.

Statybos darbų pabaiga 20 ____ m. ________________ d.

F-7

BENDRŲJŲ STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

 

Data, meteorologi-niai duomenys (oro temperatūra, krituliai, vėjo greitis)

 

Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas (aukštas, ašys, altitudės, panaudotų statybos produktų pavadinimai, markės, klasės, atitikties deklaracijų ir atitikties sertifikatų (kai taikoma) arba eksploatacinių savybių deklaracijų numeriai, jų išdavimo datos, juos išdavusių įmonių pavadinimai, formos, kuria pateikti papildomi duomenys, numeris)

 

Atsakingojo vykdytojo (brigadininko) pavardė

 

Atliktų darbų kiekis

 

Darbų priėmimo rezultatai (darbų kokybė atitinka projekto ir norminių dokumentų reikalavimus)

 

Mato vnt.

 

Kiekis

 

 

Darbus priėmė vadovas

 

Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas

 

Priimtų darbų kiekis

 

Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, nepriimtų darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, ištaisymo data

 

Priimtų darbų kiekis

 

Vardas, pavardė, parašas, data, nepriimtų darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, ištaisymo data

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Rangovas (subrangovas) _________________________________ Tęsinys puslapyje Nr. ______

(įmonės pavadinimas)

 

 

 

SURENKAMŲJŲ GELŽBETONINIŲ IR KITŲ KONSTRUKCIJŲ, MAZGŲ IR SANDŪRŲ SUVIRINIMAS, BETONAVIMAS, SANDARINIMAS

F-8

Metalinių dalių suvirinimo eiga              

 

Darbų

vykdymo data

 

 

Jungiamųjų elementų pavadinimai, vieta arba Nr. (pagal brėžinius ar schemas)

 

 

Srovės tipas, elektrodų sertifikatai, tipai, markės ir klasės

 

 

Meteorolo-giniai duo-menys (oro tempera-tūra, kri-tuliai)

Suvirintojo vardas, pavardė, pažymėjimo ir žymeklio Nr., parašas

 

 

Darbų priėmimo rezultatai

Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą

Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

1

2

3

4

5

6

7

 

F-9

Suvirintų sujungimų antikorozinė apsauga

 

Darbų

atlikimo data

Meteoro-loginiai

duomenys

(oro tempe-ratūra, krituliai)

Jungiamųjų elementų pavadini-mai, vieta arba Nr. (pagal brėžinį ar schemą, nurodant jų Nr., t. p. įdėtinių detalių antikorozi-nės dangos medžiagą, kuria jos padengtos gamykloje)

Pažyma apie mazgo perdavimą antikoro-zinimui (pareigos, parašas, data)

Suvirintų sujungimų padengimo medžiaga (pavadini-mas, markė, klasė, atitikties deklaraci-jos ir atitikties sertifikato (kai taikoma) arba eksploata-cinių savybių deklaraci-jos numeris ir išdavimo data)

Atsakingojo vykdytojo (brigadinin-ko) vardas, pavardė,

parašas

Darbų priėmimo

rezultatas

 

Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą, ištaisymo data

Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

F-10

Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga

 

Betona-vimo data, atsakin-gojo vykdy-tojo (briga-di-ninko) pavar-dė

Oro

tem-pera-tūra, °C

 

 

Sandūrų pavadi-nimai, vieta ar numeriai (pagal brėžinį ar schemą, nurodant jų Nr.)

 

 

Projektinė betono klasė, eksploataci-nių savybių deklaracijos numeris ir išdavimo data

 

 

Betono tempera-tūra sandūros užliejimo metu, °C

 

 

Mazgų apšildy-mo būdai ir šildymo tempera-tūra, °C

 

 

Šildymo užbaigi-mo ir klojinių nuėmi-mo datos

 

 

Kontroli-nių betono pavyzdžių išbandy-mo rezultatai

 

 

Darbų priėmimo rezultatai

Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisy-mą, ištaisy-mo data

Darbus priėmu-sio vadovo parei-gos, vardas,  pavardė, parašas, data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

F-11

Siūlių sandarinimas

 

Darbų

vykdymo data

 

 

Oro

sąlygos (temp., krituliai)

 

 

Siūlės rūšis (vertikali ar horizontali) ir vieta pagal brėžinius ar schemas, nurodant jų Nr.

 

 

Sandariklio pavadinimas, markė, klasė, atitikties deklaracijos ir atitikties sertifikato (kai taikoma) arba eksploatacinių savybių deklaracijos numeris, išdavimo data

Siūlių geometrinių matmenų nukrypimai

 

 

Sandari-nimo būdas

 

 

Darbus

atlikusio asmens vardas, pavardė

 

 

Darbų priėmimo rezultatai

Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą, ištaisymo data

Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

F-12

 

MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ BETONAVIMO DARBŲ EIGA

 

Betona-vimo data ir pamaina, meteoro-loginiai duomnys (tempera-tūra, krituliai)

 

 

Konstruk-cijos pavadini-mas ir vieta (ašys, altitudės, Nr. ir t.t.), panaudoto betono klasė, eksploata-cinių savybių deklaraci-jos numeris ir išdavimo data

Kū-gio nu-sė-di-mas (cm)

 

 

Beto-no tem-pera-tūra klo-jimo metu, °C

 

 

Beto-no išlai-ky-mo būdas kietė-jimo metu

 

 

Kon-

troli-nių pa-vyz-džių ženk-lini-mas

 

 

Kon-troli-nių pa-vyz-džių kie-tėji-mo sąly-gos

 

 

Beto-no išlai-kymo truk-mė iki ap-kro-vimo

 

 

Kontroli-nių pavyzdžių bandymo rezultatai

Klo-ji-nių nuė-mi-mo data

 

 

Darbų priėmimo rezultatai

nui-mant kloji-nius

po 28 pa-rų

Rasti defek-tai ir įrašai apie jų ištaisy-mą, ištaisy-mo data

Darbus priė-musio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS IR ANTIKOROZINĖ APSAUGA

 

F-13

Metalinių konstrukcijų suvirinimo eiga

 

Darbų

vykdymo data

 

 

Meteorologi-niai duomenys (oro temperatūra, krituliai)

Jungiamųjų elementų pavadinimai, vieta arba Nr. (pagal brėžinius ar schemas)

 

 

Srovės tipas, elektrodų sertifikatai, tipai, markės ir klasės

 

Suvirintojo vardas, pavardė, pažymėjimo ir žymeklio Nr., parašas

Darbų priėmimo rezultatai

Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą, ištaisymo data

Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

1

2

3

4

5

6

7

 

F-14

Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga

 

Data, meteoro-loginiai duo-menys (oro tem-peratūra, krituliai)

 

 

Konstrukci-jos ar įrenginio pavadini-mas ir vieta (ašys, altitudės, Nr.)

 

 

Antikorozinei apsaugai naudojamos medžiagos charakteristika (atitikties deklaracijos ir atitikties sertifikato (kai taikoma) arba eksploatacinių savybių deklaracijos numeris ir išdavimo data) ir padengimo būdas

Antikorozinės apsaugos pobūdis (visiška, atstatymas)

 

 

Atskirų dangos sluoksnių džiūvimo trukmė

 

 

Atsakingojo vykdytojo (brigadininko) pavardė

 

 

Darbų priėmimo rezultatai

Rasti defektai ir įrašai apie jų ištaisymą, ištaisymo data

Darbus priėmusio vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

1

2

3

4

5

6

7

8

 

III SKYRIUS

GEODEZINĖ KONTROLINĖ DOKUMENTACIJA

 

1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas:

1.1. geodeziniai nužymėjimo darbai:

1.1.1. pagrindinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka;

1.1.2. tarpinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka.

1.2. pastatų požeminė dalis:

1.2.1. sijyno (rostverko) betonavimo (viršaus altitudės ir skerspjūvio nukrypimai) kontrolinė nuotrauka;

1.2.2. pamatų duobių (daubų, tranšėjų) iškasimo kontrolinė nuotrauka;

1.2.3. pamatų kontrolinė nuotrauka;

1.2.4. pamatų po įrenginiais (paviršiaus altitudės ir inkarinių varžtų padėtis) kontrolinė nuotrauka;

1.2.5. drenažas.

1.3. pastatų antžeminė dalis:

1.3.1. mūro darbų kontrolinė nuotrauka (kiekvieno aukšto perdengimo lygyje);

1.3.2. kolonų montavimo (pagal ašis ir vertikalumą) kontrolinė nuotrauka;

1.3.3. kolonų montavimo (pagal kolonų viršūnių altitudės ir centravimo nukrypimus) kontrolinė nuotrauka (kiekvieno montavimo horizonto lygyje);

1.3.4. kolonų konsolių niveliavimo kontrolinė nuotrauka;

1.3.5. laikančiųjų plokščių kontrolinė nuotrauka;

1.3.6. perdengimų ir laiptų aikštelių niveliavimo kontrolinė nuotrauka;

1.3.7. liftų šachtų kontrolinė nuotrauka;

1.3.8. betono pogrindžio aukščių kontrolinė nuotrauka.

1.4. inžineriniai tinklai:

1.4.1. nuotekų šalinimo sistema;

1.4.2. lietaus nuotekų šalinimo sistema;

1.4.3. vandentiekis;

1.4.4. šiluminės trasos;

1.4.5. dujotiekis;

1.4.6. elektros kabeliai;

1.4.7. ryšių kabeliai.

2. Geodezinė kontrolinė dokumentacija turi būti parengta ir kitais statybos norminių dokumentų nustatytais atvejais.

 

F-15

GEODEZINIŲ KONTROLINIŲ NUOTRAUKŲ REGISTRAVIMAS

 

Eilės

Nr.

Schemų, nuotraukų pavadinimai

Atlikimo data

Patikrinimo

išvados

Tikrinusių asmenų pareigos, vardas, pavardė

Parašas, data

1

2

3

4

5

6

 

F-16

GEODEZINĖS KONTROLINĖS NUOTRAUKOS

 

Pareigos

Pavardė

Parašas

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadija

Lapas

Lapų sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ

KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO, IŠBANDYMO IR PRIĖMIMO AKTAI

 

1. Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas:

1.1. statybos darbai:

1.1.1. pastatų ir įrenginių nužymėjimas vietoje;

1.1.2. tranšėjų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

1.1.3. smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas;

1.1.4. drenažo įrengimas;

1.1.5. kolonų, sijų, armuotų pamatų juostų, perdengimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą;

1.1.6. monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius;

1.1.7. pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu;

1.1.8. perdengimų, kolonų, balkonų, laiptų aikštelių ir laiptatakių, įėjimus įrėminančių plokščių, sąramų ir kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas, liftų šachtų montavimas;

1.1.9. iškištinės armatūros ir metalinių įdėklų suvirinimas;

1.1.10. armatūros įtempimas, surenkant ir montuojant gelžbetonines konstrukcijas sustambintais elementais;

1.1.11. metalinių įdėklų antikorozinė apsauga;

1.1.12. stambiaplokščių namų siūlių užtaisymas ir sandarinimas;

1.1.13. pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

1.1.14. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas:

1.1.14.1. pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

1.1.14.2. rūsio, sanitarinių mazgų ir kitų patalpų hidroizoliacija;

1.1.14.3. pirčių, dušų, skalbyklų ir kitų patalpų sienų hidroizoliacija;

1.1.15. perdangų ir sienų garo izoliacija;

1.1.16. perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija;

1.1.17. deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas;

1.1.18. temperatūrinių siūlių padarymas;

1.1.19. mūrinių konstrukcijų armavimas ir metalinių įdėklų įmūrijimas;

1.1.20. tarpbutinių pertvarų konstrukcijų patikrinimas;

1.1.21. atramų santvaroms, ilginiams, sijoms ir stambiosioms plokštėms padarymas ir atrėmimas į jas;

1.1.22. karnizų, balkonų ir perdengimo plokščių inkaravimas;

1.1.23. vėdinimo blokų inkaravimas;

1.1.24. metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas);

1.1.25. surinktų medinių konstrukcijų (santvarų, sudėtinių sijų ir pan.) patikrinimas prieš montavimą;

1.1.26. medinių konstrukcijų (pakabinamųjų lubų, karkasinių sienų ir kitų) patikrinimas prieš atliekant paslėptus darbus;

1.1.27. apsaugos priemonių (tarp jų ir vėdinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;

1.1.28. medinių konstrukcijų atsparumo ugniai padidinimo darbai;

1.1.29. grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą;

1.1.30. dūmtakių ir vėdinimo kanalų patikrinimas;

1.1.31. langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš angokraščių tinkavimą;

1.1.32. stambiaplokščio ar karkasinio pastato tipinio aukšto sumontuotų gelžbetoninių konstrukcijų ir jų mazgų priėmimas;

1.1.33. stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas;

1.1.34. pagrindo po kelių ir privažiavimų pylimais paruošimas;

1.1.35. žemės sankasos paruošimas privažiuojamųjų kelių dangai įrengti;

1.1.36. gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis;

1.1.37. privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;

1.1.38. kabamųjų platforminių įrenginių laikančiųjų konstrukcijų suvirinimas ir inkaravimas;

1.2. statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai:

1.2.1. vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose;

1.2.2. priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas;

1.2.3. šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas;

1.2.4. sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti;

1.2.5. vidaus vandentiekio sistemos apžiūrėjimas;

1.2.6. katilinės įrenginių ir montavimo darbų apžiūrėjimas;

1.2.7. vėdinimo sistemos kanalų ir šachtų apžiūrėjimas;

1.2.8. įžeminimo kontūrų apžiūrėjimas;

1.2.9. žaibosaugos įrenginio apžiūrėjimas;

1.2.10. vidaus dujotiekio apžiūrėjimas.

 

F-17

PASLĖPTŲ DARBŲ PATIKRINIMO IR

LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTŲ

REGISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Psl.

Nr.

Akto Nr. ir surašymo data

Trumpas akto turinys

Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų / specialiųjų darbų vadovas

Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

 

1

2

3

4

5

6

 

F-18

 

STATINIO NUŽYMĖJIMO VIETOJE

AKTAS   Nr. _________

20_____m. ___________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

patikrino numatomo (-os) statyti _____________________________________________________

(statinio pavadinimas)

_______________________________________________________________ nužymėjimą vietoje

ir nustatė:

nužymėjimą atliko ________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

nužymėjimas atliktas pagal brėžinį Nr._________, sudarytą ________________________________

 

________________________________________________________________________________

(kieno ir kada)

Vietoje įtvirtintų taškų nuotrauka perduota _____________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(statybos įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

atstovui _________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

Prie akto pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka.

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

Nužymėjimą atlikusio

asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________________________

 

F-19

ĮRAŠAI APIE KONKREČIŲ STATINIŲ NUŽYMĖJIMĄ VIETOJE

 

Nužymė-jimo data

Statinio arba jo dalies pavadinimas

Nužymėjimas atliktas pagal brėžinį Nr.

Nužymėjimą atliko (vardas, pavardė, parašas)

Nužymėjimą priėmė (statytojo (užsakovo), rangovo ir subrangovo atstovų pareigos, vardai, pavardės, parašai)

1

2

3

4

5

 

F-20

TRANŠĖJŲ IR IŠKASŲ PO PAMATAIS APŽIŪROS

AKTAS   Nr. _________

20____m.______________________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo*___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statytojo (užsakovo) atstovo_________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

apžiūrėjo atviras tranšėjas ir iškasas po pamatais ir nustatė:

1. Tranšėjų ir iškasų dugne esantis gruntas atitinka, neatitinka pirminių tyrimų duomenis

(nereikalingą išbraukti)

ir yra ___________________________________________________________________________

(grunto charakteristika, padermės struktūra, priemaišos, prisotintos vandens ar kita)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2. Gruntinio vandens lygis _________________________________________ pastato dalyje

(altitudė)

su rūsiu yra aukščiau, žemiau pamatų pado, pastato dalyje be rūsio aukščiau, žemiau pamatų

(nereikalingą išbraukti)                                                    (nereikalingą išbraukti)

pado.

3. Tranšėjų ir iškasų dugno altitudės:

pastato dalyje be rūsio: pagal projektą**_____________ faktiškai _____________________

pastato dalyje su rūsiu: pagal projektą _______________ faktiškai ____________________

 

4. Vykdant darbus pasitaikiusios kliūtys (seni šuliniai, poliai, seni pamatai ir t. t.) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

 

dėl to reikalingos, nereikalingos sėdimo siūlės, nenumatytos projekte.

(nereikalingą išbraukti)

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Grunto kokybė ir apskaičiuotas slėgis į pagrindą nesukelia pastato deformacijų atsiradimo pavojaus.

 

*Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ___________________________________

(parašas)

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

5. * Tik objektuose, kur yra atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra.

6. ** Jei altitudės įvairios, jos surašomos antrojoje akto formos pusėje.

PASTABA. Į komisijas, kurios apžiūri iškasas padidinto aukštingumo, labai apkrautų bei potencialiai pavojingų objektų pamatams, taip pat kai iškasų dugne gruntas neatitinka tyrimo duomenų ir projekto, kviečiamas ir geologinius tyrimus atlikusios įmonės atstovas.

 

F-21

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ TRANŠĖJŲ IR IŠKASŲ PO PAMATAIS APŽIŪRĖJIMĄ

 

Apžiūrė-jimo data

Tikslus apžiūrėtų tranšėjų ir iškasų pavadinimas ir data (pastato dalies, ašių pavadinimai ir pan.)

Tranšėjų ir iškasų dugno faktiška altitudė

Grunto rūšis; ar jis atitinka projektinį

Patikrinimą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

5

 

F-22

PAMATŲ (ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ) PRIĖMIMO NAUDOTI IR

TINKAMUMO TOLESNIEMS STATYBOS DARBAMS

AKTAS Nr. ________

 

20______m._____________________d.

Komisija, sudaryta iš:

 

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

patikrino numatomo statyti _________________________________________________________

(statinio, konstrukcijos, įrenginio pavadinimas)

 

pamatus (atramines konstrukcijas) ir nustatė, kad pamatai (atraminės konstrukcijos)

________________________________________________________________________________

(ašys, koordinatės)

________________________________________________________________________________

 

išbetonuoti (sumontuoti) pagal brėžinius_______________________________________________

(brėžinių Nr.)

atitinka projektinius matmenis ir galima vykdyti kitus montavimo darbus. Jų geodezinės kontrolinės nuotraukos atliktos ir įregistruotos šio Žurnalo F-15 formoje, eilės Nr.________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Panaudotų statybos produktų dokumentai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), įregistruoti šio Žurnalo F-54 formoje, jų eilės Nr., įrenginių ir konstrukcijų pasai įregistruoti šio Žurnalo F-54 jų formoje, eilės Nr. _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Ypatingos pastabos__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

 

F-23

 

ĮRAŠAI APIE STATINIŲ PAMATŲ (ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ) TINKAMUMĄ TOLESNIEMS
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAMS

 

Patikri-nimo data

 

Statinio ar jo dalies pavadinimas

 

Geodezinės nuotraukos atlikimo data ir Nr.

 

Patikrinimo išvados (atitinka brėž. Nr. ar yra nukrypimų)

 

Statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markės, klasės, atitikties deklaracijų ir atitikties sertifikatų (kai taikoma) arba eksploatacinių savybių deklaracijų numeriai ir išdavimo datos

Tikrinusių asmenų

pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

5

6

 

F-24

PASLĖPTŲ DARBŲ PATIKRINIMO

AKTAS   Nr. _________

________________________________________________________________________________

(trumpas statinio, darbų pavadinimas)

20____m.____________________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo ________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

atliktus darbus ir nustatė:

1. Apžiūrėjimui pateikti šie darbai ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(išsamus darbų aprašymas, vieta, kiekiai, pagrindiniai matmenys ir kita)

_______________________________________________________________________________

2. Darbai atlikti pagal projektą _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(darbo brėžinių Nr. ir jų parengimo data)

3. Panaudotų statybos produktų charakteristika __________________________________________

________________________________________________________________________________

(statybos produktų, įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai), atitikties deklaracijų ir atitikties sertifikatų (kai taikoma) numeriai ir išdavimo datos arba eksploatacinių savybių deklaracijų numeriai ir išdavimo datos)

4. Vykdant darbus nebuvo (buvo) nukrypimų nuo projekto ________________________________

________________________________________________________________________________

(jei yra nukrypimų, juos išvardyti ir nurodyti registravimo Nr. F-5 formoje)

_______________________________________________________________________________

5. Darbų pradžia _______________________ Darbų pabaiga ______________________________

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Atlikti darbai atitinka projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus. Leidžiama vykdyti tolesnius darbus: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(darbų ir konstrukcijų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

 

F-25

ĮRAŠAI APIE DALINĮ PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMĄ

 

Patikri-nimo data

Priimtų darbų pavadinimai, tikslios koordinatės (aukštas, ašys, altitudės ir pan.)

Patikrinimo išvados (atitinka brėž. Nr. ar yra nukrypimų) geodezinių nuotraukų atlikimo data, Nr.

Statybos produktų įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai pavadinimai, markės, klasės, atitikties deklaracijų ir atitikties sertifikatų (kai taikoma) arba eksploatacinių savybių deklaracijų numeriai ir išdavimo datos

Tikrinusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

5

 

F-26

LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO

AKTAS   Nr. _________

 

________________________________________________________________________________

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

 

20____m.____________________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo ________________________________________________ sumontuotas konstrukcijas, jų

(statybos įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

sujungimo mazgus ir nustatė:

 

1. Priėmimui naudoti pateiktos šios konstrukcijos ________________________________________

(konstrukcijų išvardijimas ir trumpa charakteristika)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Darbai atlikti pagal projektą _______________________________________________________

(darbo brėžinių Nr. ir jų parengimo data)

________________________________________________________________________________

3. Vykdant darbus buvo (nebuvo) nukrypimų nuo projekto

________________________________________________________________________________

(jei yra nukrypimų, juos išvardyti ir nurodyti registravimo Nr. F-5 formoje)

________________________________________________________________________________

 

4. Darbų pradžia _______________________ Darbų pabaiga ______________________________

 

5. Kontrolinė geodezinė nuotrauka atlikta ______________________________________________

(data)

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Atlikti darbai atitinka statinio projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus. Leidžiama vykdyti tolesnius darbus: __________________________________________________

(darbų ir konstrukcijų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

 

Statytojo (užsakovo) atstovas _____________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ______________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas ____________________________________________________

(parašas)

 

F-27

ĮRAŠAI APIE DALINĮ LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMĄ

 

Patikrinimo

data

Priimtų darbų

pavadinimai, tikslios

koordinatės (aukštas,

ašys, altitudės ir pan.)

 

Kontrolinės nuotraukos

atlikimo data

ir Nr.

Patikrinimo išvados

(atitinka brėž.

Nr. ar yra nukrypimų)

Statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, atitikties deklaracijų ir atitikties sertifikatų (kai taikoma) arba eksploatacinių savybių deklaracijų numeriai ir išdavimo datos

Tikrinusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

 

1

2

3

4

5

6

 

 

V SKYRIUS

STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ APŽIŪROS IR INŽINERINIŲ TINKLŲ BANDYMO AKTAI

 

1. Inžinerinių tinklų ir įrenginių bandymo aktai: 

1.1. natūralios vėdinimo sistemos priėmimo naudoti aktas;

1.2. vėdinimo įrenginių bandymo aktas;

1.3. mechaninių vėdinimo sistemų priėmimo naudoti aktas;

1.4. vidaus sistemos sandarumo hidraulinio (arba suspaustu oru) bandymo aktai;

1.5. statinio nuotekų šalinimo sistemos bandymo aktas;

1.6. statinio lietaus nuotekų šalinimo sistemos bandymo aktas;

1.7. šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas;

1.8. katilų ir šilumokaičių hidraulinio bandymo aktas;

1.9. slėginio (savitakio) vamzdyno stiprumo ir sandarumo bandymo aktas;

1.10. šiluminių trasų vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymo aktas;

1.11. šiluminių trasų vamzdynų praplovimo ir prapūtimo aktas;

1.12. vidaus dujotiekio mechaninio atsparumo bandymo aktas;          

1.13. vidaus dujotiekio sandarumo bandymo aktas;

1.14. Gaisrinės saugos inžinerinės sistemos (F-53 forma) (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si) valdymo sistemos, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos);         

1.15. kitų projektuose numatytų sistemų bandymo, priėmimo naudoti aktai.

 

F-28

NATŪRALIOS VĖDINIMO SISTEMOS PRIĖMIMO NAUDOTI

AKTAS Nr. _______

 

________________________________________________________________________________

(statinio pavadinimas)

 

20___ m.__________________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

subrangovo atstovo _______________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

apžiūrėjo natūralią vėdinimo sistemą ir nustatė:

 

1.   Darbai atlikti pagal projektą ________________________________________________

(darbo brėžinių Nr. ir jų parengimo data)

________________________________________________________________________________

 

2. Vykdant darbus buvo (nebuvo) nukrypimų nuo projekto __________________________

________________________________________________________________________________

(jei yra nukrypimų, nurodomas jų registravimo Nr. F-5 formoje)

 

3. Trauka vėdinimo angose ties grotelėmis ________________________________ normali.

(yra, nėra)

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

atlikti darbai atitinka statybos projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus.

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

 

F-29

ĮRAŠAI APIE DALINĮ NATŪRALIOS VĖDINIMO SISTEMOS PRIĖMIMĄ NAUDOTI

 

Patikrinimo

data

Priimtų darbų tikslios koordinatės (aukštas, ašys, altitudės ir pan.)

Patikrinimo išvados (atitinka brėž. Nr. ar yra nukrypimų)

Tikrinusių asmenų vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-30

VĖDINIMO ĮRENGINIŲ BANDYMO

AKTAS Nr. ________

 

Įrenginiai sumontuoti ______________________________________________________________

(statinio pavadinimas, adresas)

 

20 ___m. ______________________ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

montavimo įmonės atstovo __________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

surašė šį aktą:

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ventiliatoriai, siurbliai, movos, filtrai, vėdinimo sistemų reguliavimo vožtuvai), (nurodomi sistemų numeriai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

buvo individualiai išbandyti. Bandymas pagal technines sąlygas ir pasą faktiškai truko _____________ valandų.

 

2.   Išbandytieji įrenginiai yra sumontuoti pagal projektą ____________________________

(brėž. Nr.)

su šiais su šiais nukrypimais _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Nurodytų įrenginių bandymo metu nustatyta, kad surinkimo ir montavimo reikalavimai, pateikti gamyklos gamintojos dokumentacijoje, įvykdyti, gedimų nepastebėta.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Montavimo įmonės atstovas ___________________________________________________

(parašas)

 

F-31

 

ĮRAŠAI APIE VĖDINIMO ĮRENGINIŲ BANDYMĄ

 

Bandymo

data

Atskirų statinių, jų dalių bei įrenginių pavadinimai

Bandymo rezultatai

 

Bandymą atlikusių

asmenų pareigos, vardai,

pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-32

MECHANINIŲ VĖDINIMO SISTEMŲ PRIĖMIMO NAUDOTI

AKTAS Nr. ________

 

20 ____m. __________________________ d.

 

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo ________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

 

apžiūrėjo ir patikrino mechanines vėdinimo sistemas _____________________________________

________________________________________________________________________________

(sistemų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo metu nustatyta:

1. ____________________ sistemos įrengtos pagal brėžinį Nr. ______________________           (sistemų paskirtis)

 

su nukrypimais nuo jų _____________________________________________________________

(nurodyti nukrypimų registravimo Nr. F-5 formoje)

________________________________________________________________________________

 

ir atitinka statybos norminių dokumentų reikalavimus.

 

2. Montuojant vėdinimo sistemas, visi priešgaisriniai ir higieniniai reikalavimai įvykdyti.

3. Oro pasikeitimo kiekiai patalpose patikrinti pagal anemometrą _____________________

(markė)

ir atitinka skaičiuotus.

4. Lauke esant ______°C temperatūrai, vėdinimo sistemos veikia normaliai.

5. Vėdinimo sistemų montavimo defektų nėra.

Pateiktos apžiūrai vėdinimo sistemos yra tinkamos naudoti.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

 

F-33

 

ĮRAŠAI APIE DALINĮ MECHANINIŲ VĖDINIMO SISTEMŲ PRIĖMIMĄ NAUDOTI

 

Patikrinimo data

Priimtų darbų tikslios koordinatės, vėdinimo sistemų pavadinimai

Patikrinimo išvados (atitinka projekto reikalavimus ar ne)

Patikrinimą atlikusių asmenų pareigos, vardai,

pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-34

 

–––––––––––––––––––––– VIDAUS SISTEMOS SANDARUMO HIDRAULINIO

(kokios)                  (ARBA SUSPAUSTU ORU) BANDYMO

AKTAS Nr.  _____________

_______________________________________________________________________________

(sistemos pavadinimas)

sumontuotos _____________________________________________________________________

(statinio pavadinimas)

20 ___ m. _____________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

apžiūrėjo, patikrino sistemos sumontavimo kokybę ir nustatė:

1. Montavimas atliktas pagal projektą ___________________________________________

(brėžinių Nr.)

Nukrypimai nuo projekto _____________________________________________________

 

2. Bandymas atliktas _________________________________________________________

(hidrauliniu būdu arba suspaustu oru)

 

slėgiu __________ MPa ____________ kG/cm2 išlaikant ____________ min.

 

3. Slėgio kritimas sistemoje _____________ MPa __________ kG/cm2.

4. Katilų ir vandens šildytuvų sujungimo trūkimo požymių arba stiprumo pažeidimų, lašų ant siūlių, srieginių sujungimų, šildymo prietaisų, vamzdžių paviršiaus, armatūros ir vandens nutekėjimo per prietaisus nepastebėta (kas nereikalinga, išbraukti).

5. Visi sanitariniai prietaisai veikia normaliai.

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

montavimo darbai atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus. Sistema hidraulinį bandymą išlaikė.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas ________________________________________________________

(parašas)

 

F-35

ĮRAŠAI APIE VIDAUS _________________________ SISTEMOS HIDRAULINĮ

(ARBA SUSPAUSTU ORU) BANDYMĄ ATSKIRUOSE STATINIUOSE BEI JŲ DALYSE

 

Bandymo data

Statinio arba jo dalies pavadinimas

Bandyta slėgiu (atm)

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

5

 

F-36

STATINIO NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMO

AKTAS Nr. _________

 

20 ___ m. ______________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

apžiūrėjo ________________________________________________________________________

(sistemos pavadinimas)

sumontuotos______________________________________________________________________

(statinio pavadinimas, adresas)

ir nustatė:

1. Montavimas atliktas pagal projektą ___________________________________________

(brėžinių Nr.)

Nukrypimai nuo projekto _____________________________________________________

 

2. Bandymas atliktas paleidus vandenį vienu metu esant atidarytiems _____________

(kiekis)

sanitariniams prietaisams, prijungtiems prie tikrinamos dalies ________ min. arba užpildžius vandeniu per aukšto aukštį (kas nereikalinga, išbraukti).

3. Bandymo metu per vamzdynų sieneles ir vietinius sujungimus pratekėjimų nepastebėta.

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

statinio nuotekų šalinimo sistema sumontuota pagal statinio projektą ir atitinka statybos norminių dokumentų reikalavimus. Sistema bandymą išlaikė.

 

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

 

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

 

F-37

 

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ STATINIŲ BEI JŲ DALIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMĄ

 

Bandymo data

Atskirų statinių bei jų dalių pavadinimai

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-38

STATINIO LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMO

AKTAS Nr. _________

20____m.__________________________d.

 

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

apžiūrėjo ________________________________________________________________________

(sistemos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

 

sumontuotos _____________________________________________________________________

(statinio pavadinimas)

 

ją išbandė ir nustatė:

1. Montavimas atliktas pagal projektą ___________________________________________

(projektavimo įmonės pavadinimas ir brėžinių Nr.)

________________________________________________________________________________

 

2. Bandymas atliktas užpildant vandeniu statinio lietaus nuotekų šalinimo sistemą iki aukščiausio vandens surinktuvo ir išlaikant jį 10 min.

3. Bandymo metu pratekėjimų per vamzdynų sieneles ir vietinius sujungimus nepastebėta. Lietaus vanduo pašalinamas normaliai.

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

statinio lietaus nuotekų šalinimo sistema sumontuota pagal statinio projektą ir atitinka statybos norminių dokumentų reikalavimus. Sistema bandymą išlaikė.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

F-39

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ STATINIŲ BEI JŲ DALIŲ LIETAUS

NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS BANDYMĄ

 

Bandymo data

Atskirų statinių bei jų dalių pavadinimai

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-40

ŠILDYMO SISTEMOS ŠILUMINIO BANDYMO

AKTAS Nr. ________

 

20 ____ m. ________________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

atliko ___________________________________________________________________________

(statinio pavadinimas)

 

šildymo sistemos šiluminį bandymą. Bandymo metu nustatyta:

 

1. Šildomieji prietaisai pastatyti ____________________________________________ tipo.

 

2. Šildymo sistema bandyta hidrauliniu slėgiu _____________  MPa (______________ atm)

20____ m. __________________________ d. aktas.

 

3. Esant išorinei temperatūrai ___________ _____°C, vandens temperatūrai katiluose (arba sistemos šiluminiame mazge) __________ °C, grįžtamojoje magistralėje ________°C ir cirkuliacinio slėgio perkryčiui _________m vandens stulpo, vietinio šildymo sistema veikia normaliai – visi šildymo sistemos prietaisai šildo tolygiai. Bandymas tęsėsi 7 val.

4. Šildymo sistemos montavimo defektų nėra.

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

išbandyta šildymo sistema yra tinkama normaliai eksploatuoti.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

 

F-41

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ STATINIŲ ŠILDYMO SISTEMOS ŠILUMINĮ BANDYMĄ

 

Bandymo data

Atskirų statinių pavadinimai

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-42

KATILŲ IR ŠILUMOKAIČIŲ HIDRAULINIO BANDYMO

AKTAS Nr. _________

 

20 ___ m. _______________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

atliko ___________________________________________________________________________

(statinio ir sistemos pavadinimas)

 

katilų ir šilumokaičių hidraulinį bandymą. Bandymo metu nustatyta:

1. Katilai pastatyti ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________tipo,

šilumokaičiai _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ tipo.

2. Katilai ir šilumokaičiai sumontuoti pagal projektą _______________________________

(brėž. Nr.)

Nukrypimai nuo projekto ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

3. Hidraulinis slėgis katiluose ir šilumokaičiuose pakeltas hidrauliniu presu (iš miesto vandentiekio) pagal kontrolinį manometrą iki __________ MPa ( __________ atm), spaudimo kritimo per 5 minutes nebuvo pastebėta.

4. Apžiūrėjus ____________ katilus (-ų), ____________ šilumokaičius (-ių) iš išorės, kai

(kiekis)                                (kiekis)

juose hidrauliniu presu pakeltas slėgis, sandarumo pažeidimų nepastebėta.

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

patikrinti katilai ir šilumokaičiai hidraulinį bandymą išlaikė.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

 

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

 

F-43

ĮRAŠAI APIE ATSKIRŲ KATILŲ BEI ŠILUMOKAIČIŲ HIDRAULINĮ BANDYMĄ

 

Bandymo data

Katilo ar šilumokaičio pavadinimas

(tipas Nr.)

Bandyta slėgiu (atm)

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

5

 

F-44

SLĖGINIO (SAVITAKIO) VAMZDYNO STIPRUMO IR SANDARUMO

HIDRAULINIO BANDYMO

AKTAS Nr. __________

 

20 ___ m. __________________________ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

vamzdyną eksploatuojančios įmonės atstovo ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

atliko ___________________________________________________________________________

(statinys, vamzdyno paskirtis ir vieta, ilgis, bandomojo ruožo ilgis, vamzdžių medžiaga, skersmuo, sujungimų, fasoninių dalių, armatūros rūšis)

________________________________________________________________________________

 

užpildyto vandeniu ______________________ valandų iki bandymo pradžios, hidraulinį bandymą.

Skaičiuojamasis slėgis žemiausiame vamzdyno taške ___________ MPa, bandomasis slėgis __________ MPa.

Slėgis buvo matuojamas manometru ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(numeris, tikslumo klasė, padalos vertė, aukštis virš žemiausio vamzdyno ašies)

 

Stiprumo kontrolinio patikrinimo metu, pakėlus slėgį iki bandomojo______________ MPa, išlaikant ________ min. ir sumažinus iki skaičiuojamojo ________ MPa, vamzdyno plyšimų ir pratekėjimų nepastebėta. Leistas vamzdyno sandarumo išbandymas.

Vamzdyno sandarumas kontrolinio bandymo metu stebėtas ______ val. _____ min., sumažinant slėgį _________ MPa nuo pradinio bandomojo, jis atstatytas sunaudojus ________kiekį vandens, tai _________ mažiau, negu leistina.

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

patikrinti vamzdynai _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ilgis ir ribos)

išlaikė stiprumo ir sandarumo bandymus.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas ______________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas _________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _____________________________________________________

(parašas)

Vamzdyną eksploatuojančios įmonės atstovas _________________________________

(parašas)

 

F-45

ĮRAŠAI APIE SLĖGINIO (SAVITAKIO) VAMZDYNO STIPRUMO IR SANDARUMO HIDRAULINĮ BANDYMĄ

 

Bandymo data

Vamzdyno pavadinimas

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-46

ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMO

AKTAS Nr. _________

 

20____m.__________________________d.

 

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

 

šilumines trasas eksploatuojančios įmonės atstovo________________________________________

________________________________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

surašė šį aktą:

1. Apžiūrėjimui ir stiprumo bei sandarumo išbandymui _____________________________

(hidrauliniu ar pneumatiniu būdu)

pateikti lentelėje išvardyti trasos _____________________________________________________

(vamzdynų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

vamzdynai nuo kameros (piketo, šachtos) Nr. ________iki kameros (piketo, šachtos) Nr.________, kurių ilgis ________________ m.

 

 

Vamzdynų pavadinimai, ilgiai, skersmenys

Bandomasis

slėgis MPa (kG/cm2)

Bandymo

trukmė (min.)

Išorinio apžiūrėjimo, kai slėgis MPa (kG/cm2), išvados

1

2

3

4

 

2. Darbai atlikti pagal projektą _________________________________________________

(projektavimo įmonės pavadinimas, brėžinių Nr. ir data)

________________________________________________________________________________

 

ir normas ________________________________________________________________________

(nurodyti pavadinimus ir punktų Nr.)

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

darbai atlikti pagal statinio projektą ir atitinka statybos norminių dokumentų reikalavimus. Stiprumo ir sandarumo bandymus vamzdynai išlaikė.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

Šilumines trasas eksploatuojančios įmonės atstovas ________________________________

(parašas)

 

 

F-47

ĮRAŠAI APIE ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ

STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMĄ

 

Bandymo data

Vamzdyno pavadinimas

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-48

ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ PRAPLOVIMO (PRAPŪTIMO)

AKTAS Nr. ________

 

20 ____m._______________________ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

šilumines trasas eksploatuojančios įmonės atstovo _______________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

apžiūrėjo ________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

atliktus darbus ir surašė aktą:

1. Apžiūrėjimui ir priėmimui naudoti pateiktas vamzdynas __________________________

_______________________________________________________________________________ (objekto ir vamzdyno pavadinimas charakteristika – vamzdžių skersmuo, medžiaga, sandūros, kompensatoriai)

________________________________________________________________________________

 

trasos ilgis ________ m. Vamzdynų praplovimas (prapūtimas) nuo kameros (piketo, šachtos) Nr. _____________________ iki kameros (piketo, šachtos) Nr. ___________________ atliktas ________________________________________________________________________________

(skysčio pavadinimas, oras, jo spaudimas ir sunaudojimas)

 

2. Trasų montavimo darbai atlikti pagal projektą ___________________________________

________________________________________________________________________________

(projektavimo įmonės pavadinimas, brėžinių Nr. ir data)

 

ir normų, reglamentų ___________________________________________________ reikalavimus.

(normų, reglamentų pavadinimai, punktas)

 

Nukrypimai nuo projekto _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

vamzdyno praplovimas (prapūtimas) atliktas tinkamai. Vamzdynai tinkami naudoti.

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas_________________________________________________________

(parašas)

Šilumines trasas eksploatuojančios įmonės atstovas_________________________________

(parašas)

 

F-49

ĮRAŠAI APIE ŠILUMINIŲ TRASŲ VAMZDYNŲ PRAPLOVIMĄ (PRAPŪTIMĄ)

 

Bandymo data

Vamzdyno pavadinimas

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-50

 

VIDAUS DUJOTIEKIO MECHANINIO ATSPARUMO BANDYMO

AKTAS Nr. _________

 

20 ____m. ____________________ d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

___________________ atstovo ______________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

atliko ___________________________________________________________________________

(statinys, vamzdyno ilgis, skersmuo, sujungimų, fasoninių dalių, armatūros rūšis)

________________________________________________________________________________

užpildyto ___________________ mechaninio atsparumo bandymą.

 

Slėgis buvo matuojamas manometru ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(numeris, tikslumo klasė, padalos vertė)

Vamzdyno mechaninis atsparumas bandymo metu stebėtas ______ val. ______ min. Mechaninio atsparumo bandymo slėgis ___________ (bar).

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

patikrinti vamzdynai ________________________________________________________

(ilgis, ribos)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

išlaikė mechaninio atsparumo bandymą. Leistas vamzdyno sandarumo bandymas.

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

 

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas ________________________________________________________

(parašas)

__________________ atstovas ________________________________________________

(parašas)

 

F-51

ĮRAŠAI APIE VIDAUS DUJOTIEKIO MECHANINIO ATSPARUMO IR SANDARUMO DALINIUS BANDYMUS

 

Data

Sistemos pavadinimas

Bandymo rezultatai

Bandymą atlikusių

asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai

1

2

3

4

 

F-52

VIDAUS DUJOTIEKIO SANDARUMO BANDYMO

AKTAS Nr. ________

 

20 ____ m. __________________d.

 

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

__________________ atstovo _______________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

atliko ___________________________________________________________________________

(statinys, vamzdyno ilgis, skersmuo, sujungimų, fasoninių dalių, armatūros rūšis)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

užpildyto __________________ sandarumo bandymą.

 

Slėgis buvo matuojamas manometru _______________________________________

________________________________________________________________________________

(numeris, tikslumo klasė, padalos vertė)

Vamzdyno sandarumas bandymo metu stebėtas ______val. _____ min. Sandarumo bandymo slėgis ________ (bar).

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

patikrinti vamzdynai ________________________________________________________

(ilgis ir ribos)

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

išlaikė sandarumo bandymą.

 

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

__________________atstovas_________________________________________________

(parašas)

 

F-53

 

________________________________________________________________________________

(sistemos pavadinimas)

 

__________________________AKTAS Nr. ________________

(bandymo, patikrinimo)

 

20 ___ m. _____________________d.

Komisija, sudaryta iš:

statytojo (užsakovo) atstovo _________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ___________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

rangovo atstovo __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

subrangovo atstovo ________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

_____________________ atstovo ____________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pareigos, vardas, pavardė)

 

atliko ___________________________________________________________________________

(darbų pavadinimas)

ir nustatė: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMISIJOS SPRENDIMAS: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Statytojo (užsakovo) atstovas __________________________________________________

(parašas)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ____________________________________

(parašas)

Rangovo atstovas ___________________________________________________________

(parašas)

Subrangovo atstovas _________________________________________________________

(parašas)

_________________ atstovas _________________________________________________

(parašas)

 

 

VI SKYRIUS

STATINIO STATYBOJE PANAUDOTŲ STATYBOS

PRODUKTŲ DOKUMENTŲ, KURIUOSE TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA DEKLARUOJAMOS ŠIŲ PRODUKTŲ EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS (DEKLARUOJAMA AR PATVIRTINAMA ŠIŲ PRODUKTŲ ATITIKTIS), IR ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS. KITŲ DOKUMENTŲ (PAŽYMŲ) REGISTRAVIMAS

 

F-54

Statybos produktų atitikties deklaracijų ir atitikties sertifikatų arba eksploatacinių savybių deklaracijų ir įrenginių pasų, kokybės pažymėjImų bei sertifikatų registravimas

 

Eil.

Nr.

 

 

Statybos produktų ir įrenginių

Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data

 

 

Dokumentą išdavusios įmonės pavadinimas

 

 

pavadinimai, markės, klasės

gavimo data

1

2

3

4

5

 

F-55

KONSTRUKCIJŲ IR STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ AKTŲ, PROTOKOLŲ,
SKAIČIAVIMŲ ATASKAITŲ REGISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo ar surašymo data

Trumpas dokumento turinys

 

1

2

3

 

F-56

PAŽYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

 

Eilės

Nr.

Dokumento Nr. ir data

Dokumentą išdavusios įmonės, institucijos pavadinimas

Trumpas dokumento turinys

1

2

3

4

 

VII SKYRIUS

KONTROLIUOJANČIŲJŲ ASMENŲ PASTABOS

F-57

BENDROSIOS STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO IR SPECIALIOSIOS STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVŲ PASTABOS

 

Kontroliuojančiųjų asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai (po įrašu pasirašoma, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą)

Įrašai apie reikalavimų įvykdymą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data

1

2

 

F-58

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS DALIŲ VADOVŲ PASTABOS

 

 

Kontroliuojančiųjų asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai (po įrašu pasirašoma, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą)

Įrašai apie reikalavimų įvykdymą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data

1

2

 

F-59

STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS IR STATINIO SAUGOS IR PASKIRTIES REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ PASTABOS

 

 

Kontroliuojančių asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai (po įrašu pasirašoma, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą)

Įrašai apie reikalavimų įvykdymą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data

1

2

 

______________


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

5 priedas

 

STATINIO KONSERVAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statinio konservavimo tvarkos aprašas (toliau šiame priede – Aprašas) nustato procedūras bei darbų apimtį, kurią reikia atlikti sustabdžius naujo statinio statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą (toliau – Statyba), siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos, vykdymo tvarką.

2. Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių Statybos sustabdymo trukmė):

2.1. kai Statyba (išskyrus savavališką) sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, išduodamą statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 [3.27] nustatyta tvarka;

2.2. kai Statybos sustabdymo pagrindas yra savavališka Statyba, – tik tais atvejais, kai juos atlikti leidžia teismas savo sprendimu ar nutartimi;

2.3. kai Statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu.

3. Sustabdžius Statybą, Statybos sustabdymo trukmę numato statytojas.

4. Privaloma atlikti tokias statinio konservavimo darbų apimtis:

4.1. kai statinio Statybos darbams pirkti privalomas Viešųjų pirkimų įstatymo [3.2] taikymas:

4.1.1. jei Statybą sustabdė Pareigūnas, atliekama tik minimali konservavimo darbų apimtis, nurodyta Aprašo II skyriuje;

4.1.2. jei Statybą sustabdė statytojas savo sprendimu, konservavimo darbų apimtis neribojama, bet negali būti mažesnė už Aprašo II skyriuje nurodytą minimalią apimtį;

4.2. kai statinio Statybos darbams pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo [3.2] taikymas neprivalomas ir statinio (išskyrus nesudėtingojo) Statybą sustabdė Pareigūnas, atliekama minimali statinio konservavimo darbų apimtis, nurodyta Aprašo II skyriuje.

5. Kitais, negu nurodyta Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose, statinių (tarp jų nesudėtingųjų) Statybos sustabdymo atvejais statinio konstrukcijų konservavimo darbai neprivalomi, tačiau statytojas privalo organizuoti darbus, išvardintus Aprašo 8.2, 8.3, 8.4 papunkčiuose, užtikrinančius žmonių saugą statybvietėje, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės iki Statybos darbų atnaujinimo.

6. Statinio konservavimo darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo Statybos sustabdymo, išskyrus atvejus, kai statinio konservavimo darbams pirkti, taikant Viešųjų pirkimų įstatymą [3.2], konservavimo projekte numatytas ilgesnis šių darbų atlikimo terminas.

7. Statinio konservavimo projekto (aprašymo) parengimą ir konservavimo darbų atlikimą organizuoja ir apmoka statytojas.

 

II SKYRIUS

STATINIO KONSERVAVIMO DARBŲ KOMPLEKSO SUDĖTIS

 

8. Minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti:

8.1. sumontuotų (pastatytų) statinio laikančių konstrukcijų ir atitvarų apsaugą nuo ardančių klimato, gruntinio vandens, grunto nuošliaužų, laikinų koncentruotų krūvių ir kitų poveikių, nestatant ir neįrengiant naujų konstrukcijų;

8.2. nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius laikiną uždarymą, laikinų statybvietės inžinerinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinerinių tinklų, iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą;

8.3. priešgaisrinę apsaugą: degalų, tepalų ir degių statybos produktų pašalinimą iš statybvietės, priešgaisrinių privažiavimų atlaisvinimą ir kitų gaisro prevencijos priemonių atlikimą;

8.4. aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės: paviršinio vandens nutekėjimą, lakių statybos produktų pašalinimą arba uždarymą, cheminių medžiagų, degalų bei tepalų nepatekimą į aplinką ir kitas priemones.

9. Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir statinio, statomo kultūros paveldo statinio teritorijoje, konservavimo darbų minimali apimtis, nurodyta šio Aprašo 8 punkte, gali būti papildyta pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) reikalavimus, atitinkančius Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo [3.7] ir jį lydinčių teisės aktų nuostatas.

 

III SKYRIUS

STATINIO KONSERVAVIMO TECHNINIAI DOKUMENTAI

 

10. Statinio konservavimo darbams atlikti Aprašo 4.1 papunktyje nurodytais atvejais reikalingi šie techniniai dokumentai:

10.1. statytojo sprendimas atlikti statinio konservavimo darbus. Šis sprendimas įforminamas statytojo įrašu Statybos darbų žurnale apie statinio Statybos sustabdymą, Statybos sustabdymo trukmę ir statinio konservavimą. Papildomai gali būti įformintas atitinkamas statytojo tvarkomasis dokumentas;

10.2. ypatingojo ar neypatingojo statinio konservavimo atvejais – konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais (konservavimo darbų skaičiuojamąja kaina ir užkonservuoto statinio priežiūrai reikalingų lėšų sąmata), o nesudėtingojo statinio konservavimo atveju – konservavimo darbų aprašymas. Projektas (aprašymas) rengiamas laikantis šių reikalavimų:

10.2.1. statytojas pateikia projektuotojui techninę užduotį, nurodydamas konservavimo darbų apimtis ir statytojo reikalavimus; jei numatoma konservuoti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus arba statinį, statomą kultūros paveldo statinio teritorijoje, užduotis rengti projektą derinama su Departamentu;

10.2.2. ypatingojo statinio ir statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, konservavimo projektą gali rengti projektuotojas, turintis kvalifikacijos atestatą ypatingųjų statinių grupės, kuriai priskirtas konservuojamas statinys, ir darbų sričių, kurias numatoma atlikti konservuojant šį statinį, projektams rengti [3.29];

10.2.3. neypatingojo statinio konservavimo darbų projektą gali rengti projektuotojas, turintis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 [3.29] nustatytą išsilavinimą ir darbo stažą;

10.2.4. nesudėtingojo statinio konservavimo darbų aprašymą gali rengti pats statytojas, turintis statybos inžinieriaus kvalifikaciją, arba jo pavedimu – projektuotojas ar rangovas, turintis teisę projektuoti tokį statinį;

10.2.5. statinio konservavimo projektą (darbų aprašymą) suderina statytojas, o kultūros paveldo statinio tvarkymo statybos darbų konservavimo ar statinio, esančio kultūros paveldo statinio teritorijoje, konservavimo projektą (aprašymą) – ir Departamentas;

10.2.6. statinio konservavimo darbų projektas rengiamas vadovaujantis statybos normatyviniais techniniais dokumentais ir šiuo Aprašu;

10.3. Statybą sustabdžiusio pareigūno leidimas arba teismo sprendimas (nutartis) leisti atlikti statinio konservavimo darbus;

10.4. statytojui perduodamos dokumentacijos apyrašas. Užbaigęs statinio konservavimo darbus, konservavimo darbus atlikęs rangovas perduoda statytojui pasirašytinai visą statinio statybos projektinę, statybos vykdymo ir konservavimo dokumentaciją pagal apyrašą. Jei statinio konservavimo darbus atliko kitas (ne statinio statybą vykdęs) rangovas, jis statytojui perduoda tik statinio konservavimo dokumentaciją.

11. Kai statinio Statybą statytojas sustabdo savo sprendimu, reikalingi šie dokumentai:

11.1. sustabdžius rangos būdu vykdomą Statybą, reikalingas statinio konservavimo projektas ar aprašymas (sąmatiniai skaičiavimai neprivalomi) ir pateikiamų dokumentų apyrašas (Aprašo 10.2 ir 10.4 papunkčiai);

11.2. sustabdžius ūkio būdu vykdomą Statybą, reikalingas tik statinio konservavimo projektas ar aprašymas (sąmatiniai skaičiavimai neprivalomi);

11.3. sustabdžius ūkio būdu statomo 1–2 butų namo arba nesudėtingojo statinio Statybą, Aprašo 10 punkte išvardinti dokumentai neprivalomi.

 

IV SKYRIUS

STATINIO KONSERVAVIMO DARBŲ PRIEŽIŪRA IR PRIĖMIMAS

 

12. Statytojas atlieka statinio konservavimo darbų techninę priežiūrą vadovaudamasis Reglamento VII skyriaus nuostatomis.

13. Statinio konservavimo darbai patikrinami ir priimami iš šiuos darbus atlikusio rangovo statytojo įrašu Statybos darbų žurnale arba aktu (Aprašo priedas), kurį pasirašo statytojas, statybos techninis prižiūrėtojas (kai statinio statybos techninė priežiūra privaloma) ir rangovas, taip pat Pareigūnas, jei Statyba buvo sustabdyta jo reikalavimu. Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų konservavimo priėmimo aktą pasirašo ir Departamento atstovas.

14. Apie ūkio būdu atliktų statinio konservavimo darbų užbaigimą statytojas Statybos darbų žurnale įrašo „Konservavimo darbai baigti“, nurodo datą ir pasirašo.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

15. Statytojas atsako už užkonservuoto statinio priežiūrą iki jo Statybos atnaujinimo. Statytojas, neužtikrinęs statinio konservavimo darbų atlikimo Aprašo nustatyta tvarka, atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje, aplinkos taršą iš statybvietės, taip pat už avarijas ir statinio konstrukcijų deformacijas sustabdžius statybą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

VI SKYRIUS

UŽKONSERVUOTO STATINIO STATYBOS ATNAUJINIMAS

 

16. Užkonservuoto statinio Statyba atnaujinama:

16.1. kai Statyba užkonservuota Statybą sustabdžius Pareigūno reikalavimu – gavus Pareigūno leidimą tęsti Statybą statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 [3.27] nurodyta tvarka. Apie Statybos atnaujinimą statytojas Statybos darbų žurnale įrašo „Statybos darbai atnaujinami nuo (data)“, nurodo datą ir pasirašo;

16.2. kai statinio konservavimo darbai atlikti Statybą sustabdžius statytojo sprendimu – Statyba atnaujinama statytojui padarius atitinkamą įrašą Statybos darbų žurnale; papildomai statytojas gali įforminti savo tvarkomąjį dokumentą apie Statybos atnaujinimą.

______________


 

Statinio konservavimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Konservavimo darbų patikrinimo ir priėmimo akto forma)

 

________________________________________________________________________________

(užkonservuoto statinio pavadinimas ir adresas)

 

konservavimo darbų patikrinimo ir priėmimo

A K T A S

 

________________ 20 _____m. ________________ d.

(vietovė)

 

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyriumi, statinio statytojo įgaliotas atstovas _________________,                                                                                                                             

(pareigos, vardas, pavardė)

statinio konservavimo darbų rangovo įgaliotas atstovas __________________________________ ,                                                                                                                               

(pareigos, vardas, pavardė)

statybos valstybinės priežiūros pareigūnas (kai Statyba sustabdyta jo reikalavimu) ______________

_______________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) atstovas (tik kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų arba statinio, statomo kultūros paveldo statinio teritorijoje, konservavimo atveju) ____________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)

statinio konservavimo darbų techninis prižiūrėtojas (kai ši priežiūra privaloma) ________________

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

patikrinome atliktus statinio konservavimo darbus, susipažinome su statytojo pateiktais dokumentais ir nustatėme:

statinio statyba sustabdyta ________________________________________________________________________________

(kada, kieno tvarkomuoju dokumentu)

_______________________________________________________________________________;

statinio kategorija _______________________________________________________________________________;

(statinys ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis, laikinasis)

užbaigtumas ________________________________________________________________________________

(pagrindiniai atlikti statybos darbai, procentai)

_______________________________________________________________________________;

konservavimo projektą / darbų aprašymą (nereikalingą išbraukti) parengė _______________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                            

(kas, kada,

_______________________________________________________________________________;

kvalifikacijos atestato (kai jis privalomas) Nr. ir galiojimo data)

suderino ________________________________________________________________________

(kas, kada)

 

Pripažįstama, visi statinio konservavimo darbai, numatyti statinio konservavimo projekte / darbų aprašyme (nereikalingą išbraukti), yra užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir priimami iš rangovo.

 

Parašai:

Statinio statytojo įgaliotas atstovas                                        __________________________

Statinio konservavimo darbų rangovo įgaliotas atstovas        __________________________

Statybos valstybinės priežiūros pareigūnas                 __________________________

KPD atstovas                                                              __________________________

Statinio konservavimo darbų techninis prižiūrėtojas              __________________________

______________