lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014- 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“

 

2019 m. gegužės 8 d. Nr. 1-143

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014- 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl 2014- 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 73 punktu ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2019 m. balandžio 29 d. raštą Nr. 2019/2-581, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2019 m. balandžio 26 d. projekto „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos pastato, kurio unikalus Nr. 1998-9011-7010, energinio efektyvumo didinimas“ atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2019 m. balandžio 26 d. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2019 m. balandžio 26  d. projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą ir UAB „Balkonas“ 2019 m. vasario 26 d. raštišką sutikimą registruoti de minimis pagalbą:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui nustatyto dydžio finansavimą.

2. N u s t a t a u pareiškėjo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuomininkui UAB „Balkonas“ (juridinio asmens kodas 303049596) 2 479,02 Eur dydžio de minimis pagalbą, kuri registruojama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

3. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                               Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1-143

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso - iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-VIPA-V-101-01-0009

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

190755932

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos pastato, kurio unikalus Nr. 1998-9011-7010, energinio efektyvumo didinimas

1 368 685,80

0,00

0,00

1 368 685,80

0,00

_____________________________