LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos AprašO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 10 d. Nr. A1-460

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių plano patvirtinimo“, 2.1.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Algimanta Pabedinskienė


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460

 

 

būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos Aprašas

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato:

1.1. reikalavimus neįgaliesiems, kuriems gali būti pritaikomas būstas, ir pritaikomam būstui, būsto pritaikymo darbams, būsto pritaikymo išlaidoms, būsto pritaikymo eilei sudaryti;

1.2. prašymų pritaikyti būstą neįgaliesiems nagrinėjimo, būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio vertinimo tvarką;

1.3. būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo dydį, būsto pritaikymo neįgaliesiems išlaidų planavimo ir paraiškų skirti lėšų būstui pritaikyti neįgaliesiems finansuoti teikimo nagrinėjimo tvarką, finansavimo skyrimo ir atsiskaitymo už lėšų panaudojimą tvarką, viešųjų pirkimų organizavimo tvarką;

1.4. būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų priežiūros ir priėmimo tvarką.

2. Šiuo Aprašu vadovaujasi Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), savivaldybių administracijos ir jų sudarytos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos (toliau – komisijos), priimdamos sprendimus dėl būsto pritaikymo neįgaliems asmenims, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, bei neįgaliųjų asociacijos ir jų atstovai, dalyvaujantys komisijų darbe bei vykdantys būsto pritaikymo priežiūrą. Komisiją iš savivaldybės administracijos paskirtų specialistų ir Neįgaliųjų reikalų departamento paskirtų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų tvirtina savivaldybės administracijos direktorius pagal Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintus Pavyzdinius būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatus (toliau – Komisijos nuostatai).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Būstas – atskiras gyvenamasis individualus namas ar butas.

3.2. Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto.

3.3. Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

3.4. Būstas ir gyvenamoji aplinka šiame Apraše toliau kartu vadinama „būstas“, išskyrus atvejus, kai reglamentuojami reikalavimai būsto pritaikymo darbams pagal neįgalaus asmens judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimo lygius.

3.5. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

reikalavimai asmenims, kuriems gali būti pritaikomas būstas

 

4. Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

4.1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

4.2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

4.3. kitų, nei nurodyta 4.2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

5. Jeigu neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir specialusis techninės pagalbos priemonių poreikis, būsto pritaikymo poreikis vertinamas pagal šio Aprašo 36 ir 37 punktuose nurodytus kriterijus ir pagal įvertintą poreikį gali būti atliekami šio Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodyti pritaikymo darbai.

6. Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju dar kartą yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris tam asmeniui jau buvo pritaikytas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

 

III SKYRIUS

Reikalavimai pritaikomam būstui

 

7. Reikalavimai pritaikomam būstui:

7.1. būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;

7.2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;

7.3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;

7.4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);

7.5. naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

7.6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

7.7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);

7.8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI Būsto pritaikymo DARBAMS

 

8. Visi būsto pritaikymo projektai ir atliekami statybos darbai turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų reikalavimus.

9. Asmeniui, kuriam yra nustatyti labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, gali būti perkama įranga ir atliekami būsto pritaikymo darbai būsto viduje:

9.1. įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos) asmeniui pakelti (pavyzdžiui, perkelti iš lovos ir perkelti būste iš vienos vietos į kitą) ir jos montavimas;

9.2. sanitariniai įrenginiai (klozetas, praustuvas, vonia, dušas (trapas (jei nėra techninių galimybių – dušo padėklas), dušo užuolaida arba viena sienelė ir užuolaida), svirtiniai kranai) ir jų įrengimas, perstatymas, pritaikymas, pagalbinės sienos tarp tualeto ir vonios patalpų išardymas, patalpų didinimas (nekeičiant atraminių sienų išdėstymo), pertvarų jungimas, dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini smulkūs apdailos ir remonto darbai;

9.3. nesant techninių galimybių, komisijos sprendimu, gali būti perkami mobilūs techninės pagalbos įrenginiai (mobilios vonios ir mobilūs tualetai) (tokiu atveju jokie stacionarūs sanitariniai įrenginiai nėra įrengiami ir esamos sanitarinės patalpos nėra pritaikomos). Perkant mobilius techninės pagalbos įrenginius, savivaldybės administracija privalo raštu informuoti savivaldybę aptarnaujantį Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC) apie asmeniui perduotus techninės pagalbos įrenginius. Gavęs informaciją apie neįgaliam asmeniui skirtą techninės pagalbos priemonę, TPNC išbraukia iš šios priemonės paskyrimo laukiančiųjų sąrašo;

9.4. buitiniai biologiniai valymo įrenginiai ir jų montavimas, nuotekų įvado prijungimas prie buitinių nuotekų tinklo, esančio ne toliau kaip 25 metrai iki individualaus gyvenamojo namo;

9.5. vandentiekio įrenginiai ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio ar gręžinio, esančio ne toliau kaip 25 metrai iki individualaus gyvenamojo namo, įrengimas;

9.6. elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 50 litrų, jeigu netiekiamas šiltas vanduo) pastatymas;

9.7. būsto durų platinimas, slenksčių nuėmimas, nuolydžių įrengimas, papildomos durų angos ir durų įrengimas.

10. Asmeniui, kuriam yra nustatyti labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai ir kuris gali būti gabenamas vežimėliu, gali būti papildomai atliekami būsto pritaikymo darbai, nurodyti šio Aprašo 11.1 papunktyje.

11. Asmeniui, kuriam yra nustatyti ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, gali būti perkama įranga bei atliekami tokie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai:

11.1. įėjimas į būstą:

11.1.1. išorės laiptų pritaikymas, turėklų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių pastatymas;

11.1.2. įvairaus tipo prievažų, nuovažų, rampų, vežimėlio traukimo mechanizmų įrengimas ir pritaikymas;

11.1.3. įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos) asmeniui pakelti (pavyzdžiui, perkelti iš lovos ir perkelti būste iš vienos vietos į kitą) ir jos montavimas;

11.1.4. įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas (keltuvo (lifto) kėlimo aukštis – ne aukščiau kaip iki pastato antžeminės dalies pirmojo aukšto). Sprendimą dėl keltuvų (liftų) pirkimo ir įrengimo kėlimo aukščio individualiuose namuose būsto viduje priima komisija. Keltuvo (lifto) kėlimo aukštis neribojamas, kai keltuvo (lifto) pirkimą (gamybą) ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas;

11.1.5. individualių įėjimų įrengimas vietoj balkono durų arba, kai jų nėra, – vietoj (arba šalia) lango;

11.1.6. laiptų kopiklio, vežimėlio apsisukimo ir (arba) saugojimo aikštelės įrengimas;

11.1.7. privažiavimo iki prievažų, nuovažų, rampų, keltuvų (liftų) vietų įrengimas. Įrengiamas privažiavimo takas turi būti ne siauresnis nei 1 200 mm ir ne platesnis nei 2 000 mm;

11.2. būsto viduje:

11.2.1. sanitariniai įrenginiai (klozetas, praustuvas, vonia, dušas (trapas (jei nėra techninių galimybių – dušo padėklas), dušo užuolaida arba viena sienelė ir užuolaida), svirtiniai kranai) ir jų įrengimas, perstatymas, pritaikymas, pagalbinės sienos tarp tualeto ir vonios patalpų išardymas, patalpų didinimas (nekeičiant atraminių sienų išdėstymo), pertvarų jungimas, dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini smulkūs apdailos ir remonto darbai;

11.2.2. suolelio vonios kambaryje (persėsti į vonią) pastatymas;

11.2.3. elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 50 litrų, jeigu nėra šilto vandens) pastatymas;

11.2.4. įvairių buities įrenginių (skalbimo mašinos, džiovyklos, viryklės) pastatymas ir prijungimas (išskyrus pirkimą);

11.2.5. kabinamųjų bei montuojamųjų baldų pritaikymas, kabinimas, pastatymas ir montavimas (išskyrus pirkimą);

11.2.6. slenksčių pažeminimas, išardymas, slenksčio nuolydžio įrengimas;

11.2.7. balkono durų praplatinimas ir grindų pakėlimas iki slenksčio lygio;

11.2.8. durų praplatinimas ir įrengimas, papildomos durų angos įrengimas;

11.2.9. koridoriaus praplatinimas (nekeičiant viso buto plano struktūros, pvz., išmontuojant sienines spintas);

11.2.10. turėklų, įvairių atramų, laikiklių pritvirtinimas ar pastatymas;

11.2.11. elektros, telefono jungiklių ir šakutės lizdų, vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio, papildomo šakutės lizdo įrengimas pasiekiamame lygyje;

11.2.12. buitiniai biologiniai valymo įrenginiai ir jų montavimas, nuotekų įvado prijungimas prie buitinių nuotekų tinklo, esančio ne toliau kaip 25 metrai iki gyvenamojo namo;

11.2.13. vandentiekio įrenginiai ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio ar gręžinio, esančio ne toliau kaip 25 metrai iki individualaus gyvenamojo namo, įrengimas.

12. Asmeniui, kuriam nustatyti vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, gali būti perkama įranga bei atliekami tokie būsto pritaikymo darbai:

12.1. įėjimas į būstą:

12.1.1. išorės laiptų pritaikymas;

12.1.2. turėklų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių pastatymas;

12.2. būsto viduje – sanitarinių mazgų ir gyvenamųjų patalpų pritaikymas:

12.2.1. suolelio vonios kambaryje (persėsti į vonią) pastatymas;

12.2.2. elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 50 litrų, jeigu nėra šilto vandens) pastatymas;

12.2.3. turėklų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių vonios, dušo ar tualeto kambariuose pastatymas.

13. Asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, komisija gali rekomenduoti kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikio nustatymo tais atvejais, kai šis poreikis nėra nustatytas.

 

V SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

14. Išlaidų sąmatoje nurodomos visos tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su būsto pritaikymu (įskaitant projektų rengimo išlaidas).

15. Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti gero finansų valdymo principus, kad išlaidos būtų efektyviai ir tikslingai panaudotos:

15.1. būtinos būsto pritaikymo darbams atlikti;

15.2. patirtos po savivaldybės administracijos sudarytų projektavimo, statybos darbų sutarčių pasirašymo arba savivaldybės administracijos ir pareiškėjo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo (šio Aprašo 4 priedas) pasirašymo dienos ar šio Aprašo 88 punkte nurodyto komisijos sprendimo siūlyti išmokėti kompensaciją, kai bus nupirktas pritaikytas būstas;

15.3. numatytos būsto pritaikymo neįgaliesiems išlaidų sąmatoje, pridėtoje prie savivaldybės administracijos ir statybos darbų rangovo sutarties, arba skirtos darbams, nurodytiems darbų apraše, pridėtame prie savivaldybės administracijos ir pareiškėjo sutarties dėl būsto pritaikymo neįgaliajam savarankiško darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo.

16. Įvairaus tipo keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo (išmontavimo, kad juos būtų galima panaudoti kitų neįgaliųjų poreikiams tenkinti) kaina į būsto pritaikymo išlaidų sąmatas neįtraukiama. Keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo (išmontavimo, kad juos būtų galima panaudoti kitų neįgaliųjų poreikiams tenkinti) išlaidų sąmatos rengiamos ir pridedamos atskirai. Apskaičiuojant netiesiogines būsto pritaikymo darbų išlaidas, neįtraukiamos keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo išlaidos.

17. Netinkamos finansuoti būsto pritaikymo išlaidos:

17.1. atliktų darbų, medžiagų defektų šalinimo išlaidos;

17.2. baudos, finansinės nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

17.3. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį prekių tiekėjai ar paslaugų teikėjai gali susigrąžinti, tai yra įtraukti į PVM atskaitą;

17.4. būsto, žemės ir pastatų pirkimo išlaidos;

17.5. išreikštos natūra išlaidos.

18. Netinkamos ir šiame Apraše nenumatytos papildomos būsto pritaikymo išlaidos iš valstybės biudžeto lėšų pagal šį Aprašą nefinansuojamos, tačiau gali būti dengiamos iš kitų šaltinių.

 

VI SKYRIUS

būsto pritaikymo EILĖS SUDARYMAS

 

19. Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

19.1. pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

19.2. antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

20. Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

20.1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;

20.2. besimokantiems asmenims;

20.3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

21. Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai įrašomi eilėje pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.

22. Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiausia prioritetų.

23. Savivaldybės administracija eiles atnaujina pagal šio Aprašo 28 ir 31 punktuose nustatyta tvarka gautus dokumentus, reikalingus eilėms sudaryti ir prioritetams nustatyti.

 

VII SKYRIUS

būsto pritaikymo poreikį nustatantys ir vertinantys subjektai

 

24. Būsto pritaikymo poreikį nustato komisija.

25. Nustatant būsto pritaikymo poreikį dalyvauja statybos darbų specialistas (architektas, inžinierius ar pan.), kurį samdo arba skiria savivaldybės administracija. Statybos darbų specialistas rengia statybos darbų projektus, preliminarius darbų aprašus ir išlaidų sąmatas.

26. Komisija įvertina būsto pritaikymo asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, poreikį ir priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo.

 

 

VIII SKYRIUS

prašymų pritaikyti būstą pateikimas ir nagrinėjimas

 

27. Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu.

28. Pareiškėjas prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą. Savivaldybės administracija nustato prašymų priėmimo terminą einamųjų metų laikotarpiui. Savivaldybės administracijoje gautas prašymas užregistruojamas suteikiant registracijos numerį, o pareiškėjas įrašomas į būsto pritaikymo eilę. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

28.1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

28.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

28.3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

28.4. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

28.5. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

29. Gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą apie skirtas valstybės biudžeto lėšas būstui neįgaliesiems pritaikyti, savivaldybės administracija preliminariai numato, kuriems pareiškėjams pagal eilę bei gautas valstybės biudžeto lėšas ir turimas savivaldybės biudžeto lėšas būstas galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais.

30. Šio Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka atrinktiems pareiškėjams savivaldybės administracija išsiunčia pranešimus, nurodydama iki nustatytos datos pateikti šio Aprašo 28 punkte nurodytus dokumentus (jei informacija juose yra pasikeitusi) ir būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas. Pranešimai pateikti dokumentus yra siunčiami tik tiems pareiškėjams, kurie dokumentų nėra pateikę kartu su prašymu pritaikyti būstą.

31. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:

31.1. išrašą iš NDNT duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;

31.2. savivaldybės administracijos ar iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;

31.3. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;

31.4. išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;

31.5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:

31.5.1. būsto adresas;

31.5.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);

31.5.3. jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.);

31.5.4. jei yra, civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.) iškėlimo faktas;

31.5.5. būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu;

31.5.6. būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.);

31.5.7. statinio paskirtis;

31.6. valstybės žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, kai numatomi būsto pritaikymo darbai valstybinėje žemėje, ant kurios pastatytas būstas.

32. Jei nustatoma, kad pareiškėjas nepateikė visų reikalingų dokumentų arba dokumentuose pateikta informacija yra nepakankama, raštu kreipiamasi į pareiškėją, nurodant, kokius trūkstamus dokumentus ar informaciją ir iki kada pareiškėjas privalo pateikti. Jei pareiškėjas pakartotinai prašomų dokumentų ir informacijos be pateisinamos priežasties nepateikia iki nurodyto termino, pareiškėjui raštu pranešama, kad prašymas atmetamas.

33. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais.  Įstaigos, teikiančios šio Aprašo 28 ir 31 punktuose nurodytus dokumentus savivaldybės administracijai, gali pateikti elektroninius dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga, ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją). Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“. Pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį. Duomenis apie pareiškėjus ir jiems pritaikytą būstą privaloma registruoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

34. Jeigu pagal pareiškėjo ir savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus savivaldybės administracija nustato, kad prašomas pritaikyti būstas neatitinka šio Aprašo II ir III skyriuose nustatytų reikalavimų, prašymas pritaikyti būstą toliau nenagrinėjamas. Savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas pareiškėjui, kurio prašymo nuspręsta toliau nenagrinėti, išsiunčia informaciją apie savivaldybės administracijos priimtą sprendimą nenagrinėti prašymo pritaikyti būstą ir tokio sprendimo priėmimo motyvus.

 

IX SKYRIUS

Būsto pritaikymo poreikio nustatymo kriterijai

 

35. Būsto pritaikymo poreikis nustatomas pagal šio Aprašo 36, 37 ir 38 punktuose nurodytus kriterijus.

36. Asmenį, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, slaugantis asmuo negali laisvai ir saugiai bei nenaudodamas didesnės, negu įprasta, fizinės jėgos:

36.1. pakelti;

36.2. perkelti, pasodinti į vežimėlį ir iškelti iš jo (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti);

36.3. pernešti ir (ar) nuvežti į vonios arba dušo kambarį ir pan.;

36.4. suteikti asmens higienos priežiūrai reikalingų paslaugų (nuprausti vonioje, duše);

36.5. pakeisti patalynės;

36.6. pamaitinti;

36.7. naudoti būste esančių įrenginių ir prietaisų, skirtų:

36.7.1. asmens higienai;

36.7.2. asmeniui maitinti (viryklė, virtuvės baldai);

36.7.3. asmeniui ilsėtis (lova, sofa ir pan.);

36.8. vežti vežimėliu iki įėjimo į būstą (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti);

36.9. įvežti vežimėliu į būstą (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti).

37. Asmuo, kuriam yra nustatyti ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, kuris gali būti gabenamas ir (ar) pats važiuoti naudodamas neįgaliojo vežimėlį, ir (ar) jį prižiūrintis asmuo negali laisvai ir saugiai bei nenaudodamas didesnės, negu įprasta, fizinės jėgos:

37.1. vežimėliu privažiuoti prie įėjimo į būstą;

37.2. patekti vežimėliu į būstą, būsto balkoną;

37.3. patekti vežimėliu į vieną būste esančią patalpą, skirtą kiekvienam iš šių poreikių tenkinti:

37.3.1. maistui gaminti ir maitintis;

37.3.2. asmens higienai (tualeto, vonios arba dušo kambarys);

37.3.3. asmeniui ilsėtis, miegoti;

37.4. naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais:

37.4.1. būstui apšviesti ir šildyti (valdymo ir kontrolės prietaisai, mygtukai, jungikliai);

37.4.2. maistui gaminti ir maitintis (viryklė, virtuvės baldai);

37.4.3. asmens higienai (unitazas, praustuvas, vonia arba dušas);

37.4.4. asmeniui ilsėtis, miegoti (lova, sofa ar pan.);

37.5. judėti šio Aprašo 37.3 papunktyje nurodytose patalpose.

38. Asmuo, kuriam yra nustatyti vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, negali laisvai ir saugiai bei nenaudodamas didesnės, negu įprasta, fizinės jėgos:

38.1. prieiti prie būsto (nėra už ko laikytis lipant lauko laiptais);

38.2. patekti į būstą (nėra už ko laikytis lipant laiptinės laiptais);

38.3. naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais:

38.3.1. maistui gaminti ir maitintis (viryklė, virtuvės baldai);

38.3.2. asmens higienai (unitazas, praustuvas, vonia arba dušas);

38.3.3. asmeniui ilsėtis ir miegoti (lova, sofa ar pan.);

38.4. judėti šio Aprašo 37.3 papunktyje nurodytose patalpose.

 

X SKYRIUS

Būsto pritaikymo poreikio vertinimas ir nustatymas

 

39. Būsto pritaikymo poreikio vertinimas vykdomas dviem etapais:

39.1. būsto pritaikymo poreikio nustatymas apžiūrint prašomą pritaikyti būstą;

39.2. būsto pritaikymo poreikio įvertinimas, komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priėmimas ir einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašo sudarymas.

40. Pirmajame etape ne mažiau kaip vienas trečdalis (neįgaliųjų organizacijos atstovo dalyvavimas privalomas) komisijos narių ir savivaldybės administracijos specialistai su pareiškėju suderintu laiku vyksta apžiūrėti prašomo pritaikyti būsto.

41. Komisija, atvykusi į prašomą pritaikyti būstą, šį būstą apžiūri, įvertina būsto pritaikymo poreikį pildydama Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo aktą (šio Aprašo 1 priedas). Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatyti judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, pildomas vienas aktas, kuriame įvertinamas būsto pritaikymo poreikis visiems šiems asmenims. Jeigu paaiškėja, kad namo, kuriame prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, laiptinėje yra daugiau butų, kuriuose gyvena neįgalieji, savivaldybės administracija pasiūlo šiems neįgaliesiems ar jiems atstovaujantiems asmenims pateikti prašymus pritaikyti būstus. Bendro naudojimo patalpų pritaikymo darbai numatomi įvertinus visų bendro naudojimo patalpomis besinaudojančių neįgaliųjų būsto pritaikymo poreikius ir vykdomi pagal daugiausia prioritetų turinčio pareiškėjo eilę.

42. Vertindami būsto pritaikymo poreikį, apžiūroje dalyvaujantys specialistai prireikus ir atsižvelgdami į asmens, turinčio judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, būklę paprašo asmens ar šį asmenį slaugančio asmens parodyti (atitinkamai pagal nustatytą judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimo lygį) savo galimybes pagal šio Aprašo 36, 37 arba 38 punktuose nurodytus kriterijus. Jeigu į bent vieną Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akte (šio Aprašo 1 priedas) esančioje lentelėje pateiktą klausimą atsakoma „Negali“, akte pažymima, kokios yra kliūtys ir koks pritaikymas reikalingas.

43. Jeigu užpildytame Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akte (šio Aprašo 1 priedas) nurodoma, kad būstui pritaikyti reikia statyti ir įrengti keltuvą (liftą), pareiškėjui gali būti siūloma šio Aprašo 88 punkte nurodyta kompensacija. Jeigu pareiškėjas priima šį pasiūlymą, tai pažymima akte. Jeigu pareiškėjas šio pasiūlymo nepriima, savivaldybės administracija:

43.1. pagal akte nurodytus neįgalaus asmens poreikius atitinkančių pritaikymo darbų aprašymus parengia preliminarų darbų aprašą ir išlaidų sąmatą, sudarytą pagal vidutines rinkos kainas, jeigu akte rekomenduojama vykdyti pritaikymo darbus tik būsto viduje;

43.2. pagal akte nurodytus neįgalaus asmens poreikius atitinkančių pritaikymo darbų aprašymus parengia preliminarų darbų aprašą ir išlaidų sąmatą, sudarytą pagal vidutines rinkos kainas, jeigu akte rekomenduojama vykdyti darbus būsto viduje ir išorėje (bendraturčių bendro naudojimo objektų rekonstrukcija), gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbus. Projektas yra rengiamas tik tokiu atveju, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatos.

44. Sudarytą aktą pasirašo jį užpildęs savivaldybės administracijos darbuotojas, komisijos nariai, būsto apžiūroje dalyvavę specialistai ir pareiškėjas.

45. Jeigu Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akte (šio Aprašo 1 priedas) esančioje lentelėje į visus pateiktus klausimus atsakoma „Gali“, akte nurodoma, kad būsto pritaikymo asmeniui poreikio nėra, ir rekomenduojama prašymą pritaikyti būstą atmesti.

46. Būsto pritaikymo projektus, preliminarius darbų aprašus, išlaidų sąmatas, Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo aktą (šio Aprašo 1 priedas) bei šio Aprašo 28 ir 31 punktuose nurodytus dokumentus savivaldybės administracija pateikia svarstyti komisijai.

47. Antrajame etape komisija:

47.1. pirmame einamųjų metų posėdyje svarsto ir patvirtina savivaldybės administracijos sudarytas būsto pritaikymo eiles;

47.2. sudaro einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašą, sudarytą atsižvelgiant į patvirtintas būsto pritaikymo eiles ir einamiesiems metams skirtas valstybės biudžeto lėšas. Pritaikomų būstų sąrašas atitinka šio Aprašo VI skyriuje nustatytus būsto pritaikymo eilių sudarymo reikalavimus. Jei pareiškėjo eilė praleidžiama, apie tai jis informuojamas raštu, nurodant eilės praleidimo motyvus. Praleisti eilėje esantį pareiškėją galima tik:

47.2.1. asmeniui raštu prašant nukelti pritaikymo darbus;

47.2.2. kai pritaikymui reikalingų lėšų suma viršija valstybės ir savivaldybių biudžetų skirtas lėšas, t. y. jau padalijus lėšas tarp eilių pagal šio Aprašo 65 punkte nurodytą rekomendaciją, ir pareiškėjas negali pats savo lėšomis dengti trūkstamą sumą;

47.2.3. kai būsto mokestinė vertė yra mažesnė nei numatytų darbų vertė ir komisija dėl šio būsto pritaikymo yra priėmusi neigiamą sprendimą;

47.3. pagal pateiktus dokumentus įvertina būsto pritaikymo poreikį ir priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio nustatymo;

47.4. priima sprendimą dėl būsto pritaikymo neįgaliajam darbų vykdymo, kai būsto mokestinė vertė yra mažesnė už būsto pritaikymo neįgaliajam darbų išlaidų sąmatoje numatytas išlaidas. Tokiu atveju lėšos yra naudojamos Aprašo 58 punkte numatytomis dalimis.

48. Prašymus pritaikyti būstą neįgaliesiems komisija išnagrinėja ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.

49. Komisija posėdžio protokolą su priedais ir išnagrinėtus dokumentus perduoda savivaldybės administracijai.

50. Savivaldybės administracija raštu informuoja pareiškėją apie komisijos priimtą sprendimą per 5 darbo dienas. Jei priimamas sprendimas finansuoti būsto pritaikymą, pareiškėjas su komisijos sprendimu ir patvirtintu preliminariu būsto pritaikymo darbų aprašu supažindinamas pasirašytinai. Pareiškėjas, kurio prašymas pritaikyti būstą yra atmestas, apie sprendimą informuojamas raštu, nurodant prašymo atmetimo motyvus.

51. Pareiškėjui Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akte nurodžius, kad būsto pritaikymo darbus organizuos savarankiškai, su pareiškėju yra pasirašoma Sutartis dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo (šio Aprašo 4 priedas), kartu su pridedamais būsto pritaikymo darbų aprašais ir didžiausia leistina išlaidų suma.

52. Savivaldybės administracija būsto pritaikymo darbus organizuoja, atsižvelgdama į komisijos priimtus sprendimus tiems pareiškėjams, kurie nepasirašė Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo arba nusprendė vietoj nepritaikyto neįgaliojo poreikiams būsto įsigyti jo poreikius atitinkantį būstą.

 

XI SKYRIUS

būsto pritaikymo finansavimas

 

53. Būsto pritaikymo darbai atliekami ir šio Aprašo 88 punkte nurodytos kompensacijos išmokamos iš šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšų. Esant keliems būsto pritaikymo darbų vykdymo variantams (kai gali būti pritaikomi keli sanitariniai mazgai arba yra keli patekimo į būstą būdai), atliekami mažiausiai kainuojantys būsto pritaikymo darbai.

54. Savivaldybės administracija vykdo įsigyto ilgalaikio turto apskaitą ir užtikrina tinkamą šio turto būklę. Jei keltuvo (lifto) pirkimą ir įrengimą organizavo pareiškėjas, už jo eksploataciją ir priežiūrą bei susijusias išlaidas atsako pats pareiškėjas.

55. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 130 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – 111 bazinių socialinių išmokų dydžio suma), išskyrus šio Aprašo 58.1.1.1 ir 58.6 papunkčiuose nurodytus atvejus. Apskaičiuojant maksimalią sumą, taikomas komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dieną galiojantis bazinės socialinės išmokos dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pasikeitus bazinės socialinės išmokos dydžiui, priimant komisijos sprendimą apskaičiuota maksimali būsto pritaikymo suma neperskaičiuojama.

56. Apskaičiuojant maksimalias būsto pritaikymo asmenims, turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, išlaidas, neįtraukiamos įvairaus tipo keltuvų (liftų) pirkimo (arba gamybos) ir įrengimo išlaidos.

57. Būsto pritaikymo išlaidos lyginamos su prašomo pritaikyti būsto mokestine verte, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu. Jeigu būsto pritaikymo išlaidos viršija būsto mokestinę vertę, nustatytą masiniu būdu, sprendimą dėl būsto pritaikymo darbų finansavimo dydžio priima komisija. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbų išlaidos yra dengiamos šio Aprašo 58 punkte nurodytomis dalimis.

58. Būsto pritaikymo išlaidos yra dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Vienam būstui pritaikyti reikalingoms faktinėms išlaidoms dengti gali būti skiriama:

58.1. vieno keltuvo (lifto) pirkimo arba gamybos ir įrengimo (išmontavimo, kad juos būtų galima panaudoti kitų neįgaliųjų poreikiams tenkinti) išlaidoms:

58.1.1. iš valstybės biudžeto lėšų – ne daugiau kaip 70 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – 60 procentų), bet:

58.1.1.1. ne daugiau kaip 161 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – 138 bazinių socialinių išmokų dydžio suma), jei keltuvo (lifto) pirkimą ir įrengimą organizuoja savivaldybės administracija;

58.1.1.2. ne daugiau kaip 81 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – 69 bazinių socialinių išmokų dydžio suma) keltuvui (liftui), kurio kėlimo aukštis iki namo antžeminės dalies pirmojo aukšto, ir ne daugiau kaip 161 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – 138 bazinių socialinių išmokų dydžio suma) keltuvui (liftui), kurio kėlimo aukštis aukščiau nei namo antžeminės dalies pirmasis aukštas, jei keltuvo (lifto) pirkimą ir įrengimą organizuoja pats pareiškėjas;

58.1.2. iš savivaldybės biudžeto lėšų – ne mažiau kaip 30 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 40 procentų);

58.2. buitinių biologinių valymo įrenginių ir jų montavimo, buitinių nuotekų įrenginių ir įvado prijungimo prie nuotekų tinklo išlaidoms iš valstybės biudžeto – ne daugiau kaip 70 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 60 procentų), bet ne daugiau kaip 54 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 46 bazinių socialinių išmokų dydžio suma), iš savivaldybės biudžeto lėšų – ne mažiau kaip 30 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 40 procentų);

58.3. vandentiekio įrenginių ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio ar gręžinio išlaidoms iš valstybės biudžeto – ne daugiau kaip 70 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 60 procentų), bet ne daugiau kaip 22 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 19 bazinių socialinių išmokų dydžio suma), iš savivaldybės biudžeto lėšų – ne mažiau kaip 30 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 40 procentų);

58.4. voniai, praustuvui ar klozetui (jo dangčiui) pirkti iš valstybės biudžeto – ne daugiau kaip 70 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 60 procentų), bet ne daugiau kaip 5 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 4 bazinių socialinių išmokų dydžio suma), iš savivaldybės biudžeto lėšų – ne mažiau kaip 30 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 40 procentų);

58.5. mobiliems techninės pagalbos įrenginiams pirkti iš valstybės biudžeto – ne daugiau kaip 70 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 60 procentų), bet ne daugiau kaip 53 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 46 bazinių socialinių išmokų dydžio suma), iš savivaldybės biudžeto lėšų – ne mažiau kaip 30 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 40 procentų);

58.6. būstų keitimo išlaidoms – ne daugiau kaip 70 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 60 procentų) iš valstybės biudžeto lėšų, bet ne daugiau kaip 267 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 229 bazinių socialinių išmokų dydžio suma), iš savivaldybės biudžeto lėšų – ne mažiau kaip 30 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 40 procentų);

58.7. kitos būsto pritaikymo išlaidos, atėmus šio Aprašo 59 punkte nurodytą išlaidų dalį, dengiamos valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis tokiomis dalimis:

58.7.1. asmenims, turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – ne daugiau kaip 70 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 60 procentų) iš valstybės biudžeto lėšų, ne mažiau kaip 30 procentų (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 40 procentų) iš savivaldybės biudžeto lėšų;

58.7.2. asmenims, turintiems vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – ne daugiau kaip 50 procentų iš valstybės biudžeto lėšų, ne mažiau kaip 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų;

58.7.3. keltuvų (liftų) eksploatavimo, priežiūros ir remonto išlaidoms padengti – ne daugiau kaip 80 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir ne mažiau kaip 20 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Ši nuostata taikoma išlaidoms, patirtoms po to, kai pasirašyta šio Aprašo 70 punkte nurodyta sutartis.

59. Biologinių valymo įrenginių ir jų montavimo, nuotekų įvado prijungimo prie nuotekų tinklo, vandentiekio įrenginių ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio ar gręžinio išlaidoms padengti pareiškėjas sumoka į savivaldybės administracijos nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą 20 procentų šių įrenginių ir jų montavimo kainos. Iki būsto pritaikymo darbų pradžios komisijai pateikiamas įmoką patvirtinantis dokumentas. Jei būsto pritaikymo darbus organizuoja pareiškėjas, Sutartyje dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo (šio Aprašo 4 priedas) yra nurodoma šių išlaidų dalimi mažesnė suma. Šios nuostatos netaikomos, kai komisija būsto apžiūros metu nustato, kad:

59.1. būste faktiškai ir pagal deklaraciją gyvena tik neįgalusis;

59.2. kartu su pareiškėju faktiškai ir pagal deklaraciją gyvena vaikai (iki 18 metų ar besimokantys vaikai iki 24 metų) ar kiti suaugę asmenys, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

60. Savivaldybės administracijai būsto pritaikymo priemonių vykdymui administruoti (darbo užmokestis būsto pritaikymą administruojantiems darbuotojams ir specialistams, transporto ir ūkio išlaidos, statybos techninės priežiūros išlaidos, mokestis už registrų duomenis, pašto, kanceliarinės išlaidos ir kt.) skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 4 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Darbo užmokesčiui būsto pritaikymą administruojantiems darbuotojams ir specialistams rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 80 procentų administravimui skirtų lėšų.

61. Neįgaliųjų asociacijų atstovams dalyvauti komisijų darbe (darbo užmokestis, transporto išlaidos ir pan.) ir būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 2 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Neįgaliųjų reikalų departamentas su neįgaliųjų asociacija, kurios atstovas dalyvauja komisijos darbe, pasirašo sutartį dėl atstovo dalyvavimo komisijos darbe išlaidų finansavimo. Neįgaliųjų reikalų departamentas, nustatęs, kad savivaldybės administracija lėšas būsto pritaikymui panaudojo netinkamai ar ne pagal paskirtį, reikalauja šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą. Tokiu atveju neįgaliųjų asociacija privalo grąžinti jai skirtą atitinkamą dalyvavimo komisijų darbe ir būsto pritaikymo priežiūrai skirtų lėšų dalį. Lėšos, skirtos neįgaliųjų asociacijų atstovams dalyvauti komisijų darbe ir būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti, yra skirstomos taip:

61.1. 10 procentų yra skiriama neįgaliųjų asociacijai;

61.2. ne mažiau kaip 10 procentų privalomam pritaikytų būstų auditui (turi būti audituojama ne mažiau kaip 10 procentų neįgaliųjų asociacijos prižiūrimose savivaldybėse pritaikytų būstų);

61.3. neįgaliųjų asociacijų atstovams, likusias lėšas proporcingai padalijant pagal savivaldybėje pritaikytų būstų kiekį.

 

XII SKYRIUS

būsto pritaikymo išlaidų PLANAVIMAS

 

62. Neįgaliųjų reikalų departamentas, gavęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie būstui neįgaliesiems pritaikyti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydį, šias lėšas nedelsdamas paskirsto savivaldybėms šio Aprašo 63 ir 64 punktuose nustatyta tvarka ir informuoja savivaldybių administracijas raštu. Savivaldybės administracija, gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento informaciją apie skirtas valstybės biudžeto lėšas, ne vėliau kaip per 30 dienų raštu informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą, kiek skirtų lėšų planuoja panaudoti.

63. Valstybės biudžeto lėšos būstui neįgaliesiems pritaikyti yra paskirstomos atsižvelgiant į savivaldybėje pateiktų prašymų pritaikyti būstą skaičių einamųjų metų sausio 1 d. Prireikus, Neįgaliųjų reikalų departamentas gali pareikalauti iš savivaldybės administracijos pateikti vardinius būsto pritaikymo laukiančių asmenų sąrašus. Kiekvienais metais Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu tvirtinami savivaldybėms skiriamų valstybės biudžeto lėšų dydžiai.

64. Jei būstui neįgaliesiems pritaikyti lėšų iš valstybės biudžeto skiriama papildomai arba jų atsisako kitos savivaldybės, Neįgaliųjų reikalų departamentas kartą per ketvirtį gali papildomai skirti lėšų savivaldybėms. Savivaldybių administracijos paraiškas skirti papildomų lėšų ir pranešimus apie skirtų valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti grąžinimą teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos. Neįgaliųjų reikalų departamento papildomai skirtos valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos būstams pritaikyti arba kitais metais numatomų pritaikyti būstų pritaikymo eskiziniams brėžiniams, projektams, darbų ir išlaidų aprašams rengti, keltuvų (liftų) įsigijimo išlaidoms apmokėti avansu.

65. Atsižvelgdama į turimų savivaldybės biudžeto lėšų būstui pritaikyti dydį ir skirtą valstybės biudžeto lėšų dydį einamaisiais metais, komisija nustato, kiek eilėje įrašytų pareiškėjų prašymų galima tenkinti ir finansuoti būsto pritaikymą. Rekomenduojama kiekvienais metais skirti:

65.1. pirmoje eilėje įrašytiems pareiškėjams – ne daugiau kaip 90 procentų visiems būstams pritaikyti skirtų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

65.2. antroje eilėje įrašytiems pareiškėjams – ne mažiau kaip 10 procentų visiems būstams pritaikyti skirtų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

66. Jei paskirsčius bendrą lėšų sumą konkrečių būstų pritaikymui finansuoti lieka lėšų likutis, kurio nepakanka paskutiniam pagal eilę būstui pritaikyti neįgaliajam, komisijos sprendimu rekomenduojama šias lėšas skirti kitam pagal eilę būstui, kuriam pritaikyti šios sumos pakanka.

67. Pareiškėjai, kuriems dėl lėšų trūkumo būsto pritaikymo darbai nefinansuojami arba jie raštu atsisako paramos būstui pritaikyti ar įsigyti einamaisiais metais, lieka būsto pritaikymo eilėse. Jeigu neįgaliojo būklė bei kiti duomenys pagal pareiškėjo ir savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus pasikeitė, jo pateiktas prašymas šio Aprašo nustatyta tvarka nagrinėjamas iš naujo, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas savo prašymo atsisako raštu.

68. Savivaldybės administracija nedelsdama organizuoja ir vykdo būsto pritaikymo viešuosius pirkimus. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 15 dienos teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui nustatytos formos patikslintą Paraišką skirti lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti (toliau – paraiška) (šio Aprašo 2 priedas).

69. Kasmet, iki lapkričio 1 dienos, savivaldybės administracija teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui informaciją apie prognozuojamą valstybės biudžeto lėšų poreikį būstui neįgaliesiems pritaikyti ateinančiais kalendoriniais metais, užpildydama paraišką (šio Aprašo 2 priedas).

 

XIII skyrius

PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS, FINANSAVIMO SKYRIMAS, ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

70. Neįgaliųjų reikalų departamentas su savivaldybės administracija sudaro Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutartį Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo, tvirtinamo Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus, nustatyta tvarka.

71. Neįgaliųjų reikalų departamentas, gavęs iš savivaldybės administracijos paraišką, ją įvertina per 20 dienų nuo šios paraiškos gavimo dienos.

72. Neįgaliųjų reikalų departamentas, vertindamas paraišką:

72.1. patikrina, ar teisingai užpildyta paraiškos forma. Prireikus, kreipiasi dėl paraiškos patikslinimo;

72.2. prireikus prašo savivaldybės administracijos pateikti komisijos sprendimų ir būsto pritaikymo darbų bei išlaidų aprašų kopijas. Šiuos dokumentus savivaldybės administracija privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;

72.3. gali pateikti pastabas, reikalauti patikslinti šio Aprašo 72.2 papunktyje nurodytus dokumentus.

73. Savivaldybių administracijos kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 8 dienos teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui finansines būsto pritaikymo ataskaitas.

 

XIV skyrius

Viešųjų pirkimų organizavimas

 

74. Savivaldybės administracija būsto pritaikymo darbus perka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Rekomenduojama būsto pritaikymo darbus pirkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatyta tvarka.

75. Viešieji pirkimai vykdomi gavus Neįgaliųjų reikalų departamento informaciją apie skiriamas valstybės biudžeto lėšas po komisijos posėdžio pagal projektą arba preliminarius (arba pakoreguotus pagal komisijos rekomendaciją) darbų aprašus ir galutines sąmatas, su kuriomis pareiškėjai yra supažindinti pasirašytinai prieš pradedant vykdyti pritaikymo darbus.

76. Įvairaus tipo keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos bei jų įrengimo kaina į preliminarias ir galutines būsto pritaikymo išlaidų sąmatas neįtraukiama. Keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos bei jų įrengimo išlaidų sąmatos rengiamos ir pridedamos atskirai. Apskaičiuojant netiesiogines būsto pritaikymo darbų išlaidas, neįtraukiamos keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo išlaidos. Nupirkusi ar sumontavusi keltuvą (liftą), savivaldybės administracija pasirašo su pareiškėju Asmens aprūpinimo keltuvu (liftu) sutartį (šio Aprašo 3 priedas).

77. Apskaičiuojant tiesiogines ir netiesiogines būsto pritaikymo išlaidas, neįtraukiamas pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį prekių tiekėjai ar paslaugų teikėjai gali susigrąžinti, tai yra įtraukti į PVM atskaitymą.

78. Savivaldybės administracija, rengdama viešųjų pirkimų dokumentaciją ir vertindama viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus, atsižvelgia į šio Aprašo IV ir V skyriuose nustatytus reikalavimus būsto pritaikymo darbams ir išlaidoms.

 

XV SKYRIUS

savarankiškai atlikto būsto pritaikymo išlaidų kompensavimas

 

79. Būsto pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų (liftų) pirkimą ir įrengimą, pareiškėjas gali organizuoti savarankiškai, pasirašydamas Sutartį dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo (šio Aprašo 4 priedas). Savivaldybės administracija Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo projektą bei pritaikymo darbų aprašą ir sąmatą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo komisijos sprendimo dėl pritaikymo poreikio priėmimo dienos.

80. Jei būsto pritaikymo darbus atlieka asmuo, neturintis registruotos įmonės ar atitinkamo verslo liudijimo, dengiamos tik būstui pritaikyti reikalingų prekių ir medžiagų išlaidos.

81. Savarankiškai atliekami būsto pritaikymo darbai turi būti atliekami pagal komisijos patvirtintą statybos darbų specialisto parengtą preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir išlaidų sąmatą. Savivaldybės administracija padengia būsto pritaikymo išlaidas, numatytas Sutartyje dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo. Pareiškėjas privalo pateikti savivaldybės administracijai visus būsto pritaikymui įsigytų prekių ir medžiagų įsigijimo dokumentus, taip pat atliktų darbų aktą, jeigu būsto pritaikymo darbus atliko įmonė ar verslo liudijimą turintis asmuo.

82. Savarankiškai organizuojamo būsto pritaikymo išlaidas savivaldybės administracija nurodo Neįgaliųjų reikalų departamentui teikiamoje paraiškoje.

83. Pareiškėjas, baigęs būsto pritaikymo darbus, informuoja savivaldybės administracijos atsakingus darbuotojus apie darbų pabaigą ir sudaro sąlygas komisijai atvykti ir įvertinti atliktus būsto pritaikymo darbus.

84. Savivaldybės administracija, pasirašiusi Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktą, padengia būsto pritaikymo išlaidas, pervedant lėšas į pareiškėjo nurodytą sąskaitą.

 

XVI SKYRIUS

būsto pritaikymo darbų priežiūra ir priėmimas

 

85. Savivaldybės administracija ir komisija kontroliuoja būsto pritaikymą:

85.1. komisijos nariai apžiūri pritaikytus būstus ir prireikus teikia savivaldybės administracijai ir rangovui ar pačiam darbus organizavusiam pareiškėjui pastabas bei pasiūlymus dėl darbų atlikimo kokybės, būsto pritaikymo tinkamumo;

85.2. komisija, nustačiusi, kad būstas pritaikytas ir pritaikymo darbai atlikti tinkamai, pasirašo Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktą (šio Aprašo 5 priedas).

86. Komisija veikia pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus komisijos nuostatus, parengtus pagal Komisijos nuostatus.

87. Jeigu, nebaigus būsto pritaikymo darbų ar juos baigus, asmuo, kuriam buvo pritaikomas būstas, mirė ar išsikėlė iš šio būsto, statybos rangovas baigia pradėtus darbus, tačiau nepradeda likusių darbų, nepaisydamas, kad sąmatoje jie buvo numatyti, tačiau nepablogindamas būsto būklės, kuri buvo prieš pritaikymo darbų pradžią. Savivaldybės administracijos sumontuoti keltuvai (liftai) išmontuojami. Neįgaliajam mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo nedelsdami informuoti keltuvo (lifto) įrengimą organizavusią savivaldybės administraciją apie nebereikalingą keltuvą (liftą). Jei būstas nebuvo baigtas pritaikyti dėl to, kad asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, iš šio būsto išsikėlė, tam pačiam asmeniui tas pats būstas gali būti pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų.

 

XVII SKYRIUS

KEIČIAMŲ BŪSTŲ KAINŲ SKIRTUMO PADENGIMAS

 

88. Komisijai šio Aprašo nustatyta tvarka nustačius būsto pritaikymo poreikį, neįgaliajam jo pageidavimu gali būti išmokėta būsto pritaikymo išlaidų kompensacija, skirta parduoto nepritaikyto būsto ir nupirkto pritaikyto būsto vertės skirtumui visiškai ar iš dalies padengti (toliau – kompensacija).

89. Kompensacija (K) apskaičiuojama įvertinus parduoto nepritaikyto būsto faktinės kainos ir nupirkto pritaikyto būsto faktinės kainos arba nupirkto pritaikyto būsto rinkos vertės, nustatytos masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu, skirtumą, kuris neviršija šio Aprašo 58.6 papunktyje nurodytos sumos, tai yra:

 

K = (A – B), kai K ≤ C, kur:

 

A – nupirkto pritaikyto būsto faktinė kaina, jei ši kaina mažesnė už pritaikyto būsto rinkos vertę, nustatytą masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu, arba nupirkto pritaikyto būsto rinkos kaina, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu,  jei kaina mažesnė už pritaikyto būsto faktinę pirkimo kainą;

B – parduoto nepritaikyto būsto faktinė pardavimo kaina;

C – didžiausias leistinas kompensacijos dydis.

90. Gauti kompensaciją turi teisę neįgalieji, kuriems dėl labai ryškių arba ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų reikia įrengti keltuvą (liftą), kad galėtų patekti į būstą.

91. Pareiškėjas, nusprendęs pirkti jo poreikiams pritaikytą būstą, raštu praneša apie tai savivaldybės administracijai, kuri per 30 kalendorinių dienų įvertina pareiškėjo gyvenamą būstą ir nustato arba nenustato būsto pritaikymo poreikį.

92. Komisijai nustačius būsto pritaikymo poreikį, pareiškėjas sudaro sąlygas komisijai atvykti ir įvertinti planuojamo pirkti būsto pritaikymą neįgaliojo poreikiams, užpildo Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo aktą (šio Aprašo 1 priedas). Planuojamas pirkti būstas negali būti nuosavybės teise priklausęs pareiškėjui ar jo artimiesiems giminaičiams, išvardytiems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje. Jei komisija nustato, kad būstas tinkamas naudotis pagal neįgaliojo poreikius, artimiausiame posėdyje priima sprendimą siūlyti savivaldybės administracijai skirti kompensaciją, kai pareiškėjas sulauks savo eilės būsto pritaikymo darbams finansuoti. Pareiškėjas pasirašytinai informuojamas, kad:

92.1. kompensacija bus išmokama tada, kai pareiškėjas bus įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą;

92.2. kompensacija neišmokama pareiškėjo paveldėtojams šiam mirus, taip pat jeigu nutraukiamas būsto pritaikymo finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų.

93. Pritaikyto būsto pirkimą organizuoja pareiškėjas.

94. Kompensacijai gauti su prašymu pritaikyti būstą pridedami šie pareiškėjo dokumentai:

94.1. notaro patvirtinto liudijimo, kad visiškai atsiskaityta pagal nepritaikyto būsto pirkimo–pardavimo sutartį, kopija, patvirtinta notaro;

94.2. pritaikyto būsto pirkimo–pardavimo sutarties kopija, patvirtinta notaro;

94.3. notaro patvirtinto liudijimo, kad visiškai atsiskaityta pagal pritaikyto būsto pirkimo–pardavimo sutartį, kopija, patvirtinta notaro;

94.4. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas apie nupirkto pritaikyto būsto savininką ir mokestinę vertę, nustatytą masiniu būdu.

95. Savivaldybės administracija kompensaciją perveda į pareiškėjo nurodytą sąskaitą po to, kai komisija įtraukia pareiškėją į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą ir gauna lėšų būsto pritaikymui iš Neįgaliųjų reikalų departamento. Prieš išmokant kompensaciją, savivaldybės administracija privalo įsitikinti, kad pritaikytas būstas, už kurio įsigijimą yra išmokama kompensacija, priklauso pareiškėjui ir šis būstas yra neįgaliojo deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta.

96. Būstų keitimo (pirkimo–pardavimo) kainų skirtumui dengti skirtas išlaidas savivaldybės administracija nurodo Neįgaliųjų reikalų departamentui teikiamoje paraiškoje.

 

XVIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

97. Neįgaliųjų reikalų departamentas kontroliuoja, kaip savivaldybių administracijos, jų sudarytos komisijos ir neįgaliųjų asociacijos laikosi šio Aprašo nuostatų. Būsto pritaikymo organizavimo ir lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

98. Ginčai, kilę dėl savivaldybės administracijos, komisijos ar Neįgaliųjų reikalų departamento sprendimų ir veiksmų, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________


 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems

2016–2018 metais tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akto forma)

_____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo aktas

 

20__ m. ________________ d. Nr. ______

___________________

(sudarymo vieta)

 

Tinkamą atsakymą pažymėkite Q

 

Prašymą pritaikyti būstą pateikė ________________________________________________

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

Atstovavimo pagrindas (kai prašymą teikia neįgaliam asmeniui atstovaujantis asmuo)

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas)

£  atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija pateikta

 

I. DUOMENYS APIE ASMENĮ, kuriam prašoma pritaikyti būstą

 

1. Asmuo, kuriam prašoma pritaikyti būstą

__________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data)

£ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija pateikta

 

2. Neįgaliojo gyvenamoji vieta:

£ Gyventojų registro išrašas pateiktas

2.1. Deklaruota

__________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

2.2. Faktinė (nuolatinė):

£ atitinka deklaruotą

£ neatitinka deklaruotos

________________________________________________________________________________

(faktinės gyvenamosios vietos adresas)

 

3. Duomenys apie asmens neįgalumą:

£ neįgaliojo pažymėjimo kopija pateikta

£ sprendimo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo kopija pateikta

£ išrašas iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie skiriamas dializės procedūras ar jo kopija pateikta

 

4. Neįgaliajam nustatytas:

£ darbingumo lygis (procentais): £ 0–25  £ 30–55  £ 60–100 arba

£ neįgalumo lygis: £ sunkus  £ vidutinis  £ lengvas

£ specialiųjų poreikių lygis: £ dideli  £ vidutiniai £ nedideli  £ nenustatytas

 

5. Duomenys apie neįgaliojo judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygį[1]:

£ labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygis 

£ ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygis

£ vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygis

 

6. Užimtumas:

£ dirba

£ Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro išrašas pateiktas

£ kitas dokumentas, patvirtinantis neįgaliojo darbinį užimtumą, pateiktas

£ mokosi

£ mokymo įstaigos pažyma pateikta

£ kita (nurodykite) _________________________________________________________

 

7. Socialiniai ryšiai:

£ gyvena vienas

£ gyvena ne vienas

£ kartu gyvena asmenys, turintys judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų[2]

£ kartu gyvena asmenys, kuriems nustatytas:

£ ne didesnis kaip 40 proc. darbingumo lygis

£ neįgaliojo pažymėjimo kopija pateikta

£ didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis

£ neįgaliojo pažymėjimo kopija pateikta

£ vaikas iki 18 metų (besimokantys – iki 24 metų)

£ vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija pateikta

 

II. Duomenys apie prašomą pritaikyti būstą

 

8. Prašomo pritaikyti būsto registracijos Nekilnojamojo turto registre identifikacijos numeris ________________________________________________________________________________

 

9. Prašomo pritaikyti būsto savininkas ___________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas)

£ savininko (bendraturčių) sutikimas pateiktas[3]

 

10. Būsto tipas:

£ individualus namas

£ būstas yra daugiabutyje, tačiau turi atskirą įėjimą

£ būstas yra daugiabutyje, tačiau turi bendro naudojimo patalpų (laiptinė ir pan.)

£ namo bendraturčių sutikimas pateiktas[4]

 

11. Būstas teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti:

£ taip

£ ne

 

12. Daiktinės teisės į būstą apribojimas būsto savininkui:

£ nėra         

£ yra    

 

13. Būsto mokestinė vertė, įvertinta masiniu būdu (eurais) ___________________________

 

14. Dėl būsto teisinio statuso yra iškelta civilinė byla:

£ taip                    

£ ne

 

15. Anksčiau būstas pareiškėjui buvo pritaikytas:

£ nebuvo

£ buvo

__________________________________________________________________________

(nurodyti paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą pasirašymo datą ir teisinį pagrindą)

 

16. Jeigu pagal I ir II dalyse nurodytus duomenis pareiškėjas ar būstas neatitinka nustatytų reikalavimų, toliau pildoma IV dalis.

 

III. BŪSTO PRITAIKYMO POREIKIO VERTINIMAS

 

17. Asmens, kuriam nustatyti labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, būsto pritaikymo poreikio nustatymas: 

A lentelė

Būsto pritaikymo poreikio nustatymo kriterijai

Atsakymai („gali“, „negali“)

Jei „negali“, kokios kliūtys?

Jei „negali“, koks pritaikymas reikalingas?[5]

1. Ar asmenį slaugantis asmuo gali jį pakelti?

 

 

 

2.* Ar asmenį slaugantis asmuo gali jį perkelti, pasodinti į vežimėlį ir iškelti iš jo?

 

 

 

3. Ar asmenį slaugantis asmuo gali jį pernešti ir (ar) nuvežti į vonios arba dušo kambarį?

 

 

 

4. Ar asmenį slaugantis asmuo gali jam suteikti asmens higienos priežiūros paslaugas (nuprausti vonioje, duše)?

 

 

 

5. Ar asmenį slaugantis asmuo gali jam pakeisti patalynę?

 

 

 

6. Ar asmenį slaugantis asmuo gali jį pamaitinti?

 

 

 

7. Ar asmenį slaugantis asmuo gali naudoti būste esančius įrenginius ir prietaisus, skirtus neįgalaus asmens higienos priežiūrai?

 

 

 

8. Ar asmenį slaugantis asmuo gali naudoti būste esančius įrenginius ir prietaisus, skirtus neįgaliam asmeniui maitinti?

 

 

 

9. Ar asmenį slaugantis asmuo gali naudoti būste esančius įrenginius ir prietaisus, skirtus neįgalaus asmens poilsiui (lova, sofa ir pan.)?

 

 

 

10.* Ar asmenį slaugantis asmuo gali jį laisvai ir saugiai vežti vežimėliu iki įėjimo į būstą?

 

 

 

11.* Ar asmenį slaugantis asmuo gali jį laisvai ir saugiai vežimėliu įvežti į būstą?

 

 

 

12. Kita svarbi informacija

 

 

 

* Nevertinama, jeigu asmuo dėl savo negalios ir būklės gali tik gulėti.

 

18. Asmens, kuriam nustatyti labai ryškūs arba ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai ir jis juda naudodamas neįgaliojo vežimėlį, būsto pritaikymo poreikio nustatymas:

B lentelė

Būsto pritaikymo poreikio nustatymo kriterijai

Atsakymai („gali“, „negali“)

Jei „negali“, kokios kliūtys?

Jei „negali“, koks pritaikymas reikalingas?5

1. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai privažiuoti su vežimėliu prie įėjimo į būstą?

 

 

 

2. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai vežimėliu patekti į būstą, būsto balkoną?

 

 

 

3. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai patekti į vieną būste esančią patalpą, skirtą maistui gaminti ir maitintis?

 

 

 

4. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai patekti į vieną būste esančią patalpą, skirtą asmens higienai?

 

 

 

5. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai patekti į vieną būste esančią patalpą, skirtą poilsiui ir miegoti?

 

 

 

6. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai naudotis prietaisais ir įrenginiais, skirtais maistui gaminti ir maitintis?

 

 

 

7. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai naudotis prietaisais ir įrenginiais, skirtais būstui apšviesti ir šildyti (valdymo ir kontrolės prietaisais, mygtukais, jungikliais)?

 

 

 

8. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai naudotis prietaisais ir įrenginiais, skirtais asmens higienai?

 

 

 

9. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai naudotis prietaisais ir įrenginiais, skirtais poilsiui ir miegui (lova, sofa ar pan.)?

 

 

 

10. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai judėti šios lentelės 3–5 punktuose nurodytose patalpose?

 

 

 

11. Kita svarbi informacija

 

 

 

 

19. Asmens, kuriam nustatyti vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, būsto pritaikymo poreikio nustatymas:

C lentelė

Būsto pritaikymo poreikio nustatymo kriterijai

Atsakymai („gali“, „negali“)

Jei „negali“, kokios kliūtys?

Jei „negali“, koks pritaikymas reikalingas?5

1. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai prieiti prie įėjimo į būstą?

 

 

 

2. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai patekti į būstą?

 

 

 

3. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai naudotis prietaisais ir įrenginiais, skirtais:

 

X

X

4.1. asmens higienai:

 

X

X

4.1.1. klozetu

 

 

 

4.1.2. praustuvu

 

 

 

4.1.3. vonia ar dušu

 

 

 

4.2. poilsiui ir miegui (lova, sofa ar pan.)

 

 

 

5. Ar asmuo gali laisvai ir saugiai judėti bent vienoje patalpoje, skirtoje maitintis, asmens higienai ir miegoti?

 

 

 

6. Kita svarbi informacija

 

 

IV. BŪSTO PRITAIKYMO neįgaliam asmeniui

POREIKIO nustatymo IŠVADOS ir rekomendacijos

 

20. Būsto pritaikymo poreikis:

£ yra                   

£ nėra

 

 

21. Rekomendacija tenkinti prašymą pritaikyti būstą:

£ tenkinti             

£ atmesti (nurodyti prašymo atmetimo pagrindą)

__________________________________________________________________________

 

22. Rekomendacija nustačius būsto pritaikymo poreikį rengti:

£ preliminarų darbų aprašą

£ projektą

£ išlaidų sąmatą

 

23. Pareiškėjas ketina:

£ būsto pritaikymą organizuoti savarankiškai

£ keisti būstą į jo poreikiams pritaikytą būstą

 

24. Pareiškėjas, įvykdžius būsto pritaikymo darbus, įsipareigoja atlikti rekonstruotų patalpų kadastrinius matavimus, Nekilnojamojo turto registre užregistruoti pertvarkytas patalpas (išskyrus savivaldybės administracijos perimamą sumontuotą keltuvą (liftą)) ir jų pripažinimą tinkamomis naudoti.

 

____________________                       _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Nustatant būsto pritaikymo poreikį dalyvavo

___________________                         _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

___________________                         _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

___________________                         _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

Su akte pateikta informacija sutinku

__________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

__________________________

(parašas)

__________________________

(data)    

 


 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems

2016–2018 metais tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos skirti lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti forma)

_____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas ir duomenys)

 

Neįgaliųjų reikalų departamentui

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Paraiška skirti lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti ____________________ metams

 

___________  Nr.   ____________

(data)           

 

_________________________ savivaldybės administracija prašo skirti valstybės biudžeto lėšų

(savivaldybės pavadinimas)

1 lentelė. Lėšų poreikis (eurais)

Eil. Nr.

Duomenys*

Iš viso

Iš valstybės biudžeto

Iš savivaldybės biudžeto

 

Iš viso būstams pritaikyti neįgaliesiems (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

 

 

 

1.

būsto pritaikymo darbams, iš jų:

 

 

 

1.1.

vandentiekio įrenginiams

 

 

 

1.2.

buitiniams valymo įrenginiams

 

 

 

1.3.

likusiems būsto pritaikymo darbams

 

 

 

2.

keltuvams (liftams) įsigyti ir montuoti

 

 

 

3.

keltuvams (liftams) eksploatuoti

 

 

 

4.

būstų pirkimo kainų skirtumams kompensuoti

 

 

 

5.

avansinėms įmokoms būsto pritaikymo projektų rengimo, keltuvų (liftų) įsigijimo išlaidoms dengti

 

 

 

6.

būsto pritaikymo priemonėms administruoti
(4 proc.)

 

 

x

* Pildomi visi langeliai, nepažymėti ženklu „x“.

 

 

2 lentelė. Planuojama lėšas skirti

1.

Iš viso, iš jų:

Kiekis

1.1.

asmenims, turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų

 

1.2.

asmenims, turintiems ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų

 

1.3.

asmenims, turintiems vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų

 

2.

Moterims, turinčioms negalią

 

3.

Vaikams, turintiems negalią (iki 18 m.)

 

4.

Neįgaliesiems nuo 7 iki 24 metų

 

5.

Besimokantiems neįgaliesiems

 

6.

Dirbantiems neįgaliesiems

 

7.

Asmenims, kurie būstus pritaikys patys (būstų skaičius)

 

8.

Planuojamų skirti kompensacijų būstų pirkimo kainų skirtumui kompensuoti

 

9.

Pirkti ir sumontuoti keltuvus (vnt., įskaitant pačių pareiškėjų įrengtus)

 

10.

Eksploatuoti liftus (keltuvus) (vnt.)

 

11.

Sumontuoti vandentiekio įrenginius (komplektų skaičius)

 

12.

Sumontuoti biologinius valymo įrenginius (komplektų skaičius)

 

 

PRIDEDAMA. Planuojamų pritaikyti būstų sąrašas (nurodyti pareiškėjų adresus, vardus, pavardes, gimimo datas), _____ lapų.

 

 

Administracijos direktorius                    _____________                 __________________________

A. V.                           (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 


 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems

2016–2018 metais tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Asmens aprūpinimo keltuvu (liftu) sutarties forma)

 

ASMENS APRŪPINIMO KELTUVU (LIFTU) SUTARTIS

 

20___ m. ________________ d. Nr. ________

___________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________ savivaldybės administracija (toliau – Davėjas),

atstovaujama ____________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir _______________________________________________, a. k. __________________________

(perimančio asmens vardas ir pavardė)

(toliau – Gavėjas) (toliau kartu – Šalys), sudarėme šią Sutartį:    

1. Sutarties objektas – keltuvo (lifto) perdavimas pagal lentelėje nurodytus duomenis:

Eil. Nr.

Keltuvo (lifto) pavadinimas

 

Nomenkla-tūrinis numeris

Mato vnt.

Invento-rinis numeris

Įsigijimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Nustatytas naudojimo laikas, metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltuvas (liftas) _____________________________ perduodamas kartu su jo dokumentais ______

(įrašyti: be priklausinių, su priklausiniais)

________________________________________________________________________________

(nurodyti pridedamus dokumentus)

 

2. Davėjas įsipareigoja:

2.1. perduoti keltuvą (liftą) su visais priklausiniais (jei yra) ir dokumentais;

2.2. instruktuoti Gavėją, kaip naudoti keltuvą (liftą);

2.3. užtikrinti eksploatuoti tinkamą keltuvo (lifto) būklę ir dengti su tuo susijusias išlaidas;

2.4. organizuoti keltuvo (lifto) remontą, jei Gavėjas nesugadino jo tyčia.

 

3. Gavėjas įsipareigoja:

3.1. priimti keltuvą (liftą), nurodytą šios Sutarties 1 punkte;

3.2. naudoti keltuvą (liftą) pagal paskirtį ir laikytis naudojimosi instrukcijos;

3.3. saugoti gautus keltuvo (lifto) dokumentus;

3.4. sudaryti sąlygas Davėjui ar jo įgaliotam atstovui atlikti su keltuvo (lifto) apskaita ir priežiūra susijusius veiksmus;

3.5. informuoti Davėją, kai keltuvas (liftas) tampa nebereikalingas arba netinkamas naudoti.

 

4. Kitos sąlygos:

4.1. jeigu Gavėjas yra gavęs garantinės priežiūros dokumentus, dėl keltuvo (lifto) remonto garantinės priežiūros laikotarpiu privalo kreiptis į keltuvo (lifto) tiekėją, nurodytą garantinės priežiūros dokumentuose, arba į Davėją;

4.2. ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol keltuvas (liftas) bus grąžintas Davėjui ir įvykdyti visi Šalių įsipareigojimai;

4.3. ši Sutartis gali būti keičiama tik raštišku Šalių susitarimu;

4.4. ši Sutartis nutraukiama ir vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

4.5. Šalių ginčai sprendžiami derybomis, o Šalims nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

4.6. ši Sutartis sudaryta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

 

5. Šalių rekvizitai

 

Davėjas

 

.......................... savivaldybės administracija,

......................................................................

(adresas, telefonas)

.........................................................................

(Davėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

 

Gavėjas

 

Vardas ir pavardė..............................................

...........................................................................

(adresas, telefonas)

...........................................................................

(Gavėjo arba jo atstovo vardas, pavardė, parašas)

 

 


 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems

2016–2018 metais tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo forma)

 

SUTARTIS DĖL SAVARANKIŠKO BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIAJAM DARBŲ ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO

 

20___ m. ________________ d. Nr. ________

___________________

(sudarymo vieta)

 

_____________________________ savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės

administracijos direktoriaus ____________________, veikiančio pagal ______________________

(vardas ir pavardė)                                      (savivaldybės pavadinimas)

savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) nuostatus, ir pareiškėjas (ar

neįgaliojo atstovas) ______________________________________ (toliau – Darbų organizatorius)

(vardas ir pavardė)

(toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ________________ įsakymu Nr. _______, sudarė būsto pritaikymo neįgaliajam darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutartį (toliau – ši Sutartis).

 

1. Sutarties objektas

1.1. Darbų organizatorius organizuoja ar atlieka būsto, esančio

_______________________________________________________________________________,

(pritaikomo būsto adresas)

pritaikymo darbus pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos (toliau – komisija) patvirtintą preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir išlaidų sąmatą, o savivaldybės administracija padengia būsto pritaikymo išlaidas, kurių dydis – ne daugiau kaip ______________ eurų. Avansas būsto pritaikymo darbams finansuoti neskiriamas.

 

2. Darbų organizatorius įsipareigoja:

2.1. atlikti būsto pritaikymo darbus pagal komisijos patvirtintą preliminarų darbų aprašą ir sąmatą;

2.2. įstatymų nustatytais atvejais turėti visus statybos ir kitus leidimus, susijusius su būsto pritaikymo darbų projektavimu bei vykdymu;

2.3. neviršyti būstui pritaikyti skirtos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų sumos;

2.4. darbų apraše nurodytus būsto pritaikymo darbus atlikti iki _______ m. ___________ d.;

2.5. rinkti ir saugoti tinkamus prekių bei paslaugų būstui pritaikyti pirkimą įrodančius dokumentus ir savivaldybės administracijai pareikalavus juos pateikti, nurodyti galutinę būsto pritaikymo išlaidų sumą;

2.6. baigęs būsto pritaikymo darbus, nedelsdamas informuoti atsakingus savivaldybės administracijos darbuotojus apie darbų pabaigą ir sudaryti sąlygas komisijai atvykti ir įvertinti atliktus būsto pritaikymo darbus;

2.7. laikytis Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ reikalavimų;

2.8. padengti išlaidas, atsiradusias dėl nekokybiškai atlikto darbo;

2.9. įvykdęs būsto pritaikymo darbus, atlikti rekonstruotų patalpų kadastrinius matavimus, Nekilnojamojo turto registre užregistruoti pertvarkytas patalpas ir jų pripažinimą tinkamomis naudoti.

 

3. Darbų organizatoriaus teisės:

3.1. būsto pritaikymo darbus atlikti pačiam arba pasitelkti trečiuosius asmenis, turinčius teisę užsiimti šia veikla;

3.2. pasirinkti pritaikymo darbams reikalingų medžiagų rūšis ir kainas;

3.3. siūlyti tikslinti savivaldybės administracijos pateiktą komisijos patvirtintą preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir sąmatą, jei pradėjus pritaikymo darbus paaiškėja, kad reikalingi kiti darbai ar medžiagos, tačiau neviršijant nustatytos bendros sumos būstui pritaikyti;

3.4. gauti iš atsakingų savivaldybės administracijos darbuotojų informaciją ir konsultacijas būsto pritaikymo organizavimo ir lėšų šiems darbams skyrimo, sutarties sudarymo su rangovu ir kitais su būsto pritaikymu susijusiais klausimais.

 

4. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

4.1. pagal įvertintą būsto pritaikymo poreikį parengti ir pateikti Darbų organizatoriui preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir išlaidų sąmatą;

4.2. pasirašius Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktą, padengti būsto pritaikymo išlaidas (išskyrus išlaidas darbams, kuriuos atlieka asmuo, neturintis registruotos įmonės ar atitinkamo verslo liudijimo), pervedant lėšas į Darbų organizatoriaus nurodytą sąskaitą;

4.3. supažindinti Darbų organizatorių su netinkamų išlaidų, kurios negali būti kompensuojamos, sąrašu;

4.4. teikti informaciją ir konsultuoti su būsto pritaikymu susijusiais klausimais;

4.5. išnagrinėti gautus Darbų organizatoriaus pasiūlymus ir priimti sprendimus dėl preliminaraus būsto pritaikymo darbų aprašo ir sąmatos keitimo.

 

5. Savivaldybės administracijos teisės:

5.1. suderinus su Darbų organizatoriumi, apžiūrėti pritaikomą būstą;

5.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl atliekamų darbų, šių darbų išlaidų tinkamumo;

5.3. reikalauti čekių, kvitų, sąskaitų ir kitų pirkimus įrodančių dokumentų;

5.4. nedengti Darbų organizatoriui visų ar dalies būsto pritaikymo išlaidų, jeigu:

5.4.1. būsto pritaikymo darbai iki nustatyto termino neatlikti ar nebaigti;

5.4.2. Darbų organizatorius nesudarė sąlygų komisijai bent vieną kartą apžiūrėti pritaikyto būsto;

5.4.3. patirtos išlaidos priskirtinos Aprašo reikalavimų V skyriuje nurodytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms;

5.4.4. atlikti darbai, kurie nebuvo numatyti būsto pritaikymo darbų apraše ir išlaidų sąmatoje;

5.4.5. išlaidos viršija nustatytą maksimalią būstui pritaikyti skirtą lėšų sumą;

5.4.6. Darbų organizatorius nepateikė išlaidas pateisinančių dokumentų (prekių ir darbų pirkimo čekių, sąskaitų ar teisę užsiimti statybos veikla patvirtinančių dokumentų ir pan.).

 

6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šios Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

6.3. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi Šalių ginčai dėl šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Šios Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

6.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6.6. Šios Sutarties priedai: ___________________________________________________

 

7. Šalių rekvizitai

 

Savivaldybės administracija

.......................... savivaldybės administracija,

......................................................................

(adresas, telefonas)

.........................................................................

(Savivaldybės administracijos atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Darbų organizatorius

Vardas ir pavardė..............................................

...........................................................................

(adresas, telefonas)

...........................................................................

(Darbų organizatoriaus vardas, pavardė, parašas)

 


 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems

2016–2018 metais tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo akto forma)

_____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas ir duomenys)

 

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIAJAM DARBŲ UŽBAIGIMO

AKTAS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. _________

 

 

1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija (toliau – Komisija), sudaryta ______________________ savivaldybės administracijos direktoriaus 20_______________ įsakymu Nr. ________, atliko būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vertinimą.

 

2. Darbų vertinimą atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas _______________________________________________________

Komisijos nariai: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Pritaikyto būsto adresas ____________________________________________________

 

4. Statytojas (darbų organizatorius, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

 

5. Rangovas _______________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas ir pavardė, verslo liudijimo ar kito dokumento Nr.)

 

6. Komisija atliko šias būsto pritaikymo neįgaliajam vertinimo procedūras:

6.1. Patikrino šiuos dokumentus:

6.1.1. _____________________________________________________________________

6.1.2. _____________________________________________________________________

6.1.3. _____________________________________________________________________

6.1.4. _____________________________________________________________________

6.1.5. _____________________________________________________________________

6.2. Apžiūrėjo ir įvertino pagal pateiktus dokumentus atliktus darbus:

6.2.1. _____________________________________________________________________

6.2.2. _____________________________________________________________________

6.2.3. _____________________________________________________________________

6.2.4. _____________________________________________________________________

6.2.5. _____________________________________________________________________

 

7. Patikrinusi šio akto 6.1 papunktyje pateiktus dokumentus ir 6.2 papunktyje nurodytus darbus, Komisija nustatė:

7.1. Komisijai buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.2. darbai, nurodyti šio akto 6.2 papunktyje, atlikti kokybiškai.

 

8. Komisija nusprendė: BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIAJAM DARBAI, NURODYTI ŠIO AKTO 6.2 PAPUNKTYJE, BAIGTI.

 

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas, įgaliotas asmuo)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.2. darbų rangovas, statybos darbų vadovas ______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.3. pareiškėjas (vardas, pavardė, parašas) ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas _______________________________________________________

Komisijos nariai: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 [1] Pagal asmens judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygį pildoma atitinkamai viena iš šio priedo II dalyje nurodytų lentelių – A, B arba C.

[2] Pateikiami tokie patys dokumentai, kuriuos teikia pareiškėjas. Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo aktas surašomas kiekvienam iš būste gyvenančių neįgalių asmenų (jų prašymu) ir pridedamas.

[3] Reikalaujama, kai neįgalusis nėra būsto savininkas ir yra būsto bendraturčių.

[4] Reikalaujama, kai prašoma pritaikyti būstą labai ryškių arba ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turinčiam asmeniui, kuris gali važiuoti vežimėliu.

[5] Įrašyti Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašo IV skyriaus atitinkamą punktą (-us).