VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. NUTARIMO NR. O3E-470 „DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 29 d. Nr. O3E-936

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 1 ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2021 m. liepos 23 d. pažymą Nr. O5E-833 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1Pakeisti Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1.   Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Šilumos kainų nustatymo metodikos principų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.  O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės apraše, patvirtintame Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, Verslo apskaitos standartuose bei Tarptautiniuose apskaitos standartuose.“.

1.2. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Jei Ūkio subjektas valdo (eksploatuoja) bendro technologinio šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo sistemą, tokios sistemos pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą atskiria į Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.1 papunktis) ir į Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.9 papunktis) vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ (toliau – Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika). Jei Ūkio subjektas valdo (eksploatuoja) bendro technologinio šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo sistemą, kuriai remiantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis Ūkio subjektas yra laimėjęs tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną ar elektros energijos gamybos veikla reguliuojama pagal Elektros energetikos įstatymą, tokios sistemos pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą atskiria į Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.1 papunktis) ir į Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetą (Aprašo 10.8 papunktis), išskiriant atskirą elektros energijos gamybos paslaugą (produktą) vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika.“.

1.3. Pakeisti 24.4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.4.6. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertę (išskyrus atvejus, kai tai susiję su energetikos inovacijų diegimu bandomojoje aplinkoje ir šios inovacijos laikomos pasiteisinusiomis pagal Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl asmenų  prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), 26 punkte nurodytas sąlygas, bendrai neviršijant kainų nustatymo metu Tarybos skirtos energetikos inovacijoms įgyvendinti metinės sąnaudų, finansuojamų per šilumos kainą, dalies);“.

1.4. Pakeisti 24.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.4.13. ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat sukurtą už dotacijų, subsidijų, apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšas ir joms prilygintas lėšas bei ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą diegiant energetikos inovacijas ir finansuotą iš reguliuojamų šilumos kainų papildomos dedamosios energetikos inovacijoms;“.

1.5. Papildyti 24.4.131 papunkčiu:

24.4.131. ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą įgyvendinus energetikos inovacijų investicinius projektus iš Ūkio subjekto nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, išskyrus atvejus, kai energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino pagal Inovacijų aprašo nuostatas;“.

1.6. Pakeisti 24.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.6. Atlikdamas kogeneracinės jėgainės ilgalaikio turto vertės atskyrimą, Ūkio subjektas, laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų principų, atskiria tiesiogiai galimą priskirti tokios kogeneracinės jėgainės ilgalaikį turtą ir jo vertę priskiria Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse (Aprašo
10.1.1.2 papunktis) ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse (Aprašo 10.1.2.2 papunktis) paslaugoms ir (ar) Kitos
reguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.8 papunktis) ar Nereguliuojamosios veiklos verslo
vienetui (Aprašo 10.9 papunktis). Tiesiogiai negalimo priskirti kogeneracinės jėgainės ilgalaikio turto vertę Ūkio subjektas paskirsto Šilumos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2. papunktis) ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.2.2 papunktis) ir Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.8 papunktis) ar Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.9 papunktis) pagal atitinkamų investicijų derinimo metu suderintą paskirstymo proporciją.“.

1.7.    Papildyti 24.7 papunkčiu:

24.7. Tuo atveju, kai nėra nustatyta bazinė kaina, atlikdamas kogeneracinės jėgainės turto (naujai pradėto eksploatuoti ar eksploatuojamo dar neįtraukto turto į šilumos bazinę kainą) vertės paskirstymą paslaugoms ir verslo vienetams, Ūkio subjektas vadovaujasi Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika. Kogeneracinės jėgainės ilgalaikio turto vertės dalys, priskirtos paslaugoms ir verslo vienetams, negali būti didesnės, nei priskirtos paslaugoms ir verslo vienetams investicijų derinimo metu.“.

1.8. Papildyti 30.7 papunkčiu:

30.7. iki pirmosios bazinės kainos nustatymo momento Ūkio subjektų (nepriklausomų šilumos gamintojų) veikloje naudotiems ir toliau naudojamiems ilgalaikio turto vienetams yra taikomi sutrumpinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai, t.y. Aprašo 4 priede nustatytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis yra trumpinamas atitinkamo ilgalaikio turto vieneto faktiniu naudojimo veikloje laikotarpiu. Ilgalaikio turto vieneto likutinė vertė turi būti nudėvima per patikslintą turto naudingo tarnavimo laiką, patikslintą nusidėvėjimo sąnaudų sumą pradedant skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po pirmosios bazinės kainos nustatymo momento.“.

1.9. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Atlikdamas kogeneracinės jėgainės sąnaudų atskyrimą, Ūkio subjektas, laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų principų, pirmiausia atskiria tiesiogiai galimas priskirti sąnaudas ir jas Tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaitoje (Aprašo 51.6 papunktis) priskiria Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2 papunktis) ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.2.2 papunktis) ir(ar) Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.8 papunktis) ar Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.9 papunktis). Tiesiogiai negalimas priskirti sąnaudas Ūkio subjektas Netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaitoje (Aprašo 51.8 papunktis) priskiria Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2 papunktis) ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.2.2 papunktis). Šiose paslaugose nurodytas netiesiogines sąnaudas Šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaitoje (Aprašo 51.9 papunktis) Ūkio subjektas paskirsto Šilumos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2. papunktis) ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.2.2 papunktis) ir Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.8 papunktis) ar Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetui (Aprašo 10.9 papunktis) pagal kogeneracinės jėgainės atitinkamų sąnaudų paskirstymo proporciją, nustatytą paskutinės bazines kainos ar kainų dedamųjų perskaičiavimo metu.  Tuo atveju, kai nėra nustatyta pirmoji bazinė kaina, atlikdamas kogeneracinės jėgainės netiesioginių sąnaudų paskirstymą paslaugoms ir verslo vienetams, Ūkio subjektas vadovaujasi Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika.“

1.10. Pakeisti 41.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.1. beviltiškas skolas, išskyrus beviltiškas skolas, kai vartotojai, kurie yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) skelbiamą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos, sąrašą (toliau – Sąrašas), ir buitiniai šilumos vartotojai nepadengia turimų įsipareigojimų Ūkio subjektui. Paskirstomosiomis beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstamos tik tos vartotojų nukentėjusių nuo nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos skolos, kurios susidarė per laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo ir du mėnesius po jo. Ūkio subjektas, norėdama priskirti beviltiškas skolas reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, kartu su metinėmis reguliuojamosios veiklos ataskaitomis Tarybai paprašius turi pateikti beviltiškas skolas pagrindžiančius ir pastangas susigrąžinti šias skolas įrodančius dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ir Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;“.

1.11. Pakeisti 41.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.3. tantjemų išmokų, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, išskyrus viešo intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudas;“.

1.12. Papildyti 41.61 papunkčiu:

41.61. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 0,05 proc. Ūkio subjekto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose;“.

1.13. Pakeisti 41.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.19. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo ilgalaikio turto ar jo dalies vertės, sukurtos įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Taryba, taip pat nuo ilgalaikio turto vertės dalies, sukurtos diegiant energetikos inovacijas ir finansuotos iš reguliuojamų šilumos kainų papildomos dedamosios energetikos inovacijoms;“.

1.14. Papildyti 41.221 papunkčiu:

41.221. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį nuo ilgalaikio turto vertės dalies, priskaičiuotos nuo įgyvendintų energetikos inovacijų investicinių projektų iš Ūkio subjekto nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, išskyrus atvejus, kai energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino vadovaujantis Inovacijų aprašu;“.

1.15. Papildyti 441 punktu:

441. Ūkio subjektų reguliuojamų kainų verslo vieneto ir paslaugų (produktų) ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, susijusios su Tarybos suderintu energetikos inovacijų investicijų projektu.“.

1.16. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas Ūkio subjektas teikia kartu su audito ataskaita. Audito ataskaitoje nurodytos metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų klaidos privalo būti ištaisytos ir Tarybai pateiktos patikslintos metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitos. Vėliau paaiškėjus, kad pagal Aprašo 51 punktą  pateiktose reguliuojamosios veiklos ataskaitose nurodyti netikslūs duomenys, Ūkio subjektas privalo nedelsiant raštu informuoti reguliuojančiąją instituciją, nurodant kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi būti pakoreguoti ir pateikti auditoriaus įvertinimą, ar atlikti pakeitimai reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra reikšmingi bei ar reikalinga pakartotinė patikra, ir per 10 darbo dienų (po pakartotinės patikros, kai ji yra reikalinga) reguliuojančiajai institucijai pateikti patikslintas reguliuojamosios veiklos ataskaitas. Tarybai patikslintos ataskaitos turi būti pateikiamos per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą. Auditoriaus įvertinimo ir pakartotinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros nereikia, jeigu duomenys reguliuojamosios veiklos ataskaitose koreguojami gavus Tarybos pastabas dėl duomenų tikslinimo.“.

1.17. Pakeisti Aprašo 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.18. Pakeisti Aprašo 2 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.19. Pakeisti Aprašo 5 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.20. Pakeisti Aprašo 6 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.21. Pakeisti Aprašo 7 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.22. Pakeisti Aprašo 8 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.23. Pakeisti Aprašo 9 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.24. Pakeisti Aprašo 10 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.25. Pakeisti Aprašo 11 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.26. Pakeisti Aprašo 12 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2.Nustatyti, kad šis nutarimas:

2.1.Taikomas rengiant ir teikiant 2021 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis. Ūkio subjektams, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, nutarimas taikomas rengiant ir teikiant 2021–2022 ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

2.2. Įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                        Renatas Pocius