Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRO Reorganizavimo ir studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatų patvirtinimo

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 895
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 4 punktu,
561 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 20 straipsniu ir įgyvendindama Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą (toliau – registras), keičiant registro tvarkytoją ir skiriant juo Švietimo informacinių technologijų centrą.

2. Patvirtinti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai iki 2015 m. rugpjūčio 31 dienos:

3.1. organizuoti registro programinės įrangos pakeitimų sukūrimą ir juos atlikti;

3.2. pakeisti registro objektų registravimo tvarkos aprašą;

3.3. paskirti registro duomenų valdymo įgaliotinį;

3.4. paskelbti informaciją apie registro reorganizavimą savo interneto svetainėje www.smm.lt.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Registro reorganizavimo pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 31 diena.

4.2. Registras pradeda veikti 2015 m. rugsėjo 1 dieną.

4.3. Iki registro reorganizavimo pabaigos išduoti dokumentai galioja ir po registro reorganizavimo iki dokumentuose nurodyto galiojimo termino pabaigos.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. 154 „Dėl Studijų ir mokymo programų registro reorganizavimo ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatų patvirtinimo“.

6. Šio nutarimo 2 ir 5 punktai įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Audronė Pitrėnienė

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 895

 

 

 

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatai

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro objektus, Registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų, dokumentų ir informacijos (toliau kartu – duomenys) tvarkymą, sąveiką su susijusiais registrais, Registro duomenų saugą, Registro duomenų naudojimo sąlygas ir tvarką, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatuose nurodytus Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Registras yra valstybės registras.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

8. Registro tvarkytojas yra Švietimo informacinių technologijų centras.

9. Registro valdytojas metodiškai vadovauja Registro tvarkytojui, koordinuoja Registro funkcionavimą ir turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

10.  Registro valdytojas, be Nuostatų 9 punkte nustatytų prievolių, privalo koordinuoti Registro klasifikatorių kūrimą, vykdyti tarptautinių, nacionalinių ir švietimo klasifikatorių atnaujinimo Registro duomenų bazėje priežiūrą.

11.  Registro valdytojas, be Nuostatų 9 punkte nustatytų teisių, turi teisę organizuoti Registro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti Registro modernizavimo ir plėtimo klausimus.

12.  Registro tvarkytojas turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse.

13.  Registro tvarkytojas, be Nuostatų 12 punkte nustatytų prievolių, privalo:

13.1. konsultuoti Registro duomenų teikėjus Registro duomenų ir jų pasikeitimų teikimo klausimais;

13.2. užtikrinti Registro sąveiką su susijusiais registrais ir priimti iš jų duomenis;

13.3.  organizuoti Registro duomenims klasifikuoti naudojamų klasifikatorių kūrimą;

13.4.  automatiniu būdu atnaujinti Registro duomenų bazėje naudojamus klasifikatorius;

13.5.  administruoti Registro duomenų bazę;

13.6.  vykdyti Registro veikimo techninę priežiūrą ir užtikrinti Registro duomenų saugą;

13.7.  teikti Registro duomenis jų gavėjams (toliau – gavėjas) Nuostatuose nustatyta tvarka;

13.8.  užtikrinti, kad Registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

 

14.  Registro objektai yra formaliojo švietimo programos (toliau – Programa, programos), kvalifikacijos, profesiniai standartai, profesinio rengimo standartai.

15.  Registro duomenų bazėje kaupiami šie bendrieji Registro objekto duomenys:

15.1. identifikavimo kodas;

15.2. pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;

15.3. įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo Registre datos;

15.4. sprendimą įregistruoti, išregistruoti Registro objektą, įrašyti, pakeisti Registro objekto duomenis priėmusio Registro tvarkytojo pavadinimas, sprendimo numeris, sprendimo priėmimo data, sprendimo elektroninė kopija.

16.  Registro duomenų bazėje kaupiami šie specialieji Registro objekto duomenys:

16.1. apie programas:

16.1.1. Programos valstybinis kodas, Programos valstybiniai kodai prieš perkoduojant;

16.1.2. Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (toliau – ISCED), Programos ISCED kodai prieš perkoduojant;

16.1.3. minimalus išsilavinimas, kurį būtina turėti norint pradėti mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą Programą (jeigu nustatytas);

16.1.4. suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas, valstybinis kodas (jeigu nustatyta);

16.1.5. būtinos kvalifikacijos norint pradėti mokytis (studijuoti) pagal Programą pavadinimas, valstybinis kodas (jeigu nustatyta);

16.1.6. Programos aprašymo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos;

16.1.7. Programos vykdymo kalba (-os);

16.1.8. išduodamo išsilavinimo pažymėjimo blanko pavadinimas ir kodas (jeigu yra);

16.1.9. institucijos, pateikusios registruoti Programą, juridinio asmens kodas;

16.1.10. institucijos, pateikusios registruoti Programą, juridinio asmens pavadinimas;

16.1.11. institucijų, su kuriomis suderinta Programa, juridinio asmens kodai;

16.1.12. institucijų, su kuriomis suderinta Programa, juridinio asmens pavadinimai;

16.1.13. Programos suderinimo datos;

16.1.14. institucijų, patvirtinusių Programą, juridinio asmens kodai;

16.1.15. institucijų, patvirtinusių Programą, juridinio asmens pavadinimai;

16.1.16. Programos patvirtinimo datos;

16.1.17. institucijų, atlikusių Programos ekspertinį vertinimą, juridinio asmens kodai;

16.1.18. institucijų, atlikusių Programos ekspertinį vertinimą, juridinio asmens pavadinimai;

16.1.19. ekspertinio įvertinimo datos;

16.1.20. Programos švietimo sritis;

16.1.21. Programos švietimo posritis;

16.1.22. Programos lygmuo;

16.1.23. Programos išregistravimo iš Registro priežastis;

16.2.    be Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų duomenų, apie bendrojo ugdymo programas papildomai:

16.2.1. įgyjamas išsilavinimas (jeigu suteikiamas);

16.2.2.  mokymosi rezultatų aprašymas;

16.2.3. Programos trukmė metais;

16.3.    be Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų duomenų, apie formaliojo profesinio mokymo programas papildomai:

16.3.1. Programos specializacijų pavadinimai (jeigu yra);

16.3.2. įgyjamų kompetencijų pavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis;

16.3.3. valstybiniai profesinio standarto, profesinio rengimo standarto kodai (jeigu yra);

16.3.4. Programos modulių pavadinimai, modulių valstybiniai kodai, modulių Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygiai, įgyjamos kompetencijos, modulių trukmė (kreditais, jeigu nustatyta), modulio aprašas;

16.3.5. suteikiamos kompetencijos, reikalingos įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti, pavadinimas, įrašytas lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu suteikiama);

16.3.6. suteikiamos kompetencijos, reikalingos įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti, aprašymas;

16.3.7. mokymosi forma (jeigu nustatyta) (pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų klasifikatorių), mokymo trukmė (jeigu nustatyta), mokymosi apimtis (jeigu nustatyta), teorinio mokymo trukmė (jeigu nustatyta), praktinio mokymo (įskaitant baigiamąją praktiką) trukmė ir vieta (jeigu nustatyta);

16.3.8. sveikatos reikalavimai norintiesiems mokytis pagal atitinkamą Programą (jeigu nustatyta);

16.3.9. amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis pagal atitinkamą Programą (jeigu nustatyta);

16.3.10. kiti duomenys / reikalavimai norintiesiems mokytis pagal atitinkamą Programą (jeigu nustatyta);

16.3.11. profesinė veikla, kuria gali užsiimti kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumento savininkas;

16.3.12. priėmimo mokytis į atitinkamą Programą metai (jeigu nurodomi);

16.3.13. kiekvienais metais planuojamų priimti mokytis asmenų skaičius mokykloje, mokyklos pavadinimas, juridinio asmens kodas;

16.3.14. Programos vykdymo pabaigos data ir priežastis (jeigu nustatyta);

16.3.15. Programos paskirtis / profesinio mokymo struktūrinės dalys;

16.4.    be Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų duomenų, apie studijų programas papildomai:

16.4.1. studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai (jeigu yra), studijų krypčių reglamentai (jeigu yra);

16.4.2. institucijos, akreditavusios Programą, juridinio asmens kodas;

16.4.3. institucijos, akreditavusios Programą, juridinio asmens pavadinimas;

16.4.4. Programos pateikimo savianalizei data;

16.4.5. sprendimo dėl Programos akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, akreditacijos terminas (jeigu nustatytas);

16.4.6. Programos akreditavimo vertinimo išvados (pridedamos rinkmenos);

16.4.7. Programą vykdančios aukštosios mokyklos juridinio asmens kodas ir kitoje savivaldybėje esančio (-ių) aukštosios mokyklos padalinio (-ių) kodas (-ai) (jeigu kodas (-ai) yra);

16.4.8. Programą vykdančios aukštosios mokyklos ir kitoje savivaldybėje esančio (-ių) aukštosios mokyklos padalinio (-ių) pavadinimas (-ai);

16.4.9. galimybė rinktis gretutinės krypties studijas (taip / ne);

16.4.10. Programos apimtis (kreditais), studijų forma, studijų trukmė (metais, jeigu nustatyta), priėmimo į Programą metai;

16.4.11. Programos specializacijų pavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis, Programos specializacijos aprašas (jeigu yra);

16.4.12. suteikiama kvalifikacija;

16.4.13. suteikiamas kvalifikacinis laipsnis;

16.4.14. Programos finansinės grupės kodas;

16.4.15. studijų sistemos sandara;

16.4.16. studijų tipas;

16.5.    be Nuostatų 16.1 ir 16.4 papunkčiuose nurodytų duomenų, apie jungtinę studijų Programą papildomai:

16.5.1. Programos požymis, Programą vykdančių aukštųjų mokyklų pavadinimai, kodai (jeigu kodai yra), šalies, kurioje jos veikia, pavadinimas, užsienio aukštųjų mokyklų interneto svetainių adresai;

16.5.2. koordinuojančios institucijos pavadinimas, kodas (jeigu kodas yra), interneto svetainių adresai (jeigu koordinuojanti institucija veikia užsienio šalyje);

16.5.3. Programos įteisinimo data šalyje, kurios aukštojoje mokykloje vykdoma jungtinė studijų Programa; dokumento, kuriuo Programa įteisinta, numeris ir Programą įteisinusios institucijos pavadinimas;

16.6.    apie kvalifikacijas:

16.6.1. kvalifikacijos valstybinis kodas;

16.6.2. Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis;

16.6.3. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros lygis;

16.6.4. kvalifikacijos aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis;

16.6.5. kvalifikacijos aprašymo parengimo arba atnaujinimo data (jeigu yra);

16.6.6. minimalus išsilavinimas kvalifikacijai įgyti (jeigu yra);

16.6.7. institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti kvalifikaciją, juridinio asmens kodai (jeigu tokia institucija nustatyta);

16.6.8. institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti kvalifikaciją, juridinio asmens pavadinimai (jeigu tokia institucija nustatyta);

16.6.9. teisės akto, kuriuo įteisinta kvalifikacija, data, numeris, pavadinimas (jeigu nustatyta);

16.6.10. šaltinio, nusakančio kvalifikacijos reikalavimus (profesinio rengimo standarto, profesinio standarto, kai jų nėra, – atitinkamos profesinio mokymo arba studijų programos), valstybiniai kodai;

16.6.11. institucijos, turinčios teisę suteikti įgaliojimus švietimo teikėjui teikti kvalifikaciją, juridinio asmens kodas (jeigu tokia institucija nustatyta);

16.6.12. institucijos, turinčios teisę suteikti įgaliojimus švietimo teikėjui teikti kvalifikaciją, juridinio asmens pavadinimas (jeigu tokia institucija nustatyta);

16.6.13. teisės akto, kuriuo suteikta teisė švietimo teikėjui teikti kvalifikaciją, data, numeris, pavadinimas (jeigu nustatyta);

16.6.14. institucijų, turinčių teisę asmeniui teikti kvalifikaciją, juridinio asmens kodai (jeigu tokia institucija nustatyta);

16.6.15. institucijų, turinčių teisę asmeniui teikti kvalifikaciją, juridinio asmens pavadinimai (jeigu tokia institucija nustatyta);

16.6.16. teisės akto, kuriuo institucijai suteikta teisė asmeniui teikti kvalifikaciją, data, numeris, pavadinimas (jeigu nustatyta);

16.6.17. išregistravimo iš Registro priežastis;

16.7.    apie profesinius standartus ir profesinio rengimo standartus:

16.7.1. valstybinis kodas;

16.7.2. institucijų, patvirtinusių profesinį ir (ar) profesinio rengimo standartą, juridinio asmens kodai;

16.7.3. institucijų, patvirtinusių profesinį ir (ar) profesinio rengimo standartą, juridinio asmens pavadinimai;

16.7.4. teisės akto, kuriuo patvirtintas profesinis ir (ar) profesinio rengimo standartas, data, numeris ir pavadinimas;

16.7.5. profesinio ir (ar) profesinio rengimo standarto aprašas;

16.7.6. ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų juridinio asmens kodai;

16.7.7. ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų juridinio asmens pavadinimai;

16.7.8. ekspertinio įvertinimo datos;

16.7.9. išregistravimo iš Registro priežastis;

16.8. apie Lietuvos Respublikoje įteisintas ir vykdomas užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų programas:

16.8.1. Programos užsienyje kodas, Programos užsienyje kodas, perkoduotas į valstybinį kodą;

16.8.2. Programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;

16.8.3. Programos lygmuo;

16.8.4. užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos, vykdančios Programą, pavadinimas ir kodas;

16.8.5. užsienio aukštosios mokyklos, įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybės, kurioje ji registruota, kodas;

16.8.6. Programą vykdantis švietimo teikėjas Lietuvos Respublikoje; apie juridinį asmenį – pavadinimas, juridinio asmens kodas, apie fizinį asmenį – vardas, pavardė, užsienio valstybės, kurios pilietis jis yra, pavadinimas ir kodas;

16.8.7. rašytinį sutikimą vykdyti Programą išdavusios institucijos pavadinimas ir juridinio asmens kodas, rašytinio sutikimo išdavimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir panaikinimo data ir numeris (jeigu nustatytas);

16.8.8. institucijos, akreditavusios Programą, juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jeigu nustatyta);

16.8.9. mokymosi trukmė (metai);

16.8.10. mokymosi forma;

16.8.11. Programos vykdymo kalba (-os);

16.8.12. įgyjamų kompetencijų ir (ar) suteikiamos kvalifikacijos pavadinimai (jeigu nustatyta);

16.8.13. išduodamo pažymėjimo pavadinimas ir grupė.

17. Registro duomenų bazėje kaupiami įrašiusio Registro duomenis į Registrą asmens vardas, pavardė.

18. Registro duomenims klasifikuoti naudojami klasifikatoriai:

18.1. nacionaliniai klasifikatoriai:

18.1.1.Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti;

18.1.2. išsilavinimo klasifikatorius;

18.1.3. kalbos;

18.1.4. Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis;

18.1.5. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygmuo;

18.2. specialūs klasifikatoriai:

18.2.1. pasaulio šalys ir teritorijos;

18.2.2. mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formos;

18.2.3. studijų ir mokymo programų išregistravimo priežastys;

18.2.4. studijų ir mokymo programų lygmenys;

18.2.5. studijų kryptys;

18.2.6. studijų sritys;

18.2.7. studijų krypčių šakos;

18.2.8. švietimo sritys;

18.2.9. švietimo posričiai;

18.2.10. studijų tipai;

18.2.11. studijų sistemos sandara;

18.2.12. profesinio mokymo programų paskirtys;

18.2.13. išsilavinimo pažymėjimų grupės.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

19.  Registro duomenų teikėjai yra aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, Ugdymo plėtotės centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla) (toliau − teikėjai).

20.  Teikėjai:

20.1.    atsako už pateiktų duomenų tikrumą, tikslumą ir išsamumą;

20.2.    turi teisę susipažinti su Registre saugomais jų pateiktais Registro duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis.

21.  Registro duomenys įrašomi, keičiami ar iš Registro išbraukiami remiantis duomenimis, pateiktais Registro objektui registruoti, Registro duomenims pakeisti ar Registro objektui išregistruoti. Išregistravus Registro objektą iš Registro, Registro duomenys saugomi Nuostatų 38 punkte nustatytą laiką.

22.  Teikėjai Registro valdytojo nustatyta tvarka ir Registro tvarkytojo nustatytomis priemonėmis elektroniniu būdu Registro tvarkytojui teikia Nuostatų 15.2, 16.1.1–16.1.7, 16.1.9, 16.1.11, 16.1.13, 16.1.14, 16.1.16, 16.1.17, 16.1.19–16.1.22, 16.2, 16.3, 16.4.1, 16.4.2, 16.4.4, 16.4.5, 16.4.7–16.4.16, 16.5, 16.6.1–16.6.7, 16.6.9–16.6.11, 16.6.13, 16.6.14, 16.6.16, 16.7.1, 16.7.2, 16.7.4–16.7.6, 16.7.8, 16.8 papunkčiuose nurodytus duomenis.

23.  Registro tvarkytojas, gavęs duomenis, per 5 darbo dienas išnagrinėja, ar pateikti duomenys teisingi, tikslūs, išsamūs, ir priima sprendimą registruoti Registro objektą, laikinai atidėti jo registravimą ar neregistruoti jo Registre.

24.  Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą registruoti Registro objektą, ne vėliau nei per 5 darbo dienas duomenis suformuoja ir įrašo į Registro duomenų bazę. Registro objektui automatiniu būdu suteikiamas identifikavimo kodas. Registro tvarkytojui atlikus šiuos veiksmus, Registro objektas laikomas įregistruotu.

25.  Įregistravus Registro objektą, automatiniu būdu suformuojama Registro pažyma apie objekto įregistravimą Registre, kuri objekto įregistravimo Registre dieną elektroniniu būdu pateikiama teikėjui.

26.  Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu informuoja teikėją apie priimto sprendimo priežastis ir paprašo per Registro tvarkytojo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo pranešimo gavimo, pateikti trūkstamus ar (ir) ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis (toliau – netikslūs duomenys).

27.  Teikėjas, gavęs Registro tvarkytojo pranešimą apie sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, pakartotinai elektroniniu būdu teikia trūkstamus ar (ir) ištaisytus netikslius duomenis.

28.  Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti Registro objektą, jeigu pateikti duomenys apie Registre jau įregistruotą Registro objektą arba teikėjas per Registro tvarkytojo nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą neregistruoti Registro objekto Registre, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu pateikia teikėjui argumentuotą atsakymą.

29.  Pasikeitusius Registro duomenis teikėjai elektroniniu būdu teikia Registro tvarkytojui per 15 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo.

30.  Registro tvarkytojas, gavęs pasikeitusius duomenis, per 5 darbo dienas išnagrinėja, ar pateikti duomenys teisingi, tikslūs, išsamūs, ir priima sprendimą įrašyti pasikeitusius duomenis, laikinai atidėti jų įrašymą ar jų neįrašyti į Registro duomenų bazę.

31.  Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą įrašyti pasikeitusius Registro duomenis į Registro duomenų bazę, tą pačią darbo dieną juos įrašo į Registro duomenų bazę, automatiniu būdu suformuoja Registro pažymą apie pasikeitusius Registro duomenis ir elektroniniu būdu ją pateikia teikėjui.

32.  Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą laikinai atidėti pasikeitusių Registro duomenų įrašymą į Registro duomenų bazę, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu informuoja teikėją apie priimto sprendimo priežastis ir paprašo per Registro tvarkytojo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo pranešimo gavimo, patikslinti pasikeitusius Registro duomenis.

33.  Teikėjas, gavęs Registro tvarkytojo pranešimą apie sprendimą laikinai atidėti pasikeitusių Registro duomenų įrašymą į Registro duomenų bazę, pakartotinai elektroniniu būdu teikia patikslintus pasikeitusius duomenis.

34.  Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą neįrašyti į Registrą pasikeitusių Registro duomenų, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu pateikia teikėjui argumentuotą atsakymą, kad priimtas sprendimas neįrašyti jų į Registro duomenų bazę.

35.  Pakeisti Registro duomenys duomenų pakeitimo dieną perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 50 metų. Pasibaigus Registro duomenų saugojimo terminui, Registro duomenys sunaikinami.

36.  Registro objektas išregistruojamas iš Registro, jeigu:

36.1.    gauta ekspertinį vertinimą atlikusios institucijos išvada dėl neatitikties nustatytiems teisės aktuose reikalavimams;

36.2.    Registro objektas pakeičiamas atitinkamai kitomis programomis, kvalifikacijomis, profesiniais standartais ir profesinio rengimo standartais;

36.3.    Registro objektas sujungiamas atitinkamai su kita Programa, kvalifikacija, standartu;

36.4.    Programa nevykdoma 3 metus.

37.  Gavęs teikėjo prašymą išregistruoti Registro objektą dėl Nuostatų 36 punkte nurodytos priežasties, Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas jį išnagrinėja, priima sprendimą išregistruoti Registro objektą ir jį išregistruoja iš Registro, automatiniu būdu suformuoja Registro pažymą apie objekto išregistravimą iš Registro ir elektroniniu būdu ją pateikia teikėjui.

38.  Išregistruoto Registro objekto duomenys tą pačią darbo dieną automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą. Išregistruoto Registro objekto identifikavimo kodas negali būti suteikiamas kitam Registro objektui. Registro duomenų bazės archyve Registro duomenys saugomi 50 metų. Pasibaigus Registro duomenų saugojimo terminui, Registro duomenys sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

39.  Netikslūs Registro duomenys gali būti taisomi arba Registro tvarkytojo iniciatyva, arba gavus teikėjo, gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

40.  Gavęs iš susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, gavėjo arba teikėjo informaciją apie perduotus arba pateiktus netikslius duomenis ir ją pagrindžiančius dokumentus, Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į teikėją, šis terminas gali būti pratęsiamas iki 10 darbo dienų. Apie ištaisytus įrašytus netikslius duomenis Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną neatlygintinai informuoja susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, teikėją ir visus gavėjus, kuriems pateikti ir (ar) perduoti netikslūs duomenys.

41.  Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę įrašyti netikslūs duomenys dėl Registro tvarkytojo kaltės, Registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, ištaiso savo įrašytus netikslius duomenis ir neatlygintinai informuoja visus gavėjus, teikėjus, susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems pateikti ir (ar) perduoti netikslūs duomenys.

42.  Jeigu nustatomi susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumai, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja susijusio registro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

43.  Registro objektui apibūdinti duomenys gaunami automatiniu būdu iš Švietimo ir mokslo institucijų registro ir Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro.

44.  Iš Švietimo ir mokslo institucijų registro gaunami Nuostatų 16.1.10, 16.1.12, 16.1.15, 16.1.18, 16.4.3, 16.4.7, 16.6.8, 16.6.12, 16.6.15, 16.7.3, 16.7.7 papunkčiuose nurodyti duomenys.

45.  Iš Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro gaunami Nuostatų 16.1.8 papunktyje nurodyti duomenys.

46.  Terminai sąveikos su susijusiais registrais būdu gautiems duomenims Registre pakeisti, susijusių registrų tvarkytojų pareigos, susijusios su sąveikos realizavimu, gaunamų duomenų perdavimo terminai nustatomi duomenų teikimo sutartyse.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

47.  Visi Registro duomenys yra vieši ir gavėjams teikiami ir perduodami neatlygintinai.

48.  Registro duomenis gavėjams teikia ir (ar) perduoda Registro tvarkytojas šiais būdais:

48.1.    teikia pagal tvarkomus Registre duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

48.2.    perduoda Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus tvarkomus duomenų bazėje saugomus Registro duomenis ir (arba) jų dalį, Registro duomenų pasikeitimus;

48.3.    teikia pagal tvarkomus Registro duomenis parengtas pažymas, patvirtinančias juridinius faktus, pagal Registro duomenis parengtus išrašus, kitus dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas.

49.  Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija:

49.1.    pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

49.2.    perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

49.3.    pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

50.  Išrašus, pažymas, kitus dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas turi teisę teikti tik Registro tvarkytojas.

51.  Registro duomenys gavėjams, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, teikiami pagal sudarytas sutartis (kai duomenys teikiami daug kartų) arba prašymus (kai duomenys teikiami vieną kartą). Sutartys nesudaromos, kai Registro duomenys teikiami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms, kurių vienas iš tvarkytojų yra Švietimo informacinių technologijų centras.

52.  Duomenų teikimo sutartyse turi būti nurodyta Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Registro duomenų apimtis, o prašyme – Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti Registro duomenų apimtis. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš Registro gautus duomenis apie save.

53.  Gavėjas naudoja gautus Registro duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.

54.  Gavėjų naudojami Registro duomenys turi atitikti Registre kaupiamus duomenis.

55.  Gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų ir, juos naudodamas, turi nurodyti duomenų šaltinį.

56.  Registro tvarkytojo interneto svetainėje (adresas www.itc.smm.lt) pateikiama informacija apie Registro objektą, tvarkymo tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami Registro duomenys, kokie duomenys teikiami Registrui, kokiu būdu duomenys pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

57.  Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

58.  Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir informacijos saugą, reikalavimų.

59.  Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

60.  Registro valdytojo ir Registro tvarkytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, garantuoja Registro duomenų saugos nuostatuose ir saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose nustatytas administracines, technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų patikimumui ir saugai nuo atsitiktinio ar neteisėto naudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kito neteisėto tvarkymo užtikrinti.

61.  Tvarkant Registrą, teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinama, kad į Registrą nebūtų įrašomi netikslūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų Registro tvarkytojui pateiktus duomenis.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

62.  Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), kitų valstybės pinigų fondų.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

63.  Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

64.  Reorganizuojamo ar likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––