Logo  Description automatically generated

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ, KURIOS NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KELIA GRĖSMĘ EISMO SAUGUMUI, PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 28 d. Nr. 2BE-189

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 24 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.29 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 2B-91 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                             Tomas Kolendo

pavaduojantis Administracijos direktorių

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymu

Nr. 2BE-189

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ, KURIOS NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KELIA GRĖSMĘ EISMO SAUGUMUI, PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – transporto priemonė) trūkumų, kuriuos nustačius panaikinamas grėsmę eismo saugumui keliančių transporto priemonių privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimas, sąrašą ir transporto priemonių, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

Transporto priemonių trūkumų, kuriuos nustačius panaikinamas privalomosios TRANSPORTO PRIEMONIŲ techninės apžiūros dokumentų galiojimas, sąrašas

 

3. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimas panaikinamas:

3.1. kai transporto priemonėje nustatyti pavojingi trūkumai, nurodyti Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Techniniai reikalavimai);

3.2. lyjant, sningant arba esant rūkui transporto priemonės vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas (Techninių reikalavimų 2 priedo 3.4 papunkčio a) ar b) punktų dideli trūkumai);

3.3. transporto priemonėje nėra priekinio (-ių) artimosios šviesos žibinto (-ų) ir (arba) priekinio (-ių) tolimosios šviesos žibinto (-ų) (Techninių reikalavimų 2 priedo 4.1.4 papunkčio a)  punkto didelis trūkumas);

3.4. transporto priemonės priekinio (-ių) artimosios šviesos žibinto (-ų) ir (arba) priekinio (-ių) tolimosios šviesos žibinte (-uose) panaudotas jo gamintojo nenumatytas šviesos šaltinis (Techninių reikalavimų 2 priedo 4.1.4 papunkčio c)  punkto didelis trūkumas);

3.5. transporto priemonėje nėra bent vieno gamintojo numatytoje vietoje galinio žibinto (Techninių reikalavimų 2 priedo 4.2.3 papunkčio a) punkto nedidelis trūkumas; 4.3.3 papunkčio a) punkto nedidelis trūkumas; 4.4.3 papunkčio didelis trūkumas; 4.5.4 papunkčio a) punkto didelis trūkumas; 4.6.2 papunkčio a) punkto didelis trūkumas);

3.6. tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimosios, rūko, tolimosios šviesos) transporto priemonės priekinis kairysis žibintas (Techninių reikalavimų 2 priedo 4.1.1 papunkčio a) punkto didelis trūkumas; 4.1.3. papunkčio b) punkto didelis trūkumas; 4.5.1. papunkčio a) punkto didelis trūkumas);

3.7. sugedus bent vienam transporto priemonės galiniam gabarito žibintui tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui neveikia avarinė šviesos signalizacija, o transporto priemonės arba jos priekabos gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo (Techninių reikalavimų 2 priedo 4.4.1 papunkčio a) punkto didelis trūkumas; 4.4.2 papunkčio didelis trūkumas);

3.8. transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180° vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas mažesnis negu 70 proc., o šarvuotų transporto priemonių – mažesnis negu 60 proc. (Techninių reikalavimų 2 priedo 3.2 papunkčio a) punkto (pozicija „per mažas šviesos laidumas(a) (neskaidrus)“) didelis trūkumas);

3.9. transporto priemonės priekinis stiklas turi neleidžiamą (-ų) priekinio stiklo pažeidimą (-ų) (Techninių reikalavimų 2 priedo 3.2 papunkčio a) punkto (pozicija „pažeidimas nepriskiriamas prie leidžiamų pažeidimų (žiūrėti Techninių reikalavimų 1 priedo 1 priedėlį)“) didelis trūkumas);

3.10. transporto priemonės padangos protektoriaus rašto gylis mažesnis, nei nustatyta: 1. M1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm); 2. M2 klasės – 2,0 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm); 3. M3 klasės – 2,0 mm; 4. N1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm); 5. N2, N3 klasių – 1,0 mm; 6. L kategorijos – 0,8 mm; 7. O1, O2 klasių – 1,6 mm; 8. O3, O4 klasių – 1,0 mm (Techninių reikalavimų 2 priedo 5.2.3 papunkčio e) punkto didelis trūkumas);

3.11automobiliuose ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kai automobilio arba priekabos bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. nenaudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais „M+S“, „*“ arba „Aukštikalnių simboliu“) (Techninių reikalavimų 2 priedo 5.2.3 papunkčio a) punkto didelis trūkumas);

3.12. transporto priemonė nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. eksploatuojama su dygliuotomis padangomis (Techninių reikalavimų 2 priedo 5.2.3 papunkčio a) punkto didelis trūkumas);

3.13. transporto priemonėje buferis atsipalaidavęs, nepatikimai pritvirtintas ar  turi pažeidimų ir dėl to užkliudžius arba susidūrus galima susižaloti (Techninių reikalavimų 2 priedo 6.1.4 papunkčio a) punkto didelis trūkumas);

3.14. N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse šoninės apsaugos ir (arba) galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone atsipalaidavusios, nepatikimai pritvirtintos ar turi pažeidimų ir dėl to užkliudžius arba susidūrus galima susižaloti (Techninių reikalavimų 2 priedo 6.1.4 papunkčio a) punkto didelis trūkumas);

3.15. transporto priemonėje nėra išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos, pakeista jos konstrukcija, ji pažeista ar neveikianti (Techninių reikalavimų 2 priedo 8.2.1.1 papunkčio a) punkto didelis trūkumas; 8.2.2.1 papunkčio a) punkto didelis trūkumas);

3.16. transporto priemonėje nėra išmetamųjų dujų triukšmo slopinimo sistemos, pakeista jos konstrukcija, ji pažeista ar neveikianti (Techninių reikalavimų 2 priedo 8.1 papunkčio b) punkto didelis trūkumas);

3.17. stovinčios transporto priemonės su dirbančiu varikliu skleidžiamo triukšmo lygis viršija Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos aprašo“, nurodytus dydžius (Techninių reikalavimų 2 priedo 8.1 papunkčio a) punkto didelis trūkumas).

3.18. transporto priemonė yra perdirbta nesilaikant Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų ir (ar) perdirbimas nustatyta tvarka neįteisintas (Techninių reikalavimų 2 priedo 0.3 papunkčio c) punkto didelis trūkumas).

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

4. Įstatymo 25 straipsnio 7 dalyje nurodytas pareigūnas, nustatęs Aprašo 3 punkte nurodytą atvejį, priima sprendimą panaikinti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimą, įteikia vairuotojui Aprašo priede nurodytos formos Administracinį sprendimą dėl motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos, kuri neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo (toliau – Sprendimas) (Administracinių nusižengimų registre formuojamo Sprendimo formos vaizdinė išraiška gali
skirtis) ir apie Sprendimą pažymi
Centralizuotojoje techninės apžiūros duomenų bazėje. Jeigu vairuotojui surašomas administracinio nusižengimo protokolas, Sprendimas priimamas Administracinių nusižengimų registre.

5. Sprendime nurodomi Techninių reikalavimų 2 priede nurodyti trūkumai, dėl kurių panaikinamas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas. Sprendime trūkumai gali būti nenurodomi, jei prie Sprendimo pridedama Techninio patikrinimo kelyje ataskaita, parengta vadovaujantis Transporto priemonių techninių patikrinimų atlikimo Lietuvos Respublikos keliuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 2B-132 „Dėl Transporto priemonių techninių patikrinimų atlikimo Lietuvos Respublikos keliuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

6. Sprendimas įsigalioja nuo jo surašymo momento.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Sprendimai saugomi įstaigoje, kurios pareigūnas priėmė Sprendimą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo arba Administracinių nusižengimų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

8. Vairuotojas arba transporto priemonės valdytojas, nesutinkantis su Aprašo nustatyta tvarka priimtu Sprendimu, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________

 

part_08ff565dcf544d59a30e199e5c51be79_end


 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų,

kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia

grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Administracinio sprendimo dėl motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos, kuri neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo forma)

________________________________________________________________________________

(administracinį sprendimą priėmusios įstaigos pavadinimas)

 

ADMINISTRACINIS SPRENDIMAS DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR (AR) JOS PRIEKABOS, KURI NEATITINKA TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KELIA GRĖSMĘ EISMO SAUGUMUI, PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

_________________ Nr. __________

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

Aš, _____________________________________________________________________ ,

                                        (administracinį sprendimą rašančio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 7 dalimi, priimu administracinį sprendimą

________________________________________________________________________________

             (transporto priemonės valdytojas – fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

valdomai transporto priemonei,

_______________________________________________________________________________ ,

            (markė, modelis, valstybinis numeris, identifikacinis numeris, registracijos liudijimo serija ir numeris)

kurioje nustatyti šie trūkumai:

_______________________________________________________________________________ ,

(Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ 2 priede nurodytas (-i) trūkumas (-ai), dėl kurio (-ių) panaikinamas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas)

panaikinti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos Nr. _____________ galiojimą. Panaikinimo data __________ir laikas (valandos ir minutės)_______.

 

_____________________    _____________________                    _____________________

                (pareigos)                                           (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

 

Su administraciniu sprendimu esu supažindintas (-a), vieną administracinio sprendimo egzempliorių gavau, man išaiškintos su šiuo administraciniu sprendimu susijusios teisės ir pareigos.

Administracinis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________     __________________________________________________

(parašas)                                           (vairuotojo vardas ir pavardė)

 

______________

part_13a915457f324423a9003ef059ae0518_end