herbasklp_juodas(blankams)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. ad1-411 „DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. AD1-256

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1Pakeičiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. AD1-411 „Dėl Asmenų aptarnavimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu Asmenų aptarnavimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą ir papildau 83.4 punktu:

83.4. kai pageidaujama aptarti pasiūlymą / problemą, susijusią su miesto strategine plėtra.“;

1.2. pakeičiu Prašymo dėl asmenų priėmimo formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                          Gintaras Neniškis

 

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. vasario 10 d.

įsakymu Nr. AD1-411

(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. vasario 26 d.

įsakymo Nr. AD1-256 redakcija)

 

 

Priėmimo data

 

Priėmimo vieta

 

Priėmime dalyvauja

 

 

Priėmimo išvados (užduotys)

 

 

 

 

__________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė)

__________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

__________________________________________________

(telefonas, el. pašto adresas)

 

 

Prašymas dėl asmenų priėmimo

 

_________________

Klaipėda

 

Prašau registruoti mane priėmimui pas _____________________________________

______________________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, pareigos)

 

nes (kad priėmimas būtų organizuojamas, būtina pažymėti vieną iš žemiau nurodytų sąlygų):

 

“    yra akivaizdūs vilkinimo, biurokratijos ar korupcijos atvejai ir to klausimo neišsprendė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai;

“    mano prašymą jau išnagrinėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojai ir manęs netenkina gautas atsakymas;

“    noriu apskųsti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmus;

“    pageidauju aptarti pasiūlymą / problemą, susijusią su miesto strategine plėtra.

 

Priėmime su manimi dalyvaus ___________________________________________

____________________________________________________________________________,

(dalyvaujančiojo priėmime asmens vardas, pavardė)

 

Pageidauju, kad priėmimo metu būtų sprendžiama dėl _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodomos aplinkybės, dėl ko pareiškėjas pageidauja susitikti, koks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojas sprendė klausimą, kuo pareiškėjas nepatenkintas, kokio rezultato tikisi)

 

 

Pridedami dokumentai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Prašymą pateikė: _________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)