VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2B-84 „DĖL VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. 2BE-26

Vilnius

 

 

Siekdamas gerinti eismo saugumą keliuose ir kitose didesnės rizikos vietose, mažinti eismo įvykių skaičių šalyje bei tobulindamas vairuotojų mokymą:

1. P a k e i č i u Vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. papildau 81 punktu ir jį išdėstau taip:

81. Teorijos žinių mokymo metu naudojant filmuotą ar kitą vaizdinę medžiagą privaloma analizuoti eismo įvykius ir kitas pavojingas situacijas keliuose ir geležinkelio pervažose, važiuojant tiltais ir viadukais, tuneliais, kelių ruožais, kuriuose yra didelė tikimybė, kad važiuojamąja kelio dalimi gali eiti pėstieji, važiuoti dviratininkai ar per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai, taip pat keliuose su skirtinga kelio danga. Be to, būtina aptarti eismo įvykių priežastis ir prevencines priemones.“

1.2. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Vairavimo mokykla, atsižvelgdama į mokinių įgūdžius, gali su mokiniu sudaryti mokymo sutartį ilgesnei praktinio vairavimo įgūdžių mokymo trukmei, nei nurodyta Aprašo 10 punkte. Visais atvejais dalis praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso pirmiausia turi būti atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję būtiniausių teorijos žinių (turi būti išklausę kelio ženklų ir kelių ženklinimo, eismo reguliavimo (šviesoforų, reguliuotojo) ir įspėjamųjų signalų, važiavimo per sankryžas ir geležinkelių pervažas taisyklių mokymo kursą) ir turintys praktinio vairavimo įgūdžių vairavimo mokymo aikštelėje, gali būti mokomi keliuose (gatvėse). Draudžiama mokytis vairuoti transporto priemones, nedalyvaujant turinčiam teisę mokyti vairavimo instruktoriui.“

1.3. pakeičiu Aprašo 1 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. saugiai ir ekonomiškai važiuoti keliais, per geležinkelio pervažas ir kitose didesnės rizikos vietose, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti patekus į tokias situacijas“;

1.4. pakeičiu Aprašo 1 priedo 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. kelio ženklus ir kelių ženklinimą, eismo reguliavimo signalus (šviesoforų ir reguliuotojo), manevravimo, sankryžų ir geležinkelio pervažų važiavimo taisykles, veiksmus priverstinai sustojus geležinkelio pervažose, keleivių išlaipinimo iš priverstinai sustojusios transporto priemonės ir atvažiuojančios bėginės transporto priemonės mašinistui duodamų stabdymo signalų taisykles, sustojimo ir stovėjimo draudimo vietas, greičio apribojimus, transporto priemonių vilkimo, krovinių (bagažo) ir keleivių vežimo taisykles, specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumus; transporto priemonių šviesos prietaisų naudojimo tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui taisykles, taip pat vairavimo ir eismo ypatumus tokiomis sąlygomis, eismo ypatumus automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose“;

1.5. pakeičiu Aprašo 1 priedo 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. pavojus, susijusius su įvairių transporto priemonių judėjimu, vairavimu ir stabdymu bei skirtingomis vairuotojų apžvalgos zonomis; stabdymo kelio priklausomybę nuo važiuojančios transporto priemonės greičio, meteorologinių sąlygų, kelio dangos būklės“;

1.6. pakeičiu Aprašo 1 priedo 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. rizikos veiksnius, susijusius su pavojingomis (slidesnėmis) važiuojamosios dalies vietomis (kanalizacijos dangčiais, horizontaliuoju kelių ženklinimu, važiavimu slidžiais viadukais, tuneliais, geležinkelių pervažomis arba stabdymu slidžioje nuokalnėje prieš sankryžą, geležinkelio pervažą, pėsčiųjų perėją ir pan.)“;

1.7. pakeičiu Aprašo 1 priedo 4.4 papunktį ir jį išdėstau  taip:

4.4. matymo lauko kliūtis, susijusias su transporto priemonių matmenimis, bei rizikos veiksnius, susijusius su pavojingomis (slidesnėmis) važiuojamosios dalies vietomis (kanalizacijos dangčiais, horizontaliuoju kelių ženklinimu, važiavimu slidžiais viadukais, tuneliais, geležinkelių pervažomis arba stabdymu slidžioje nuokalnėje prieš sankryžą, geležinkelio pervažą, pėsčiųjų perėją ir pan.)“;

1.8. pakeičiu Aprašo 2 priedo 13.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.4.3. artėja prie nereguliuojamųjų ir reguliuojamųjų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių, bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas,  pasirinkdamas saugų važiavimo greitį, kad pervažoje ar už jos atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža)“;

1.9. pakeičiu Aprašo 2 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinio vairavimo įgūdžius, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                              Robertas Šerėnas