LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2020 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. 4-539 „DĖL KOMPENSAVIMO TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS UŽ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKTAS TURIZMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 23 d. Nr. 4-1051

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-539 „Dėl Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali pasinaudoti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d.“

1.2. Pakeičiu 20 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

20. Per 5 (penkių) darbo dienų nuo turizmo paslaugos suteikimo pabaigos sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui terminą Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas Administratoriui pateikia:“.

1.3. Pakeičiu 22.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2.4. jeigu nuo Kompensuojamosios turizmo paslaugos suteikimo iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos praėjo daugiau kaip 5 (penkios) darbo dienos.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2 ir 1.3 papunkčiai taikomi teikiant mokėjimo prašymus už paslaugas, suteiktas po 2020 m. lapkričio 30 d.

 

 

 

Laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                             Rimantas Sinkevičius