LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMO PRAKTINIŲ MOKYMŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMO PRAKTIKOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. kovo 5 d. Nr. V-466

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau Nutarimas) 2.2.3.1 ir 2.2.9.4 papunkčiais bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti paslaugų teikėjus organizuojant transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus (toliau – praktiniai mokymai) ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminus (toliau – egzaminai) laikytis šių reikalavimų:

1.1. Užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys praktinius mokymus ir egzaminus, bei asmenys, dalyvaujantys praktiniuose mokymuose ir egzaminuose, dėvėtų respiratorius. Respiratorių leidžiama nedėvėti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų (kai mokinys ir vairavimo instruktorius ar egzaminuojamasis ir egzaminuotojas naudojasi skirtingomis transporto priemonėmis, o ryšys tarp jų palaikomas laisvų rankų įranga) praktinių mokymų ir egzaminų metu. Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.2. Užtikrinti, kad asmenys dalyvaujantys praktiniuose mokymuose ir egzaminuose neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina praktinių mokymų ir egzaminų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis. Jei kontakto išvengti negalima, turi būti užtikrinamas saugaus atstumo laikymasis.

1.3. Pagal galimybes registracija į egzaminus turi būti vykdoma taip, kad asmenys, dalyvaujantys egzaminuose, tarpusavyje nekontaktuotų arba, jei to neįmanoma išvengti, būtų išlaikomas ne mažesnis ne 2 metrų atstumas tarp jų. Transporto priemonėje praktinių mokymų ir egzaminų metu gali būti tik vienas mokinys ar egzaminuojamasis. Praktiniuose mokymuose dalyvaujančių asmenų pasikeitimas turi būti vykdomas išlaikant saugų atstumą arba be kontakto. Tarp instruktorių, egzaminuotojų ir praktiniuose mokymuose, egzaminuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia šių paslaugų teikimo ypatumai, turi būti išlaikomas saugus atstumas.

1.4. Praktiniuose mokymuose ir egzaminuose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikiama informacija apie:

1.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.4.2. apie reikalavimus dėl respiratorių dėvėjimo;

1.4.3. draudimą praktiniuose mokymuose ir egzaminuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.5. Praktiniuose mokymuose ir egzaminuose dalyvaujančių asmenų, darbuotojų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.5.1. turi būti sudarytos sąlygos darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

1.5.2. asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant pasišalinti iš praktinių mokymų ir egzaminų bei kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.5.3. jeigu paslaugos teikėjas iš darbuotojo ar asmens, dalyvaujančio praktiniuose mokymuose, egzaminuose, gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.5.4. į praktinius mokymus, egzaminus draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.6. Turi būti sudaryta galimybė praktiniuose mokymuose, egzaminuose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai.

1.7. Transporto priemonių, naudojamų praktinių mokymų ir egzaminų metu, dažnai liečiami paviršiai (vairas, pavarų perjungimo svirtis, valdymo mygtukai, durų rankenėlės, salono panelė ir pan.) turi būti valomi ir dezinfekuojami, o jei transporto priemonė turi uždarą kabiną, taip pat transporto priemonė turi būti gerai išvėdinama (mažiausiai 15 minučių) po kiekvienos paslaugos suteikimo. Kitas aplinkos valymas praktinių mokymų ir egzaminų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

2. Įpareigoti darbuotojus, vykdančius praktinius mokymus ir egzaminus, bei asmenis, dalyvaujančius praktiniuose mokymuose ir egzaminuose, dėvėti respiratorius. Respiratorių leidžiama nedėvėti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų (kai mokinys ir vairavimo instruktorius ar egzaminuojamasis ir egzaminuotojas naudojasi skirtingomis transporto priemonėmis, o ryšys tarp jų palaikomas laisvų rankų įranga) praktinių mokymų ir egzaminų metu. Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3. Nustatyti, kad transporto priemonių vairavimo teorijos įskaitos ir egzaminai organizuojami laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 10 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys