KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO nR. v17e-26 „dėl kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 METŲ BIUDŽETO PATvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. V17E-99

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. V17E-26 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą (pridedama):

1.1. 2021 metų biudžeto pajamas – 34536,2 tūkst. Eur;

1.2. 2021 metų biudžete numatytas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas  – 831,9 tūkst. Eur;

1.3. 2021 metų biudžeto asignavimus – 38881,9 tūkst. Eur;

1.4. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti – 8510,8 tūkst. Eur;

1.5. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams šalinti (skaitmeninio ugdymo plėtrai) – 101,8 tūkst. Eur;

1.6. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų – 21212,5 tūkst. Eur;

1.7. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir  kitų dotacijų – 6269,5 tūkst. Eur;

1.8. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 831,9 tūkst. Eur;

1.9. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš pajamų dalies specialiosioms ir tikslinėms programoms finansuoti – 144,9 tūkst. Eur;

1.10. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų – 399,4 tūkst. Eur;

1.11. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 154,9 tūkst. Eur;

1.12. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš nepanaudotų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 132,0 tūkst. Eur;

1.13. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš nepanaudotų Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinamų investicinių projektų savivaldybės nuosavam indėliui užtikrinti – 35,9 tūkst. Eur;

1.14. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų kreditoriniam įsiskolinimui padengti – 109,0 tūkst. Eur;

1.15. 2021 metų biudžete numatytus asignavimus iš skolintų lėšų investiciniams projektams – 928,0 tūkst. Eur.

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir biudžetinių įstaigų vadovams:

2.1. sudarant 2021 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus esamoms 2021 m. sausio 1 d. skoloms už suteiktas paslaugas padengti;

2.2. užtikrinti, kad 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

3. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už vadovaujamų ir pavaldžių institucijų programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, ir rezultatyvų naudojimą.

4. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet jomis neapsiribojant.

5. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Vytenis Tomkus