LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1K-152 „DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ KONSOLIDAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. 1K-19

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą ir 13 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodiką:

1.2.1.   Pakeičiu 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (toliau – CTV) valdyti, naudoti turtą ir disponuoti juo patikėjimo teise ir teikti turto priežiūros paslaugas, viešojo sektoriaus subjektas teikia informaciją apie tarpusavio operacijas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija kaip viešojo sektoriaus subjektu, įgyvendinančiu CTV savininko teises ir pareigas, nurodydamas turtą ir (ar) finansavimo sumas;“.

1.2.2.   Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3. CTV turtą, skirtą parduoti, ir akcijas, skirtas privatizuoti, viešojo sektoriaus subjektas teikia informaciją apie tarpusavio operacijas su valstybės iždu, nurodydamas finansavimo sumas.

1.2.3.   Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.2. valstybės iždas eliminavimo informacijos neteikia, nes jo apskaitoje pripažįstamas įsipareigojimas ne viešojo sektoriaus subjektui tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo išleisti vertybiniai popieriai;“.

1.2.4.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. VSAKIS nustatomas informacijos, kuri derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, reikšmingumo lygis. Didžiausia leidžiama VSAKIS su kitu viešojo sektoriaus subjektu nesuderinta suma kiekvienoje tarpusavio operacijų derinimo grupėje negali viršyti 30 eurų, išskyrus atvejus, kurie reglamentuojami VSAFAS, kituose teisės aktuose ir Finansų ministerijos teikiamose rekomendacijose dėl ataskaitų rengimo. Finansų ministerijos nuožiūra VSAKIS gali būti nustatomas skirtingas derinamos informacijos reikšmingumo lygis, neviršijantis šiame punkte minimo reikšmingumo lygio, kiekvienai tarpusavio operacijų derinimo grupei atskirai.“

1.2.5.   Pakeičiu 21.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1.5. apie išankstinius apmokėjimus, kurie buvo atlikti subjektams, ataskaitiniais metais tapusiems viešojo sektoriaus subjektais arba praradusiems viešojo sektoriaus subjekto statusą;“.

1.2.6.   Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Ataskaitiniu laikotarpiu viešojo sektoriaus subjektai, kurie metų pabaigoje turi gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį, turi detalizuoti šį likutį pagal tikslinę paskirtį ir pirminius finansavimo sumų teikėjus VSAKIS įvedimo formoje „Informacija apie gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“. Šioje įvedimo formoje pateikti duomenys turi sutapti su VSAKIS įvedimo formoje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ stulpelio „Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 4.1 ir 4.2 eilutėse pateiktais duomenimis. Pagal pateiktą informaciją konsoliduojantis subjektas turi patikrinti finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučio teisingumą savo grupės konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje.“

1.2.7.   Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Spausdintine arba elektroninio dokumento forma parengtame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje gali būti pateikta daugiau tekstinės informacijos negu konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje VSAKIS, informacija, kuriai teikti VSAFAS nenustatytos privalomos formos, gali būti pateikta ne lentelėse, o aiškinamojo rašto tekste, siekiant konkrečių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų informacijos vartotojui pateikti kuo išsamesnę informaciją. Skaitinė informacija spausdintine arba elektronine dokumento forma parengtame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje VSAKIS gali skirtis tik tais atvejais, kai VSAKIS yra klaidų, tačiau dėl nuo viešojo sektoriaus subjekto nepriklausančių aplinkybių nėra techninių galimybių užregistruoti reikalingą koreguojantį konsolidavimo įrašą. Konsoliduojantis subjektas turi gauti Finansų ministerijos patvirtinimą raštu, kad dėl minėtų priežasčių negalima klaidos ištaisyti VSAKIS. Konsoliduojantis subjektas, gavęs Finansų ministerijos patvirtinimą, klaidas ištaiso spausdintine arba elektronine dokumento forma parengtame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje ir parengia pažymą, kurioje paaiškina informacijos skirtumus ir šių skirtumų atsiradimo priežastis.“

1.2.8.   Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Pirmą kartą sudarant ataskaitų rinkinius palyginamųjų praėjusių finansinių metų skaičių pateikti neprivaloma, rengiant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pirmą kartą (pavyzdžiui, į konsolidavimo schemą įtraukiama nauja viešojo sektoriaus subjektų, kurie vykdė veiklą ankstesnį ataskaitinį laikotarpį, grupė), VSAKIS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje automatiškai pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys (jei dalis viešojo sektoriaus subjektų jau teikė duomenis praėjusį ataskaitinį laikotarpį), tačiau konsoliduojantis subjektas spausdintine arba elektroninio dokumento forma teikiamame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų nerodo.“

1.2.9.   Pakeičiu 53.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.3. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio papildomą korektiškumo tikrinimo ataskaitą (VSAKIS kodas K-NAK-A-KA) (Konsolidavimo metodikos 19 priedas). Šią ataskaitą parengia ir pasirašo konsoliduojantis subjektas, atsakingas už nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimą. Jeigu šios ataskaitos stulpelyje „Kontrolė – skirtumas“ nurodyta suma, konsoliduojantis subjektas parengtoje ataskaitoje nurodo priežastis, kodėl klaida nebuvo taisoma.“

1.2.10. Pakeičiu 56.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.2.2. jeigu tarp viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektų buvo suderintos pinigų srautų operacijos, kurias vienas subjektas finansinėse ataskaitose pateikė kaip tiesioginius pinigų srautus, o kitas – kaip netiesioginius, VSAKIS suderintos operacijos bus eliminuotos pagal nustatytas taisykles, tačiau tos įplaukos arba išmokos, kurios grupės atžvilgiu buvo padarytos tiesiogiai, konsoliduotojoje pinigų srautų ataskaitoje bus pateiktos prie netiesioginių pinigų srautų. Konsoliduojantis subjektas, registruodamas konsolidavimo įrašus, netiesiogines išmokas turi perkelti prie tiesioginių išmokų;“.

1.2.11. Pripažįstu netekusiu galios 60.2.1 papunktį.

1.2.12. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo įrašo pažyma). Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas parengia VSAKIS žurnalo įrašo pažymą, kurioje turi būti aiškiai nurodyta koregavimo priežastis ir turinys, viešojo sektoriaus subjektai (kodai, pavadinimai), susiję su koreguojama operacija, pagal kokias kontrolės ataskaitas nustatyta, kad reikalingas koregavimas, tarpusavio operacijų derinimo grupės kodas ir koreguojamos finansinės eilutės (kodai, pavadinimai). Jei konsolidavimo įrašas registruojamas pagal VSAKIS korektiškumo tikrinimo ataskaitas (arba apibendrintą informaciją, jei ataskaita yra didelės apimties), nurodomas kiekvienos ataskaitos pavadinimas ir formavimo data. Jei registruojamu konsolidavimo įrašu koreguojamas jau užregistruotas ar ankstesnių laikotarpių registruotas konsolidavimo įrašas, tai registruojamo konsolidavimo įrašo apraše turi būti nurodomas koreguojamo konsolidavimo įrašo numeris ir metai. VSAKIS žurnalo įrašo pažymos saugomos informacinėje sistemoje VSAKIS.“

1.2.13. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.14. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.15. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.16. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.17. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.18. Pakeičiu 11 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.19. Pakeičiu 14 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.20. Pakeičiu 15 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas rengiant 2019 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka