herbas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A1-570 „DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. A1-160

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, tvirtinu Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašą (pridedama).“

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašą ir 2.1 papunktį išdėstau taip:

2.1. Darbuotojas, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, – su jaunimu Centruose ir (ar) Erdvėse dirbantis asmuo, skatinantis asmeninį ir socialinį jaunimo tobulėjimą, stiprinantis jo prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus ir turintis šiam darbui reikalingą kompetenciją.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis