LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
IR
EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS SUSITARIMAS
DĖL
ORGANIZACIJAI SUTEIKIAMŲ PRIVILEGIJŲ, IMUNITETŲ IR LENGVATŲ

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA
(TOLIAU – ŠALYS),

 

atsižvelgdamos į 1960 m. gruodžio 14 d. priimtos Konvencijos dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO konvencija) nuostatas, visų pirma šios EBPO konvencijos 5 straipsnio c dalį ir jos Papildomą protokolą Nr. 2, visų pirma jo d punktą,

 

susitarė:

 

 

1 straipsnis

 

Šiame Susitarime:

 

a)       „Organizacijos archyvai“ – visi įrašai ir korespondencija, dokumentai ir kita medžiaga, įskaitant magnetofono įrašus ir fotografijos / kino juostas, garso įrašus, kompiuterių programinę įrangą ir rašytinę medžiagą, vaizdajuostes, diskus ir daugialypės terpės palaikymo įrangą, skirtą informacijai pateikti tiek įprastu, tiek skaitmeniniu formatu, arba bet kuri kita palaikymo įranga, kurioje saugoma bet kokia Organizacijai priklausanti ar jos vardu turima informacija ar medžiaga;

 

b)      „pensijų ar socialinės įmokos“– visos įmokos, susijusios su pensijų ar socialinės apsaugos išmokų padengimu, neatsižvelgiant į tai, ar tokios įmokos susijusios su pareigūnų įdarbinimu Organizacijoje, įskaitant visas įmokas, susijusias su pensijomis ar pensijų išmokomis, bedarbio pašalpomis, sveikatos draudimo išmokomis ir šeimos išmokomis;

 

c)       „ekspertai“ – kiti nei šio straipsnio h punkte nurodyti asmenys, kuriuos Organizacija paskiria jos užduotims vykdyti;

 

d)      „Vyriausybė“ – Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuva) Vyriausybė;

 

e)       „Organizacijos sušauktas posėdis“ – Organizacijos organo posėdis ir bet koks kitas Organizacijos sušauktas susirinkimas, konferencija, seminaras ar susibūrimas, įskaitant kartu su kitais subjektais surengtus posėdžius;

 

f)       „narės“ – šalys, kurios yra Organizacijos narės ar kiti Organizacijos darbe remiantis EBPO konvencijos 13 straipsniu dalyvaujantys subjektai;

 

g)      „dalyvės, kurios nėra narės“ – šalys, ekonomikos ar tarptautinės organizacijos, kurios nėra Organizacijos narės ir kurios gavo Organizacijos kvietimą dalyvauti Organizacijos sušauktame posėdyje;

 

h)      „pareigūnai“ – Organizacijos Generalinio sekretoriaus apibrėžtos darbuotojų kategorijos, kurioms taikomos šio Susitarimo nuostatos;

 

i)       „Organizacija“ – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir visi jos sistemoje veikiantys subjektai ar agentūros;

 

j)       „Organizacijos patalpos“ – pastatai ar jų dalys (su žeme), nuolat ar laikinai naudojami oficialiems Organizacijos tikslams;

 

k)      „Organizacijos nuosavybė“ – visa Organizacijai priklausanti ar jos arba jos vardu turima ar valdoma nuosavybė, įskaitant pajamas, lėšas ir turtą;

 

l)       „atstovai“ – visi Organizacijos narių ar dalyvių, kurios nėra narės, delegacijų atstovai, pakaitiniai nariai, patarėjai, techniniai ekspertai ir sekretoriai.

 

2 straipsnis

 

Organizacija turi juridinio asmens statusą. Ji, inter alia, gali sudaryti sutartis, įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir juo disponuoti, taip pat pradėti teisminį procesą.

 

3 straipsnis

 

Organizacijai suteikiamos šiame Susitarime nustatytos privilegijos, lengvatos ir imunitetai ir bet kokios palankesnės privilegijos, lengvatos ir imunitetai, kurie Vyriausybės sutikimu suteikiami pagrindinėms tarptautinėms organizacijoms.

 

4 straipsnis

 

Organizacijai ir jos nuosavybei, nesvarbu, kur ir kieno valdoma ji būtų, galioja imunitetas nuo bet kurios formos teisminio proceso, išskyrus bet kokius konkrečius atvejus, kai Organizacija aiškiai atsisako savo imuniteto. Tačiau suprantama, kad imuniteto atsisakymas netaikomas jokių vykdomųjų veiksmų atžvilgiu.

 

5 straipsnis

 

Organizacijos nuosavybei, nesvarbu, kur ir kieno valdoma ji būtų, galioja imunitetas nuo kratos, rekvizicijos, konfiskavimo, ekspropriacijos ar nuo kokios nors kitos formos vykdomosios, administracinės, teisminės ar įstatymų leidžiamosios valdžios kišimosi veiksmų.

 

6 straipsnis

 

1.           Organizacijos patalpos, įskaitant patalpas, kuriomis Organizacija naudojasi tol, kol trunka jos sušauktas posėdis, yra neliečiamos. Organizacijai yra suteikiama išimtinė jos reikmėms naudojamų posėdžių kambarių kontrolė ir valdymas.

 

2.           Vyriausybė imasi atitinkamų priemonių Organizacijos patalpų saugumui užtikrinti, visų pirma ji imasi reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiam asmeniui ar asmenų grupei be leidimo patekti į patalpas ar netinkamai elgtis arti jų.

 

7 straipsnis

 

Organizacijos archyvai, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą, yra neliečiami.

 

8 straipsnis

 

Organizacija, nevaržoma jokių finansinės kontrolės priemonių, taisyklių ar kokių nors finansinių apribojimų:

 

a)       gali turėti bet kurios valiutos ir valdyti sąskaitas bet kuria valiuta;

 

b)      gali laisvai pervesti savo lėšas Lietuvos teritorijoje, į Lietuvos teritoriją ir iš jos, taip pat konvertuoti bet kurią savo turimą valiutą į kurią nors kitą valiutą.

 

9 straipsnis

 

1.           Organizacijai ir jos nuosavybei netaikoma:

 

a)       bet kokie tiesioginiai mokesčiai, įskaitant pensijų ar socialines įmokas, tačiau Organizacija nereikalauja atleisti jos nuo rinkliavų ir mokesčių, kurie yra tik mokesčiai už teikiamas viešąsias paslaugas;

 

b)      muitai, draudimai bei apribojimai Organizacijos įvežamoms ir išvežamoms jos darbo reikmėms ar veiklai vykdyti skirtoms prekėms laikant, kad tokios įvežamos prekės nebus parduodamos Lietuvoje, išskyrus atvejus, kai parduodama su Vyriausybe sutartomis sąlygomis;

 

c)       muitai, draudimai bei apribojimai Organizacijos įvežamiems ir išvežamiems leidiniams ar kitoms jos pagamintoms prekėms, taip pat bet kokie mokesčiai, taikomi parduodant ar nemokamai platinant jos leidinius ar kitas jos pagamintas prekes ar jos suteiktas paslaugas.

 

2.           Organizacijos prašymu Vyriausybė nedelsdama kompensuoja jai bet kokius netiesioginius mokesčius, įskaitant mokesčius, įskaičiuojamus į prekių ir paslaugų, kurių bendra vertė su pridėtinės vertės mokesčiu yra ne mažesnė kaip 230 eurų, Organizacijos įsigyjamų jos darbo reikmėms, įskaitant statybos darbus, ar jos veiklai, įskaitant atstovavimo veiklą, vykdyti, kainą. Organizacijai suteikiamos bet kokios didesnės privilegijos, mokesčio lengvatos ir imunitetas dėl bet kokio netiesioginio apmokestinimo, kurie suteikiami Lietuvos įstatymais ir kitais teisės aktais arba kuriuos Vyriausybė sutiko suteikti bet kuriai kitai tarptautinei organizacijai.

 

10 straipsnis

 

1.           Organizacijos oficialiai komunikacijai yra taikomas ne mažiau palankus režimas nei tas, kurį Lietuva taiko bet kuriai tarptautinei organizacijai ar užsienio šalies vyriausybei, įskaitant jos diplomatinę atstovybę, dėl paštui, kablogramoms, telegramoms, radiogramoms, telefotografijoms, telefaksams, telefonui, elektroninėms ir kitoms ryšio priemonėms bei korespondencijai taikomos pirmenybės, rinkliavų ir mokesčių, taip pat dėl spaudos ir radijo pranešimams taikomų įkainių. Organizacijos oficiali korespondencija ir kiti oficialūs jos pranešimai necenzūruojami.

 

2.           Organizacija savo komunikacijai turi teisę naudoti kodus, taip pat siųsti bei gauti korespondenciją ir kitus raštus bei dokumentus per kurjerį.

 

11 straipsnis

 

Organizacijai suteikiama galimybė naudotis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis tokiais pat pagrindais ir sąlygomis, kuriais Lietuvoje naudojasi diplomatinės atstovybės.

 

12 straipsnis

 

1.           Narių ar dalyvių, kurios nėra narės, atstovai Organizacijos Taryboje arba bet kuriame kitame Organizacijos organe ar atstovai, dalyvaujantys Organizacijos sušauktame posėdyje, atlikdami savo funkcijas ir vykdami į posėdžių vietą bei atgal, naudojasi 1946 m. vasario 13 d. priimtos Konvencijos dėl Jungtinių Tautų privilegijų ir imunitetų IV straipsnio 11 ir 12 skyriuose nustatytomis privilegijomis ir imunitetais.

 

2.           Narių ir dalyvių, kurios nėra narės, atstovams privilegijos ir imunitetai suteikiami ne dėl jų asmeninės naudos, o siekiant užtikrinti, kad jie galėtų atlikti funkcijas, susijusias su Organizacijos veikla. Todėl narė ar dalyvė, kuri nėra narė, turi ne tik teisę, bet ir pareigą atsisakyti jos atstovui suteikto imuniteto bet kuriuo atveju, kai narių ar dalyvių, kurios nėra narės, manymu, imunitetas trukdytų vykdyti teisingumą, ir jei imuniteto galima atsisakyti nepakenkiant tiems tikslams, kuriems jis buvo suteiktas.

 

3.           Šis straipsnis netaikomas Lietuvos atstovams.

 

13 straipsnis

 

1.           Organizacijos pareigūnai:

 

a)       turi imunitetą nuo suėmimo ar sulaikymo dėl veiksmų, atliktų jiems einant savo oficialias pareigas, taip pat nuo jų bagažo ir kitų jiems priklausančių daiktų poėmio;

 

b)      turi imunitetą nuo teisminio proceso dėl to, kas jų pasakyta ar parašyta ir dėl veiksmų, atliktų jiems einant savo oficialias pareigas ar susijusių su jų darbu Organizacijoje; jiems nustojus eiti Organizacijos pareigūnų pareigas, jie ir toliau naudojasi tokiu imunitetu;

 

c)       atleidžiami nuo bet kokių tiesioginių mokesčių, įskaitant pensijų ar socialines įmokas, kai tai susiję su darbo užmokesčiu, tarnybinėmis pajamomis, kompensacijomis, pensijomis ar kitokiu atlygiu, kurį jiems moka Organizacija;

 

d)      atleidžiami kartu su Organizacijos pripažįstamais savo sutuoktiniais, partneriais bei išlaikomais giminaičiais nuo imigracijos apribojimų ir užsieniečių registracijos reikalavimų;

 

e)       atleidžiami nuo nacionalinės prievolės atlikti karinę tarnybą;

 

f)       naudojasi, kartu su Organizacijos pripažįstamais savo sutuoktiniais, partneriais bei išlaikomais giminaičiais, tokiomis pat repatriacijos kilus tarptautinei krizei galimybėmis, kurios suteikiamos diplomatinių atstovybių darbuotojams;

 

g)      pirmą kartą jiems atvykus eiti savo pareigų Lietuvoje turi teisę be muito įsivežti savo baldus ir daiktus;

 

h)      turi tokią pat teisę be muito įsivežti transporto priemones, kuri Lietuvoje suteikiama panašaus rango diplomatinių atstovybių darbuotojams;

 

i)       naudojasi tokiomis pat privilegijomis dėl valiutos ir jos keitimo, kurios teikiamos panašaus rango diplomatinių atstovybių darbuotojams;

 

j)       atleidžiami nuo bet kokio įsipareigojimo sumokėti užstatą, mokėtiną už laikinai leistas įvežti į Lietuvą prekes;

 

k)      kai tai susiję su jiems einant jų oficialias pareigas atliekamais veiksmais, turi teisę naudoti kodus ir siųsti bei gauti korespondenciją ir kitus raštus bei dokumentus per kurjerį.

 

2.           Pirmiau nurodytame e papunktyje nustatytas atleidimas nuo nacionalinės prievolės atlikti karinę tarnybą netaikomas Lietuvos piliečiams.

 

14 straipsnis

 

Be 13 straipsnyje nurodytų privilegijų, imunitetų ir lengvatų:

 

a)       Organizacijos Generalinis sekretorius naudojasi privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis, kurie suteikiami diplomatinių atstovybių vadovams; jo (jos) sutuoktinis ar partneris ir išlaikomi giminaičiai, kuriuos pripažįsta Organizacija, naudojasi privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis, suteikiamais šeimos nariams, kurie priklauso diplomatinių atstovybių vadovų namų ūkiui;

 

b)      Organizacijos Generalinio sekretoriaus pavaduotojai ir Generalinio sekretoriaus padėjėjai naudojasi privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis, kurie suteikiami panašaus rango diplomatinių atstovybių darbuotojams; jų sutuoktiniai ar partneriai ir išlaikomi giminaičiai, kuriuos pripažįsta Organizacija, naudojasi privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis, suteikiamais šeimos nariams, kurie priklauso panašaus rango diplomatinių atstovybių darbuotojų namų ūkiui.

 

15 straipsnis

 

1.           Ekspertai, atliekantys užduotis Organizacijos pavedimu, naudojasi Lietuvos teritorijoje tokiomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis, kurie būtini, kad užduočių atlikimo laikotarpiu, įskaitant ir kelionių, susijusių su jų vykdomomis užduotimis, laikotarpį, jie galėtų nepriklausomai vykdyti savo funkcijas.

 

2.           Visų pirma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims suteikiama:

 

a)       imunitetas nuo suėmimo ar sulaikymo ir nuo jų bagažo bei kitų jiems priklausančių daiktų poėmio;

 

b)      imunitetas nuo teisminio proceso dėl to, kas jų pasakyta ar parašyta, ir dėl visų veiksmų, atliktų jiems vykdant savo užduotį; savo užduotį įvykdę, jie ir toliau naudojasi tokiu imunitetu;

 

c)       visų raštų ir dokumentų neliečiamybė;

 

d)      teisė bendraujant su Organizacija naudoti kodus ir siųsti bei gauti korespondenciją ir kitus raštus bei dokumentus per kurjerį;

 

e)       tokios pat privilegijos dėl valiutos ar jos keitimo, kurios suteikiamos laikinai oficialią užduotį atliekančiam užsienio šalies vyriausybės atstovui;

 

f)       atleidimas nuo bet kokio įsipareigojimo sumokėti užstatą, mokėtiną už laikinai leistas įvežti į Lietuvą prekes.

 

3.           Organizacijos sušauktame posėdyje pakviesti dalyvauti asmenys naudojasi Lietuvos teritorijoje tokiomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis, kurie būtini jiems nepriklausomai dalyvauti posėdyje, įskaitant ir kelionių, susijusių su jų vykdomomis užduotimis, laikotarpį.

 

4.           Visų pirma, šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims suteikiama:

 

a)       imunitetas nuo teisminio proceso dėl to, kas jų pasakyta ar parašyta, ir dėl visų veiksmų, atliktų jiems dalyvaujant; savo dalyvavimo užduotį įvykdę, jie ir toliau naudojasi tokiu imunitetu;

 

b)      visų su jų dalyvavimu susijusių raštų ir dokumentų neliečiamybė;

 

c)       teisė bendraujant su Organizacija naudoti kodus ir siųsti bei gauti korespondenciją ir kitus raštus bei dokumentus per kurjerį.

 

16 straipsnis

 

Vyriausybė imasi visų reikiamų priemonių, kad palengvintų Organizacijos narių ir dalyvių, kurios nėra narės, atstovų, Organizacijos pareigūnų ir ekspertų, tai pat bet kurių kitų Organizacijos oficialiai pakviestų asmenų atvykimą į Lietuvos teritoriją, buvimą joje ir išvykimą iš jos ir užtikrintų jų judėjimo laisvę šioje teritorijoje.

 

17 straipsnis

 

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos suteikiami pareigūnams ir ekspertams dėl Organizacijos interesų, o ne dėl konkrečių asmenų asmeninės naudos. Organizacijos Generalinis sekretorius turi teisę ir pareigą atsisakyti bet kuriam jos pareigūnui ar ekspertui suteikto imuniteto, jei, jo išskirtine nuomone, šio pareigūno ar eksperto imunitetas trukdytų vykdyti teisingumą ir imuniteto būtų galima atsisakyti nepakenkiant Organizacijos interesams. Jei tai susiję su Organizacijos Generaliniu sekretoriumi ir jo pavaduotojais ar Generalinio sekretoriaus padėjėjais, teisė panaikinti jiems suteiktą imunitetą priklauso Organizacijos Tarybai.

 

18 straipsnis

 

Organizacija visada bendradarbiauja su Vyriausybe siekdama sudaryti sąlygas tinkamai vykdyti teisingumą ir užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui, susijusiam su šiame Susitarime nurodytomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

 

19 straipsnis

 

Vyriausybė, siekdama, kad Organizacija visapusiškai ir veiksmingai atliktų savo pareigas ir įgyvendintų užduotis:

 

a)       padeda Organizacijai išspręsti bet kokią problemą, su kuria ši gali susidurti pirkdama prekes, paslaugas ir įrangą Lietuvos teritorijoje, ir užtikrinti veiksmingą teisių į jai suteiktas privilegijas, imunitetus ir lengvatas taikymą;

 

b)      atlygina ar kompensuoja Organizacijos išlaidas ar nuostolius, kuriuos ji turėjo dėl to, kad kuri nors Lietuvos valdžios institucija neatsižvelgė į šiame Susitarime nustatytas arba įgyvendinant Susitarimą suteiktas privilegijas, imunitetus ir lengvatas.

 

20 straipsnis

 

Jei valdžios institucija neatsižvelgia į kurias nors šiuo Susitarimu suteiktas privilegijas, imunitetus ar lengvatas, Vyriausybė sutinka:

 

a)       ginti Organizaciją, kai ji to prašo, jei prieš ją pareiškiamas ieškinys ar inicijuojamos administracinės ar teisminės procedūros;

 

b)      kompensuoti Organizacijai visas jos turėtas išlaidas ir nuostolius;

 

c)       nelaikyti Organizacijos atsakinga už visus jos šiomis aplinkybėmis priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus.

 

21 straipsnis

 

Šis Susitarimas aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į jo pirminį tikslą – sudaryti galimybę Organizacijai visapusiškai ir veiksmingai atlikti savo pareigas ir įgyvendinti užduotis.

 

22 straipsnis

 

1.           Šalys stengiasi bet kokį dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo kilusį ginčą spręsti derybomis arba bet kuriuo kitu abipusiškai sutartu būdu.

 

2.           Jei per šešiasdešimt dienų nuo bet kurios Šalies prašymo išspręsti ginčą pateikimo ginčas neišsprendžiamas vadovaujantis 1 dalimi, toks ginčas bet kurios Šalies prašymu perduodamas spręsti arbitražui.

 

3.           Arbitražo tribunolą sudaro trys arbitrai. Kiekviena Šalis išrenka vieną arbitrą, o trečiąjį arbitrą, kuris yra tribunolo pirmininkas, Šalys išrenka kartu. Jei per tris mėnesius nuo prašymo spręsti ginčą arbitraže arbitražo tribunolas nebuvo sudarytas, dar nepaskirtą (-us) arbitrą (-us) bet kurios Šalies prašymu paskiria Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas.

 

4.           Tribunolas taiko šio Susitarimo nuostatas, taip pat tarptautinės teisės principus ir normas ir jo sprendimas yra galutinis ir privalomas abiem Šalims.

 

23 straipsnis

 

1.           Šis Susitarimas įsigalioja dieną, kurią Vyriausybė praneša Organizacijai, kad jam įsigalioti būtini vidaus reikalavimai įvykdyti.

 

2.           Jei Vyriausybė nebėra Konvencijos dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Šalis, šis Susitarimas gali būti nutrauktas Šalių abipusiu sutarimu arba rašytiniu bet kurios Šalies pranešimu apie nutraukimą. Toks rašytinis pranešimas apie nutraukimą įsigalioja ne anksčiau nei praėjus metams nuo dienos, kurią kita Šalis jį gauna.

 

24 straipsnis

 

Taikydamos šį Susitarimą Šalys prireikus gali sudaryti bet kokius papildomus susitarimus.

 


 

 

Pasirašyta 2015 m. birželio 4 d. Paryžiuje dviem egzemplioriais lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Jei yra tekstų neatitikimų, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu               Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros

organizacijos vardu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linas Antanas LINKEVIČIUS                                  Angel GURRÍA

 

 

Užsienio reikalų ministras                                           Generalinis sekretorius