LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-934 „DĖL PIENINIŲ GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 17 d. Nr. 3D-577

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PIENINIŲ GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo 5 straipsniu:

1. Tvirtinu Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos kontroliuoti Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių laikymąsi.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės

2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr.3D-577 redakcija)

 

PIENINIŲ GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 1987 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva Nr. 87/328/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų pripažinimo tinkamais veisimui (OL 2004 m. specialus leidimas, 3 skyrius, 7 tomas, p. 240) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 14 d. Tarybos direktyva 2005/24/EB (OL 2005 L 78, p. 43), 2006 m. birželio 20 d. Komisijos sprendimu Nr. 2006/427/EB, nustatančiu grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo kontrolės ir jų genetinės vertės nustatymo metodus (OL 2006 L 169, p. 56), Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (toliau – ICAR) reikalavimais, Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu, ir atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas), Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 3D-445 „Dėl Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 3D-312 „Dėl Gyvulių sėklinimo pažymėjimo, veislinių bulių reproduktorių spermos dozių ir galvijų kergimo apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo požymius metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3D-834 „Dėl Galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo, reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės požymius metodikų ir veislinių bulių vertinimo komisijos patvirtinimo“.

2. Šios taisyklės reglamentuoja kontroliuojamų pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo tvarką.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Duomenų apdorojimas – duomenų bazės tvarkymas: gaunamų ir esamų duomenų papildymas naujais duomenimis, loginių klaidų nustatymas, taisymas ir ataskaitų sudarymas.

3.2. Duomenų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka nuolat teikia gyvulių produktyvumo kontrolės ir veislininkystės duomenis apdoroti.

3.3. Gyvulio laikytojas – asmuo, kuris yra gyvulio savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai.

3.4. Gyvulių produktyvumo kontrolės asistentas (toliau – kontrolės asistentas) – UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojas, atliekantis gyvulių produktyvumo kontrolę ir tvarkantis veislininkystės apskaitą.

3.5. Gyvulių produktyvumo kontrolės skyriaus vadovas (toliau – GPK skyriaus vadovas) – UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ skyriaus vadovas – gyvulininkystės srities specialistas, organizuojantis ir vykdantis gyvulių produktyvumo kontrolę jam priskirtoje teritorijoje.

3.6. Kontrolinis melžimas – melžimas, kai produktyvumo kontrolės tikslu siekiama nustatyti pieninio gyvulio primilžį.

3.7. Kontrolinis pieno mėginys – kontrolinio melžimo metu paimtas tam tikras pieno kiekis, iš kurio Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliota valstybės įstaiga ar kita institucija nustato pieno sudėtį ir kokybę.

3.8. Kontroliuojamasis pieninis gyvulys (toliau – kontroliuojamasis gyvulys) – pieninis gyvulys, kurio produktyvumas nustatomas periodiškai.

3.9. Kontroliuojamoji pieninių gyvulių banda (toliau – kontroliuojamoji banda) – banda pieninių gyvulių, kurių produktyvumas nustatomas periodiškai.

3.10. Kontroliuojamosios pieninių gyvulių bandos savininkas (toliau – kontroliuojamosios bandos savininkas) – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kontroliuojamoji pieninių gyvulių banda.

3.11. Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolė – pieninių gyvulių individualių produktyvumo duomenų apskaita, registravimas ir kaupimas gyvulių veislininkystės informacinėje sistemoje.

3.12. Veislinio gyvulio genetinis įvertinimas (toliau – genetinis įvertinimas) – veislinio gyvulio genetinio potencialo nustatymas lyginant su kitais veisliniais gyvuliais.

3.13. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos šių Taisyklių 1 punkte išvardytuose teisės aktuose.

4. Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolę vykdantys Žemės ūkio ministerijos įgalioti subjektai:

4.1. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – valstybės valdoma bendrovė, kuri kontroliuojamų gyvulių bandose, priklausomai nuo bandoje taikomo kontrolės metodo, tvarko pieninių gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, nustato pieno primilžį, paima kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC), konsultuoja gyvulių laikytojus gyvulių produktyvumo kontrolės bei pienininkystės ūkio tvarkymo klausimais, šia tema organizuoja ir vykdo mokymų kursus bei išduoda kursų baigimo pažymėjimus;

4.2. VĮ „Pieno tyrimai“ – valstybės įmonė, akredituota pieno tyrimų laboratorija, kuri tiria kontroliuojamųjų gyvulių pieno sudėtį ir kokybę (nustato pieno riebalų, baltymų, laktozės kiekį, urėją, somatinių ląstelių skaičių), pagal ŽŪIKVC pateiktus duomenis spausdina brūkšninius kodus pieno mėginiams atpažinti, pateikia tarą kartu su įdėtu pieno konservantu kontroliniam pieno mėginiui paimti, laboratorijos transportu surenka kontrolinius pieno mėginius iš sutartų su UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ar gyvulio laikytoju vietų, teikia informaciją apie tyrimų rezultatus kontroliuojančioms įstaigoms, gamintojams, o esant gamintojo sutikimui – pieno supirkėjams ar kitiems asmenims ir skelbia įmonės tinklalapyje;

4.3. ŽŪIKVC – valstybės įmonė, kuri surenka, apdoroja, analizuoja, taiso, kaupia ir saugo Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos (toliau – GVIS) duomenų bazėje visus duomenų teikėjų pateiktus duomenis, atlieka galvijų genetinį įvertinimą ir pagal šiuos duomenis apskaičiuoja galvijų veislinę vertę. Informacija teikiama veislininkystės institucijoms, kontroliuojamųjų bandų savininkams, pagal kompetenciją valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skelbiama specialiuose leidiniuose ir interneto svetainėje.

5. Pieninių gyvulių ir jų prieauglio kilmės, produktyvumo ir kiti duomenys oficialiai pripažįstami tik tada, kai veislininkystės apskaitą tvarko Žemės ūkio ministerijos įgaliotos institucijos ir gyvulių laikytojai, vykdantys gyvulių produktyvumo kontrolę.

 

 

II SKYRIUS

PIENINIŲ GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

 

6. Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolė atliekama šiais metodais:

6.1. A metodas – pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“;

6.2. B metodas – pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas tokia tvarka:

6.2.1. ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius kontroliuojamosios karvių bandos kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos kontrolinius pieno mėginius paima UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“;

6.2.2. kontroliuojamųjų ėriavedžių ir ožkavedžių kontrolinius pieno mėginius kontroliuojamosios bandos savininkas ar jo atstovas ima kiekvieną laktacijos mėnesį, o UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – 1 kartą per laktaciją;

6.3. C metodas – pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas tokia tvarka:

6.3.1. ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius kontroliuojamosios karvių bandos kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos kontrolinius pieno mėginius paima UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“;

6.3.2. kontroliuojamųjų ėriavedžių ir ožkavedžių kontrolinius pieno mėginius kontroliuojamosios bandos savininkas ar jo atstovas ima kiekvieną laktacijos mėnesį, o UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – 2 kartus per laktaciją.       

7. Pieno kiekiui ir sudėčiai nustatyti naudojami apskaitos būdai:

7.1. simboliu „4“ žymima, kai kontroliuojamas visos bandos per parą atliekamų visų kontrolinių melžimų pienas;

7.2. simboliu „t“ (alternatyvus melžimas) žymima, kai kontroliuojamas visos bandos vieną kartą per parą atliekamas kontrolinis melžimas (kontroliniai melžimai turi būti atliekami skirtingu paros melžimo laiku, nei buvo atliktas paskutinis kontrolinis melžimas).

8. Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės vykdymo reikalavimai:

8.1. kontroliuoti visos bandos visų gyvulių produktyvumą;

8.2. kontroliuojamojoje bandoje kontrolės mėnesį būtina naudoti tik vieną pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės metodą ir pieno apskaitos būdą;

8.3. tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, sėklinimo apskaitą – pagal Veislinių bulių reproduktorių spermos dozių apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312, kergimo apskaitą – pagal Galvijų kergimo žiniaraščio pildymo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312;

8.4. kontrolės metų pradžia – spalio 1 d., pabaiga – kitų metų rugsėjo 30 d.;

8.5. pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės dieną negalima keisti įprasto melžimo laiko ir technologijos;

8.6. priemonėmis, reikalingomis gyvulių produktyvumo kontrolei vykdyti ir veislininkystės apskaitai tvarkyti (kontroliniam pieno mėginiui paimti, primelžtam pieno kiekiui nustatyti, kontrolinio melžimo duomenims suvesti bei perduoti, pirminės veislininkystės apskaitos formomis):

8.6.1. jei gyvulių produktyvumo kontrolė atliekama A metodu, aprūpina UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“;

8.6.2. jei kontrolė atliekama B arba C metodu, kontroliuojamosios bandos gyvulių laikytojas apsirūpina pats.

8.7. pieno kiekio matavimo priemonės privalo atitikti ICAR reikalavimus ir turi būti kalibruojamos periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių;

8.8. intervalas tarp kontrolinių melžimų – keturios savaitės, bet ne mažesnis kaip 22 dienos ir ne didesnis kaip 37 dienos. Jei dėl kokių nors nuo kontroliuojamosios bandos savininko ar jo įgalioto atstovo nepriklausančių priežasčių vienas kontrolinis melžimas nebuvo atliktas arba gauti galimai netikslūs kontrolinio melžimo duomenys, atliekamas tarpinis skaičiavimas pagal ICAR reikalavimus. Per metus gali būti ne daugiau kaip du tarpiniai skaičiavimai, įskaitant liepos mėnesį, kai UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nevykdo veiklos, nurodytos 4.1 papunktyje, (ne daugiau kaip 70 dienų);

8.9. kontroliniai pieno mėginiai negali būti imami anksčiau kaip penktą dieną po kontroliuojamojo gyvulio prieauglio atsivedimo;

8.10. kontroliniai pieno mėginiai negali būti imami, kai iš kontroliuojamosios karvės per parą primelžiama mažiau kaip 3 kg pieno arba 1 kg pieno per vieną melžimą, o iš avies ar ožkos – mažiau kaip 0,2 kg pieno per dieną arba 0,05 kg pieno per 1 melžimą;

8.11. jei ūkyje yra laikomos pieninių ir mėsinių veislių karvės mišrūnės, jas būtina laikyti atskirai nuo pieninių veislių karvių ir melžti skirtingu metu;

8.12. jei ūkyje yra laikomos dvi ar daugiau bandų, kurios priklauso atskiriems savininkams, šias bandas būtina laikyti ir melžti atskirai.

9. Gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas, atliekantys pieninių gyvulių produktyvumo kontrolę savo bandose (B arba C metodu) privalo:

9.1. išklausyti UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ organizuojamus ir vykdomus mokymo kursus gyvulių produktyvumo kontrolės vykdymo klausimais ir gauti kursų baigimo pažymėjimą;

9.2. kreiptis į ŽŪIKVC dėl teisių suteikimo prisijungti prie GVIS sistemos tiesioginiam duomenų suvedimui. Su laisvos formos prašymu būtina pateikti kursų, nurodytų 9.1 papunktyje, baigimo pažymėjimo kopiją;

9.3. kontrolinius melžimus bandoje atlikti pagal suderintą su VĮ „Pieno tyrimai“ kontrolinių pieno mėginių išvežimo grafiką;

9.4. kontrolinio melžimo duomenis į GVIS suvesti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.

10. Gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas, atliekantis pieninių gyvulių produktyvumo kontrolę savo bandose (B ir C metodai), pageidaujantis, kad VĮ „Pieno tyrimai“ kontrolinius pieno mėginius paimtų tiesiogiai iš ūkio, sudaro sutartį su VĮ „Pieno tyrimai“ dėl pieno mėginių paėmimo ir ištyrimo paslaugų teikimo.

11. Kontroliuojamų A metodu bandų savininkai gali kreiptis į ŽŪIKVC dėl teisių suteikimo prisijungti prie GVIS duomenų peržiūrai, pateikdami laisvos formos prašymą.

12. Jei melžiama du kartus per parą, kontrolinį melžimą reikia pradėti nuo vakarinio melžimo, jeigu melžiama tris kartus – nuo pietinio melžimo. Melžiant robotu, kai kontroliuojamas visų per parą atliekamų kontrolinių melžimų pienas („4“ apskaitos būdas), indeliai kontroliniam pieno mėginiui paimti kiekvieno mėnesio kontrolinio melžimo dieną į robotą dedami 4–5 val. ryto ir jų surinkimas tęsiamas ne ilgiau kaip parą. Kai taikomas alternatyvaus melžimo apskaitos būdas („t“), vieną mėnesį indeliai kontroliniam pieno mėginiui paimti į robotą dedami nuo 16 val., kitą mėnesį – nuo 4 val. ir jų surinkimo intervalas yra 10 val.

13. Kai kontroliuojami visi paros melžimai, tarp jų būtina išlaikyti vienodus laiko intervalus.

14. Kontrolinių melžimų ir kontrolinių pieno mėginių atvežimo į VĮ „Pieno tyrimai“ grafikai sudaromi tokia tvarka:

14.1. VĮ „Pieno tyrimai“ kas mėnesį sudaro ir suderina su GPK skyrių vadovais ir kontroliuojamųjų bandų savininkais, kurie yra sudarę sutartis tiesioginiam kontrolinių pieno mėginių išvežimui iš ūkio, kontrolinių pieno mėginių atvežimo į VĮ „Pieno tyrimai“ grafiką;

14.2. GPK skyrių vadovai, atsižvelgdami į kontrolinių pieno mėginių atvežimo į VĮ „Pieno tyrimai“ grafikus, sudaro visais metodais kontroliuojamų bandų kontrolinių melžimų grafikus kontrolės asistentams ir skelbia juos viešai tinklalapyje www.gpk.lt ir (arba) raštu, elektroniniu paštu, faksograma ar kt. būdais informuoja teritorinius Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos vyriausiuosius specialistus (toliau – veislininkystės inspektoriai) apie ateinančio mėnesio kontrolinių melžimų datą ir laiką, nurodydami kontrolės asistentą, kontroliuojamosios bandos fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, adresą, produktyvumo kontrolės kodą ir metodą, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 kalendorinės dienos. Informacija apie kontrolinio melžimo datos ir laiko pasikeitimą veislininkystės inspektoriui pateikiama nedelsiant, bet ne vėliau kaip prieš parą iki numatomo kontrolinio melžimo.

15. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ liepos mėnesį šių Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytos veiklos nevykdo.

 

III SKYRIUS

PIENO MĖGINIŲ PARUOŠIMAS IR IŠSIUNTIMAS VĮ „PIENO TYRIMAI“

 

16. Kontroliniai pieno mėginiai privalo būti paruošti pagal VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijos techninius reikalavimus, skelbiamus tinklalapyje (www.pieno-tyrimai.lt). Pieno mėginiai turi būti žymimi brūkšniniais kodais, tačiau, jei ūkyje yra įdiegta Bandos valdymo programa, turinti techninę galimybę automatiškai perduoti kontrolinio melžimo duomenis į VĮ „Pieno tyrimai“, ir kurios patikimumas patvirtintas Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, kontroliniai pieno mėginiai gali būti nežymimi brūkšniniu kodu.

17. Ūkiai, pageidaujantys kontrolinių pieno mėginių nežymėti brūkšniniais kodais, teikia laisvos formos prašymą VĮ „Pieno tyrimai“. VĮ „Pieno tyrimai“ organizuoja ūkio vertinimą, į kurį kviečiami atstovai iš UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir ūkyje Bandos valdymo programą įdiegusios įmonės. Vertinimo metu surašomas protokolas, kuriame pateikiama išvada apie ūkio pasirengimą kontrolinių melžimų duomenis teikti nenaudojant brūkšninių kodų.

18. Konteineriai su kontroliniais pieno mėginiais turi būti paruošiami ir pristatomi į iš anksto suderintas vietas pagal VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijos nustatytus techninius reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

ATSKIRŲ GYVULIŲ IR VISOS BANDOS PRODUKTYVUMO DUOMENŲ APDOROJIMAS

 

19. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ir gyvulių bandų savininkai, patys atliekantys gyvulių produktyvumo kontrolę, kiekvieną mėnesį pateikia ŽŪIKVC kontroliuojamojo gyvulio pieno kiekio ir atnaujintus kergimo, prieauglio atsivedimo, kilmės, susirgimų, išbrokavimo ir perkėlimo duomenis.

20. VĮ „Pieno tyrimai“ duomenis apie pieno sudėtį (riebumą, baltymus, somatines ląsteles, laktozę ir urėją) duomenų pasikeitimo lentelėmis pateikia ŽŪIKVC.

21. Kontroliuojamojo pieninio gyvulio sėklinimo duomenis į interaktyviąją galvijų sėklinimo duomenų bazę perduoda fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys gyvulių sėklinimo paslaugas. Pagal užregistruotus sėklinimo arba kergimo bei prieauglio atsivedimo duomenis registruojami kilmės duomenys:

21.1. pieninių gyvulių kilmė nustatoma registruojant sėklinamus arba kergiamus gyvulius jų poravimo metu, nurodant datą, reproduktoriaus numerį;

21.2. patelei atsivedus prieauglį, išsaugomi duomenys apie ją ir įvedami atvesto prieauglio duomenys – numeris, gimimo data, lytis, veislė ir kilmė;

21.3 pieninių galvijų veislių kraujo laipsnis skaičiuojamas pagal  Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-14  „Dėl Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašo patvirtinimo“.

22. Apskaitant pieninių gyvulių produktyvumą per parą, per 305 dienų arba trumpesnę (nuo 240 dienų) užbaigtą laktaciją ir avių bei ožkų produktyvumą – per 305 dienų laktaciją, registruojama:

22.1. melžimo dienų skaičius;

22.2. pieno kiekis, kilogramais;

22.3. pieno riebalų kiekis, procentais ir kilogramais;

22.4. pieno baltymų kiekis, procentais ir kilogramais;

22.5. pieno riebalų ir baltymų kiekių suma, kilogramais;

22.6. somatinių ląstelių skaičius, tūkst. ląst/ml;

22.7. urėjos kiekis, mg/100 ml;

22.8. laktozės kiekis, procentais.

23. Apskaitomi rodikliai pagal 22.1–22.5 papunkčiuose nurodytus duomenis:

23.1. vidutinis produktyvumas per visas užbaigtas laktacijas – visų tuo metu užbaigtų laktacijų produkcijos suma, padalyta iš laktacijų skaičiaus;

23.2. produktyvumas per gyvenimą – visų kontrolės metų produkcijos suma, pradedant nuo pirmo prieauglio atsivedimo iki paskutinių užbaigtų kontrolės metų pabaigos arba gyvulio likvidavimo dienos;

23.3. vidutinis produktyvumas per kontrolės metus – tai produkcija nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d. atsižvelgiant į šėrimo dienas.

24. Vidutinis bandos produktyvumas skaičiuojamas dalijant visų gyvulių pieno, riebalų ir baltymų kiekį iš visų gyvulių šėrimo dienų sumos ir dauginant iš dienų skaičiaus per kontrolės metus.

25. Karvių bandose, kuriose gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma „t“ (alternatyvus melžimas) pieno apskaitos būdu, taikomi mokslo institucijų pagal ICAR reikalavimus pagrįsti ir parengti karvių produktyvumo kontrolės perskaičiavimo koeficientai, pagal kuriuos ŽŪIKVC apskaičiuoja pagrindinius produktyvumo rodiklius.

 

V SKYRIUS

PIENO SUDĖTIES IR KOKYBĖS DUOMENŲ PATEIKIMAS

 

26. Tyrimų duomenys apie pieno sudėtį ir kokybę ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po kontrolinių pieno mėginių atvežimo į VĮ „Pieno tyrimai“ elektroniniu būdu pateikiami ŽŪIKVC ir GPK skyrių vadovams.

27. VĮ „Pieno tyrimai“ tyrimų protokolus (esant gyvulių bandos savininko pageidavimui ir susitarimui dėl pašto išlaidų apmokėjimo) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po kontrolinių pieno mėginių ištyrimo paštu išsiunčia bandos savininkui.

28. Tyrimų duomenys skelbiami VĮ „Pieno tyrimai“ tinklalapyje (www.pieno-tyrimai.lt). Kontroliuojamųjų bandų savininkams ar kontrolės asistentams pageidaujant duomenys jiems pateikiami elektroniniu paštu.

 

VI SKYRIUS

APDOROTOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

29. ŽŪIKVC:

29.1. oficialius apdorotus gyvulių produktyvumo kontrolės duomenis kontroliuojamųjų bandų savininkams išduoda ataskaitose, kurios pateikiamos duomenų peržiūros lange iš karto, kai tik gaunami pirminiai duomenys iš UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, gyvulių bandų savininkų ir VĮ „Pieno tyrimai“;

29.2. apdoroti duomenys bandos savininkui siunčiami paštu, jei yra atskiras jo pageidavimas.

30. Pirminiai ir apdoroti duomenys skelbiami ŽŪIKVC tinklalapyje (www.vic.lt).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________