LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1, 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3097

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) planai ir programosplanavimo dokumentai, apibrėžti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose ūkinės veiklos, gamtotvarkos, kitus aplinkos apsaugos planavimo dokumentus apibrėžiančiuose teisės aktuose, kurie rengiami, tvirtinami ir (arba) priimami pagal galiojančius teisės aktus ar pagal kompetenciją įgyvendinant viešąjį administravimą ir kurių įgyvendinimo pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, įskaitant tokių planų ir programų visiškus ar dalinius pakeitimus;“.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nustato pagrindines aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo politikos vystymosi kryptis, tvirtindamas Valstybės pažangos strategiją ir priimdamas įstatymus;“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) tvirtina aplinkos apsaugos nacionalines darbotvarkes;“.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) Nacionaliniame pažangos plane nustato aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srities strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, šiuos uždavinius įgyvendinančias nacionalines plėtros programas, nacionalinių darbotvarkių planus, valstybines gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos schemas;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srities pažangos uždavinius įgyvendinančias nacionalines plėtros programas ir nacionalinių darbotvarkių planus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda