valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMOS DĖL STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO NENUKRYPSTANT NUO STATINIO PROJEKTO IR JO DOKUMENTŲ, PAGAL KURIUOS ATLIKTI DARBAI, SPRENDINIŲ, STATINIO (JO DALIES) NORMATYVINĖS KOKYBĖS, STATYBOS METU PANAUDOTŲ STATYBOS PRODUKTŲ IR ĮRENGINIŲ KOKYBĖS ATITIKIMO STATINIO PROJEKTO, NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTŲ REIKALAVIMAMS REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. spalio 18 d. Nr. 1V-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Pažymos dėl statybos darbų atlikimo nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinės kokybės, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybės atitikimo statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams formos rekvizitus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                                Saulius Puidokas