LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS SKYRIMO ATSTOVAUTI LIETUVAI EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME „INSTRUCT“ IR LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME „INSTRUCT“ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-1252

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui“ ir Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu:

1. T v i r t i n u  Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „Instruct“ planą (pridedama).

2. S k i r i u Vilniaus universitetą Lietuvos atstovaujančiąja institucija tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „Instruct“.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-1252

 

 

LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUMO „INSTRUCT“ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo „Instruct“ (toliau Instruct) planas reglamentuoja išlaidų padengimo tvarką ir finansavimo šaltinius, nustato siektinus rezultatus bei prieigos prie Instruct suteikimo tvarką.

2. Naryste Instruct siekiama užtikrinti Lietuvos struktūrinės biologijos mokslo srities plėtrą, sukuriant tyrėjams galimybę gauti specializuotas ekspertines žinias ir dalyvauti mokymuose, susijusiuose su struktūrinės biologijos sritimi, prieigą prie Instruct esančių įrenginių bei galimybę Lietuvos mokslininkams kurti konkurencingą tarptautinę mokslinių tyrimų aplinką, palankią efektyvių ir saugių gydymo priemonių kūrimui bei užsienio tyrėjų ir investicijų pritraukimui.

3. Instruct naudotojai Lietuvoje – mokslininkai ir kiti tyrėjai ar jų grupės, taip pat – mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus atitinkamoje srityje.

4. Instruct narystės išlaidos, išskyrus 5 punkte nurodytus atvejus, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba). Narystės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Paskirta atstovaujančioji mokslo ir studijų institucija – Vilniaus universitetas (toliau – VU), vadovaudamasi Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) įsipareigoja pirmaisiais narystės metais sumokėti 10 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį), antraisiais narystės metais sumokėti 20 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį), trečiaisiais ir vėlesniais narystės metais sumokėti 30 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį). Vadovaudamasi Aprašu Taryba su VU sudaro sutartį dėl narystės plano įgyvendinimo.

5. Instruct narystės mokestis 2020–2021 metais finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (projekto vykdytojas – VU) projektu „Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras“, projekto kodas Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001.

 

II SKYRIUS

INSTRUCT NARYSTĖS ĮGYVENDINIMAS

 

6. Narystės Instruct išlaidos eurais:

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

Visam laikotarpiui

1.

Darbo užmokestis

-

6000

6000

6000

6000

6000

30000

2.

Socialinio draudimo ir kitos teisės aktais numatytos įmokos

-

-

-

-

-

-

-

3.

Išlaidos paslaugoms

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Išlaidos prekėms

-

 

 

 

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Komandiruočių išlaidos

-

 

6000

 

12000

 

13500

 

14250

 

15500

61250

 

6.

Išlaidos rezultatų viešinimui

-

 

6500

 

3000

 

6500

 

3000

 

3000

 

22000

7.

Išlaidos ilgalaikiam turtui

-

-

-

-

-

-

-

8.

Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje mokestis

50000

51000

52020

53060

54120

55200

315400

9.

Kita (nurodant paskirtį)

-

-

 

-

-

-

-

 

Iš viso:

50000

69500

73020

79060

77370

79700

428650

 

 

7. Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje metu siektini rezultatai:

7.1. 2021 metų rezultatai:

7.1.1.    Tyrėjų, dalyvaujančių Instruct veiklose, skaičius: 5;

7.1.2.    Pateiktų paraiškų, skirtų tarptautiniams arba nacionaliniams projektams, skaičius: 1;

7.1.3.    Pateiktų paraiškų, skirtų dalyvauti Instruct organizuojamuose kursuose, skaičius: 3-5.

7.2. 2022 metų rezultatai:

7.2.1.    Tyrėjų, dalyvaujančių Instruct veiklose, skaičius: 7;

7.2.2.    Pateiktų individualių paraiškų, skirtų Instruct projektams, skaičius: 2;

7.2.3.    Pateiktų paraiškų, skirtų tarptautiniams arba nacionaliniams projektams, skaičius: 3-5;

7.2.4.    Pateiktų paraiškų, skirtų dalyvauti Instruct organizuojamuose kursuose, skaičius: 5-7.

7.3. 2023 metų rezultatai:

7.3.1.    Tyrėjų, dalyvaujančių Instruct veiklose, skaičius: 9;

7.3.2.    Pateiktų individualių paraiškų, skirtų Instruct projektams, skaičius: 2;

7.3.3.    Pateiktų paraiškų, skirtų tarptautiniams arba nacionaliniams projektams, skaičius: 3-5;

7.3.4.    Pateiktų paraiškų, skirtų dalyvauti Instruct organizuojamuose kursuose, skaičius: 5-7.

7.4. 2024 metų rezultatai:

7.4.1.    Tyrėjų, dalyvaujančių Instruct veiklose, skaičius: 10;

7.4.2.    Pateiktų individualių paraiškų, skirtų Instruct projektams, skaičius: 2;

7.4.3.    Pateiktų paraiškų, skirtų tarptautiniams arba nacionaliniams projektams, skaičius: 3-5;

7.4.4.    Pateiktų paraiškų, skirtų dalyvauti Instruct organizuojamuose kursuose, skaičius: 5-7.

7.5. 2025 metų rezultatai:

7.5.1.    Tyrėjų, dalyvaujančių Instruct veiklose, skaičius: 10;

7.5.2.    Pateiktų individualių paraiškų, skirtų Instruct projektams, skaičius: 2;

7.5.3.    Pateiktų paraiškų, skirtų tarptautiniams arba nacionaliniams projektams, skaičius: 3-5;

7.5.4.    Pateiktų paraiškų, skirtų dalyvauti Instruct organizuojamuose kursuose, skaičius: 5-7.

 

8. Prieigos prie Instruct suteikimo mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams tvarka:

8.1.  Prieiga prie Instruct kitoms mokslo ir studijų institucijoms bus suteikiama atsižvelgiant į sutartį sudaryta su Instruct. Individualūs susitarimai, suteikiantys prieigą suinteresuotomis šalims, bus sudaromi nepažeidžiant susitarimų su Instruct.

8.2.  Prieiga bus suteikiama įvykdžius išankstinę registraciją darbui su konkrečia įranga. Po registracijos bus paskirta konkreti darbų data ir jų trukmė. Prieigos prie įrangos nebus galima gauti anksčiau numatyto laiko ir viršyti suplanuotą prieigos laiką.

 

9. Institucijos atstovaujančios Lietuvą rekvizitai

Mokslo ir studijų institucija (Instruct konsorciumui atstovaujanti institucija)

Pavadinimas

Vilniaus universitetas

Akronimas

VU

Teisinis statusas

Viešoji įstaiga

Adresas

Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius

Interneto svetainė

http://www.vu.lt

El. paštas

info@vu.lt

Telefonas

8 5 268 7000

Kodas

211950810

 

10. Institucijos atstovaujančios Lietuvą Instruct kontaktiniai asmenys

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Darbovietės ir pareigos jose

1.

Virginijus Šikšnys

(8 5) 223 4354, virginijus.siksnys@bti.vu.lt

VU Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyriaus vadovas

2.

Rokas Abraitis

(8 5) 223 4424,
rokas.abraitis@gmc.vu.lt

VU Gyvybės mokslų centro direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

 

________________________