LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. KOVO 12 d. įsakymO Nr. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 25 d. Nr. V-1489

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“,  ir 11.1.16 papunktį išdėstau taip:

11.1.16. asmenims, atvykusiems iš šalių, Paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai zonai, ir turintiems atliktą COVID-19 tyrimą. Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 28 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys