LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2007 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-152/V-443 „DĖL E 104 LT FORMOS PAŽYMOS IŠDAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE APDRAUSTIEMS SOCIALINIU IR (AR) PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. A1-812/V-1963

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL STRUKTŪRIZUOTO DOKUMENTO S041 IR E 104 FORMOS PAŽYMOS IŠDAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE APDRAUSTIEMS SOCIALINIU IR (AR) PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Siekdami užtikrinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo su visais pakeitimais ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, su visais pakeitimais įgyvendinimą:

1Tvirtiname Struktūrizuoto dokumento S041 ir E 104 formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašą (pridedama).

2Pavedame šio įsakymo vykdymo kontrolę socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritis.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-152/V-443

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo

Nr. A1-812/V-1963 redakcija)

 

STRUKTŪRIZUOTO DOKUMENTO S041 IR E 104 FORMOS PAŽYMOS IŠDAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE APDRAUSTIEMS SOCIALINIU IR (AR) PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Struktūrizuoto dokumento (toliau – SED) S041 ir E 104 formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja:

1.1. SED S041 ir E 104 formos pažymos išdavimą asmenims, kurie Lietuvos Respublikoje yra (buvo) apdrausti socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu ir kurie gyvena ir (ar) dirba (išvyksta dirbti) kitoje valstybėje narėje, jei nustatant šių asmenų teisę į ligos ar motinystės išmokas natūra (toliau – sveikatos priežiūros paslaugos), ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pinigais kitoje valstybėje narėje reikia patvirtinti ir sumuoti Lietuvos Respublikoje įgyto ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius.

1.2. Įstaigų, atsakingų už SED S041 ir E 104 formos pažymos išdavimą, bendradarbiavimą keičiantis duomenimis, įskaitant ir asmens duomenis, reikalingais SED S041 ir E 104 formos pažymai išduoti.

1.3. Prašymo patvirtinti kitoje valstybėje narėje įgytus ligos ir motinystės draudimo laikotarpius ar sveikatos draudimo laikotarpius (SED S040 ar E 104 formos pažyma su užpildyta A dalimi) pateikimą kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentu (EB) Nr. 987/2009 (toliau kartu – koordinavimo reglamentai), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010), 2012 m. kovo 31 d. Jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo, sprendimu Nr. 1/2012, kuriuo pakeičiamas to Susitarimo II priedas dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 2011 m. liepos 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 76/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo VI priedas (Socialinė apsauga) ir 37 protokolas, Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2017 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. E5 dėl pereinamojo laikotarpio, taikomo Reglamento (EB) Nr. 987/2009 4 straipsnyje nurodytam keitimuisi duomenimis elektroninėmis priemonėmis, praktinės tvarkos ir Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. E7 dėl praktinės bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis tvarkos, kol valstybėse narėse bus visiškai įgyvendinta elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema.

3. Tvarkos aprašas taikomas:

3.1. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau kartu – valstybės narės) piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, kuriems yra ar buvo taikomi vienos arba daugiau valstybių narių teisės aktai, bei jų šeimos nariams. Tvarkos aprašas taip pat taikomas Jungtinės Karalystės piliečiams Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos numatytais atvejais.

3.2. Trečiųjų šalių piliečiams, gyvenantiems vienoje iš valstybių narių, jeigu jų padėtis visais atžvilgiais neapsiriboja viena valstybe nare, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1231/2010. Palaikant santykius su Danijos Karalyste, trečiųjų šalių piliečiams koordinavimo reglamentai nėra taikomi.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. E 104 formos pažyma – Pažyma dėl draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpių sumavimo, patvirtinta Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 2005 m. kovo 17 d. Sprendimu Nr. 202 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 ir E 127).

4.2. E 001 formos pažyma Prašymas pateikti informaciją, pažymėjimus, patvirtintas Europos Bendrijų Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 2005 m. kovo 17 d. Sprendimu Nr. 202 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 ir E 127).

4.3EESSI sistema elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistema, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje.

4.4. Kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga – bet kurios valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) įstaiga, kurioje asmuo yra apdraustas prašymo skirti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pateikimo metu, arba įstaiga, kurioje asmuo turi ar turėtų teisę gauti išmoką, jeigu jis ar jo šeimos nariai gyventų valstybės narės teritorijoje, kurioje yra ši įstaiga.

4.5Kompetentinga įstaiga – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir teritorinės ligonių kasos.

4.6Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo – asmuo, kuris yra (buvo) apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnyje.

4.7Lietuvos Respublikoje socialiniu draudimu apdraustas asmuo – asmuo, kuris yra (buvo) apdraustas ligos socialiniu draudimu ir motinystės socialiniu draudimu, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

4.8Nacionalinė aplikacija – kompetentingos įstaigos naudojama informacinė sistema, skirta SED gauti, pildyti ir siųsti per EESSI sistemą.

4.9SED – struktūrizuoti elektroniniai dokumentai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 straipsnio 2 dalies d punkte, patvirtinti Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2017 m. birželio 27–28 d. 351-ojo posėdžio protokolu:

4.9.1. SED H001 – informacijos pranešimas / prašymas;

4.9.2. SED H002 – atsakymas į prašymą pateikti informaciją;

4.9.3SED S040 – prašymas nurodyti laikotarpius. Draudimo rizikos rūšis: liga, motinystė arba tėvystė;

4.9.4SED S041 – atsakymas į prašymą nurodyti laikotarpius. Draudimo rizikos rūšis: liga, motinystė arba tėvystė;

4.9.5. SED X007 – perduoti bylą;

4.9.6. SED X009 – priminimas.

4.10Susižinojimo tarnybadėl ligos socialinio draudimo ir (ar) motinystės socialinio draudimo laikotarpių patvirtinimo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius; dėl privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių patvirtinimo – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

4.11Valstybė narė – bet kuri valstybė iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacija, taip pat Jungtinė Karalystė, kai taikomas Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos.

4.12. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokų reikšmės atitinka Reglamente (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 987/2009 bei su šiais reglamentais susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamų sąvokų reikšmes.

 

IISED S041 IR E 104 FORMOS PAŽYMOS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

5. SED S041 ir E 104 formos pažyma išduodami Lietuvos Respublikoje socialiniu draudimu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu apdrausto asmens arba kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos prašymu.

6. SED S041 ir E 104 formos pažymą išduoda šios kompetentingos įstaigos:

6.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai – per EESSI sistemą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius – nesinaudodamas EESSI sistema, jei:

6.1.1. minėtų dokumentų prašoma tam, kad būtų sumuojami draudimo ir (ar) darbo laikotarpiai siekiant gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pinigais;

6.1.2. minėtų dokumentų prašoma siekiant gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pinigais ir sveikatos priežiūros paslaugas;

6.2. teritorinės ligonių kasos – jei minėtų dokumentų prašoma siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje valstybėje narėje ir pažymoje turi būti patvirtinti asmenų, gyvenančių (pastaruoju metu gyvenusių) jų veiklos teritorijoje, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai.

7. Gavusi prašymą išduoti SED S041 ar E 104 formos pažymą, kompetentinga įstaiga užpildo atitinkamai SED S041 ar E 104 formos pažymą, nurodydama ir patvirtindama Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius:

7.1. jei SED S041 ar E 104 formos pažyma reikalinga ligos, motinystės ar tėvystės išmokai pinigais gauti, kompetentinga įstaiga pagal savo turimus duomenis patvirtina Lietuvos Respublikoje apdrausto asmens ligos socialinio draudimo ir (ar) motinystės socialinio draudimo laikotarpius;

7.2. jei SED S041 ar E 104 formos pažyma reikalinga sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, kompetentinga įstaiga pagal savo turimus duomenis patvirtina asmens privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius.

 

III. SED S041 PILDYMAS IR SIUNTIMAS EESSI SISTEMA

 

8. Kompetentinga įstaiga, per EESSI sistemą gavusi kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus ligos socialinio draudimo, motinystės socialinio draudimo ar privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius (toliau kartu – draudimo laikotarpiai), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visos informacijos, reikiamos SED S041 išduoti, gavimo dienos nacionalinėje aplikacijoje užpildo SED S041 ir išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai.

9. Kompetentinga įstaiga, per EESSI sistemą gavusi kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius ir nustačiusi, kad pagal Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčius SED S041 išduoda kita kompetentinga įstaiga, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo SED S040 gavimo dienos persiunčia šiai kompetentingai įstaigai gautą SED S040, nacionalinėje aplikacijoje užpildydama ir išsiųsdama SED X007. SED X007 per EESSI sistemą siunčiamas ir kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, informuojant apie gauto SED S040 persiuntimą.

10. Kompetentinga įstaiga, pagal Tvarkos aprašo 9 punktą gavusi su SED X007 iš kitos kompetentingos įstaigos persiųstą kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visos informacijos, reikiamos SED S041 išduoti, gavimo dienos nacionalinėje aplikacijoje užpildo SED S041 ir išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai.

11. Jei kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga, kuriai buvo išsiųstas SED S041, prašo pateikti papildomą informaciją, atsiųsdama SED H001, kompetentinga įstaiga nacionalinėje aplikacijoje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visos prašomos informacijos gavimo dienos užpildo ir išsiunčia SED H002, kuriame pateikia prašomą informaciją, arba informuoja, kad prašomos informacijos pateikti negali, ir nurodo priežastį.

12. Jei kompetentingai įstaigai, gavusiai iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius, reikalinga papildoma informacija, ji nacionalinėje aplikacijoje, neinicijuodama naujo apsikeitimo informacija atvejo, užpildo ir išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai SED H001, prašydama atsiųsti SED H002 ir nurodydama, kokią informaciją prašoma pateikti.

13. Susižinojimo tarnyba, gavusi iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040, užpildo SED X007 ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo SED S040 gavimo dienos persiunčia gautą dokumentą kompetentingai įstaigai pagal asmens, kurio draudimo laikotarpius prašoma patvirtinti, esamą ar naujausią žinomą deklaruotos gyvenamosios vietos adresą Lietuvos Respublikoje.

 

IV. SED S041 IR E 104 FORMOS PAŽYMOS PILDYMAS IR SIUNTIMAS, NESINAUDOJANT EESSI SISTEMA

 

14. Asmuo, norėdamas gauti E 104 formos pažymą arba SED S041 popierinę formą, patvirtinančią Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius, užpildo nustatytos formos prašymą išduoti E 104 formos pažymą ar SED S041 (priedas) (toliau – asmens prašymas) ir pateikia jį:

14.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (https://gyventojai.sodra.lt/, dalyje „Bendrojo pobūdžio prašymai“, naujas prašymas (GPK1.2)), bet kuriame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje (adresatu nurodant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių) arba paštu (siunčiant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, adresu Kalvarijų g. 147, LT-08352 Vilnius), jei E 104 formos pažymos ar SED S041 popierinės formos prašoma dėl Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytų priežasčių;

14.2. paštu ar tiesiogiai teritorinei ligonių kasai pagal savo esamą ar naujausią deklaruotos gyvenamosios vietos adresą Lietuvos Respublikoje, jei E 104 formos pažymos ar SED S041 popierinės formos prašoma dėl Tvarkos aprašo 6.2 papunktyje nurodytos priežasties.

15. Kompetentinga įstaiga, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 popierinę formą su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius, E 104 formos pažymą su užpildyta A dalimi ar asmens prašymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visos informacijos, reikiamos E 104 formos pažymai ar SED S041 išduoti, gavimo dienos užpildo E 104 formos pažymą arba SED S041 popierinę formą ir paštu išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai ar asmeniui.

16. Kompetentinga įstaiga, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 popierinę formą su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius ar E 104 formos pažymą su užpildyta A dalimi ir nustačiusi, kad pagal Tvarkos aprašo 6 punktą prašomą dokumentą išduoda kita kompetentinga įstaiga, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėtų dokumentų gavimo dienos paštu persiunčia gautą SED S040 ar E 104 formos pažymą šiai kompetentingai įstaigai.

17. Teritorinė ligonių kasa, persiųsdama iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos gautą SED S040 popierinę formą ar E 104 formos pažymą su užpildyta A dalimi, kaip numatyta Tvarkos aprašo 16 punkte, ir nustačiusi, kad minėtų dokumentų prašoma siekiant gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pinigais ir sveikatos priežiūros paslaugas, raštu nurodo laikotarpius, kada asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje (nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir asmens įgyti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nuo iki).

18. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs asmens ar kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos prašymą išduoti SED S041 ar E 104 formos pažymą siekiant gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pinigais ir sveikatos priežiūros paslaugas, raštu kreipiasi į Valstybinę ligonių kasą, prašydamas patvirtinti asmens (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas) privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius (nurodomas metų skaičius ar konkretus laikotarpis nuo iki). Valstybinė ligonių kasa ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro informaciją apie asmens privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius prašyme nurodytu laikotarpiu (nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir asmens įgyti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nuo iki).

19. Teritorinė ligonių kasa, gavusi asmens ar kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos prašymą, iš kurio negalima nustatyti, kokiu tikslu prašoma išduoti SED S041 ar E 104 formos pažymą, arba kai SED S041 ar E 104 formos pažymą prašoma išduoti siekiant gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pinigais ir sveikatos priežiūros paslaugas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo raštu persiunčia prašymą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, nurodydama laikotarpius, kada asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir asmens įgyti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai nuo iki).

20. Kompetentinga įstaiga, pagal Tvarkos aprašo 16 ir 19 punktus gavusi iš kitos kompetentingos įstaigos persiųstą kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 popierinę formą su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius ar E 104 formos pažymą su užpildyta A dalimi, arba asmens prašymą, užpildo ir išsiunčia E 104 formos pažymą arba SED S041 popierinę formą Tvarkos aprašo 15 punkte nustatyta tvarka.

21. Jei kompetentingai įstaigai, gavusiai iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 popierinę formą su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius ar E 104 formos pažymą su užpildyta A dalimi, reikalinga papildoma informacija, ji išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai SED H001 ar E 001 formos pažymą.

22Draudimo laikotarpiai E 104 formos pažymos 6 punkte žymimi taip:

22.1. jei E 104 formos pažymos prašoma siekiant gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką pinigais, E 104 formos pažymos 6 punkte nurodomi ligos ir motinystės socialinio draudimo laikotarpiai žymimi A (E) raidėmis;

22.2. jei E 104 formos pažymos prašoma siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, E 104 formos pažymos 6 punkte nurodomi privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiai žymimi A (N) raidėmis;

22.3. jei E 104 formos pažymos prašoma siekiant gauti ligos, motinystės ar tėvystės, išmoką pinigais ar sveikatos priežiūros paslaugas, E 104 formos pažymos 6 punkte draudimo laikotarpiai, įgyti iki 1997 m. liepos 1 d., žymimi A raide.

 

V. PRAŠYMO IŠDUOTI SED S041 AR E 104 FORMOS PAŽYMĄ PATEIKIMAS KITOS VALSTYBĖS NARĖS KOMPETENTINGAI ĮSTAIGAI

 

23. Jei, nustatant asmens teisę į ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ar sveikatos priežiūras paslaugas Lietuvos Respublikoje, būtina atsižvelgti į kitoje valstybėje narėje įgytus draudimo laikotarpius, prašymas kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai pavirtinti draudimo laikotarpius pateikiamas tokia tvarka:

23.1. jei kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga yra prisijungusi prie EESSI sistemos, kompetentinga įstaiga nacionalinėje aplikacijoje užpildo ir išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai SED S040, prašydama patvirtinti draudimo laikotarpius atsiunčiant SED S041;

23.2jei kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga nėra prisijungusi prie EESSI sistemos, kompetentinga įstaiga užpildo SED S040 popierinę formą ar E 104 formos pažymos A dalį ir išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, pašydama patvirtinti draudimo laikotarpius atsiunčiant užpildytą SED S041 popierinę formą ar E 104 formos pažymos B dalį.

 

VIPEREINAMOJO LAIKOTARPIO ir BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Jei konkreti kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga, galinti pateikti kompetentingai įstaigai reikiamą informaciją, nėra žinoma, kompetentinga įstaiga užpildytą SED, E 104 formos pažymą ar E 001 formos pažymą Tvarkos apraše nurodytais terminais paštu ar per EESSI sistemą išsiunčia kitos valstybės narės susižinojimo tarnybai.

25. Jei kompetentinga įstaiga per 2 mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją ar patvirtinti draudimo laikotarpius išsiuntimo negauna kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos atsakymo (E formos pažymos ar SED), ji pakartotinai išsiunčia paklausimą (EESSI sistemoje – SED X009, nesinaudodama EESSI sistema – SED H001 popierinę formą arba E 001 formos pažymą) kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai.

26. Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu dėl keitimosi informacija elektroninėmis priemonėmis:

26.1. SED S040, SED S041 ar E 104 formos pažymas teikiančios / išduodančios įstaigos turi vadovautis bendradarbiavimo, pragmatiškumo ir lankstumo principais, siekdamos užtikrinti koordinavimo reglamentuose nustatytas asmenų socialines teises.

26.2. E 104 formos pažyma ir E 001 formos pažyma naudojamos neatsižvelgiant į tai, kad šiose pažymose pateikiamos nuorodos į 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką.

26.3. Jei kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga nėra prisijungusi prie EESSI sistemos, SED popierinė forma pateikiama ir priimama paštu.

26.4 Kompetentinga įstaiga, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos SED S040 popierinę formą su prašymu patvirtinti Lietuvos Respublikoje įgytus draudimo laikotarpius ar E 104 formos pažymą su užpildyta A dalimi arba asmens prašymą, išduoda E 104 formos pažymą ar SED S041 popierinę formą, jei turi tam pritaikytą informacinę sistemą.

28. Jei SED S040 gautas ne per EESSI sistemą, tačiau siunčiant atsakymą kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga jau yra prisijungusi prie EESSI sistemos, draudimo laikotarpiai patvirtinami užpildant SED S041 popierinę formą ar E 104 formos pažymą, kuri išsiunčiama kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai paštu.

28. Vykdydamos šio Tvarkos aprašo nuostatas, kompetentingos įstaigos teikia viena kitai pagalbą, keičiasi informacija ir vykdo savo pareigas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

29. Vykdydamos šio Tvarkos aprašo nuostatas, kompetentingos įstaigos užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymo procedūros atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, įskaitant (bet neapsiribojant) tinkamą duomenų subjektų informavimą apie jų teises bei šių teisių įgyvendinimo tvarką.

30. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Struktūrizuoto dokumento S041 ir E 104 formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo išduoti E 104 formos pažymą / SED S041 forma)1

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(Asmens vardas ir pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris)

 

________________________________________________

(Įstaigos, kuriai teikiamas prašymas, pavadinimas)

 

________________________________________________ 

(Įstaigos, kuriai teikiamas prašymas, adresas)

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI E 104 FORMOS PAŽYMĄ / SED S041

 

20___ m. ______________ ____ d.

 

Prašau išduoti man E 104 formos pažymą / SED S041.

1. Vardas

__________________________________________________________________________

2. Pavardė

__________________________________________________________________________

3. Ankstesnės pavardės

__________________________________________________________________________

 

4. Lytis:

4.1 moteris

4.2 vyras

 

5. Pilietybė _______________________________________________________________

 

6. Asmens kodas ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

7. Socialinio draudimo numeris Lietuvoje ⬜⬜ ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

8. E 104 formos pažyma / SED S41, reikalinga šiai išmokai gauti:

8.1 sveikatos priežiūros paslaugoms dėl ligos ar motinystės3;

8.2 motinystės, tėvystės išmokai pinigais2;

8.3 ligos išmokai pinigais2;

8.7 kita (įrašyti)2_________________________________________________________.

 

9. Informacija apie darbą užsienio valstybėje:

9.1 išvykstu dirbti į kitą valstybę:

9.1.1. valstybė, į kurią išvykstu ________________________________________________;

9.1.2. mano deklaruotos gyvenamosios vietos adresas valstybėje, į kurią išvykstu _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

9.1.3. pradedu dirbti nuo (jei žinoma) (data) _____________________________________;

 

9.2 dirbu kitoje valstybėje:

9.2.1. valstybė, kurioje dirbu _________________________________________________;

9.2.2. mano deklaruotos gyvenamosios vietos adresas valstybėje, kurioje dirbu _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

9.2.3. dirbu nuo (data) _______________________________________________________;

9.2.4. socialinio draudimo numeris valstybėje, kurioje dirbu _________________________.

 

10. Prašau patvirtinti mano draudimo laikotarpius:

10.1 nuo (nurodykite datą)______________________________

10.2 už paskutinius ______________________________ metus.

 

11. Adresas, kuriuo noriu gauti E 104 formos pažymą / SED S041

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________ _______________________

(Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

_______________________

Prašymą pildyti didžiosiomis raidėmis.

Prašymas pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui.

Prašymas pateikiamas teritorinei ligonių kasai.