herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

 

 

SPRENDIMAS

 

dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-179 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. vasario 25 d. Nr. B1-30

Molėtai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 5, 6, 16, 20 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 32-1, 33, 35-1, 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. B1-179 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Frakcija gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 3 tarybos nariai ir pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Tie tarybos nariai, kurie nesijungia į frakcijas, sudaro savivaldybės tarybos narių grupę. Tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai ar grupei.“.

2.  Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius.“.

3.   Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Pirmajame naujai išrinktos tarybos posėdyje gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas ir (ar) grupes, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.“.

4.   Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Tarybos nariai ar kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys, norintys dalyvauti diskusijoje, prieš tarybos posėdžio pradžią užsiregistruoja pas tarybos posėdžio sekretorių. Diskusijoje pirmiausia kalba užsiregistravę tarybos nariai ar kiti asmenys ir tokia eilės tvarka, kokia užsiregistravo. Tarybos posėdžio pirmininkas leidžia kalbėti ir užduoti klausimus pranešėjams iš anksto neužsiregistravusiems tarybos nariams ar kitiems asmenims po to, kai kalbėjo visi užsiregistravę tarybos nariai ar kiti asmenys. Jeigu tarybos narys be įspėjimo išėjo iš tarybos posėdžių salės ir jo nėra, kai tarybos posėdžio pirmininkas suteikia jam žodį, jis laikomas atsisakiusiu pasisakyti.“.

5.   Pakeisti 92 punktą ir jį išdėstyti taip:

92. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi paskirtais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių. Siekiant užtikrinti, kad savivaldybės tarybos komitetų pirmininkais būtų skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui, kuris, gavęs tokią deklaraciją, nedelsiant pateikia ją Viešųjų ryšių ir informatikos skyriui. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius skelbia pateiktą deklaraciją savivaldybės interneto svetainėje, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.“.

6.          Pakeisti 93 punktą ir jį išdėstyti taip:

93. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuoti asmenys. Apie savo pageidavimą dalyvauti posėdyje, likus ne mažiau kaip 1 dienai iki posėdžio, norintis dalyvauti posėdyje asmuo turi pranešti komiteto pirmininkui. Taip pat komiteto pirmininkas savo iniciatyva ir savo pasirinktu būdu gali kviesti suinteresuotus asmenis į posėdį.“.

7.          Pakeisti 96 punktą ir jį išdėstyti taip:

96. Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas ir įgaliojimų netekimas nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.“.

8.   Pakeisti 128 punktą ir jį išdėstyti taip:

128. Etikos bei Antikorupcijos komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimą nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.“.

9.          Pakeisti 129 punktą ir jį išdėstyti taip:

129. Siekiant užtikrinti, kad savivaldybės tarybos komisijų pirmininkais būtų skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui, kuris, gavęs tokią deklaraciją, nedelsiant pateikia ją Viešųjų ryšių ir informatikos skyriui. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius skelbia pateiktą deklaraciją savivaldybės interneto svetainėje, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.“.

10.        Pakeisti 137.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

137.1. jeigu seniūnaičių sueigų sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, jie vertinami rengiant tarybos sprendimo projektą bei teikiant jį svarstyti tarybai artimiausiame tarybos posėdyje;“.

11.        Pakeisti 137.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

137.2. jeigu seniūnaičių sueigų sprendimų vertinimas priklauso savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, jis įvertina šiuos sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos;“.

12.        Pakeisti 137.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

137.3. savivaldybės institucijos dėl seniūnaičių sueigų sprendimų privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose. Savivaldybės institucijos, laikydamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų, privalo paskelbti savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.“.

13.   Pakeisti 142 punktą ir jį išdėstyti taip:

142. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

142.1. parengto tarybos sprendimo projekto tikslus ir uždavinius;

142.2. siūlomas teisinio reguliavimo nuostatas;

142.3. laukiamus rezultatus;

142.4. lėšų poreikį ir šaltinius;

142.5. kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus.“.

14.   Pakeisti 202 punktą ir jį išdėstyti taip:

202. Tarybos, komitetų posėdžių metu, taip pat, kai tarybos narys siunčiamas tarybos ar mero sprendimu atstovauti savivaldybei, tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje. Tarybos narį deleguojant į regiono plėtros tarybos kolegiją, įstatymų nustatytas komisijas tarybos sprendime įrašomi jam suteikiami įgaliojimai.“.

15. Pakeisti 223 punktą ir jį išdėstyti taip:

223. Meras savivaldybės tarybos vardu kartą per metus, paprastai po mero ir administracijos direktoriaus veiklos ataskaitų svarstymo savivaldybės taryboje, savivaldybės veiklos ataskaitą pristato kiekvienos seniūnijos seniūnaičių ir gyventojų susirinkimuose, taip pat pateikiant ją savivaldybės interneto svetainėje. Susitikimų grafikas skelbiamas savivaldybės svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose. Ataskaitos santrauka pateikiama vietos laikraštyje. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino seniūnijos seniūnaičių ir gyventojų susirinkimai negali vykti ataskaita pateikiama savivaldybės interneto svetainėje.“.

16. Pakeisti 229 punktą ir jį išdėstyti taip:

229. Seniūnas, norintis inicijuoti apklausos paskelbimą, raštiškai kreipiasi į savivaldybės merą. Kreipimesi nurodomas konkrečiai ir aiškiai suformuluotas galutinis apklausai teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, teritorija, data, vieta, apklausos komisijos sudėtis. Prie kreipimosi pridedamas mero potvarkio projektas su aiškinamuoju raštu dėl apklausos paskelbimo motyvų, tikslingumo, lėšų poreikio dydžio ir seniūnaičių sueigos, kurioje pritarta apklausos iniciatyvai, protokolas. Meras įvertinęs pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo paskelbti apklausą.

17. Pakeisti 231 punktą ir jį išdėstyti taip:

„231. Savivaldybės taryba artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje svarsto apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Svarstymui pateikiamas sprendimo projektas IX skyriuje nustatyta tvarka.“.

18.   Papildyti 227.4 punktu ir jį išdėstyti taip:

227.4. meras šio reglamento nustatyta tvarka.“.

19. Papildyti 229¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

„229¹. Meras apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina vienasmeniškai, sprendimą įformindamas mero potvarkiu, kuriame nurodo konkrečiai ir aiškiai suformuluotą galutinį apklausai teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstą, siūlomą apklausos būdą, teritoriją, datą, vietą, trukmę, apklausos komisijos sudėtį. Prie mero potvarkio pridedamas aiškinamasis raštas dėl apklausos paskelbimo motyvų, tikslingumo, lėšų poreikio dydžio.“.

20.   Pripažinti netekusiu galios 97 punktą.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika