KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-553 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T-637

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr.  T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 4 punktą išdėstyti taip:

„4. Nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (globėjams) kompensuojama iki 100 Eur tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą. Nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (globėjams), kurių šeimos bendros mėnesinės pajamos neviršija 20 BSI, kompensuojama iki 175 Eur tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą. Kompensuojama tik už vaikus, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje.“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Andrius Kupčinskas