VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. RUGSĖJo 17 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-45 „DĖL PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMOS GAVĖJAMS IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m.  gruodžio 17 d. Nr. VA-102

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 2 punktą išdėstau taip:

2. Nustatau, kad šio įsakymo:

2.1. 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.21, 1.2.22 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną;

2.2. 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.23  papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną.“

 

 

 

 

Viršininkė                                                                                                           Edita Janušienė