HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „DĖL ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 14 d. Nr. D1-936

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u  Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Asmenų, pretenduojančių gauti atestatą (toliau – pretendentai), pasirengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 6 straipsnyje nustatytus architektų rengimo reikalavimus ir jie privalo turėti Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 4 priedo 4 punkte ir 2016 m. sausio 13 d. Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2016/790, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas (OJ L 134, p. 135), nurodytą diplomą.“;

2.2. pakeičiu 13.4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.4.5. būti dalyvavusiam rengiant statinių projektus ir realizuojant bent vieną ypatingojo ar bent vieną neypatingojo (atitinkamai pagal siekiamas vadovo pareigas) statinio projektą, kuris įgyvendintas (statinys pastatytas arba rekonstruotas). Tai įrodoma pateikiant statinio projekto brėžinių su pretendento pavarde ir parašu kampiniame brėžinio (-ių) spaude kopijas. Pretendento bendraautoriaus kūrybos indėlis turi būti ne mažesnis kaip 25 procentai. Jei pretendentas pateikia statinio projektus, kurių rengime dalyvavo, bet jo bendraautorio kūrybos indėlis kiekviename jų yra mažesnis nei 25 procentai, Rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka įvertinama, ar pretendento profesinė patirtis patvirtina jo pasirengimą siekiamoms vadovo pareigoms eiti.“;

2.3. papildau 13.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

13.5. pretendentams, įgijusiems architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taikomas dvejais metais ilgesnės profesinės patirties reikalavimas, negu nustatyta 13.4.1-13.4.4 papunkčiuose;“;

2.4. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Teisė eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 3.1 ir 3.11 papunkčiuose, suteikiama, kai pretendentai turi arba kartu įgyja teisę atitinkamai eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas. Teisė eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 3.3 ir 3.13 papunkčiuose, suteikiama, kai pretendentai turi arba kartu įgyja teisę atitinkamai eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Teisė eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 3.4 ir 3.14 papunkčiuose, suteikiama, kai pretendentai turi arba kartu įgyja teisę atitinkamai eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas.“;

2.5. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Prašyme pateikti asmens duomenys gali būti perduodami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinei sistemai (TPDRIS) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinei sistemai (ŽPDRIS). Kartu su prašymu pateikti darbų sąrašai ir iliustracinio albumo medžiaga gali būti viešinami.“;

2.6. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Rūmai, gavę pretendento prašymą ir pridedamus dokumentus, nustatyta atestavimo vidaus tvarka patikrina, ar pateikti visi Tvarkos aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie užpildyti teisingai, per 5 darbo dienas registruoja prašymą ir informuoja Pretendentą.“;

2.7. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Pretendentai turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus pagal Rūmų parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas programas (toliau – programa), išskyrus, kai architektai siekia eiti Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytas vadovų pareigas, statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus Tvarkos aprašo 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas kultūros paveldo objektuose ir kultūros paveldo statiniuose, ir turi iki 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatus. Profesinių ir teisinių žinių egzaminus organizuoja Rūmai. Profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje, ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, ir (ar) turintiems iki 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatus, galioja neterminuotai. Pretendentų teisinės žinios tikrinamos Rūmų pirmininko tvirtinamais testais. Teisinių žinių testai neskelbiami. Nauji teisinių žinių testai tvirtinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį aplinkos ministrui patvirtinus atnaujintą programą. Teisinių žinių vertinimo egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą. Pretendentui du kartus iš eilės gavus neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą arba du kartus iš eilės neatvykus laikyti teisinių žinių egzamino, laikoma, kad pretendentas neišlaikė teisinių žinių egzamino ir negali laikyti profesinių žinių patikrinimo egzamino. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisinių žinių egzamino rezultatų paskelbimo dienos Rūmai raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą. Pretendentui neišlaikius profesinių žinių patikrinimo egzamino, laikoma, kad teisinių žinių vertinimo egzamino rezultatai negalioja ir pretendentas turi iš naujo laikyti teisinių žinių egzaminą.“;

2.8. papildau 57.6 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

57.6. kiti Rūmų sprendimai, dokumentai ir pretendento prašyme pateikti viešintini duomenys, išskyrus asmens kodus.“;

2.9. pakeičiu Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo priedą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. S2-2860

 

 


 

Architektų atestavimo ir teisės

pripažinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo dėl architekto kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento išdavimo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi), asmens kodas ir pareigos pagrindinėje darbovietėje)

 

_______________________________________________________________________________

(adresas, mobilusis ar kitas telefonas, el. pašto adresas)

 

 

Lietuvos Respublikos architektų rūmams

 

PRAŠYMAS

DĖL architekto kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento išdavimo

 

_______________

(data)

 

Prašau _______________________________________________________________________________

(išduoti Architekto kvalifikacijos atestatą / pakeisti turimą Architekto kvalifikacijos

_______________________________________________________________________________

atestatą Nr.     / išduoti teisės pripažinimo dokumentą / papildyti, patikslinti turimą teisės

_______________________________________________________________________________

pripažinimo dokumentą Nr.          )

Vadovų pareigos____________________________________________________________

(nurodyti pagal Tvarkos aprašo 3.1-3.16 papunkčius)

_______________________________________________________________________________

Statiniai:___________________________________________________________________

(nurodyti pagal Tvarkos aprašo 19.5.1-19.5.4 papunkčius)

_______________________________________________________________________________

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai arba apmokės darbovietė:________________________

_______________________________________________________________________________

(nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, el. paštą, įmonės kodą, įmonės PVM mokėtojo kodą)

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, atestatų išdavimo ir papildymo bei peržiūros tvarka, atestatų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

Parašu patvirtinu, kad susipažinau su Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksu, profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimais.

Parašu patvirtinu, kad visa prašyme pateikta ir pridedama informacija yra teisinga. Visi pateikti dokumentai ir jų kopijos (nuorašai) patvirtintos mano parašu arba įmonės atsakingo darbuotojo, įforminusio tikrumo žymą, parašu ir anspaudu (jeigu tokie yra).

Parašu patvirtinu, kad susipažinau su Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu ir esu informuotas, kad įgijus architekto kvalifikacijos atestatą, tampu Lietuvos Respublikos architektų rūmų nariu (-e).

PRIDEDAMA:

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai, ..... lapas (-ų);

pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją kopija, ..... lapas (-ų);

darbo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama ar teisės pripažinimo sritimi susijusios veiklos) aprašymas, ..... lapas (-ų);

parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas nurodant realizavimo datą bei bendraautorių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra, ..... lapas (-ų);

išsamus parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas), kitų parengtų projektų (konkursų ar pan.) iliustracinės medžiagos albumas (fotonuotraukos, brėžiniai, jų kopijos, ir pan.) elektroninėje laikmenoje;

dokumentas, patvirtinantis pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas, ..... lapas (-ų);

dokumentas, patvirtinantis pretendento statybos techninės priežiūros profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, ..... lapas (-ų);

architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija. Jei nėra galimybės pateikti tokio asmens rekomendacijos, pridedamas laisvos formos pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito architekto rekomendacija, ..... lapas (-ų).

 

 

 

(Parašas)                                         (Vardas, pavardė)