VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. VA-20 „DĖL TAKSOMETRO REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. VA-98

Vilnius

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAKSOMETRO ĮREGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.10 papunkčiu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu,

tvirtinu Taksometro įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų užpildymo taisykles (pridedama).“

2. Nustatau, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo atspausdinti taksometro kasos operacijų žurnalai gali būti toliau naudojami nurodytu įsakymu patvirtintų Taksometro įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų užpildymo taisyklių nustatyta tvarka;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2023 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-98

redakcija)

 

 

TAKSOMETRO ĮREGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taksometro įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato taksometrų, kuriuos naudoja vežėjai, keleivius vežantys už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi), įregistravimo ir taksometro kasos operacijų žurnalo formos užpildymo ir saugojimo tvarką.

2. Taisyklių privalo laikytis keleivių vežimo taksi veiklą vykdantys ūkio subjektai ir taksi vairuotojai.

3. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Keleivių vežimo taisyklės).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Darbo diena – tai vežėjo nustatytas darbo laikas per parą (pamainą) nuo taksometro įjungimo ir visų pasirengimo dirbti procedūrų pradžios iki taksometro išjungimo po darbo, taksometro instrukcijoje nurodytų veiksmų atlikimo.

4.2. Taksometro kasos operacijų žurnalas – tai šių taisyklių 1 priede nustatytos formos taksometro rodmenų apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas registravimo dokumentas, skirtas taksometru užregistruotoms įplaukoms apskaityti.

4.3. Vežėjas – tai ūkio subjektas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir vykdantis šią keleivių vežimo taksi veiklą.

4.4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, į kuriuos Taisyklėse teikiamos nuorodos, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TAKSOMETRO MODELIO ĮTRAUKIMO IR SKELBIMO IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS IŠMANIŲJŲ ELEKTRONINIŲ KASOS APARATŲ POSISTEMYJE BEI ĮREGISTRAVIMO, ĮREGISTRUOTO TAKSOMETRO REGISTRAVIMO DUOMENŲ KEITIMO IR IŠREGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TAKSOMETRO MODELIO ĮTRAUKIMAS IR SKELBIMAS IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS IŠMANIŲJŲ ELEKTRONINIŲ KASOS APARATŲ POSISTEMYJE

 

5. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) galima įregistruoti tik tokį taksometrą, kurio modelis yra įtrauktas į Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (toliau i.EKA) adresu: https://ieka.vmi.lt skelbiamą atsiskaitymo priemonių modelių sąrašą (toliau – i.EKA skelbiamas modelių sąrašas).

6. Į VMI dėl naujo taksometro modelio įtraukimo į i.EKA skelbiamą modelių sąrašą galima kreiptis per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, ir pateikiant laisvos formos prašymą įtraukti naują taksometro modelį į i.EKA skelbiamą modelių sąrašą, jame nurodant norimo įtraukti naujo taksometro modelį, jo gamintojo pavadinimą, gamintojo kodą, gamintojo šalį, taip pat Europos Sąjungos atitikties deklaracijos arba galiojančio taksometro metrologinę patikrą patvirtinančio patikros sertifikato, atitinkančio Metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus,  kopiją ir taksometro naudotojo instrukcijos kopiją. Prašyme atlikti įrašai turi būti aiškūs ir įskaitomi.

7. Prašymo nagrinėjimo metu VMI gali raštu paprašyti pateikti dokumentus ir / arba duomenis ir / arba patikslinti prašymą, jeigu:

7.1. prašyme nurodyti neteisingi ir / arba ne visi duomenys arba jie yra neaiškūs ir / arba neįskaitomi;

7.2. kartu su prašymu pateikti neteisingi ir / arba ne visi dokumentai ir / arba duomenys ir / ar įrašai juose nėra aiškūs ir / arba įskaitomi.

8. VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo arba Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų ir / arba duomenų gavimo ar patikslinimo dienos įtraukia į i.EKA skelbiamą modelių sąrašą naują taksometro modelį ir per Mano VMI pateikia pasikreipusiam asmeniui, pranešimą apie naujo taksometro modelio įtraukimą į i.EKA skelbiamą modelių sąrašą arba neįtraukia į i.EKA skelbiamą modelių sąrašą naujo taksometro modelio ir nurodo neįtraukimo priežastis (kai į i.EKA skelbiamą modelių sąrašą taksometro modelis jau yra įtrauktas arba nepateikti visi Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TAKSOMETRO ĮREGISTRAVIMAS, ĮREGISTRUOTO TAKSOMETRO REGISTRAVIMO DUOMENŲ KEITIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

9. Taksometrą įregistruoti, išregistruoti, įregistruoto taksometro registravimo duomenų keitimą VMI privalo atlikti vežėjas, pateikdamas duomenis i.EKA. Už taksometro įregistravimą, išregistravimą ir įregistruoto taksometro registravimo duomenų keitimą VMI atsako vežėjas.

10. Įregistruodamas taksometrą, vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, nustatyta tvarka turi būti informavęs mokesčio administratorių apie vykdomą individualią taksi veiklą.

11. Gali būti įregistruojami tik Taksometro registracijos liudijimą (Keleivių vežimo taisyklių 2 priedas) ir Europos Sąjungos atitikties deklaraciją arba galiojantį patikros sertifikatą turintys taksometrai, atitinkantys Metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

12. Taksometras i.EKA įregistruojamas, nurodant: vežėjo pavadinimą / vardą ir pavardę, vežėjo identifikacinį numerį (kodą), vežėjo buveinės / filialo arba deklaruotos / faktinės gyvenamosios vietos adresą, taksometro korpuso numerį, taksometro modelį. Šie taksometro įregistravimo i.EKA duomenys turi būti nurodyti Taksometro kasos operacijų žurnale: vežėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, vežėjo identifikacinis numeris (kodas), taksometro korpuso numeris ir taksometro modelis. Pasikeitus vežėjo buveinės / filialo arba deklaruotos / faktinės gyvenamosios vietos adresui, adresas turi būti pakeičiamas i.EKA.

13. Draudžiama naudoti taksometrą be Taksometro kasos operacijų žurnalo, taip pat kol taksometras neįregistruotas VMI.

14. Taksometras turi būti vežėjo, kurio vardu jis įregistruotas, išregistruojamas VMI, duomenis pateikiant i.EKA:

14.1. jei neatitinka jam nustatytų reikalavimų, nurodytų Taisyklių 11 punkte, per 20 darbo dienų nuo šiame Taisyklių punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos;

14.2. jei vežėjas – juridinis asmuo, išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro arba Mokesčių mokėtojų registro, iki jo išregistravimo iš šių registrų dienos;

14.3. jei vežėjas – individualia taksi veikla besiverčiantis gyventojas, nutraukia individualią taksi veiklą ir nebeketina šios veiklos vykdyti arba galutinai išvyksta iš Lietuvos Respublikos, iki individualios taksi veiklos nutraukimo arba išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

15. VMI savo iniciatyva ir sprendimu išregistruoja taksometrą per 20 darbo dienų nuo bent vieno iš šiame punkte nurodyto atvejo paaiškėjimo dienos:

15.1. kai vežėjas yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro arba Mokesčių mokėtojų registro;

15.2. kai mokesčių administratorius pagal turimus arba iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis nustato, kad mokesčių mokėtojas nevykdo veiklos bei neteikė gyventojų pajamų deklaracijų už du ar daugiau mokestinių metų laikotarpių, ir savo iniciatyva ištaiso vežėjo – fizinio asmens, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotus duomenis, susijusius, su individualios veiklos vykdymu, t. y. prie individualios veiklos duomens nurodoma pabaigos data, vadovaudamasis Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis;

15.3. kai vežėjas – juridinis asmuo, daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir VMI nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

15.4. kai pagal Mokesčių mokėtojų registro duomenis yra nustatoma, kad vežėjas – fizinis asmuo, neinformavo mokesčių administratoriaus apie individualios taksi veiklos vykdymą daugiau kaip 2 metus;

15.5. kai nustatoma, kad vežėjas naudoja taksometrą, kuris neatitinka Taisyklių 11 punkte nurodytų reikalavimų, ir šių Taisyklių 14.1 papunkčio nustatyta tvarka jo neišregistruoja.

16. Taisyklių 15.1 papunktyje nurodytu atveju taksometras išregistruojamas automatiniu būdu pagal iš Juridinių asmenų registro arba Mokesčių mokėtojų registro gautus duomenis, nepriimant Sprendimo išregistruoti taksometrą (Taisyklių 2 priedas) (toliau – Sprendimas išregistruoti taksometrą).

17. Taisyklių 15.2–15.5 papunkčiuose numatytais atvejais išregistruojant taksometrą, VMI priima Sprendimą išregistruoti taksometrą, kuris įteikiamas vežėjui Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais. Sprendimas išregistruoti taksometrą gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba rašytiniu parašu. Kai pasirašoma rašytiniu parašu, dedamas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, priėmusios Sprendimą išregistruoti taksometrą, antspaudas.

 

III SKYRIUS

TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO UŽPILDYMAS

 

18. Kiekvienam taksometrui turi būti užpildomas atskiras Taksometro kasos operacijų žurnalas, kuriame turi būti užregistruotos visos pajamos, gautos per taksi darbo dieną.

19. Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti titulinė dalis ir taksometro kasos operacijos duomenys.

20. Taksometro kasos operacijų žurnalo titulinėje dalyje turi būti nurodyta:

20.1. vežėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas);

20.2. taksometro modelis, gamintojo pavadinimas;

20.3. taksometro korpuso numeris;

20.4. taksometro registracijos liudijimo serija ir numeris;

20.5. Taksometro kasos operacijų žurnalo naudojimo pradžios ir pabaigos data.

21. Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti nurodyti tokie taksometro kasos operacijų duomenys:

21.1. užpildymo data, laikas;

21.2. bendra įplaukų suma (GT); 

21.3. bendra darbo dienos įplaukų suma;

21.4. bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius;

21.5. bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius; 

21.6. keleivių įsėdimų skaičius;   

21.7. taksi vairuotojo vardas, pavardė, parašas.

22. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių turi būti patvirtinti vežėjo parašu.

23. Darbo dienos pabaigoje Taksometro kasos operacijų žurnalas užpildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta taisymo data.

24. Taksometrų kasos operacijų žurnale įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą, kitoje eilutėje turi būti įrašomi viso mėnesio suminiai rezultatai.

25. Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Kontroliuojančiai institucijai paprašius, taksi vairuotojas turi nedelsdamas pateikti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Už Taksometro kasos operacijų žurnalo užpildymą ir saugojimą atsako vežėjas.

Jeigu taksi automobilyje naudojamas taksometras kartu su taksometro spausdintuvu (kaip tai numatyta Keleivių vežimo taisyklėse), Taksometro kasos operacijų žurnalas užpildomas supaprastinta tvarka: užregistruojama ir klijuojama spausdintuvu atspausdinta darbo dienos ataskaita ir kiekvieno mėnesio ataskaita, kurioje turi būti atspausdinti Taisyklių 21 punkte nurodyti duomenys, darbo dienos ataskaitos turi būti pasirašytos taksi vairuotojo; taksi vairuotojas ranka turi įrašyti tik pamainos laiką, ataskaitos numerį ir bendrą įplaukų sumą (GT).

26. Užpildytas Taksometro kasos operacijų žurnalas turi būti saugomas vežėjo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, 10 metų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Vežėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, pats nustato Taksometro kasos operacijų žurnalo vidaus kontrolės organizavimo priemones bei užtikrina jų taikymą. Minėtos vidaus kontrolės organizavimo priemonės pagal Finansinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 6 dalį nustatomos, atsižvelgiant į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtas Vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijas.

28. Asmens duomenys, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir mokesčių administravimą.

29. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________

 

Taksometro įregistravimo Valstybinėje

mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų

užpildymo taisyklių

1 priedas

 

(Taksometro kasos operacijų žurnalo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, identifikacinis numeris / kodas)

 

TAKSOMETRO

KASOS OPERACIJŲ ŽURNALAS NR. _________

 

 

________________________________________________________________________________

(taksometro modelis, gamintojo pavadinimas)

 

Taksometro korpuso Nr. ______________________________________________

 

Taksometro registracijos liudijimo serija ________ Nr. ________

 

Pradėtas užpildyti _____ m. ________ ______ d., baigtas užpildyti _____ m. ________ ______ d.

 

I SKYRIUS

TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALo UŽPILDYMO IR SAUGOJIMO ATMINTINĖ

 

1. Taksometro kasos operacijų žurnalas (toliau – Žurnalas) yra finansinės apskaitos registras, kuriame apskaitomi ir registruojami taksometro rodmenys apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas, kuris turi būti saugomas vežėjo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, 10 metų.

2. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti iš eilės didėjimo tvarka, o įrašai apie puslapių skaičių patvirtinti vežėjo parašu. Žurnalo puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių.

3. Kiekvienos vežėjo (taksi vairuotojo) darbo dienos pabaigoje Žurnalas turi būti užpildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti taksi vairuotojo parašu.

4. Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti Žurnalą ir, kontroliuojančiai institucijai paprašius, nedelsdamas jį pateikti.

5. Jeigu taksometras naudojamas su taksometro spausdintuvu, Žurnale turi būti klijuojami visi Taksometro įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų užpildymo taisyklėse nurodyti taksometro ataskaitos ir dokumentai.

6. Žurnale turi būti užpildomi tokie skyriai:

6.1. II skyrius, jeigu taksometras naudojamas kartu su spausdintuvu. Šiame skyriuje turi būti klijuojamos taksometro spausdinamos kiekvienos dienos (jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei kiekvieno kalendorinio mėnesio ataskaitos. Dienos ataskaitas turi pasirašyti taksi vairuotojas ir Žurnale nurodyti ataskaitos numerį bei įplaukų (grynųjų ir negrynųjų pinigų) sumą (GT). Dirbant pamainomis, turi būti įrašytas pamainos darbo laikas ir nurodyti pamainą priėmusių taksi vairuotojų duomenys: vardas, pavardė, parašas;

6.2. III skyrius, jeigu taksometras naudojamas be spausdintuvo:

6.2.1. 1 stulpelyje įrašoma užpildymo data, laikas;

6.2.2. 2 stulpelyje – bendra įplaukų suma (GT);

6.2.3. 3 stulpelyje – bendra darbo dienos įplaukų suma;

6.2.4. 4 stulpelyje – bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius;

6.2.5. 5 stulpelyje – bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius;

6.2.6. 6 stulpelyje – keleivių įsėdimų skaičius;

6.2.7. 7 stulpelyje – taksi vairuotojo vardas, pavardė;

6.2.8. 8 stulpelyje – taksi vairuotojo parašas.

7. Įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą Žurnale, kitoje eilutėje turi būti įrašomi suminiai viso mėnesio rezultatai.

8. Žurnalo IV skyriuje gali būti įrašoma vežėjo papildoma informacija.

9. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad jo II skyriuje būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

10. Už Žurnalo užpildymą ir saugojimą atsako vežėjas. Siekdamas išvengti Žurnalo praradimo, už jo saugojimą atsakingas asmuo turi imtis būtinų atsargumo priemonių, pvz., nepalikti jo ilgesniam laikui nesaugomame automobilyje.

 

II SKYRIUS

DIENOS IR MĖNESIO ATASKAITOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamaina ______ – ______ val.

1 pamaina ______ – ______ val.

1 pamaina ______ – ______ val.

1 pamaina ______ – ______ val.

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

 

 

aparato

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Taksi vairuotojas _____________________

Taksi vairuotojas _____________________

Taksi vairuotojas _____________________

Taksi vairuotojas __________________ __________________________

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė,

p parašas)

(vardas, pavardė,

parašas)

(vardas, pavardė,

para parašas)

parašas)

parašas)

parašas)

parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamaina ______ – ______ val.

2 pamaina ______ – ______ val.

2 pamaina ______ – ______ val.

2 pamaina ______ – ______ val.

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Taksi vairuotojas _____________________

Taksi vairuotojas _____________________

Taksi vairuotojas _____________________

Taksi vairuotojas _____________________

(vardas, pavardė, parašaparašass)

(vardas, pavardė,

parašas)

(vardas, pavardė,

parašas)

(vardas, pavardė,

parašas)

parašas)

parašas)

parašas)

parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS

 

Data,

laikas

Bendra įplaukų

suma (GT)

 

Darbo dienos įplaukos

 

Darbo dienos

Keleivių įsėdimų skaičius

Taksi vairuotojo

nuvažiuotų kilometrų skaičius

apmokė-

tų kilometrų skaičius

vardas ir pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso per mėnesį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PASTABOS

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

20___ m. _______________________ _____ d.

 

_____________________________     _________________    ______________________

(pareigų pavadinimas)                         (parašas)                    (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

20___ m. _______________________ _____ d.      

_____________________________     _________________    ______________________

(pareigų pavadinimas)                         (parašas)                    (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

20___ m. _______________________ _____ d.

 

_____________________________     _________________    ______________________

(pareigų pavadinimas)                         (parašas)                    (vardas, pavardė)

 

 

______________________

 

Taksometro įregistravimo Valstybinėje

mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų

užpildymo taisyklių

2 priedas

 

(Sprendimo išregistruoti taksometrą forma)

 

 

.................................................................................................................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

IŠREGISTRUOTI TAKSOMETRĄ

 

 

.............................

 

 

Nr.

 

 

...........................

(data)

 

(registracijos numeris)

 

.............................................

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.10 papunkčiu ir Taksometro įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20 „Dėl Taksometro įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu:

nusprendžiu išregistruoti taksometrą...............................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ,

(taksometro modelis, gamintojo pavadinimas, taksometro korpuso numeris, Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje taksometrui suteiktas registracijos numeris)

 

priklausantį.............................................................................................................................................       

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .

(vežėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės / filialo arba deklaruotos / faktinės gyvenamosios vietos veiklos vykdymo adresas)

 

Taksometras išregistruojamas, vadovaujantis Taksometro įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų užpildymo taisyklių (toliau – Taisyklės) ......... papunkčiu.....................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(pasirenkamas (-i) atitinkamas (-i) Taisyklių 15.2 / 15.3 / 15.4 / 15.5 papunktis (-čiai), nurodomi motyvai ir paaiškinimai)

 

*Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Regionų administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose teismo rūmuose: Vilniaus rūmuose (Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius), Kauno rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312, Kaunas), Klaipėdos rūmuose (Galinio Pylimo g. 9, 91230, Klaipėda), Šiaulių rūmuose (Dvaro g. 80, 76298, Šiauliai), Panevėžio rūmuose (Respublikos g. 62, 35158, Panevėžys), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

**Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijos _____________________ apygardos skyriui adresu: _____________________, arba Regionų administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose teismo rūmuose: Vilniaus rūmuose (Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius), Kauno rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312, Kaunas), Klaipėdos rūmuose (Galinio Pylimo g. 9, 91230, Klaipėda), Šiaulių rūmuose (Dvaro g. 80, 76298, Šiauliai), Panevėžio rūmuose (Respublikos g. 62, 35158, Panevėžys), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

 

(pareigų pavadinimas)                         (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

                                        A. V.

(rengėjo nuoroda)

 

*Nurodoma, jeigu sprendimą priima Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

**Nurodoma, jeigu sprendimą priima apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos, išskyrus Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

___________________________