LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-1473 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m.  birželio 15 d. Nr. V-828

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą, išdėstytą nauja redakcija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašas taikomas ASPN teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), išskyrus socialinių paslaugų įstaigas. ASPN teikia ASPĮ, turinčios asmens sveikatos priežiūros licenciją ASPN teikti.

2. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. Namai  –  paciento, kuriam teikiamos ASPN, nuolatinė gyvenamoji vieta, išskyrus socialinių paslaugų įstaigas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Juras Požela